YAZILIM SEKTÖRÜ DEVLET DESTEKLERİ

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/1)

MADDE 1 – 23/9/2010 tarihli ve 27708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye’de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık giderleri ile İşbirliği Kuruluşlarının Bakanlıkça uygun görülen proje bazlı giderlerini ve Bakanlık tarafından şirketlerin ve İşbirliği Kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderleri Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılamaktır.”

MADDE 2 –  Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarına verilen destekleri ve Bakanlıkça Tebliğ amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilecek faaliyetlerin desteklenmesini kapsar.”

MADDE 3 – (1) Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “İhracatı GeliştirmeEtüd Merkezi (İGEME)” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (e), (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiş ve aynı fıkranın (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) İşbirliği Kuruluşu: Üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri,”

“f) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,”

“g) Proje Değerlendirme Komisyonu: Bakanlık temsilcilerinden oluşan ve bu Tebliğ kapsamındaki proje bazlıihtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık, yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları ile istihdam giderlerine ilişkin değerlendirme yapan komisyonu,”

“ğ) UR-GE Projesi: İşbirliği Kuruluşlarınca üyesi şirketlere yönelik olarak yürütülen; amacı, kapsamı, süresi ile bütçesi belirlenmiş ihtiyaç analizi, istihdam, eğitim, danışmanlık, pazarlama faaliyetlerinden oluşan ve azami 3 (üç) yıl süreyi kapsayan projeyi,”

“h) Şirket: Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinde belirtilen sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri,”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça uygun görülen ve bu Tebliğin 17 nci maddesinde belirtilen Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen konularda eğitim programı düzenlenebilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İGEME’ye” ibaresi “Bakanlığa”, “İGEME” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlık”  ibaresi “Bakanlık”, “İGEME” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İGEME” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “İGEME’ye” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bir eğitim programı en az 5 (beş) şirketin katılımı ile gerçekleştirilebilir. Her bir eğitim programına, bir şirketten en fazla 3 (üç) kişi katılabilir. Bir eğitim programına katılacak toplam kişi sayısı azami 20 (yirmi)’dir.”

“(5) Eğitimci, Bakanlığı 3 (üç) iş günü önceden bilgilendirmek kaydıyla eğitim programları ile ilgili tarih, yer ve eğitmen değişikliği talebinde bulunabilir. Bakanlığa yapılan değişiklik talebinin yazılı olması zorunludur. Zamanında değişiklik talebinde bulunulmayan eğitim programları iptal edilmiş sayılır. Eğitimci, 1 (bir) dönemde en fazla 3 (üç) kez eğitim programları ile ilgili tarih değişikliği talebinde bulunabilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin üçüncü bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

“UR-GE Projelerinin Desteklenmesi”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin üçüncü bölümünün birinci, ikinci ve üçüncü alt bölümlerinin başlıkları sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhtiyaç Analizi, Eğitim ve/veya Danışmanlık Programları”

“Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları”

“Bireysel Danışmanlık Programı”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – (1) İşbirliği Kuruluşu, bu Tebliğin 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddelerinde belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın Bakanlık koordinasyonunda proje bazlı ihtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık programı/programları düzenleyebilir.

(2) UR-GE Projelerinin ilk aşaması olan ihtiyaç analizi faaliyeti kapsamında şirketlerin rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesini teminen şirket, sektör, pazar analizi, değer-tedarik zinciri analizi vs. yapılarak firmaların ihracat potansiyeli belirlenir, iş planı ve ihracat stratejileri hazırlanır ve projenin yol haritası belirlenir.

(3) Bu madde kapsamında, Bakanlıkça uygun görülen ve Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen konulardaki eğitim ve/veya danışmanlık program giderleri desteklenir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğin 9 uncu maddesi kapsamında hazırlanan ihtiyaç analizi raporu gideri ile düzenlenen eğitim ve/veya danışmanlık programları çerçevesinde verilen eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile program organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin en fazla %75’i proje bazında 400.000 ABD Dolarına kadar karşılanır.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – (1) İşbirliği Kuruluşu tarafından bu Tebliğin 9 uncu maddesi kapsamında gerçekleştirilen ihtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık programına/programlarına katılan aynı değer zincirinde yer alan, birbiriyle ticari ilişki ve coğrafi yakınlık içinde olan şirketlerin uluslararası rekabet amacıyla birlikte düzenledikleri faaliyetlerin kümelenme anlayışı temelinde planlanması, organizasyonu ile koordine edilmesine yönelik hazırlanan projelerde görevlendirilen en fazla 2 (iki) uzman personelin istihdam giderlerinin en fazla %75’i desteklenir. Bu projelerde istihdam edilen uzman personelin her biri için proje süresince ve toplamda 3 (üç) yılı aşmamak üzere, ilgili İşbirliği Kuruluşunun emsal personeli brüt ücreti tutarı kadar destek verilir.

(2) Bu madde kapsamında istihdam edilen uzman personelin Türkiye’deki üniversitelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun, özel sektörde, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen en az 2 (iki) yıl çalışmış ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C düzeyinde veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip olması gerekir.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğin 9 uncu maddesi kapsamında ihtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık programına/programlarına katılan şirketlere yönelik olarak İşbirliği Kuruluşunca, Bakanlık koordinasyonunda proje bazlıyurt dışı pazarlama programları (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme ve benzeri organizasyonlar) veya yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye’den alım yapmaları için proje bazlı alım heyeti programları düzenlenebilir.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – (1) İşbirliği Kuruluşunca bu Tebliğin 12 nci maddesi kapsamında düzenlenen 10 (on) adet yurt dışı pazarlama programları (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme ve benzeri organizasyonlar) için her bir program bazında 150.000 ABD Dolarına kadar, 10 (on) adet yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye’den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım heyeti programları için ise her bir program bazında 100.000 ABD Dolarına kadar, aşağıda yer alan giderlerinin en fazla %75’i karşılanır.

a) Ulaşım: Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamında uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri,

b) Konaklama: Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamındaki konaklama giderleri,

c) Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları Kapsamındaki Tanıtım ve Organizasyon Giderleri:

– Tercümanlık gideri,

– Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri,

– Görsel ve yazılı tanıtım giderleri,

– Halkla ilişkiler hizmeti gideri.”

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğin 9 uncu, 11 inci ve 12 nci maddeleri kapsamında düzenlenen proje bazlı ihtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık, yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları giderleri ile istihdam giderlerine ilişkin proje başvuruları Bakanlığa yapılır.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “İGEME’ye” ibaresi “Bakanlığa”, “İGEME” ibaresi  “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Tebliğin 9 uncu ve 12 nci maddeleri kapsamında ihtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık programına/programlarına ve yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programına/programlarına katılan şirketler, bu Tebliğin 9 uncu maddesi kapsamında Bakanlıkça uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabilir.”

“(2) Proje bitimini müteakip bu madde kapsamında, şirketlerin yıllık 50.000 ABD Dolarına kadar 3 (üç) yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri % 70 oranında karşılanır.”

MADDE 17 –  Aynı Tebliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan danışmanlık hizmetlerinin Bakanlıkça uygun görülen danışmanlardan veya en az doktor unvanına sahip kişilerden alınması gerekir. Doktor unvanına sahip kişilerin danışmanlık yapacağı konuda akademik bir çalışmasının (makale, araştırma, yayın ve benzeri) bulunması gerekir.”

MADDE 18 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “İGEME’ye” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Tebliğin 9 uncu ve 12 nci maddeleri kapsamında düzenlenen proje bazlı ihtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık, yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programı giderlerine ilişkin ödeme belgeleri ile Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgeler, İşbirliği Kuruluşu tarafından UR-GE Projesinin bitim tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa ibraz edilir.”

MADDE 20 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinde yer alan “ilgili kurum ve/veya kuruluşların” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İGEME” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bakanlık, gerekli incelemenin yapılmasını müteakip bu Tebliğin 9 uncu, 11 inci, 12 nci ve 15 inci maddeleri kapsamında düzenlenen proje bazlı ihtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık, istihdam gideri, yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları için ödeme tutarını ve İşbirliği Kuruluşunu; proje bazlı bireysel danışmanlık programları için ise ödeme tutarını ve şirketi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) bildirir.”

MADDE 22 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinde yer alan “İGEME’nin” ibaresi “Bakanlığın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu Tebliğ kapsamında projelerin işleyişine ve İşbirliği Kuruluşları ile şirketlerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin giderler yıllık en fazla 250.000 ABD Doları ve %100 oranında desteklenir.”

MADDE 26 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 27 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 28 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 29 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—————————————————————————

14 Eylül 2013 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28765

TEBLİĞ

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/yazilim-sektoru-devlet-destekleri.htm

Yorum yapın