SERBEST BÖLGEDE ŞİRKET KURULUŞU

SERBEST BÖLGE ADRESLİ ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

Şirket unvanının serbest bölge faaliyetine uygun olarak belirlenerek, “Amaç ve Konu” başlıklı maddenin bu kapsamda düzenlenmesi gerekmektedir.
a. 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 6 ncı maddesinin “Serbest bölgeler gümrük hattı dışında sayılır” ve 8 inci maddesinin “Serbest bölge ile diğer ülkeler ve serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi uygulanmaz” hükümleri uyarınca, kullanıcı firmaların gerçekleştirdiği mal hareketleri ithalat ve ihracat niteliğinde olmayıp, bölgeye getirilen ve bölgeden çıkarılan mal olarak addedilmektedir.

Bu çerçevede, serbest bölgede kurulacak bir firma tarafından hazırlanacak Şirket Ana Sözleşmesinin “Unvan”, “Amaç ve Konu” ve diğer ilgili başlıkları altında yer alacak hükümlerde “ithalat” ve “ihracat” sözcükleri yerine “alım-satım” ifadesinin kullanılması gerekmektedir.

b. Amaç ve Konu başlığı altında şirketin iştigal konuları sıralanırken, bir yandan müracaat edilen serbest bölgenin özelliklerinin gözönünde tutulması, diğer yandan 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 32 nci maddesinde sayılan serbest bölgeye sokulması yasak olan malların alım ve satımına yer verilmemesine azami dikkatin gösterilmesi gerekmektedir.

“Şirketin Merkezi” başlıklı maddenin, “Şirketin merkezi ……………..’dedir. Adresi ……………… Serbest Bölgesi ………………..’dir. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü) bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Türkiye’nin başka bir yerinde aynı ticari unvanla (serbest bölge hariç) ticari faaliyette bulunamaz ve şube açamaz. Ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan (Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü) izin almak kaydıyla yurt dışında veya başka bir serbest bölgede şube açabilir.” Şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir.
Şirketin süresi, en az faaliyet ruhsatı süresi kadar olacak şekilde düzenlenecektir.
Şirket ana sözleşme taslağına “Ana Sözleşme Değişiklikleri : Şirket bu ana sözleşme üzerinde unvan, amaç ve konu, merkez, süre başlıkları altında yapmak istediği her türlü değişiklik için şirket yetkili organlarınca karar alınmasını müteakip, bu kararları ticaret sicilinde tescil ettirmeden önce Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın (Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü) onayını alır.” Maddesinin eklenmesi gerekmektedir.