YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Yeni teşvik sisteminde bazı değişiklikler öngören Bakanlar Kurulu kararı 06/08/2014 29080 tarih sayılı resmi gazetede yayınlanarak 19/06/2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu kararnamede dikkat çeken en önemli konu 5. bölgede öncelikli yatırımlar kapsamında yapılan yatırımlara 10 puan yatırım katkı oranına ilave edilmesi olmuştur. Kararın yürürlük tarihi 19/06/2012 olması nedeni ile 5. bölgede öncelikli yatırımlar kapsamında yatırım yapmış yatırımcıların teşvik belgesini revize etmelerinde fayda vardır.

5.bölge teşvik İlleri: Adıyaman,Aksaray,Bayburt,Çankırı,Erzurum,Giresun,Gümüşhane,Kahramanmaraş,Kilis,Niğde,Ordu,Osmaniye,Sinop,Tokat,Tunceli,Yozgat olarak sıralanmaktadır. Bu illerdeki öncelikli yatırım konularına 1 milyon üzeri yapılacak yatırımlara 10 puan ilave yatırım katkı oranı sağlanmıştır.

Öncelikli yatırım konularının son şekli aşağıda verilmiştir.

Aşağıda belirtilen yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar, 6ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.

a) Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.

b) Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları.

c) Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar).

ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.(BKK:2014/6058)

d) Asgari 50.000 metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç).

e) Sağlık Bakanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmi milyon Türk Lirası tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar.

f) Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmi milyon Türk Lirası tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar.

g) Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç).

ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları.(BKK:2014/6058)

h) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar.

ı) Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/akşamlan ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar. (Karar Sayısı : 2013/4288)

i) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 inci maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.(Karar Sayısı : 2013/4288)

j) EK-4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar. (BKK:2014/6058)

k) Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar. (doğal gaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç).(BKK:2014/6058)

l) Asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları.(BKK:2014/6058)

m) Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar.(BKK:2014/6588 )

2014/6588 sayılı Bakanlar Kurulu kararında Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karara göre yapılan değişiklikler aşağıda verilmiştir.

1-Bilindiği üzere Öncelikli yatırımlar kapsamında yapılan yatırımlar 5.bölge seviyesinde teşvik edilmektedir. 5. bölge yatırım katkı oranı %40 uygulanmaktadır. Ancak bu kararla 1 milyon TL üzeri öncelikli yatırımlar kapsamında 5. bölgede yapılan bir yatırımın katkı oranı %50 olarak değiştirilerek 10 puan bir ilave yapılmıştır.

2-Karbon elyaf üretimi yapılması şartı ile Karbon elyaftan kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar öncelikli yatırımlar kapsamına alınarak 5.bölge seviyesinde teşvik edilecektir.

3-Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak yatırımlarda asgari yatırım limiti ile tamamlama vizesi şartları kaldırılmıştır.

4-Aynı yatırımcıya ait belgeler arası devirlerde Teşvik müracaat tarihi ile teşvik belgesi düzenleme tarihleri arasındaki diğer belge kapsamında alınan teçhizatlarda teşvik kapsamında sayılacaktır.

Sonuç:15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 2014/6588 sayılı BKK ile lehte gelişen değişiklikler yapılmıştır. Yeni yatırım teşvik sistemimiz bu karar kapsamında öncelikli yatırımlar konuları ile kamu yatırımlarına bazı avantajlar sağlanmıştır.

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/yeni-yatirim-tesvik-sisteminde-bazi-degisiklikler-yapildi.htm

Yorum yapın