özel okul açma izni standartları

Özel Okullar özel okul açma izni standartları

A- Kurum Binası

Yerleşim Plânı

Madde 5- Özel okullarda Bakanlıkça veya Yönetmeliğin 22/3 üncü maddesine göre illerde valiliklerce onaylanmış olan yerleşim plânına göre kurumun derslik, oda ve diğer kısımları düzenlenir.

Yerleşim plânlarında; binanın arsaya yerleşiminde, her katın ayrı ayrı odalarının krokilerine, arsa üzerinde binanın işgal ettiği alan dışında kalan yerlere, oda ve koridorların ölçülerine yer verilir.

Yerleşim plânları her blok ve her kat için ayrı ayrı azami 35×50 cm ebadında kağıtlara yapılır.

Yerleşim plânlarında belirtilen kısımlar, amaçları dışında kullanılamaz.

Dersliklerde, yerleşim planında belirtilen kontenjandan fazla öğrenci bulundurulamaz.

Derslik Pencerelerinin Alanı

Madde 6- Özel okullarda derslik pencereleri derslik taban alanının % 18 inden aşağı olamaz.

Dersliklerde Öğrenci Başına Düşen Kullanım Alanı

Madde 7- Özel okul dersliklerinde öğrenci başına düşen kullanım alanı 1.2 m2 den az olamaz.

Standartlara uygunluk sağlamayan binalarda özel okul açılmak istenmesi halinde “İstisnai Durumlar” bölümündeki hükümler doğrultusunda işlem yapılır.

Derslik Kapıları

Madde 8- Özel okullarda derslik kapılarının genişliği en az 90 cm dir. Derslik kapılarının genişliği 140 cm ve daha fazlası olursa kapılar çift kanatlı yapılır.

Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır.

Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.

Derslik kapısı derslik içinde ön sıra ile yazı tahtası arasında olmalıdır.

Salon Kapıları

Madde 9- Özel okul binalarında giriş ve çıkışların güven içinde süratli bir şekilde sağlanması amacıyla yeterli sayıda çıkış kapıları yapılır.

Merdivenler

Madde 10- Özel okul olarak kullanılacak binanın merdivenleri öğrencilerin bir anda rahatlıkla geçmelerine uygun olmalıdır.

Merdivenler 3 veya daha fazla basamaklı ise, kenarlarında korkuluk bulunmalı, merdiven genişliği 1,4 m veya daha fazla ise, boşluk olan taraflarda kaymaları önleyici korkuluk olmalıdır.

Kurum merdivenlerinin genişliği binaya verilen toplam kontenjana göre;

a) 500 kişiye kadar; her 100 kişi için 0,50 m

b) 1000 kişiye kadar; 500 kişiye kadar olan genişliğe ek olarak her 100 kişi için 0,30 m

c) 1000 kişiden fazlası için 1000 kişiye kadar olan genişliğe ek olarak her 100 kişi için 0,20 m.

Ayrılmak suretiyle hesap edilir.

Merdivenlerin, toplam genişlikten az olmamak şartıyla birden fazla yapılması mümkündür.

Özel okul binalarında ilgili mevzuata göre yetkililerce belirlenecek şekilde sabit yangın merdiveni bulunur.

Derslik İçi Ölçüler

Madde 11- Özel okullarda derslik içi ölçüler;

a) Ön sıra ile yazı tahtası arasındaki mesafe 1.70 m. olur.

b) Sıra dizileri arasındaki mesafe 0,50 m.

c) Sıra dizileri ile pencere arasındaki mesafe 0.40 m.

d) Sıra dizileri ile duvar arasındaki mesafe 0,60 m.

e) Arka sıra ile duvar arasındaki mesafe 0,30 m.

olmasına özen gösterilecektir.

Derslik Tavan Yüksekliği

Madde 12- Özel okul olarak yapılan binaların derslik, lâboratuvar, işlik ve benzeri eğitim-öğretim birimlerinde tavan yükseklikleri kiriş altına kadar bitmiş net 2.50 m, tavana kadar net 3.00 m den az olmamalıdır.

Özel okul olarak kullanılmak amacıyla yapılmadığı halde özel okul olarak kullanılmak istenen binaların tavan yükseklikleri, o ilin imar mevzuatında meskenler için tesbit edilen tavan yüksekliğinden az olamaz.

Koridorlar

Madde 13- Özel okul binalarının koridorları;

a) Tek taraflı sınıf kapısı açılan koridorlarda;

1) Koridora bir sınıf kapısı açılıyorsa en az 2 m.

2) Koridora açılan sınıf kapısı birden fazla ise en az 2,5 m.

b) İki taraflı sınıf kapısı açılan koridorlarda en az 3 m. genişlikte olmalıdır.

WC, Lavabo ve Pisuvarlar

Madde 14- Özel okul binalarında;

a) Her 30 öğrenci için bir WC,

b) Her 80 öğrenci için bir lavabo,

c) Her 30 öğrenci için bir pisuvar veya bir WC,

d) Her 20 öğretmen için bir WC, bir lavabo,

e) Her 20 erkek öğretmen için bir pisuvar veya bir WC,

ayrılır

WC ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız erkek ve öğrencilerin sayısına göre kız ve erkekler için ayrı ayrı düzenlenir.

Özel okullarda kız ve erkeklere ayrılan en az iki öğrenci ve en az iki öğretmen WC’ si bulunur.

Teneffüshane

Madde 15- Okul binalarının her katında derslikler dışında öğrencilerin rahatça hareket edebilecekleri şekilde teneffüshane bulunmalıdır.

Teneffüshane alanının hesabında;

İlk 144 öğrenci için 0,7 m2/öğrenci,

İkinci 144 öğrenci için 0,5 m2/öğrenci,

Üçüncü 144 öğrenci için 0,4 m2/öğrenci,

432 den sonra öğrenci başına 0,3 m2, öğrenci,

değerleri esas alınır.

Teneffüshane bina içinde bağımsız bir bölüm halinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanının hesabında derslik, kütüphane, lâboratuvar, idari bölümler ve eğitim-öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerlerde teneffüshane olarak kabul edilir.

İdarî ve Diğer Bölümlerde Bulunan Kısımların Alanları

Madde 16- Özel okul binalarının idari ve diğer bölümlerinde bulunması gereken kısımların en az alanları bu Yönergenin diğer maddelerinde aksi belirtilmedikçe aşağıdaki gibidir.

a) Kurucu Odası:(İhtiyaç duyulan ölçüde)

b) Müdür odası: 16 m2.

c) Müdür Yardımcısı odası: 16 m2.

d) Büro hizmetleri odası: 16 m2.

e) Arşiv ve dosya odası: (İhtiyaç duyulan ölçüde)

f) Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 16 m2, 12 öğretmene kadar 24 m2, 12 den fazla öğretmen için öğretmen başına 1,5 m2 yer ilave edilir.

g) Kapalı beden eğitimi salonu: Kapalı beden eğitimi salonunun alanı 140 m2 den aşağı olamaz. Öğrenci başına en az 3,5 m2 alan düşecek şekilde hesaplanır.

h) Kapalı spor salonu: Kapalı spor salonunun seyirci kapasitesinin asgari 250 olması uygun olacaktır. Spor salonunun seyircilere ayrılan yer dışındaki alanı en az kurallara uygun basketbol sahası alanından az olmamalıdır.

ı) Okuma salonu: Bu Yönergede aksi belirtilmedikçe en az alan en büyük derslik alanından az olmamalıdır.

i) Rehberlik servisi odası: En az alan 16 m2 dir.

j) İşlik: En az alanı 48 m2 olmalıdır.(İlköğretim okullarında)

k) Çok amaçlı salon (Toplantı ve müsamere salonu): Öğrenci başına düşecek asgari alan 2,5 m2 olarak düşünülmelidir.(h) bendinde belirtilen salonu olmayan okullarda)

l) Sosyal hizmet uzmanı, psikolog odasının kullanım alanının hesabı, öğretmenler odasının kullanım alanının hesabı gibi yapılır.

o) Kantin:İhtiyaca cevap verecek alana sahip olması,

Bu maddede ve Yönergenin diğer maddelerinde alanları belirlenmeyen kısımların alanları da ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlenir.

Madde 17- Özel okullarda;

a) Kurucu veya müdürün aynı kişi olması halinde kurucu ve müdür odası birleştirilerek tek oda olabilir.

b) Aynı kurucuya ait aynı binada birden fazla kurumun bulunması halinde kurucu odası tek olabilir.

Havalandırma Tertibatı

Madde 18- Özel okullarda bulunan çok amaçlı, spor, konferans, kapalı beden eğitimi salonlarında havalandırma düzeni bulunmalıdır.

Yangın Tertibatı

Madde 19- Özel okulun her kat veya bölümünün uygun yerinde ilgili yönetmeliğe göre yangın köşesi veya düzeni bulunur.

Su Deposu

Madde 20- Özel okullarda muhtemel su kesintileri için en az okulun bir günlük su ihtiyacını karşılayacak su deposu veya tankı bulundurulur.

Paratoner Tertibatı

Madde 21- Özel okul binalarında paratoner tertibatı bulunmalıdır.

Aydınlık Seviyeleri

Madde 22-Özel okullarda aydınlık seviyeleri en az aşağıdaki gibi olmalıdır:

a) Okul öncesi eğitim kurumlarında 100 lüx,

b) İlkokullarda;

1) Dersliklerde 200 lüx,

2) Teneffüshane, koridor ve benzeri yerlerde 100 lüx,

3) Laboratuvarlarda 300 lüx,

c) Ortaokul ve liseler;

1) Dersliklerde 250 lüx,

2) Laboratuvarlarda 300 lüx,

3) Teneffüshane, koridor ve benzeri yerlerde 150 lüx, seviyesinde aydınlatma sağlanmalıdır.

İnceleme Raporları

Madde 23- Özel okul olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 625, 2843, 3035, 3236 sayılı Kanunlar, 254 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu Yönergede belirtilen esaslarla birlikte;

a) Binanın sağlamlık ve dayanıklılığı ile genel görünüşü, ayrıca bulunduğu yer gibi fiziki nitelikler,

b) Binanın statik hesapları,

c) Herhangi bir tehlike anında öğrencilerin binayı kolaylıkla terkedebilmeleri için sağlanan imkanlar,

d) Binada açılması istenen kurumun tür ve seviyesi,

e) Kaç öğrencinin eğitim görebileceğine dair kontenjan tesbiti,

gibi öğrencilerin sağlıklı bir eğitim öğretim görmelerine yardım edici etkiler, tek tek dikkate alınarak, düzenlenecek raporlarda bu hususlara ayrı ayrı yer verilir.

Okul olarak iskan izni alınmış kurumlarda binanın inşaatı için düzenlenmiş raporlar (a) ve (b) bentlerindeki raporlar yerine geçer.

B- Özel Okulların Yönetim ve Diğer Bölümlere Ayrılan Kısımlarında

Bulunması Gereken Araç Gereçler

Kurucu, Müdür ve Müdür Yardımcısı Odası

Madde 24- Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odalarında asgari aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Çerçeveli Atatürk Resmi

2) Çalışma masası,

3) Masa koltuğu,

4) Misafir koltukları,

5) Toplantı masası,

6) Sandalyeler,

7) Sehpa,

8) Telefon etejeri, (Gerekli görülürse)

9) Portmanto, (Gerekli görülürse)

10) Çöp kutusu,

Bunlara ek olarak müdür odasında,

1) Çift kapılı dosya dolabı,

2) Kitaplık,

Müdür Yardımcısı odasında,

1) Program çerçevesi

2) Anahtar dolabı,

bulunur.

Büro Hizmetleri Odası

Madde 25- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunmalıdır:

1) Yazı masası (personel sayısına göre),

2) Yazı masası koltuğu (personel sayısına göre)

3) Yazı makinesı,

4) Çift kapılı dosya dolabı,

5) Telefon etejeri, (Gerekli görülürse)

6) Portmanto, (Gerekli görülürse)

7) Daktilo Masası, (Gerekli görülürse)

8) Çerçeveli Atatürk resmi,

9) Sandalyeler

10) Çöp kutusu,

11) Evrak Dolabı.

Arşiv ve Dosya Odası

Madde 26- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Çalışma masası,

2) Sandalyeler,

3) Portatif raflar,

4) Kardeks dolabı,

5) Dosya dolabı

6) Çöp kutusu,

Rehberlik Servisi Odası

Madde 27- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Çalışma masası,

2) Çalışma masası koltuğu,

3) Sandalyeler,

4) Öğrenci dosya dolabı,

5) Telefon etejeri,(Gerekli görülürse)

6) Sehpa, (Gerekli görülürse)

7) Portmanto, (Gerekli görülürse)

8) Çerçeveli Atatürk resmi,

9) Çöp kutusu.

Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Çocuk Bakıcıları Odası

Madde 28- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Çalışma masası koltukları,

2) Çalışma masaları,

3) Sandalyeler,

4) Telefon etejeri,

5) Sehpa,

6) Çerçeveli Atatürk resmi,

7) Dinlenme koltuğu,

8) Portmanto,

9) Çöp kutusu,

10) Dosya dolabı,

Öğretmenler Odası

Madde 29- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunmalıdır:

1) Toplantı masası veya toplantı sırasında U şeklinde düzenlenebilecek tipte yazı masaları,

2) Sandalyeler,

3) Gözlü öğretmen dolabı,

4) Telefon,

5) Portmanto,

6) Çerçeveli Atatürk resmi,

7) Sehpalar,

8) Program çerçevesi,

9) Çöp kutuları,

10) İlan tahtası.

Zümre Başkanları Odası Bulunması Halinde

Madde 30- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunmalıdır:

1) Çalışma masaları,

2) Sandalyeler,

3) Gözlü öğretmen dolabı,

4) Telefon,

5) Portmanto,

6) Çerçeveli Atatürk resmi,

7) Sehpalar,

8) Program çerçevesi,

9) Çöp kutuları,

10) İlan tahtası.

Yardımcı Hizmetliler Odası

Madde 31- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Çerçeveli Atatürk resmi,

2) Masa,

3) Sandalyeler,

4) Çöp kutusu.

Göze ve Kulağa Hitap Eden Eğitim Araçları Odası

Madde 32- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Teksir, fotokopi veya baskı makinesı,

2) Çift kapılı dosya dolabı,

3) Sandalyeler,

4) Portmanto,

6) Tepegöz, projektör,(Gerekli görülürse)

7) Epi-diyaskop.(Gerekli görülürse)

Doktor Bölümü Sağlık Odası

Madde 33- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Çerçeveli Atatürk resmi,

2) Çalışma masası,

3) Çalışma masası koltuğu,

4) Telefon,

5) İlkyardım dolabı,

6) Hasta muayene masası,

7) Pansuman masası,

8) Portmanto, (Gerekli görülürse)

9) Komidin,

10) Soyunma odası veya paravanı,

11) Sandalyeler,

12) Çöp kutusu,

13) Duvar ecza dolabı,

Yemekhane

Madde 34- Yemekhanede en az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Yemek masaları,

2) Dolap,

3) Sandalyeler,

4) Yemek servisi arabaları,

5) Buzdolabı,

6) Çöp kutusu,

7) Havalandırma sistemi

Lâboratuvarlar

Madde 35- Aşağıda belirtilen eşyalar bulunur;

1) Çerçeveli Atatürk resmi

2) Öğretmen deney masası,

3) Öğrenci deney masası,

4) Öğrenci tabureleri,

5) Topraklı priz (Her masa için birer adet),

6) Lavabo,

7) Platform (ahşap),

8) Camlı dolap,

9) Yazı tahtası,

10) Havalandırma sistemi,

11) Çöp kutusu.

Müzik Dersliği

Madde 36- Müzik dersliğinde en az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Çerçeveli Atatürk resmi

2) Dizekli yazı tahtası,

3) Teyp veya müzik seti,

4) Metronom,

5) Öğrencilerin oturacağı yerler

6) Müzik Eğitimi için Bakanlıkça kabul edilmiş müzik kitapları,

7) Gerekli müzik aletleri,

8) Piyano veya org(anaokulu ve ilkokullar için özellikle vurmalı çalgılar.)

9) Çöp kutusu.

Resim Dersliği

Madde 37- Resim dersliğinde en az aşağıda belirtilen eşyalar bulunmalıdır:

1) Çerçeveli Atatürk resmi

2) Eğimli resim masaları,

3) Resim tahtaları (raptiye geçebilecek nitelikte)

4) Model sehpası

5) Resim sergileme panosu (Pazen tahta, asgari 1,5 x 3 m ebadında),

6) Gereç dolabı,

7) Alçı modeller(büst, el ayak, çeşitleri vb.)

8) Kara tahta

9) Öğretmen masası,

10) Öğretmen sandalyesi,

11) Öğrenci sandalyeleri,

12) Çöp kutusu,

Kütüphane ve Kitaplıklar

Madde 38- En az bulunması gereken kitap türleri aşağıda belirtilmiştir. Bunların sayıları ihtiyacı karşılayacak şekilde belirlenir.

1) Bakanlıkça okul kütüphane ve kitaplıklarda bulundurulması gerekli görülen öğrenci ve öğretmen kitapları,

2) Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş kitaplar,

3) Çeşitli ansiklopediler, antolojiler,

4) Çerçeveli Atatürk remi,

5) Öğrencilerin oturacağı sandalye ve masa

6) Kurumun tür ve seviyesine uygun yardımcı kitaplar,

7) Çeşitli dillerden sözlükler,

8) İmla kılavuzu,

9) Öğretmen kitapları,

10) Anayasa,

11) Millî Eğitim Temel Kanunu,

12) Devlet Memurları Kanunu,

13) Sosyal sigortalar mevzuatı ile ilgili kitaplar,

14) Mevzuatla ilgili Kanunlar, idari ve eğitim-öğretim işleriyle ilgili Yönetmelikler,

15) Okulda okutulan bütün derlere ait temel kaynak kitaplar ile yardımcı kitaplar,

16) Çöp kutusu.

Fen liseleri kütüphanesinde; kitaplık bölümü ile okuma bölümü ayrı ayrı sağlanır. Kütüphanede özellikle fen ve matematik alanındaki süreli ve süresiz yayınlar (kitap, gazete, dergi, broşür, ansiklopedi, konferans ve seminer ile ilmi toplantılara ait doküman ve raporlar) bulundurulur.

Derslik

Madde 39- Özel okul dersliklerinde en az aşağıda belirtilen eşyalar bulunmalıdır.

1) Çerçeveli Atatürk resmi,

2) Çerçeveli İstiklâl Marşı,

3) Çerçeveli Atatürk’ün Gençliğe Hitabı,

4) Yazı tahtası,

5) Öğretmen masası,

6) Öğretmen sandalyesi,

7) Öğrenci masa veya sıraları,

8) Seviyesine göre yazı ve afiş panoları,(Gerekli görüldüğü takdirde)

9) Çöp kutusu,

10) Dolap,(Gerekli görülürse)

Öğrenci Sıraları

Madde 40- Özel okullarda öğrenci sıralarıyla ilgili standartlar aşağıdaki ölçülere uygunluk sağlamalıdır.

İlkokul Ortaokul Lise

3’erli 2’şerli 2’şerli

Oturma Oturma Oturma

Sıranın Şekli Şekli Şekli

Boyu 120 110 110

Ön tablo geniş. 40 40 40

Yer yüksekliği 64 70 76

Oturma yüksek. 38 42 46

Oturma genişliği 34 36 38

Aralık yüksekliği 66 72 78

C- Özel Okulların Binaları

Okul Yeri ve Seçimi

Madde 41- Okul öncesi eğitim kurumu ve okul olarak kullanılacak binanın yerinin seçiminde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Okul arsaları 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 61 inci maddesi gereğince suyu, havası elverişli ve öğrencilerin kolaylıkla gidip gelecekleri bir yerde olmalıdır. Ayrıca okul arsası 254 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (Resmî Gazete 19/03/1986/19052) 2 nci maddesinde yer alan; “Özel öğretim kurumlarına ait bina ve tesislerinin hapishane, meyhane, kahvehane, kıraathane, bar gibi umuma açık yerlerden en az yüz metre uzaklıkta bulunması zaruridir.” Hükmüne uygun olarak seçilmelidir.

b) Okul arsaları devlet yolu, şehir ve kasabaların ana yolları ile ticari yollara bitişik olmamalıdır.

Oyun Bahçesi

Madde 42- Okullarda binaya verilecek toplam öğrenci kontenjanı ile orantılı ölçüde bahçe bulunmalıdır.

Okullarda bahçe alanı en az, öğrencilerin topluca tören yapabilecekleri ve nizami ölçülerde basketbol sahası kurabilecek büyüklükte olmalıdır.

Bahçe alanının hesabında;

İlk 36 öğrenci için 5 m2 x öğr.

İkinci 36 öğrenci için 3 m2 x öğr.

Üçüncü 36 öğrenci için 2,5 m2 x öğr.

109’dan 1000 öğrenciye

kadar öğrenci başına 2 m2

1001’den 2000 öğrenciye

kadar öğrenci başına 1,5 m2

2001’den sonra öğrenci

başına 1,2 m2

değerleri esas alınır.

Derslik Sayısı

Madde 43- Okullarda derslik sayısı azami 40 öğrenciye 1 derslik olarak hesap edilmelidir.

Bu Rakam

a) Özel eğitim kurumlarında azami 12 öğrenciye bir derslik,

b) Fen liselerinde azami 24 öğrenciye bir derslik,

c) Hazırlık sınıflarında azami 36 öğrenciye bir derslik olarak hesaplanır.

İlkokul, ortaokul, lise ve dengi özel okullarda bir derslik alanı 20 m2 den aşağı olamaz.

Ders geçme ve kredi sistemine bağlı oluşturulacak grupların eğitim göreceği dersliklerde 20 m2 şartı aranmaz.

Özel Eğitim okullarında bu şart aranmaz.

Resim Dersliği

Madde 44-Resim dersliği aşağıdaki ölçülere uygunluk sağlayacak şekilde olmalıdır.

a) Kuzey ve Kuzey-Batı yönünde planlanmalıdır.

b) Alanı; 2 m2 X öğrenci olarak hesaplanabilir.

c) Resim masalarının eni; 0,50-0,80 m.dir.

d) Resim masalarının uzunluğu; 0,80-1,15 m arasında olmalıdır.

e) Masa sıralarının arası 90 cm dir.

f) Son sıradaki göz ile yazı tahta arasındaki mesafe 9-11 metredir.

g) Pencere alanının derslik alanına oranı 1/4 olmalı veya yeterli aydınlatma desteği verilmelidir.

h) Yazı tahtası için direkt aydınlatma yapılmalıdır.

Bir özel okulda her 30 derslik için bir resim dersliği ayrılır.

Müzik Dersliği

Madde 45- Müzik dersliği aşağıdaki esaslara uygunluk sağlayacak şekilde olmalıdır.

a) Diğer dersliklerden uzak olmalıdır.

b) Öğrenci başına 1,2 m2 kullanım alanı düşmelidir.

c) Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır.

d) Anfi şeklinde olması tercih edilir.

Bir özel okulda her 30 derslik için bir müzik dersliği ayrılır.

Atölyeler

Madde 46- Kütüphane aşağıdaki esaslara uygunluk sağlayacak şekilde olmalıdır.

a) Mümkünse zemin ve bodrum katta olmalı, gayet iyi ışıklandırılmalıdır.

b) Alanları kullanılma amaçlarına uygun olarak tespit edilmelidir.

Kütüphane

Madde 47- Kütüphane aşağıdaki esaslara uygunluk sağlayacak şekilde olmalıdır.a)

a) İmkan dahilinde öğretmenler odasına yakın olmalıdır.

b) Alanı (1 veya 1,5)x derslik alanıdır. (Asgari alanı 72 m2 olması idealdir.)

c) Kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü olmak üzere iki bölüm bulunmalıdır. Kitapların konulduğu kısım toplam alanın 1/3’ünden fazla yer kaplamamalıdır. Kitapların konulduğu kısım en az 5000-10000 kitap alabilecek kapasitede olmalıdır.

Toplantı ve Müsamere Salonu (Çok Amaçlı Salon)

Madde 48- Özel okulda toplantı ve müsamere salonunun alanı öğrenci başına 1 m2 gelecek şekilde hesaplanır. Salonun en az alanı 100 m2 olmalıdır.

Yatılı Okullar

Madde 49- Tavan net yüksekliği 3 metre olan yatılı özel okulun yatakhane kontenjanı öğrenci başına 4 m2, yüksekliği 3 m den az olan binalarda öğrenci başına 12 m2 hacim düşecek şekilde hesap edilir.Yatılı okullarda her 8 öğrenciye bir duş, her 25 öğrenci için bir banyo olmalıdır.

Lâboratuvarlar

Madde 50- Okullarda fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji dersleri lâboratuvarlarda yapılır. Lâboratuvarlar bu ihtiyacı karşılayacak sayıda olur.

Bir kısım derslerin öğretimini yabancı dille yapan ve ortaokul hazırlık sınıflarından itibaren kademeli olarak öğretime başlayacak olan okullarda fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi lâboratuvarları için ölçülerine uygun en az birer oda ayrılır.

Her lâboratuvarda en az 12 m2 genişlikte hazırlık odası bulunur.

Lâboratuvarlarda öğrenci başına düşen kullanım alanı en az 2 m2 dir.

Lâboratuvarlarda karartma ve kimya lâboratuvarlarında zehirli gazların tasviyesi için gerekli önlemler alınır.

Özel Okullarda dil lâboratuvarı kurulması isteğe bağlıdır. Ancak dil lâboratuvarı kurulmaması hâlinde yabancı dil derslerinde kullanılmak üzere, radyo teyp, televizyon, video, slayt, projeksiyon ve bunlarla ilgili diğer araç-gereçler bulundurulur.

Fen Liselerinde fizik, kimya, biyoloji, lâboratuvar araç-gereçleri altı öğrenciye bir takım olacak şekilde hazırlanır.

Lâboratuvarlarda video, ilgili T.V. programları ve yabancı dille ilgili kasetler bulundurulur.

D- Özel Okullarda Bulunması Gereken Bölümler

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Bulunması Gereken Bölümler

Madde 51- Okul öncesi eğitim kurumlarında en az;

1) Kurucu veya kurucu temsilciliği odası, (Kurucunun müdür veya okulda görevli öğretmen olması halinde bulunmayabilirler.)

2) Müdür odası,

3) Sağlık odası,

4) Uyku odası (İsteğe bağlı olarak),

5) Oyun Odaları,

6) Mutfak,

bulunur.

Gerekirse kurucu veya kurucu temsilcisi ile müdür aynı odayı kullanabilir.

Bunlara ek olarak ayrıca öğrenci sayısına göre asgari bulunması gereken kısımlar şunlardır:

a) Öğrenci Kontenjanı 100×150 arasında olan okul öncesi eğitim kurumlarında;

1) Sosyal hizmet uzmanı, Psikolog odası,

2) Hizmetli odası,

3) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası,

4) Depo ve ambar,

b) Öğrenci kontenjanı 150 ve fazlası olan okulöncesi eğitim kurumlarında;

1) Müdür yardımcısı odası,

2) Sosyal hizmet uzmanı, psikolog odası,

3) Hizmetli odası (Çocuk bakıcıları odası isteğe bağlı),

4) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası,

5) Yemek salonu,

6) Depo ve ambar.

Uyku ve Oyun Odaları

Madde 52- Okul öncesi eğitim kurumlarında;

a) Uyku odalarında öğrenci başına düşen hava hacmi 10 m3, kullanım alanı ise 3 m3 den aşağı olamaz.

b) Oyun odalarında öğrenci başına düşen kullanım alanı 1,5 m2dir.

İlkokullar

İlkokullar

Madde 53- İlkokulların yönetim ve diğer bölümlerinde en az bulunması gereken kısımlar şunlardır:

1) Kurucu veya kurucu temsilciliği odası,

2) Müdür odası,

3) Fen Bilgisi lâboratuvarı,

4) Beden Eğitimi salonu,

5) Öğretmen odası,

6) Kütüphane,

7) Anasınıfı dersliği,

8) Yeteri kadar derslik,

9) Sağlık odası,

10) Teneffüshane,

11) Oyun bahçesi,

12) Kapalı spor salonu,

13) Rehberlik servis odası,

Ayrıca; bunlara ek olarak öğrenci kontenjanlarına göre bulunması gereken kısımlar şunlardır:

a) Öğrenci kontenjanı 150-200 arasında olan ilkokullarda:

1) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası,

2) Müdür Yardımcısı odası,

b) Öğrenci kontenjanı 200-500 arasında olan ilkokullarda;

1) Müdür yardımcısı odası,

2) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası,

3) Göze ve kulağa hitap eden eğitim araçları odası,

4) Misafir odası.(İsteğe bağlı)

c) Öğrenci kontenjanı 500 ve fazlası olan ilkokullarda:

1) Müdür yardımcıları odası,

2) Büro hizmetleri odası,

3) Arşiv ve dosya odası,

4) Teksir, fotokopi, göze ve kulağa hitap eden eğitim araçları odası,

5) Misafir odası,(isteğe bağlı)

• Yardımcı hizmetler odası,

7) Kantin,

8) Toplantı ve müsamere salonu veya çok amaçlı salon.

• d) Yatılı bölümü olan ilkokullarda öğrenci kontenjanına göre bu maddede belirtilen kısımlara ek olarak:

• 1) Yeteri kadar yatakhane,

• 2) Banyo ve duş,

• 3) Çamaşırhane; ıslatma, kaynatma, yıkama, kurutma ve ütü hizmetlerini verebilecek.(isteğe bağlı)

• 4) Mutfak,

• 5) Yemek salonu,

• 6) Depo ve Ambar,

• 7) Terzi odası,(isteğe bağlı)

• 8) Berber odası,(isteğe bağlı)

• 9) Revir (Kız ve erkek öğrenci bölümleri ayrı ayrı olacaktır.

• e) Yatılı olmayan fakat öğrencilere öğle yemeği veren ilkokullarda:

• 1) Mutfak (Yemekleri dışarıdan getirilen kurumlarda aranmaz),

• 2) Yemekhane,

• 3) Depo ve ambar,bulunur.

lköğretim Okulları, Ortaokullar, Liseler, Fen liseleri, Çok Amaçlı Liseler, Özel Eğitim Okulları, Akşam Okulları ve Meslek Liseleri

Madde 54- İlköğretim Okulları, Ortaokullar, Liseler, Fen Liseleri, Çok Amaçlı Liseler, Özel Eğitim Okulları, Akşam Okulları ve Meslek Liseleri:

a) Yönetim ve diğer bölümlerde en az bulunması gereken kısımlar;

1) Kurucu veya kurucu temsilcisi odası,

2) Müdür odası,

3) Müdür yardımcısı odası,

4) Öğretmenler odası,

5) Rehberlik servisi odası,

6) Teksir, fotokopi, göze ve kulağa hitap eden eğitim araçları odası,

7) Zorunlu ve seçmeli derslere yetecek sayıda derslik,

8) Beden eğitimi salonu,

9) Laboratuarlar,

10) Kütüphane,

11) Sağlık odası,

12) Teneffüshane,

13) Müzik dersliği,

14) Resim dersliği,

15) Oyun bahçesi,(Akşam okulları hariç)

16) Anasınıfı dersliği,(İlköğretim okullarında)

17) İşlik, (İlköğretim okullarında)

18) Daktilografi atelyesi,(Ticaret lisesi,Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile Sekreterlik Meslek Liselerinde)

19) Mesleki uygulama atelyesi, (Ticaret Liselerinde)

20) Seminer ve proje çalışmaları için kontenjana göre en az üç tane 20’şer m2 lik oda, (Fen liselerinde)

21) Bilgisayar laboratuarı,(Fen liselerinde)

22) İbadetini yapmak isteyenler için bir oda,

23) Kantin,

24) Kapalı spor salonu,

25) Rehberlik servisi odası,bulunur.

b) Ayrıca bunlara ilave olarak öğrenci kontenjanlarına göre bulunması gereken kısımlar şunlardır:

Öğrenci kontenjanı 200-500 arasında olan okullarda;

1) Büro hizmetleri arşiv ve dosya odası,

2) Yardımcı hizmetler odası,

Öğrenci kontenjanı 500’den fazla olan okullarda:

1) Büro hizmetleri odası,

2) Arşiv ve dosya odası,

3) Misafir odası,

4) Yardımcı hizmetler odası,

5) Toplantı ve müsamere salonu veya çok amaçlı salon,bulunur.

c) Yatılı bölümü bulunan okullarda öğrenci kontenjanına göre bu maddede belirtilen kısımlara ilâve olarak:

1) Yeteri kadar yatakhane,

2) Banyo ve duş,

3) Çamaşırhane; ıslatma, kaynatma, yıkama, kurutma ve ütü hizmetlerini verebilecek.(isteğe bağlı)

4) Mutfak,

5) Yemek salonu

6) Depo ve ambar,

7) Berber odası, (İsteğe bağlı)

8) Terzi odası, (İsteğe bağlı)

9) Kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı revir,

d) Yatılı olmayan fakat öğrencilere öğle yemeği veren okullarda bu maddede yer alan öğrenci kontenjanına göre bulunması gereken kısımlara ek olarak:

1) Mutfak (yemekleri dışarıdan getirten kurumlarda aranmaz),

2) Yemek salonu,

3) Depo ve ambar,bulunur.

e) Ayrıca;

1) Sekreterlik meslek lisesinde daktilografi atölyesi bulunur.

Daktilografi atölyesi her 5 derslik için bir atelye olacak şekilde planlanır.

Daktilografi atölyesi azami 40 kişilik ve daktilografi makinesi sayısı da öğrenci sayısı +2 olmalıdır.

Daktilografi atölyesinin öğrenci kapasitesinin hesabında öğrenci başına düşen kullanım alanı 1.2 m2 den az olamaz.

2) Otelcilik ve turizm meslek lisesinde;

Daktilografi atölyesi,

Servis mutfak, kat hizmetleri ve benzeri atölyesi,

Bulunur.

Daktilografi atölyesi her okulda en az bir tane olacak şekilde planlanır.

Daktilografi atölyesi azami 40 kişilik ve daktilo makinesı sayısı da öğrenci sayısı +2 olmalıdır.

3) Kız meslek lisesi, kız teknik lisesi ve kız sanat okullarında açılacak meslek bölümünün özelliğine göre ayrı ayrı donatılan atölyeler bulunur.

Atölyeler aynı anda en az 20 öğrenci çalışabilecek şekilde plânlanmalıdır.

Atölyelerde öğrenci başına 1,5 m2 alan düşmelidir.

4) Endüstri meslek ve teknik liselerde açılacak her bölüm için özelliğine göre ayrı ayrı donatılmış atölyeler bulunur.

5) Çok amaçlı liselerde, açılan her meslek bölümü için özelliklerine göre ayrı ayrı donatılan atelyeler bulunur.

• Fen lisesinin açılmak istendiği binada lise seviyesinde bir okulun bulunması halinde ve bu maddenin (a) şıkkının 8,11,12,15,22,23 ve (b) şıkkının 1,2,3,4,5, fıkralarında belirtilen kısım ve bölümlerin bulunması halinde ayrıca düzenlenmeyebilir.

Ticaret Liseleri Daktilografi Atölyesi

Madde 55- Ticaret Liselerinde:

a) 1-12 derslikli okullarda 1 daktilografi atelyesi,

b) 13-24 derslikli okullarda 2 daktilografi atelyesi,

bulunur. Bunlara ilave olarak daha fazla derslikli okullarda her 12 derslik için bir daktilografi atelyesi ilave edilir.

Her daktilografi atelyesi azami 40 kişilik olmalıdır.

Her daktilografi atelyesinde en az öğrenci sayısı +2 daktilo makinası bulunmalıdır.

Daktilografi atelyesinin öğrenci kapasitesinin hesaplanmasında öğrenci başına düşen kullanım alanı 1.2 m2 den az olamaz.

Servis Mutfak, Kat Hizmetleri Atölyesi

Madde 56- Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde servis, mutfak, kat hizmetleri atelyeleri ile ilgili standartlar aşağıdaki gibidir.

a) Bir uygulama mutfağı aynı anda en az 15-20 öğrenci çalışabilecek şekilde düzenlenmelidir.

b) Bir servis atölyesi, aynı anda en az 15-20 öğrenci çalışabilecek şekilde düzenlenmelidir.

c) Bir kat hizmetleri atölyesi, aynı anda en az 15-20 öğrenci çalışabilecek şekilde düzenlenmelidir.

Bilim Danışma Kurulu

Madde 57- Fen liselerinde matematik ve fen alanında en az üç ilim adamından meydana gelmek üzere Bilim Danışma Kurulu kurulur.

İleri fen programları ile proje ve seminer çalışmaları için Üniversiteler Tübitak ve Türkiye Atom Enerjisi Başkanlığı, çevre ile ilgili kuruluşlar ve benzeri resmi özel kuruluşlarla iş birliği sağlanır.

Bilgisayar Destekli Eğitim

Madde 58- Kurumlarda bilgisayar destekli eğitim için laboratuar kurularak öğrenci seviyesine uygun program ve yazılımlar bilgisayar lâboratuvarında bulundurulur.

Fen liselerinde; Resmî Fen Liseleri ile Üniversiteler arasında bilgisayar ağı kurulur.

E- Özel Okullarda Bulunması Gereken Ders Araç-Gereçleri

Anaokullarında Oyun Odaları ve Köşeler

Madde 59- Anaokulları oyun odalarında aşağıda belirtilen köşeler ve bu köşelerde belirtilen araç-gereçler bulunur.

1) Oyun odası (genel);

a) Masa (çocuklar için dikdörtgen),

b) Sandalyeler (Çocuklar için),

c) Resim sehbası,

d) Oyun blokları,

2) Evcilik köşesi;

a) Koltuk(çocuklar için),

b) Masa (çocuklar için sekiz parçalı),

c) Büfe küçük boy,

d) Eşya dolabı,

e) Bebek karyolası (küçük boyda),

f) Halı,

g) Paravana (küçük boy)

3) İnşaat köşesi:

a) Raflı dolap,

b) Çeşitli büyüklükte inşaat blokları,

c) İnşaat malzemelerinin muhafazası için tekerlek kutu,

d) Halı.

4) Kitaplık köşesi

a) Dolap,

b) Halı,

c) Divan,

d) Oyuncak dolabı,

e) Yayın panosu,

f) Yazı tahtası,

g) Çöp kutusu,

5) Dinlenme köşesi:

a) Dinlenme divanı,

b) Çocuk vestiyeri,

c) Spor dolabı (Ahşap),

d) Teyp,

e) Elektrik süpürgesi,

f) Radyo,

g) Gırgır.

Anaokullarında Mutfak

Madde 60- Anaokulu mutfağında aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

a) Fırın,

b) Buzdolabı,

c) Mikser set,

d) Yemek takımı,

e) Servis takımı,

f) Bardak (Plastik) çay bardağı, su bardağı

g) Çaydanlık ve demlik,

h) Raflı mutfak dolabı,

ı) Çeşitli boyda tencere,

i) Düdüklü tencere, (en büyük boy)

j) Tava,

k) Çeşitli boyda tepsi,

l) Plastik kovalar,

m) Masa,

n) Musluklu iyi su bidonu,

o) Çeşitli boyda plastik leğenler.

Ana Sınıfları Eğitim Araç-Gereçleri

Madde 61- Ana sınıflarında aşağıda belirtilen eğitim araç-gereçleri bulunur:

a) Serbest oyun ve büyük kas gelişimi için araç-gereçler:

1) Kum havuzu(1 adet),

2) Denge tahtası ve atlama beygirinden tahtaravalli (1 adet),

3) Tırmanma beygiri (1 adet),

4) Kaydırak, tırmanma demirleri (merdiveni) ve denge aracı (1 adet),

5) Salıncaklı kayık ve tırmanma merdivenleri (1 adet),

6) Oyun sandıkları (boy kutu üniteleri) (5-10 adet)

b) Temsili oyuncaklar için araç-gereçler:

1) Tahta bloklar (50 adet),

2) Çok yönlü kullanılabilir oyuncak mobilya (çeşidine göre adet tespit edilebilir),

3) Tahta taşıt araçları (Şöförlük oyuncağı, tren, araba, vapur),

4) Evcilik oyuncakları, (ütü tahtası ve ütü, tahtadan bebekevi, bebekevi için minik mobilyalar, bebek yatağı, mutfak, dolap ünitesi, ocaklı gaz fırını, oyun mutfağı için lavoba ve dolap (1-3 adet),

c) Yaratıcı sanat faaliyetleri için araç-gereçler:

1) Resim sehbası (4 adet),

2) Pazen kaplı tahta (1 adet),

3) Kukla tiyatrosu (1 adet) ve çeşitli türden kuklalar (1’er adet),

4) Oyuncak televizyon (1 adet),

5) Hikâye ve masal kitapları (yeterli miktarlarda),

6) Sinema makinesi, slayt, epidiyaskop, televizyon (1’er adet)

d) Günlük ihtiyaçlar için gerekli olan araç-gereçler:

1) Tekerlekli oyuncak taşıma ve muhafaza kutusu (1 adet)

2) Raf ünitesi (oyuncakların muhafazası için),

İlkokul Türkçe Ders Araç-Gereçleri

Madde 62- İlkokullarda Türkçe derslerinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen araç-gereçler bulunur:

1) Sınıf seviyesine uygun öğrenci ve öğretmen kitabı,

2) Büyük-küçük fişler,

3) Pazen tahtası için şekiller ve resimler,

4) Kum masası veya kum havuzu,

5) Hece ve harf küpleri,

6) Plastik harf, hece ve kelimeler

7) Seviyeye uygun okumayı geliştirici kaynak kitaplar ve kitapçıklar,

8) Sınıf sözlükleri,

9) Seviyeye uygun ansiklopediler,

10) Şiir, hikâye, biyografi, atasözleri ve benzeri, antolojileri,

11) Okuma parçalarını açıklayıcı küçük-büyük resimler,

12) İmla kılavuzu,

13) Sınıf seviyesine uygun Türk ve Dünya edebiyatından seçilmiş kitaplar,

14) Ders kitaplarındaki konuları açıklayıcı mahiyette film, slayt, teyp bantları, video bantları,

15) Teyp ve video,

16) Okullarda anılması, kutlanması gereken belirli günler, haftalar veya yurt-dünya çapında önemli olan olaylarla ilgili olarak basında çıkan sınıf seviyesine uygun, öğrenciler tarafından derlenen her türlü haber, yorum, yazı, şiir, karikatür, resim ve benzerinden meydana gelen öğrenci arşiv dosyası(okulların öğretime başlamasından sonra hazırlanır),

İlkokul Matematik Araç-Gereçleri

Madde 63- İlkokullarda asgari aşağıda belirtilen matematik ders araç-gereçleri bulunur:

1) Çekül,

2) Desimetre küp,

3) Dikdörtgen pramit,

4) Dikdörtgenler prizması,

5) İletgi, gönye,

6) Koni,

7) Litre takımı(1 ve 0,5 lt lik),

8) Metre (tahta),

9) Pergel (ağaç),

10) Silindir,

11) Su terazisi,

12) Abaküs,

İlkokul Fen Bilgisi Ders Araç-Gereçleri

Madde 64- İlkokullarda asgarî aşağıda belirtilen fen bilgisi ders araç-gereçleri bulunur:

1) Alet dolabı,

2) Aliminyum kap,

3) Aliminyum yaprak (35×50 cm),

4) Ampul (6 volt minyon)

5) Anahtar basit,

6) Asma ağırlık takımı,

7) Bağlama parçası (ikili),

8) Bağlama parçası (üçlü),

9) Bağlama kablosu (25 cm lik),

10) Bakır elektrod (1x20x80 cm.)

11) Bobin (800 sarımlı),

12) Cam balon (10 ml.dibi düz),

13) Cam boru (S Şeklinde Manometre için),

14) Cam boru (10 cm Ø 7 mm),

15) Cam boru (30 cm Ø mm),

16) Cam boru (dik açılı ucu çekilmiş Ø mm),

17) Cam boru (ucu çekilmiş düz, 10 cm. boy Ø 7 mm),

18) Çelik şerit (120x9x0,25 mm),

19) Çuha (20×20 cm),

20) Çinko Elektrod (2020×80 mm),

21) Demir tozu (özel kabı ile),

22) Deney tüpü (18×180 mm),

23) Dereceli silindir (plastik),

24) Dik tutturucu (T şeklinde),

25) Dinometre (400 gr. Lık),

26) Diyafram ve taşıyıcısı,

27) Diyapozitif,

28) Döküm ayak,

29) Duvar termometresi,

30) Duy (ED 10),

31) Dünya ve Ay Modeli,

32) Düz ayna (Takozlu),

33) Ekran (saplı, 150×240 mm),

34) Elektirik motoru modeli,

35) Elektirik zili (komple),

36) Emme basma tulumba (plastik),

37) Göz modeli,

38) Huni (plastik),

39) Işık kaynağı (ilkokul tipi),

40) Işık prizması (akrilit),

41) İnsan vücudu (küçük boy),

42) İbre (kaldıraç kolu için),

43) İspirto ocağı,

44) Kaldıraç kolu,

45) Kimya termometresi (10+10° C),

46) Lastik tıpa (24/10 deliksiz),

47) Lastik tıpa (24/19 tek deliksiz),

48) Lastik tıpa (24/19 iki delikli),

49) Lastik tıpa (18/14 deliksiz),

50) Lastik tıpa (18/14 delikli),

51) Makara (tekli),

52) Maşalı tutturucu (küçük boy),

53) Mercek (f+=20 cm. çerçevesi ile),

54) Mercek (f+=10 cm. çerçevesi ile),

55) Mercek (f+=10 cm. çerçevesi ile),

56) Mercek kesidi (ince kenarlı),

57) Mercek kesidi (kalın kenarlı),

58) Metal tabla (yalıtkan saplı),

59) Mineral kolleksiyonu,

60) Mıknatıs (çubuk),

61) Mum (normal),

62) Nikel krom tel (Ø 0,20 mm),

63) Pil kabı (sulu pil için)

64) Plastik boru şeffaf (iç Ø 6 mm),

65) Pil yatağı (4’lü),

66) Plastik çubuk,

67) Plastik levha (100×100 mm),

68) Pusula (Ø 35-40 mm),

69) Saç ayağı (küçük),

70) Skala (terazi için),

71) Statif çubuk (700×8 mm Ø),

72) Su çarkı,

73) Şişe tutturucusu,

74) Tel Kafes,

75) Terazi kefesi,

76) Tabanı kesik şişe (plastikten),

77) Yalıtkan saplı çubuk,

78) Y boru plastikten,

79) Sil teli (çoklu 0,35 m m2),

80) Deney kabı,

İlkokul Sosyal Bilgiler Araç-Gereçleri

Madde 65- ilkokullarda asgari aşağıda belirtilen sosyal bilgiler ders araç-gereçleri bulundurulur:

1) Atatürk resmi,

2) Afrika fizikî haritası,

3) Afrika siyasî haritası,

4) Asya fizikî haritası,

5) Asya siyasî haritası,

6) Avrupa fizikî haritası,

7) Avrupa siyasî haritası,

8) Avusturalya (Okyanusya) fizikî haritası,

9) Geçliğe hitabe,

10) Güney Amerika fizikî haritası,

11) Kıbrıs haritası,

12) Türk Cumhuriyetleri ve Türk Toplulukları haritası,

13) Kuzey Amerika fizikî haritası,

14) İstiklal Savaşı haritası,

15) İstiklal Marşı,

16) Türkiye fizikî haritası,

17) Türkiye siyasî haritası,

18) Türkiye tarım ürünleri haritası,

19) Yer küresi,

20) Yeni andımız levhası.

Ortaokul Türkçe Ders Araç-Gereçleri

Madde 66- Ortaokullarda Türkçe dersinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen araç gereçler bulunur:

1) Sınıf düzeyine uygun öğrenci ve öğretmen kitabı,

2) Düzete uygun okumayı geliştirici kaynak kitaplar,

3) Sınıf sözlükleri,

4) Sınıf düzeye uygun ansiklopediler,

5) Şiir, hikâye, masal, biyografi, atasözleri ve benzeri antolojiler,

6) Okuma parçalarını açıklayıcı küçük büyük resimler,

7) İmla klavuzu,

8) Sınıf düzeyine uygun Türk ve Dünya edebiyatlarından seçilmiş kitaplar,

9) Ders kitaplarındaki konuları açıklayan, film, slayt, teyp ve video bantları,

10) Teyp ve video,

11) Okullarda anılması, kutlanması gereken belirli günler, haftalar veya yurt ve dünya çapında önemli olan olaylarla ilgili olarak basında çıkan sınıf düzeyine uygun, öğrenciler tarafından düzenlenen her tütlü haber, yorum, yazı, şiir, karikatür, resim ve benzerinden meydana gelen öğrenci arşiv dosyası (okulların öğretime başlamasından sonra hazırlanır.)

Ortaokul Matematik Ders Araç Gereçleri

Madde 67- Ortaokullarda en az aşağıda belirtilen matematik ders araç gereçleri bulunur:

Ortaokul Fen Bilgisi Ders Araç Gereçleri

Madde 68- Ortaokullarda en az aşağıda belirtilen fen bilgisi ders araç gereçleri bulunur:

Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Araç Gereçleri

Madde 69- Ortaokullarda en az aşağıda belirtilen sosyal bilgiler ders araç gereçleri bulunur

Lise Matematik Ders Araç Gereçleri

Madde 70- Liselerde en az aşağıda belirtilen matematik ders araç gereçleri bulunur:

Lise Kimya Ders Araç Gereçleri

Madde 71- Liselerde en az aşağıda belirtilen kimya ders araç gereçleri bulunur

Lise Fizik Ders Araç-Gereçleri

Lise Fizik Ders Araç-Gereçleri

Madde 72- Liselerde en az aşağıda belirtilen fizik ders araç gereçleri bulunur

Lise Biyoloji Ders Araç-Gereçleri

Madde 73- Liselerde en az aşağıda belirtilen biyoloji ders araç-gereçleri bulunur:

Kız Meslek ve Teknik Liseleri

Madde 74- Kız meslek ve teknik liselerinde en az aşağıda belirtilen araç gereçler bulunur

İstisnai Durumlar

Madde 75- Bu Yönerge ile getirilen standartlara uygunluk sağlamayan binalarda özel okul açılmak istenmesi hâlinde tanzim edilecek raporlarda Yönergenin “İnceleme raporları”yla ilgili hükümlerinde belirtilen hususlara ayrıntılarıyla yer verilir. Binaya verilebilecek toplam öğrenci kontenjanının tesbitinde ise dersliklerin alabileceği öğrenci kontenjanı esas alınır.

1) Ancak binaya verilen toplam öğrenci kontenjanının hesabında;

a) Statik hesap sonuçları,

b) Merdiven genişliği,

c) Oyun alanı (Anaokulu, ilkokul ortaokul, lise ve dengi okullarda),

d) Teneffüshane alanı,

e) Koridor ölçüleri,

f) Pencere alanı,

g) Tavan yüksekliği,

h) WC sayısı,

ı) idari ve diğer bölümlere ayrılan kısımlarla bunların alanları,

j) Öğrencilerin sağlıklı bir eğitim-öğretim görmelerine yardım edici diğer hizmet birimleri de dikkate alınır.

2) Eğer binaya verilen toplam öğrenci kontenjanı ile (1) fıkrada sayılan esaslar arasında uygunluk yoksa, kontenjan bu esaslara uygunluk sağlayacak şekilde tespit edilir.

3) Derslik tavan yüksekliğinin 12 nci maddenin birinci paragrafında belirtilen ölçülerden az olmaması halinde kontenjan hesabı öğrenci başına 4 m3 hacim düşecek şekilde yapılır,

4) Derslik kapılarının dışa açılmaması hâlinde, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü yapılması mümkündür.

5) Koridor ölçülerinin uygunluk sağlamaması, hâlinde koridorda öğrenci başına en az 0,3 m2 alan düşecek şekilde, o koridora açılan dersliklerde öğrenim görecek öğrenci sayısı tespit edilir.

6) Derslik kapılarının dışa açılması halinde koridor genişliği, tek taraflı sınıf kapısı açılan koridorlarda 1,40 m, çift taraflı sınıf kapısı açılan koridorlarda 2 m den az olamaz. Çift taraflı derslik kapısı açılan koridorlarda sınıf kapısının karşılıklı açılması halinde koridor genişliği 2.80 m den az olamaz.

7) Derslik kapılarının duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü yapılması hâlinde koridor genişliği 90 cm, den az olamaz.

8-Toplam öğrenci kontenjanının merdiven genişliği ile uygunluk sağlayacak şekilde azaltılmasında, binanın giriş katında öğrenim görecek öğrenci sayısı dikkate alınmaz.

9) Fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji laboratuarı olarak ayrılan odaların alanı bu yönergenin 50 inci maddesinde belirtilen ölçülerle uygunluk sağlamamsı halinde asgari lâboratuvar alanı, en büyük derslikte öğrenim görebilecek öğrenci sayısı ile 2 kat sayısının çarpılması suretiyle hesap edilir.

10) Kapalı beden eğitimi salonunun alanı bu Yönergenin 16 ncı maddesinde belirtilen ölçülerle uygunluk sağlamaması halinde en az beden eğitimi salonu alanı, en büyük derslikte öğrenim görebilecek öğrenci sayısı ile 3,5 kat sayısının çarpılması suretiyle hesap edilir.

Madde 76- Özel okullarda bu yönerge ile getirilen standartlarda 75 inci maddede yer alan hususlara göre gerekli düzenlemeler yapılarak verilen kurum açma ve öğretime başlama izinleri:

a) İlkokullarda 5 (beş) öğretim yılı,

b) Ortaokullarda 3 (üç) öğretim yılı,

c) Liselerde 3 (üç) öğretim yılı,

d) Bir kısım derslerin öğretimini yabancı dille yapan liselerde 7 (yedi) öğretim yılı,

e) Mesleki okullarda öğretim süresi kadar, geçerlidir. Bu süreler gerektiği takdirde Bakanlıkça uzatılabilir. Belirtilen süreler sonunda şartları uygun binaya nakil yapmayan özel okulların öğretime başlama izni geri alınır. Bir özel okulda bu maddede belirtildiği şekilde kurum açma veya öğretime başlama izinleri verilebilmesi için kurucunun Bakanlıkça belirlenecek şekilde ve kapsamda noter tastikli taahhütname vermesi gereklidir.

KURUMSAL DANIŞMANLIK 20 yılı aşkın süredir Ankara İstanbul ve İzmir şubeleri ile Özel okul, Dershane, Kreş Yuva ve diğer özel öğretim kuruluşları açma mevzuatları dosya hazırlama ve ilgili kurumlarda işlemlerin takibi danışmanlık hzimetleri vermektedir

KURUMSAL DANIŞMANLIK