SİNEMA VE FİLM SEKTÖRÜ DEVLET DESTEKLERİ

Belirli bir kısmı veya tamamı Türkiye’de çekilmiş olan ve ülkemizin tanıtımına olumlu katkı sağlayan sinema, belgesel, animasyon ve televizyon dizisi filmleri ile ayrıca  Türkiye’ de yerleşik olup film sektöründe faaliyet
gösteren; film dağıtımcısı veya yapımcı şirketlerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin belirli bir kısmı devlet destekleri kapsamındadır. (*)
Buna Göre devlet desteklerini aşağıdaki ana başlıklar altında incelemek mümkündür:

1-Rapor Desteği;
Yararlanıcıların sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler; film dağıtımcısı veya yapımcısı şirketler için %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 100.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
-Bu madde kapsamında satın alınacak raporlar yayım tarihi itibarıyla en fazla 2 (iki) yıllık olmalıdır. Desteğe konu raporun içeriği ve raporu hazırlayan kuruluşa ilişkin, Bakanlık’tan ön onay alınmalıdır, ön onay verilmeyen raporlar desteklenmez. Ön onay; raporu hazırlayan kuruluşun tecrübesi, uzmanlık alanı, yapmış olduğu çalışmalar ve raporun içeriği göz önünde bulundurularak verilir.
– Bu madde kapsamında yurt içi veya yurt dışında yerleşik bir kuruluşa rapor hazırlatılabilir veya kuruluştan rapor satın alınabilir.

2-Yurt Dışı Pazarlama Desteği;
Bir filmin yurt dışında pazarlanmasına yönelik pazara giriş giderleri bir film için en fazla 5 (beş) kez, %50 oranında ve başvuru başına en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Karşılanacak pazara giriş giderine ilişkin tutar, ilgili filmin pazarlama faaliyeti sonucunda yurt dışına satış faturasında belirtilen tutarın %50’sini geçemez. Pazara giriş giderlerinin bir sözleşme uyarınca yurt dışındaki satış acentesi tarafından yapılarak Türkiye’de yerleşik film yapımcısı veya dağıtımcısı şirkete fatura edilmesi halinde de söz konusu giderler aynı oran ve tutarda karşılanır.
– Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen pazara giriş giderleri desteklenir:
a) Film gösterimi için gerekli olan izin/sınıflandırma belgesi giderleri
b) Dublaj ve alt yazı giderleri
c) Filmin gösterime girdiği ülke için hazırlanmış afiş ve basılı malzeme giderleri
ç) DVD hazırlık giderleri
d) Görsel, yazılı ve işitsel medya ile internette yapılan reklamların giderleri
– Bu madde kapsamındaki destek, söz konusu film yurt dışında gösterime girdikten veya satışa sunulduktan sonra verilir.
– Bir film için bir ülke veya ülke grubuna yönelik pazara giriş giderleri sadece bir kez karşılanır.
– Türkiye’nin sosyal, tarihî, kültürel ve ticarî tanıtımını yapan belgesel filmler için bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen destek %70 oranında uygulanır.

3-Yurt Dışı Tanıtım Desteği;
Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival ya da film marketi ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri; film dağıtımcısı veya yapımcısı şirketler için %50 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için ise %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 500.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
– Bu madde kapsamında aşağıda belirtilen giderler desteklenir.
a) Fuar, kongre ve konferanslar ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan sponsorlukların giderleri,
b) Tercümanlık giderleri (sadece yapılan tanıtım faaliyeti kapsamında iletişim sağlanmasına yönelik çeviri giderleri),
c) Seminer, konferans, toplantı ve toplu ikili görüşme organizasyon giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kira giderleri, yemek ve ikram giderleri, vb.),
ç) Görsel, yazılı ve işitsel tanıtım giderleri,
d) Halkla ilişkiler hizmeti giderleri,
e) Fuar, kongre ve konferanslara katılım maliyeti,
f) Katalog, broşür ve tanıtım malzemesi giderleri.
g) Danışmanlık giderleri.
-Halkla ilişkiler hizmeti giderlerinin kapsamına organizasyonun zaman, mekân ve etkinlikler açısından araştırma, koordinasyon ve planlamasına yönelik hizmet giderleri, eşleştirme hizmet giderleri ve reklam kampanyalarına yönelik hizmet giderleri girmektedir.
– Yurt dışında gerçekleştirilen görsel, işitsel ve yazılı tanıtım faaliyetlerinin kapsamına radyo, televizyon, gazete, dergi, reklam panoları ve internet sitelerinde yapılan reklamlar ile benzeri tanıtımlar girmektedir.
– Katalog, broşür ve tanıtım malzemelerine verilen desteğin toplam miktarı, her bir faaliyet için 5.000 ABD Dolarını aşamaz.
-Yapılan tanıtım faaliyetlerine ilişkin faturalarda söz konusu tanıtım faaliyetinin niteliğinin belirlenebilir olması gerekmektedir. Destek talebinde bulunulan tanıtım faaliyeti ile fatura arasında ilişki kurulamaması durumunda söz konusu harcama kalemi karşılanmaz.
-10.000 ABD Dolarını aşan tanıtım giderleri için faturaya ek olarak sözleşmelerin gönderilmesi gerekir. Tek bir tanıtım faaliyeti kapsamında 10.000 ABD Dolarının altında gerçekleştirilen faaliyetler için ayrıca sözleşme aranmaz.
-Yapılacak yurt dışı tanıtım faaliyetinin ayrıntılı olarak projelendirilmesi, doğru hedef kitleye ulaşılması, uygun bir organizasyon mekânının seçilmesi ve tanıtım amaçlı mesajın etkin iletişim yöntemleri kullanılarak verilmesi bu madde kapsamındaki desteklerden yararlanılması açısından esastır.

4-Organizasyon Desteği;
Yararlanıcının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans, festival veya film marketlerine ilişkin katılım maliyetleri; etkinlik başına %70 oranında ve en fazla 15.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
Bu madde kapsamında bir yararlanıcı bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 (on) kez destek alabilir.

5-Arama Motoru Desteği;
Yararlanıcının arama motorlarında yapacağı, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri; %50 oranında ve yararlanıcı başına yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.

6-Reklam Desteği;
Yurt dışına yönelik pazara giriş çalışmaları çerçevesinde şirketler ile işbirliği kuruluşlarının bir filmin içeriğinde yaptırdıkları reklam giderleri; şirketler için %50, işbirliği kuruluşları için %70 oranında olmak üzere film başına en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
-Bu madde kapsamında desteklenecek reklamlar; marka, logo, imaj veya reklam filmi şeklinde olabilir. Film içeriğinde imaj konumlandırma şeklinde yaptırılan reklam giderleri de karşılanır.
– Bu madde kapsamındaki destek, destekten yararlanacak filmin yurt dışında gösterime girmesi veya satışa sunulmasından sonra verilir.

7-Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Desteği;
Bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında; her bir katılımcının ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri %70 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
Bu madde uyarınca aşağıda belirtilen reklam, pazarlama, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri desteklenir.
Bu destek kkapsamında;
a) Tercümanlık giderleri (sadece yapılan görüşmeler ve tanıtım faaliyeti kapsamında iletişim sağlanmasına yönelik çeviri giderleri),
b) Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşme organizasyon giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kira giderleri, yemek ve ikram giderleri, vb.),
c) Görsel, yazılı ve işitsel tanıtım giderleri,
ç) Halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmeti giderleri,
d) Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri,
e) Toplu transferler.
– Bu madde uyarınca bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında organizasyonu yapan işbirliği kuruluşunun ve organizasyona katılım sağlayan her bir yararlanıcının en fazla 2 (iki) temsilcisinin aşağıda belirtilen ulaşım ve konaklama giderleri karşılanır.
a) Ulaşım: Uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti,
b) Konaklama: Katılımcı başına günlük 150 ABD Dolarına kadar, konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.
– Bu madde kapsamında sadece Bakanlığın koordine ettiği veya işbirliği kuruluşlarının düzenlediği ticaret heyeti ve alım heyeti programları desteklenir. Bir işbirliği kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 (beş) kez ticaret heyeti ve en fazla 5 (beş) kez alım heyeti desteğinden faydalanabilir. İşbirliği kuruluşlarının, sadece ön onay verilen ticaret heyeti veya alım heyeti programları desteklenir. Ön onay başvurusu program başlangıç tarihinden en az bir ay önce taslak program faaliyet planı ve tahminî program bütçesiyle birlikte Bakanlığa yapılır. Bakanlık, ön onay verirken taslak program faaliyet planı ve tahminî bütçesinde değişiklik yapabilir. Bakanlık tarafından koordine edilen ticaret heyetleri, doğrudan Bakanlıkça veya Bakanlığın protokol yaptığı yararlanıcılar ile birlikte düzenlenir.
– Bakanlık tarafından koordine edilen ticaret heyeti ve alım heyeti programları hariç olmak üzere, en az 5 (beş) yararlanıcının katılım sağladığı bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı desteklenir.
-Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik koordine edilen bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı için bu madde kapsamındaki destek %90 oranında uygulanır.
– Bakanlıkça organize edilen bir ticaret heyeti programı veya alım heyeti programı Bakanlığın protokol yaptığı yararlanıcılar ile birlikte de gerçekleştirilebilir.

———————————————————————————————————————–

(*) Bu Destek ; 25.06.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan  Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun “DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) ” esaslarına göre verilmektedir.

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/sinema-ve-film-sektoru-devlet-destekleri.htm

Yorum yapın