Yatırım teşvik belgesini kapatmak

Yatırım teşvik belgesini kapatmak Hazine Müsteşarlığı yatırım teşvik belgesi kapatma işlemleri
Yatırımın süresi ve tamamlama vizesi
MADDE 17- (1) Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların proje bazında yapılacak
değerlendirme sonucunda öngörülen sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen
sürede gerçekleştirilememesi hâlinde, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre
verilebilir. İlgili mevzuatı gereği kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gerekli izin ve
ruhsat gibi diğer belgelerin temini veya kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamaları sonucu
firmaların faaliyetlerini durdurmalarından veya yürütememelerinden kaynaklanan süre
nedeniyle, yatırımın verilen ek süreler de dâhil belgede kayıtlı yatırım süresi sonuna kadar
gerçekleştirilemediğinin yatırımcılar tarafından tevsik edilmesi hâlinde veya tebliğle
belirlenecek mücbir sebep veya fevkalade hâl durumlarında Müsteşarlıkça proje bazında ek
süre verilebilir.
(2) Öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde yatırımın tamamlama
vizesinin yapılması için, teşvik belgesini düzenleyen merciye veya Müsteşarlığa müracaat
edilmesi gerekir. Bu süre içinde müracaat edilmemesi hâlinde, Müsteşarlık resen tamamlama
vizesi işlemlerini başlatabilir.
(3) Müsteşarlıkça uygun görülmesi hâlinde, yatırımların tamamlama vizesi işlemleri
için ticaret ve sanayi odaları, sanayi odaları, ticaret odaları, deniz ticaret odaları, bankalar
veya yatırımın bulunduğu il valiliği görevlendirilebilir.
(4) Yatırımların öngörülen süre içinde tamamlanamaması veya 4 üncü maddede
belirtilen asgarî yatırım tutarlarına uyulmaması hâlinde, teşvik belgeleri iptal edilerek veya
kısmî olarak müeyyide uygulanarak, sağlanmış olan destek unsurları ilgili mevzuat
çerçevesinde yatırımcılardan geri alınır.

Yatırım teşvik belgesini kapatmak , devlet teşvikleri nelerdir, Teşvik Belgesi, teşvik belgesi alımı için gereken evraklar, teşvik belgesi almak için gereken evraklar, TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİ, Teşvik Belgesi nasıl alınır, Teşvik Belgesi nedir, Teşvik Belgesi nerden alınır, teşvik belgesi neye yarar, teşvik kredileri nerden alınır, Teşvik kredisi işlemleri, Teşvik kredisi nasıl alınır, Yatırım teşvik, Yatırım teşvik mevzuatı

Yorum yapın