KIRSAL KALKINMA YENİLENEBİLİR ENERJİ HİBELERİ (İPARD-2)

2016 yılında proje kabulüne başlanacak olan  IPARD II 1.Başvuru Çağrı İlanı  yayınlandı. Finasmanını AB ve TÜRKİYE  tarafından ortak karşılanan yenilenebilir enerji üretimine yönelik yatrımlara mali destek hibeleri verilecektir.Aşağıda konu içerikleri ilgili yatırımcılara yardımcı olabilmek için bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Diğer Desteklerin Kapsamına bakınız…
Enerji destekleri  IPARD Programında 42 ilde verilmektedir. (Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat)

Yenilenebilir Enerji Nedir? Doğal süreç içerisinde kendini yenileyebilen enerji kaynaklarına, yenilenebilir enerji kaynağı denir. Örneğin; güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerji, biyokütle yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.
TKDK, IPARD II programı kapsamında enerji yatırımlarına 3 başlık altında hibe verecektir.
1-İşletmenin/Tesisin Kendi Tüketimini Karşılayabilmesine Yönelik Yenilenebilir Enerji Yatırımları
2-301 Kırsal Altyapı Hizmetlerine Fiziki Yatırımlar
3-302-7 Kapsamında Yenilenebilir Enerji Yatırımları

A-İŞLETMELERİN KENDİ ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAMASI AMACIYLA VERİLECEK DESTEKLER
Bu başlık altında yapılan yatırımlar IPARD Programında mevcutta uygulanan;
• 101 Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar
• 103 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar
• 302 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme
sektörleri kapsamında desteklenen yatırımların öz tüketimini karşılamak amacıyla yapılacak ilave yatırımlar olarak desteklenecektir.

Destek Kapsamında Uygulanabilecek Yenilenebilir Enerji Kaynağı Sistemleri Nelerdir?
• 101 Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar kapsamında güneş enerji ve biyo-kütle, biyogaz, enerji sistemleri desteklenmektedir.
• 103 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar ve 302 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme sektörü kapsamında, biyo-kütle, biyogaz, biyo-yakıt, jeotermal, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve mikrokojenerasyon sistemleri desteklenmektedir.

Kapasite Sınırı
İşletmelerin öz tüketimini karşılaması amacıyla yapılan bu yatırımlarda işletmenin enerji ihtiyacı kadar kapasiteye (Elektrik Tesisatı Projesinde belirlenmiş toplam kurulu güç) izin verilecektir. İşletmenin enerji ihtiyacı kurulu güçten daha fazla olması durumunda ise üst sınır olarak (Lisanssız Üretim Sınırı) 1 MW kapasite destek kapsamında değerlendirilecektir.
Arıcılık faaliyetleri sözkonusu olduğunda, yenilenebilir enerji yatırımlarına 3 KW’ya kadar müsade edilecektir. Bu sektörde ulusal şebekeye bağlanmak zorunlu olmayıp şebekeden bağımsız (off-grid) sistemler uygun olarak değerlendirilecektir.

Kimler Başvurabilir?

IPARD desteklerinden faydalanabilmek için başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişi ise temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) 65 yaşını geçmemiş olmalıdır. Ayrıca başvuruyu sundukları anda başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
Ayrıca, yatırım yapılacak sektörün kriterlerini birlikte sağlayan gerçek ve tüzel kişiler yenilenebilir enerji yatırımlarına başvurabilir. Bu sektör altında elektrik üretimi yapılacaksa, enerjinin ulusal şebekeye bağlanması zorunludur.

Uygun Harcamalar Nelerdir?
Tüm sektörlerde işletmenin kendi tüketimini karşılayabilmesi için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine/ekipman alımı ve inşaat işleri uygun harcamalardır.
IPARD II ile birlikte şebekeden bağımsız (off-grid) sistemler de destek kapsamına alınacaktır. Yapılacak yatırımlarda yatırım uygulama adresi (uygulama sahası) dışında kalan kablolama işlemleri uygun harcama olarak kabul edilmeyecektir.

Hibe Oranları ve Maksimum Uygun Harcama Miktarları Nelerdir?
101 Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar için kamu katkısı toplam uygun yatırım miktarının %70’ine kadar olacaktır. Bu kapsamda yenilenebilir enerji harcamaları yatırımın bir parçası olarak düşünülecektir.
Uygun harcamalar;
• Süt, et ve yumurta sektörleri için en az 20.000 Avro en fazla 1.000.000 Avro,
• Broyler ve hindi sektörleri için en az 20.000 Avro en fazla 500.000 Avro,
• Kaz sektörü için en az 20.000 Avro en fazla 250.000 Avro olarak sınırlandırılmıştır.
103 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar için kamu katkısı
toplam uygun yatırım miktarının %50’sidir. Atık depolama ve yönetimi içeren yatırımlara ek %10 destek sağlanacaktır.
Uygun harcamalar;
• Süt ve Et sektörleri için en az 30.000 Avro ve en fazla 3.000.000 Avro,
• Süt toplama merkezleri için en az 30.000 Avro ve en fazla 1.000.000 Avro,
• Meyve ve sebze sektörü için en az 30.000 Avro ve 1.250.000 Avro,
• Su ürünleri sektörü için en az 30.000 Avro ve en fazla 1.500.000 Avro. olarak sınırlandırılmıştır.
302 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme sektörü için kamu katkısı toplam uygun yatırım miktarının %65’ine kadar olacaktır.
Uygun harcamalar an az 5.000 Avro ile en fazla 500.000 Avro arasında sınırlıdır. Yatırımın uygulaması tamamlandıktan sonra başvuru sahibine destek tutarı ya tek seferde ya da taksitlendirilerek yapılır.

Başvuru, Proje Onay ve Kabul Süreci
● Başvuru sahibi, yatırım yapmayı düşündüğü sektör kapsamında hazırlamış olduğu başvuru paketiyle beraber ilgili kuruluşlardan (Elektrik Dağıtım Şirketleri) alınan Bağlantı Anlaşması’nı TKDK kurumuna sunmalıdır.
● Başvuru sahibi, bağlantı anlaşması için yalnızca tüketicisi olduğu elektrik dağıtım şirketine başvurabilir.
● Şebekeden bağımsız (off-grid) sistemlerde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu ve Bağlantı Anlaşması istenmeyecektir.
●  TKDK, işletmelerin öz tüketimini karşılaması amacıyla yaptığı yenilenebilir enerji yatırımları için Proje Onay Yetkisine sahiptir. Dolayısıyla proje onay süreci Kurumumuzun ilan etmesi halinde tarafımızca değerlendirilebilir. Gerekli incelemeler sonucunda destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri, projeyi taahhüt ettiği süre içerisinde tamamladıktan sonra nihai ödeme paketini, ilgili makamlardan alınan Geçici Kabul Tutanağı ile birlikte kuruma sunmak zorundadır.

ÖNEMLİ BİLGİLER
1-Yenilenebilir enerji yatırımının yapılacağı adres ile tüketimin olduğu yer aynı parselde olacaktır.
2-İşletmelerin kurulu güçleri ve kapasiteleri hesaplanırken, işletmenin elektrik projesinde yazan toplam kurulu güç esas alınacaktır.
3-101 projelerinde sadece güneş enerji ve biyo-kütle, biyogaz enerji sistemleri desteklenecektir.
4-IPARD kapsamında daha önce herhangi bir sektörle (101,103,302) ilgili yatırımların, IPARD II kapsamında modernizasyonu söz konusu olduğunda, bütçe sıfırlanmış olarak düşünülecektir. Faydalanıcı, yatırıma esas olan hibe tutarının tamamını daha önce hiç yatırım yapmamış gibi kullanabilecektir.
5-Başvuru esnasında, başvuru sahibinden en az “Çağrı Mektubu” istenecek olup, eksik evrak sürecinde ya da Kurumumuzun öngördüğü tarihten önce “Bağlantı Anlaşması” sunulacaktır.
6-Yatırım yapılacak yerin ilgili kuruluş tarafından statik onayı verilmiş çatı üstü ya da arazi olmasında bir engel yoktur.
7-Kurulu gücü 300 KW ve altı olan işletmelerin, aynı baradan (bağlantı noktası) bağlanmak şartıyla öz tüketim söz konusu olduğunda EPDK tarafından kapasite muafiyeti öngörülmektedir.

B- TİCARİ AMAÇLI OLARAK  VERİLEBİLECEK  ENERJİ DESTEKLERİ

302-7 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme SEKTÖRÜ Yenilenebilir Enerji Tesisleri;
● Uygun yararlanıcılar diğer çiftlik faaliyetleri çeşitlendirme aktivitelerinden ve bu sektör kapsamındaki iş geliştirme faaliyetlerinden bağımsız olarak, elektriği, elektrik dağıtım şirketlerine satarak kar elde etmek amacı ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapabilirler.
● 302-7 Yenilenebilir Enerji yatırımlarında, üretilen enerjinin kar amacıyla satılması hedeflendiğinden; diğer 302 sektörü yatırımlarından bağımsız ve farklı olduğuna dikkat edilmelidir. 302-7 dışındaki diğer 302 sektörü yatırımlarına işletmenin sadece kendi enerji ihtiyacını karşılaması amacıyla destek verilecektir.
302-7 Kapsamında Destek Verilen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?
302-7 yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında TKDK elektrik, ısı, ışık, gaz üretimi amacı ile kurulacak her türlü yenilenebilir enerji faaliyetine (hidrolik enerji hariç) destek olmaktadır. Bunlar; biyo-kütle, biyogaz, biyo-yakıt, konsantre güneş enerjisi, jeotermal, güneş enerjisi, fotovoltaik, rüzgar pompaları, rüzgar türbinleri ve bu sayılanların kombinasyonlarıdır.
Bu kapsamda elektrik enerjisi üretimi yapılacaksa sistemin ulusal şebekeye bağlanması zorunludur.

Kapasite Sınırı
302-7 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme sektörü Yenilenebilir Enerji Tesisleri sektörü altında 1 MW kapasiteye kadar olan yenilenebilir enerji yatırımları desteklenecektir. (Mikrokojenerasyon tesisleri için 100 kW)
Kimler Başvurabilir?
● IPARD desteklerinden faydalanabilmek için başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişi ise temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) 65 yaşını geçmemiş olmalıdır.
● Ayrıca başvuruyu sundukları anda başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
● Ayrıca 302 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme sektörünün kriterlerinin sağlanması gerekmektedir.
● 302-7 Yenilenebilir Enerji Tesisleri IPARD kapsamındaki 42 ilin kırsal alanlarında kurulmak zorundadır.
(Kırsal alan Nüfusu 20.000’in altındaki yerleşim birimlerini ifade eder.)

Uygun Harcamalar Nelerdir?
302-7 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Sektörü kapsamında Yenilenebilir Enerji Tesisleri sektörü için uygun harcamalar;
• Yeni tesisin inşası,
• Sabit makine-ekipman alımları,
• Tesisin işletilmesi için kurulan bilgi teknolojileri donanım ve yazılımlarıdır.

Hibe Oranları ve Maksimum Uygun Harcama Miktarları Nelerdir?
302-7 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Sektörü/Yenilenebilir Enerji Tesisleri için kamu katkısı toplam uygun yatırım miktarının %65’ine kadar olacaktır.
Uygun harcamalar en az 5.000 Avro ile en fazla 500.000 Avro arasında sınırlıdır. Yatırımın uygulaması tamamlandıktan sonra başvuru sahibine destek tutarı ya tek seferde ya da taksitlendirilerek yapılır.
302 – 7 KAPSAMINDA YAPILACAK YATIRIMLARLA İLGİLİ SÜREÇ
1-Genel ve spesifik uygunluk kriterlerini sağlayan gerçek veya tüzel kişiler proje yapmaya karar verir. Gerekli araştırmalar, fizibilite çalışmaları sonrasında proje hazırlanır.
2-Bağlantı anlaşması için başvuru evrakları hazırlanır.
3-Yetkili kurumlara bağlantı anlaşması için başvurulur.
4-Bağlantı anlaşması ile beraber, TKDK il koordinatörlüklerine başvurulur.
5-Başvuru il koordinatörlükleri ve TKDK Merkez teşkilatında yapılan incelemeler sonucunda uygun bulunup, sıralama sonucunda destek almaya hak kazanırsa; kurum ile sözleşme aşamasına gelinir.
6-Proje taahhüt edilen süre içinde tamamlanır. (Maksimum 24 ay)
7-Faydalanıcı nihai ödeme paketini, ilgili makamlardan alınan geçici kabul tutanağı ile birlikte kuruma sunar.
IPARD Sıralama Krİterleri
Genel Seçim Kriterleri Puanlar
● Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 40 yaşının altındaysa. 10 Puan
● Başvuru sahibi, dağ veya orman köylerinde faaliyette bulunan bir çiftçiyse 10 Puan
●  Yatırım bir kadın girişimci tarafından gerçekleştirilmekteyse veya proje sahibi bir kadınsa 10 Puan
●  Başvuru sahibinin, ekonomik faaliyet alanında bir mesleki sertifikası, diploması veya 3 yıl deneyimi bulunuyorsa 10 Puan
Yatırım, kabul edilmiş bir Yerel Kalkınma Stratejisine dayanıyor ve bu strateji üzerine inşa edilmişse 20 Puan
● Başvuru sahibi bir üretici örgütü, birliği veya kooperatifiyse 10 Puan
● Proje, bitki yetiştiriciliği, arıcılık/bal üretimi, mikro ve küçük ölçekli işletmeler, kırsal turizm ve rekreasyonel faaliyetler, su ürünleri yetiştiriciliği ve makine parkları alanlarında enerji talebini karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji tesisi kurulumu içeriyorsa 10 Puan
Genel Toplam 80 Puan

Yenilenebilir enerji tesisleri için özel seçim kriterleri
● Yenilenebilir Enerji Tesisleri Başvuru sahibi yatırımın yapıldığı bölgede yaşayan bir gerçek kişi ise. 20 Puan
TOPLAM 100 Puan

ÖNEMLİ BİLGİLER
1-Yatırım kapsamında sadece yeni işletmeler kabul edilecek olup, modernizasyon söz konusu değildir.
2-Kurumumuz Proje Onay ve Kabul Yetkisini 302-7 kapsamında gelen projeler için kullanmayacaktır.
3-Bağlantı anlaşması olmaması durumunda Başvuru Çağrı Mektubu olmayan projeler, Başvuru Kabul Görevlisi tarafından kabul edilmeyecektir.
4-Bağlantı Anlaşması ile başvuru yapıldığında, bağlantı anlaşmasının en az 1 yıl geçerlilik süresi olması gerekmektedir. 1 yıldan az bağlantı anlaşması süresi olan projeler kabul edilmeyecektir.
5-Bir başvuru sahibinin gerçek kişi veya farklı ortaklık içeren birden fazla tüzel kişilikle birlikte birden fazla başvuru yapmasına izin verilmeyecektir.
6-Yatırım yapılacak yerin ilgili kuruluş tarafından statik onayı verilmiş çatı üstü ya da arazi olmasında bir engel yoktur.

————————————–

Kaynak; TKDK Yayınlarından Derlenmiştir.

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/kirsal-kalkinma-yenilenebilir-enerji-hibeleri-ipard-2ipard-2-kapsaminda-verilen-yenilenebilir-enerji-hibeleri.htm

Yorum yapın