Özel Dershane izni

Özel Dershane izni

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Özel Dershaneler

A- Kurum Binası

Yerleşim Planı

Madde 77- Özel dershanelerde Bakanlıkça veya Yönetmeliğin 22/3 üncü maddesine göre kurumun derslik, oda ve diğer kısımları düzenlenir.

Yerleşim planlarında Bakanlığın veya valiliğin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılmaz.

Yerleşim planları her kat için ayrı ayrı azami 35×50 cm ebadında kağıtlara yapılır.

Yerleşim planlarında belirtilen kısımlar, amaçları dışında kullanılamaz.

Dersliklerde, yerleşim planlarında belirtilen kontenjandan fazla öğrenci bulundurulamaz.

Derslik Pencerelerinin Alanı

Madde 78- Derslik pencereleri derslik taban alanının % 15 inden aşağı olamaz.

Derslik Kapıları

Madde 79- Özel dershanelerde derslik kapılarının genişliği en az 90 cm dir.

Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır.

Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.

Derslik kapısı derslik içinde ön sıra ile yazı tahtası arasında olmalıdır.

Salon Kapıları

Madde 80- Özel dershane binalarında giriş ve çıkışların güven içinde süratli bir şekilde sağlanması maksadıyla yeterli sayıda çıkış kapıları bulunur.

Merdivenler

Madde 81- Özel dershane olarak kullanılacak binanın merdivenleri öğrencilerin bir anda rahatlıkla geçmelerine uygun ve gerekli güvenlik sağlanmış olmalıdır.

Özel dershane binalarında ilgili mevzuata göre yetkililerce belirlenecek şekilde sabit yangın merdiveni bulunur.

Derslik İçi Ölçüler

Madde 82- Özel dershanelerin dersliklerinde ön sıra ile yazı tahtası arasındaki mesafe 1.70 m den az olamaz.

Dersliklerde Öğrenci Başına Düşen Kullanım Alanı

Madde 83- Kurum dersliklerinde öğrenci başına düşen kullanım alanı 1.2 m2 den az olamaz.

Derslik Tavan Yüksekliği

Madde 84- Özel dershane olarak kullanılacak binaların derslik, lâboratuvar ve benzeri eğitim-öğretim birimlerinde tavan yükseklikleri kiriş altına kadar bitmiş net 2.50 m, tavana kadar net 3.00 m den az olmamalıdır.

Derslik tavan yüksekliği yukarıda belirtilen ölçülerden az olması halinde öğrenci başına 4 m2 hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.