Aromatize Şarap Kokteyli İçki Kokteyli Tebliği

Aromatize Şarap Kokteyli İçki Kokteyli Tebliği
Aromatize Şarap Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize Şarap Kokteyli Tebliği
Yetki Kanunu: Tük Gıda Kodeksi Yönetmeliği

Yayımlandığı R.Gazete: 07.07.2006/26221
Tebliğ No: 2006/28
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteylinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlamasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 – (1) Bu Tebliğ aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteylini kapsar.
Hukuki dayanak
Madde 3 – (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” ne göre hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 – (1) Bu Tebliğde geçen:
a) Aromatize şarap: Bu Tebliğin 1 nolu Ekinde yer alan ürünlerden (b) bendi haricindeki diğer ürünlere, üzüm şırası veya fermantasyon halindeki üzüm şırası veya bunların karışımları eklenerek veya eklenmeyerek, bir veya daha fazlasının karıştırılması ile elde edilen, retsina sofra şarabı hariç aromalandırılmış şarabı,
b) Aromatize şarap bazlı içki: Bu Tebliğin 1 nolu Ekinin (a) ve (e) bendi haricindeki diğer ürünlere, üzüm şırası veya kısmen fermente edilmiş üzüm şırası veya bunların karışımları eklenerek veya eklenmeyerek, bir veya daha fazlasının karıştırılması ile elde edilen, retsina sofra şarabı ve alkol ilavesi ile üretilen şaraplar hariç aromalandırılmış şarabı,
c) Aromatize şarap kokteyli: Şarap veya üzüm şırası veya bunların karışımından elde edilen aromalandırılmış şarabı,
ifade eder.
Genel işlem tanımları
Madde 5 – (1) Bu Tebliğde geçen:
a) Tatlandırma: Aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteylinin hazırlamasında kullanılan yarı beyaz şeker, beyaz şeker, rafine beyaz şeker, dekstroz, fruktoz, glukoz şurubu, sıvı şeker, invert sıvı şeker, invert şeker şurubu, rektifiye konsantre üzüm şırası, konsantre üzüm şırası, taze üzüm şırası, yanmış şeker, bal, keçiboynuzu şurubu veya bu maddelerle benzer etki yapabilecek diğer doğal karbonhidratları,
b) Yanmış şeker: Baz, mineral asit veya diğer kimyasal katkılar içermeyen sakarozun kontrollü ısıtılmasıyla elde edilen ürünü,
c) Aromalandırma: Aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteylinin hazırlamasında kullanılan, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Aroma Maddeleri Bölümüne uygun aromalar veya aromatik bitkiler veya baharatlar veya kendine has aromaya sahip gıda maddelerini veya bunların karışımlarını,
ç) Renklendirme: Aromatize şarap ve aromatize şarap kokteyli hazırlamasında kullanılan, Türk Gıda Kodeksine uygun bir veya daha fazla renklendiriciyi,
d) Alkol ilavesi: Aromatize şarap veya uygun olduğu durumlarda aromatize şarap bazlı içki üretiminde tek başına veya karıştırılarak kullanılan;
1) Üzüm kökenli etil alkolü,
2) Şarap alkolü veya kuru üzüm alkolü,
3) Tarımsal etil alkolü,
4) Şarap distilatı veya kuru üzüm distilatı,
5) Tarımsal distilatı,
6) Kanyak veya üzüm cibresi distilat içkisini,
7) Kuru üzüm distilat içkisini,
e) Hacmen gerçek alkol miktarı: 20 °C sıcaklıktaki ürünün %100 hacmindeki aynı sıcaklıkta ölçülen hacmen saf alkol miktarını,
f) Hacmen potansiyel alkol miktarı: Üründeki şekerin tamamının fermantasyonu sonucu elde edilen, 20 °C sıcaklıktaki ürünün %100 hacmindeki aynı sıcaklıkta ölçülen hacmen saf alkol miktarını,
g) Hacmen toplam alkol miktarı: Hacmen gerçek alkol miktarı ile hacmen potansiyel alkol miktarının toplamını,
ğ) Hacmen doğal alkol miktarı: Herhangi bir zenginleştirme yapılmamış üründeki hacmen toplam alkol miktarını,
h) Aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içkiler ve bunlara ait özel hükümlerde yer alan ürünlerde, invert şeker cinsinden şeker içeriğine göre:
1) Ekstra sek: Şeker içeriği 30 g/L’den az olduğunu,
2) Sek: Şeker içeriğinin 50 g/L’den az olduğunu,
3) Dömi sek: Şeker içeriğinin 50 g/L ile 90 g/L arasında olduğunu,
4) Yarı tatlı: Şeker içeriğinin 90 g/L ile 130 g/L arasında olduğunu,
5) Tatlı: Şeker içeriğinin 130 g/L’den fazla olduğunu,
ı) Coğrafi işaret: Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökeninin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteylini gösteren işaretleri, ifade eder.
Ürün özellikleri
Madde 6 – (1) Bu Tebliğde geçen ürünlere ait özellikler aşağıda verilmiştir:
a) Aromatize şarapların;
1) Hacmen gerçek alkol miktarı en az %14.5 olmak üzere % 22’ye kadar,
2) Hacmen toplam alkol miktarı ise %17.5 veya daha fazla olmalıdır.
b) Aromatize şaraplarda Türk Gıda Kodeksi Aromalar Bölümünde tanımlanan doğal aroma maddeler ve aroma karışımları ile aromatik bitkiler, baharatlar veya aromalandırma amaçlı kullanılan gıdalar, aroma maddesi olarak kullanılır. Aromatize şaraplarda:
1) Doğala özdeş vanilya aroması,
2) Yumurta, badem veya kayısı içeren ürünlerde ise aromayı güçlendirmek için, bunlara ait doğala özdeş aromalar veya bu aromaların karışımı kullanılabilir.
c) Sek olarak satışa sunulan aromatize şarapların hacmen toplam alkol miktarı en az %16, ekstra sek olarak satışa sunulan aromatize şarapların hacmen toplam alkol miktarı ise en az %15 olmalıdır.
ç) Aromatize şarap üretiminde kullanılan, alkol ilave edilerek fermantasyonu durdurulan şarap ve/veya taze üzüm şırasının, son üründeki oranı en az %75 olmalıdır.
d) Aromatize şaraplara 5 inci maddenin (d) bendinde tanımlanan ürünler kullanılarak alkol ilavesi yapılabilir.
e) Aromatize şarap bazlı içkilerin hacmen gerçek alkol miktarı en az %7 olmak üzere %14.5’e kadar olmalıdır.
f) Aromatize şarap bazlı içkilerde Türk Gıda Kodeksi Aromalar Bölümünde tanımlanan doğal aroma maddeleri, aroma karışımları ve doğala özdeş aroma maddeleri ile aromatik bitkiler, baharatlar veya aromalandırma amaçlı kullanılan gıdalar aroma maddesi olarak kullanılır.
g) Bu Tebliğin 8 inci maddesinde yer alan tanımlarda belirtilmesi halinde, aromatize şarap bazlı içkilere alkol ilave edilebilir.
ğ) Aromatize şarap bazlı içkilerin üretiminde kullanılan şarabın son üründeki oranı %50’den az olmamalıdır.
h) Aromatize şarap kokteylinin hacmen gerçek alkol miktarı %7’den az olmalıdır.

ı) Aromatize şarap kokteylinde Türk Gıda Kodeksi Aromalar Bölümünde tanımlanan doğal aroma maddeleri, aroma karışımları ve doğala özdeş aroma maddeleri ile aromatik bitkiler, baharatlar veya aromalandırma amaçlı kullanılan gıdalar aroma maddesi olarak kullanılır.
i) Aromatize şarap kokteyline alkol ilave edilemez.
j) Aromatize şarap kokteylinin üretiminde kullanılan şarap veya üzüm şırası veya bunların karışımının son üründeki oranı en az %50 olmalıdır.
k) Aromatize şaraplar, aromatize şarap bazlı içkiler ve aromatize şarap kokteyli tatlandırılabilir.
l) Aromatize şaraplar ve aromatize şarap kokteylleri renklendirilebilir. 7 nci maddede tanımlanan Vermut, Bitter aromatize şarap, Yumurta bazlı aromatize şarap ve Väkevä viiniglögi/Starkvinsglögg hariç diğer aromatize şaraplar sadece karamel ile renklendirilebilir.
m) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin hazırlanmasında kullanılan su, ilgili mevzuatına uygun olmalıdır. Bu ürünlerin üretiminde tercihen distile veya demineralize su kullanılır. Katılacak su ürünün doğasını değiştirmemelidir.
n) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan renklendirici, aroma maddeleri veya diğer izin verilen gıda katkı maddelerinin seyreltilmesi ve çözünmesinde kullanılan etil alkol tarımsal etil alkol olmalı ve kullanılan miktar renklendirici, aroma maddeleri veya diğer izin verilen gıda katkı maddelerinin seyreltilmesi ve çözünmesinde kullanılan miktardan fazla olmamalıdır.
o) Bu Tebliğin 4, 7, 8 ve 9 uncu maddelerinde tanımlanan ürünler, tanımlarında belirtilen kriterlere ve Tebliğin bu maddesinde verilen özelliklere uygun olmalıdır. Aksi takdirde bu ürünler Tebliğ kapsamında tanımlanan ürün isimleri ile piyasaya sunulamaz.
ö) Aroma ve şarap ürünleri içeren hacmen alkol miktarı en az %1.2 olan ve bu Tebliğ hükümlerini karşılamayan aromatize içkilerin satış tanımlarında şarap ürünü olduğuna dair herhangi bir ifade bulunamaz.
p) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üretirken kullanılan aroma maddeleri veya bunların karışımları, aromatik bitkiler, baharatlar veya aromalı gıda maddeleri son ürüne şarabınkinden farklı duyusal özellikler kazandırmalıdır.
r) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılabilecek hammaddeler Ek-1’de verilmiştir. Ürünlerin üretiminde kullanılan tarımsal etil alkolün özellikleri Ek-2’ye uygun olmalıdır.
s) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan ürünlerin üretilmesinde kullanılan şarap ve şıra, Şarap Bilimi uygulamalarına uygun olarak üretilmelidir.
ş) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere ait coğrafi işaretler Ek-3’de verilmiştir.
t) Bu Tebliğin Ek-3’ünde yer alan adlandırmalar, ürünün karakterinin ve nihai kalitesinin kazanıldığı üretim aşamasının, belirtilen coğrafi alanda gerçekleştiğini gösteren işaretler olup bu adlandırmalar Türk Patent Enstitüsü’nce coğrafi işaret olarak tescil edilmeleri halinde koruma altına alınır.
Özel hükümler
Madde 7 – (1) Aromatize şarap tanımına uyan ve “aromatize şarap” ifadesi yerine de kullanılabilen ürünler aşağıda yer almaktadır.
a) Vermut: Aromatize şarap üretiminde kullanılan şaraplardan elde edilen, artemisia cinsi bitkiler veya bu bitkilerden uygun metotlarla elde edilen maddeler veya bunların karışımları kullanılarak kendine özgü karakteristik tadı verilen ve sadece karamelize şeker, sakaroz, üzüm şırası, arıtılmış konsantre üzüm şırası ve konsantre üzüm şırası ile tatlandırılarak elde edilen aromatize şaraptır.
1) Vermut üretiminde artemisia ile birlikte diğer aromatik maddelerden uygun metotlarla elde edilen maddeler de kullanılabilir.

b) Bitter aromatize şarap: Bitter aroma karakteristiğinde olan aromatize şaraptır. Bitter vino’larda kullanılan “bitter” ifadesi, bu Tebliğin genel hükümlerine aykırı olmamalıdır. Bitter aromatize şaraplarda, baskın bitter aromasını veren aroma maddesi “bitter aromatize şarap” ifadesi ile birlikte kullanılmalıdır. Bu ürün kapsamında yer alan aromatize şaraplarda ana aroma maddesi olarak;
1) Doğal kinin aroması kullanılan şaraplar “Quinquina şarap”,
2) Doğal gentian aroması kullanılan ve izin verilen sarı ve/veya kırmızı renklendiricilerle renklendirilen şaraplar “Bitter vino”,
3) Pelin ve gentiandan elde edilen doğal aroma içeren ve izin verilen sarı ve/veya kırmızı renklendiricilerle renklendirilen şaraplar ise “Americano”
ifadeleri veya diğer dillerdeki eşdeğer ifadeler ürün adı yerine veya ürün adını desteklemek için kullanılabilir.
c) Yumurta bazlı aromatize şarap: İyi kalitede yumurta sarısı veya onun türevleri ilave edilerek elde edilen aromatize şaraptır. “Yumurta bazlı aromatize şarap” ifadesi, bu ürünlerin en az %80 “Marsala şarabı” içermesi halinde “cremovo” ismi ile, en az %80 “Marsala şarabı” ve en az 60g/L yumurta sarısı içermesi halinde ise “cremovo zabaione” ismi ile desteklenebilir. Son üründeki;
1) Yumurta sarısı içeriği en az 10 g/L,
2) Şeker içeriği invert şeker cinsinden 200 g/L’den fazla olmalıdır.
d) Väkevä viiniglögi/Starkvinsglögg: Aromatize şarap üretiminde kullanılan şaraplardan elde edilen, kendine özgü karakteristik tadı karanfil veya tarçın veya bunların karışımından gelen ve tatlandırılabilen aromatize şaraptır.
1) Bu ürünlerin üretiminde karanfil veya tarçın veya bunların karışımlarıyla birlikte diğer baharatlar da kullanılmalıdır.
Madde 8 – (1) Aromatize şarap bazlı içki tanımına uyan ve “aromatize şarap bazlı içki” ifadesi yerine veya bu ifade ile birlikte kullanılabilen ürünler aşağıda yer almaktadır.
a) Sangria: Şaraptan elde edilen, doğal turunçgil ekstraktı veya esansı ile aromalandırılmış ve bu meyvelerin suyu eklenerek veya eklenmeden üretilen, aromatize şarap bazlı içkidir.
1) Bu ürünlere, gerektiğinde baharat ve karbondioksit ilave edilebilir ve tatlandırılabilir.
2) Hacmen gerçek alkol miktarı %12’den az olmalıdır.
3) İçerisinde turunçgil meyvesinin meyve pulp ve kabuğundan gelen katı parçacıklar bulunabilir.
4) Rengi sadece hammaddeden kaynaklanan renk olmalıdır.
5) Ürün ismi İspanya ve Portekiz’de üretilenler hariç olmak üzere üretildiği ülkenin veya belirli bölgenin adıyla “……… da üretilmiştir” ifadesi ile desteklenmelidir.
6) Sadece İspanya ve Portekiz’de üretilen ürünlerde “aromatize şarap bazlı içki” ifadesi yerine “Sangria” ifadesi kullanılabilir.
b) Clarea: Madde-8 (a) bendinde tanımlanan şekilde beyaz şaraptan üretilen aromatize şarap bazlı içkidir.
1) Ürün ismi, İspanya’da üretilen ürünler dışında, üretildiği ülkeye veya daha sınırlı bir bölgeye göre “………… da üretilmiştir” ifadesi ile desteklenebilir.
2) Sadece İspanya’da üretilen ürünlerde “aromatize şarap bazlı içki” ifadesi yerine tek başına “Clarea” ifadesi kullanılabilir.
c) Zurra: Madde-8’in (a) ve (b) bentlerinde tanımlanan ürünlere, Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğinde tanımlanan brendi veya kanyak ilave edilerek ve genellikle meyve parçacıkları eklenerek üretilen aromatize şarap bazlı içkidir.
1) Hacmen gerçek alkol miktarı %9 ve üzerinde, %14’den az olmalıdır.

ç) Bitter soda: Bitter vino’ya karbondioksit veya karbonatlı su ilave edilerek elde edilen aromatize şarap bazlı içkidir. Bu ürünlerde kullanılacak olan “bitter” ifadesi, bu Tebliğin genel hükümlerine aykırı olmamalıdır.
1) Son üründe bitter vino oranı en az %50 olmalıdır.
2) Bitter vino’da kullanılan renklendiriciler bitter soda’da da kullanılabilir.
3) Hacmen gerçek alkol miktarı %8 ve üzerinde, %10.5’dan az olmalıdır.
d) Kalte ente: Şarap, doğal köpüren şarap veya suni köpüren şarabın, doğal yarı köpüren şarap veya suni yarı köpüren şarap ile karışımına limon veya limon ekstraktı ilave edilmesi ile elde edilen aromatize şarap bazlı içkidir.
1) Son üründe en az %25 oranında doğal köpüren şarap veya suni köpüren şarap bulunmalıdır.
e) Glühwein: Sadece kırmızı veya beyaz şaraptan elde edilen, genellikle tarçın veya karanfil ile aromalandırılan aromatize şarap bazlı içkidir.
1) Glühwein; Tatlandırma sırasında ilave edilen su hariç, su ilave edilemez. Beyaz şarap kullanılarak elde edilen ürünlerde, ürün etiketinde yer alan “Glühwein” ifadesi “beyaz şarap” ifadesi ile desteklenmelidir.
2) Viinglögi/Vinglögg: Sadece kırmızı veya beyaz şaraptan elde edilen, genellikle tarçın veya karanfil ile aromalandırılan aromatize şarap bazlı içkidir. Beyaz şarap kullanılarak elde edilen ürünlerde, ürün etiketinde yer alan “Viinglögi/Vinglögg” ifadesi “beyaz şarap” ifadesi ile desteklenmelidir.
f) Maiwein: Asperula odorata bitkileri veya bunların ekstraktları kullanılarak elde edilen, baskın tadı Asperula odorata olan aromatize şarap bazlı içkidir.
g) Maitrank: Asperula odorata bitkilerinin maserasyon edildiği veya bunların ekstraktlarının ilave edildiği sek beyaz şaraba, portakal veya diğer meyvelerden elde edilen genellikle meyve suyu, konsantresi veya ekstraktı formundaki ürünlerin ilave edilmesiyle üretilen, en fazla %5 oranında şeker ile tatlandırılmış aromatize şarap bazlı içkidir.
Madde 9 – (1) Aromatize şarap kokteyli tanımına uyan ve “aromatize şarap kokteyli” ifadesi yerine veya bu ifade ile birlikte kullanılabilen ürünler aşağıda yer almaktadır.
a) Şarap bazlı kokteyl: Son ürünün toplam hacminde konsantre üzüm şırası oranı en fazla %10 ve şeker oranı invert şeker cinsinden 80 g/L’ den az olan aromatize şarap kokteylidir.
b) Üzüm bazlı aromatize suni yarı köpüren kokteyl: Sadece üzüm şırasından elde edilen, hacmen gerçek alkol miktarı %4’den az olan aromatize şarap kokteylidir.
1) İçerdiği karbondioksit sadece fermantasyondan gelen karbondioksittir.
Katkı maddeleri
Madde 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” nin Gıda Katkı Maddeleri bölümünde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.
Aroma maddeleri
Madde 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere ilave edilecek aroma maddeleri “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”nin Gıda Aroma Maddeleri bölümünde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.
Bulaşanlar
Madde 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”nin Bulaşanlar bölümüne uygun olmalıdır.
Veteriner ilaçları kalıntı limitleri
Madde 13 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere hayvansal kökenli bir bileşen ilave edildiğinde, bu bileşenin veteriner ilaç kalıntı düzeyi “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”nin Veteriner İlaç Kalıntıları Bölümüne uygun olmalıdır.
Hijyen
Madde 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”nin Gıda Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara uygun olmalıdır.

Ambalajlama, etiketleme ve işaretleme
Madde 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajlanması ve işaretlenmesi “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”nin Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretleme bölümüne uygun olmalıdır. Bunun yanı sıra aşağıdaki kurallara da uyulur:
a) Aromatize şaraplarda “aromatize şarap” ifadesi yerine “şarap bazlı aperatif” ifadesi kullanılabilir. Ancak ürünü tanımlamakta kullanılan “aperatif” ifadesi bu Tebliğin kapsamına aykırı olmamalıdır.
b) Aromatize şarap bazlı içkilerin etiketinde “Doğal köpüren” ifadesi kullanılabilmesi için, kullanılan doğal köpüren şarap oranı en az %95 olmalıdır.
c) Aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içkiler ve bunlara ait özel hükümlerde yer alan ürünlerde “tatlı” ve “yarı tatlı” ifadelerinin yerine, invert şeker cinsinden şeker içeriği g/L olarak belirtilebilir.
ç) Bu Tebliğ hükümlerine uymayan ürünler, satış tanımlarında “benzer”, “gibi”, “sitil”, “aromalı” şeklinde ifadelerle insan tüketimine sunulamaz.
d) Bu Tebliğ kapsamında tanımlanan ürünlerin satışında ürün adı ile birlikte kullanılan ana aroma maddesi ile desteklenebilir.
e) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin üretiminde kullanılan alkol tek bir hammaddeden geliyorsa, alkol elde edildiği hammadde ile birlikte ürün etiketinde belirtilebilir. Eğer alkol birden fazla hammaddeden geliyorsa bunlar etiket üzerinde belirtilmez.
f) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin üretiminde kullanılan aroma maddeleri, renklendiriciler ve diğer katkı maddelerinin üretiminde kullanılan etil alkol, bileşen olarak etiket üzerinde yer almaz.
g) Aromatize şarap kokteyllerinde kullanılan “kokteyl” ifadesi, bu Tebliğin kapsamına aykırı olmamalıdır.
Taşıma ve depolama
Madde 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanmasında “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”nin Taşıma ve Depolama bölümündeki kurallara uyulmalıdır.
Numune alma ve analiz metotları
Madde 17 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden, üretim hattından ve muhafaza deposundan numune alınmasında “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”nin Numune Alma ve Analiz Metotları bölümündeki kurallara uyulmalıdır. Numune uluslararası kabul görmüş metotlara göre analiz edilmelidir.
Avrupa Birliğine uyum
Madde 18 – (1) Bu Tebliğ, “Aromatize Şaraplar, Aromatize Şarap Bazlı İçkiler ve Aromatize Şarap Kokteyllerinin tanımlanması, tarifi ve piyasaya arzı ile ilgili genel kurallar üzerine 10 Haziran 1991 Tarih ve 1601/91/EEC sayılı Konsey Tüzüğü” dikkate alınarak Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.
Tescil ve denetim
Madde 19 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un hükümlerine göre yasal işlem yapılır.
Denetim
Madde 20 – (1) Bu Tebliğde yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili denetim, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’a göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yerine getirilir.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri 1 yıl içinde Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan söz konusu üretim yerlerinin faaliyetine izin verilmez. Bu sürenin sonunda söz konusu üretim yerleri ile Tebliğ hükümlerine uymayan ürünleri satan işyerleri hakkında 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’a göre yasal işlem yapılır.
Yürürlük
Madde 21 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 22 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Okul Öncesi Anaokul Yuva Kreş açma Ruhsatı İzni

Okul Öncesi Anaokul Yuva Kreş açma Ruhsatı İzni ve Yönetmeliği

olarak İstanbul Ankara ve İzmir ofislerimizle Okul öncesi Kreş Yuva ve Anaokulu Eğitim Tesisleri kuruluşu Ruhsat izni dosya hazırlama ve ilgili kurumlarda işlemlerin takibi Danışmanlık hizmetleri vermekteyiz

 

 

 

    ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ VE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri İle Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş Ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

    Resmi Gazete Tarihi: 08/10/1996

    Resmi Gazete Sayısı: 22781

    İKİNCİ BÖLÜM : Kuruluş Açma İşlemleri

    Başvuru ve İstenecek Belgeler

    Madde 5 – (Değişik madde: 12/11/2008- 27052 S.R.G Yön/2.mad.)

    Kuruluş açmak isteyen kişiler kuruluş binasının adresini belirten bir dilekçe ile İl Müdürlüğüne başvururlar. Yetki Belgesi verilmeden önce kuruluşun açılması düşünülen binaya ait Yapı Kullanım İzin Belgesi/İskan Raporu kurucu tarafından İl Müdürlüğüne teslim edilir. Kuruluş binası meslek elemanları tarafından yerinde incelenerek binanın uygun şartları taşıyıp taşımadığına karar verilir. Binanın uygun görülmesi halinde kurucudan aşağıdaki belgeler istenir;

       a) T.C. Kimlik Numarasının beyanı,

       b) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,

       c) Hizmete açılmak istenen kuruluşa ait binanın adresi,

       ç) Bulaşıcı hastalığı olmadığına ilişkin sağlık raporu

    Kurucularda aranacak şartlar

    Madde 6 – (Değişik madde: 05/10/2000 – 24191 s. RG. Yön/1. md.)

    (Değişik fıkra: 12/11/2008- 27052 S.R.G Yön/2.mad.) Kuruluş açacak veya açılmış bir kuruluşu devir alacak olan kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

    a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak,

    b) Medeni hakları kullanmak ehliyetine sahip olmak,

    c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.

    Özel hukuk Tüzel Kişileri açacağı veya devir alacağı kuruluşlar için bir temsilci gösterir. Tüzel kişilerin kuruluş binası ile ilgili hazırlayacağı belgelerin yanısıra temsilcisinden de yukarıda belirtilen gerçek kişiler için geçerli şartlar aranır.

    Yetki Belgesi

    Madde 7 – Kuruluş açmak isteyen kişinin 6 ncı maddede belirtilen şartlara sahip olması halinde tefriş ve donanım çalışmalarına başlayabilmesi için İl Müdürlüğünce Kuruluş Açma Yetki Belgesi verilir. Bu belge kuruluşun işletmeye açılması için alınması gerekli izin anlamında olmayıp kişinin kuruluş açabilmek için gerekli şartlara sahip olduğunu belirten belgedir.

    Açılış izni İçin Gerekli Belgeler

    Madde 8 – (Değişik madde: 12/11/2008- 27052 S.R.G Yön/4.mad.)

    Kuruluş açacak veya açılmış bir kuruluşu devir alacak olan şahıslardan aşağıda belirtilen belgeler ikişer nüsha olarak istenir.

       a) Sorumlu Müdür ve Grup Sorumlularının Türk vatandaşı olması halinde, T.C. Kimlik Numarası ile birlikte istenecek belgeler;

       1) Öğrenim durumunu gösterir belge,   

    2) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,   

    3) Bulaşıcı hastalığı olmadığına ilişkin sağlık raporu

       b) Sorumlu Müdür ve Grup Sorumlusunun yabancı uyruklu olması halinde istenecek belgeler;

       1) Pasaport Örneği,   

    2) Çalışma İzin Belgesi,   

    3) Emniyet Müdürlüklerinden alınacak İkamet Tezkeresi,   

    4) Yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin tanındığına dair belgenin bir örneği,   

    5) Görev alacağı kuruluşun benzeri kuruluşlarda en az iki yıl sorumlu müdür veya grup sorumlusu olarak çalışmış olduğuna dair belgenin ve Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği,   

    6) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumların Yabancılar İçin Türkçe Programına katılarak alınan belgenin bir örneği, bu belgenin olmaması halinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulacak komisyon tarafından, çocuklarla iletişim kurabilecek düzeyde Türkçe bildiğinin tespitine ilişkin olarak verilecek belgenin bir örneği,

    7) Alanında daha önce görev yaptıysa idari ve adli ceza almadığını gösterir belgenin, ilk defa görev alacakların ise adli ceza almadığını gösterir belgenin ve Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği,   

    8) Bulaşıcı hastalığı olmadığına ilişkin sağlık raporu   

    c) Kuruluşun açılacağı bina ile ilgili olarak istenecek belgeler;

       1) Binanın bütün bölümlerini gösterir Bayındırlık Müdürlüğünden alınacak tasdikli planı ve uygunluğunu gösterir rapor,   

    2) Binanın tapu senedi veya kira kontratosu,   

    3) Kuruluşun, bir apartman katında veya toplu konut alanlarındaki müstakil bir binada hizmete açılması halinde yönetim planında belirtilen yetkiye dayanılarak apartman veya toplu konut yöneticilerinden alınacak izin belgesi,   

    4) Yangın güvenliği yönünden İtfaiye Müdürlüğünden alınacak rapor,   

    5) Binanın trafik emniyetine ve genel ahlak kurallarına uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il/ilçe emniyet müdürlüğünden alınacak rapor,    

    6) Binanın fiziki şartları ile bulunması gereken araç ve gereçlerin kuruluşa uygunluğunu gösterir İl Müdürlüğünce hazırlanacak inceleme raporu,

       ç) Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Yönetmeliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde Ek’teki forma göre hazırlanacak Kuruluş İç Hizmet Yönergesi

    Açılış İzni İçin İşlemler

    Madde 9 – Bir kuruluşun açılıp faaliyete geçebilmesi, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde olur;

    a) Kuruluş açma yetki belgesi alındıktan sonra üç ay içinde 8 inci maddede belirtilen Kuruluş Açma İzin Belgesi için gerekli belgeler hazırlanarak ikişer adet dosya halinde, incelenmek üzere kurucu tarafından İl Müdürlüğüne teslim edilir. Bu süre içinde kuruluşa çocuk kabulü yapılmaz. Üç ay içinde dosyalarını tamamlayamayan kurucuların kuruluş açma yetki belgeleri iptal edilir.

    b) İki dosya olarak düzenlenen tüm belgelerin belirlenen esaslara uygun olması halinde, kuruluşun hizmete açılabilmesi, İl Müdürlüğünün teklifi ve Valiliğin Onayı ile gerçekleşir. Tüm belgeleri tasdik edilen dosyalardan biri İl Müdürlüğünde kalır, diğeri ise Açılış İzin Belgesi düzenledikten ve imzaladıktan sonra kurucuya imza karşılığında verilir. Açılış Onayının bir örneği Genel Müdürlüğe gönderilir.

    c) (Değişik bent: 12/11/2008- 27052 S.R.G Yön/5.mad.) Açılış İzin Belgesi verilen her kuruluşu işveren ve işyerinin ismi ve yaptığı işin çeşidi ile devir ve nakil edilen her kuruluşun durumu bir ay içinde İl Müdürlüğünce o yerin bağlı bulunduğu Çalışma Müdürlüğü’ne ve Defterdarlığı’na bildirilir.

    Kuruluşa Çocuk Kabulü

    Madde 10 – Valilikten açılış onayı alınıp, açılış izin belgesi düzenlenen kuruluşa çocuk kabulü yapılır ve kuruluş hizmete geçer.

    Personel Çalışma İzni

    Madde 11 – Personel çalışma izni aşağıdaki esaslar çerçevesinde verilir;

    a) Açılış izin belgesi verilen kuruluşun kurucusu veya sorumlu müdürü, açılış izin belgesini aldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde, kuruluşta istihdam edilecek her personel için 8 inci maddenin (a) bendinde belirtilen belgeleri ikişer nüsha halinde düzenleyerek İl Müdürlüğüne teslim eder.

    b) İl Müdürlüğünce, personelin belgeleri 12 nci madde de belirtilen şartlara uygunluğu açısından değerlendirilir ve tasdik edilir.

    c) Personelin belgeleri ve çalışma onayının birinci nüshası İl Müdürlüğünde, ikinci nüshası ise kuruluşta muhafaza edilir. İl Müdürlüğünce tasdik edilmeyen personel kuruluşta çalışamaz,

    d) Aynı işlem yeni alınacak personel için de yerine getirilir.

    e) Sorumlu Müdürün çeşitli nedenlerle izine ayrılması halinde, yerine kuruluşta bulunan, Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (a) alt bendindeki özelliklere sahip en kıdemli meslek elemanı vekil bırakılır ve değişiklik İl Müdürlüğüne bildirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kuruluş Personelinin Nitelik ve Sorumlulukları ile Çocukların Gruplandırılması

    Kuruluş Personelinin Nitelik ve Sorumlulukları

    Madde 12 – Kuruluş personelinin nitelik ve sorumlulukları ve personelde aranacak şartlar aşağıda gösterilmiştir.

    A) (Değişik bent: 12/11/2008- 27052 S.R.G Yön/6.mad.) Sorumlu Müdür

       Kuruluşun amacına uygun olarak işleyişi ile ilgili idari konularda her türlü işlemden, kuruluştaki çocukların eğitim, bakım ve beslenmelerinin sağlık kurallarına uygun, sevgi ve ilgiye dayalı bir ortamda sağlanmasından, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine yardımcı olunmasından, onlara temel değer ve alışkanlıkların kazandırılmasından, birinci derecede sorumlu olan kuruluş müdürü, aşağıda belirtilen niteliklere sahip olmalıdır;

       a) Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde,

       1) Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Psikoloji alanlarından birinde 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,   

    2) Yüksek Öğrenim Kurumlarının Okul Öncesi Eğitimi, Anaokulu Öğretmenliği Lisans veya Önlisans, Çocuk Gelişimi Önlisans programlarından birinden mezun olmak,   

    3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen öğrenim şartlarını taşıyan kişilerin bulunamaması halinde, sınıf öğretmeni unvanına sahip olmak,

       b) Çocuk Kulüplerinde,

       1) Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Psikoloji alanlarından birinde 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,   

    2) Sınıf Öğretmeni unvanına sahip olmak,

       c) Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüplerinin bir arada açılması halinde,

       1) Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Psikoloji, Okul Öncesi Eğitimi, Anaokulu Öğretmenliği alanlarından birinde 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,   

    2) (1) numaralı alt bentte belirtilen öğrenim şartlarını taşıyan kişilerin bulunamaması halinde, sınıf öğretmeni unvanına sahip olmak.

       Yukarıdaki şartlara sahip bulunan kurucular aynı zamanda kuruluşun sorumlu müdürü de olabilirler.

       Bir kişi, birden fazla kuruluşun sorumlu müdürü olamaz, grup sorumlusu olarak görev yapamaz ve çalışma saatleri içinde başka bir işte çalışamaz.

       B) (Değişik bent: 12/11/2008- 27052 S.R.G Yön/6.mad.) Grup Sorumlusu

        Grubundaki çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimlerini sağlamak, onlara temel değer ve alışkanlıkları kazandırmak üzere gerekli faaliyetleri bir program dahilinde uygulamak, eğitim, bakım ve temizliklerinin sağlık kurallarına uygun, sevgi ve ilgiye dayalı bir ortamda yerine getirilmesine yardımcı olmakla yükümlü olan Grup Sorumlusu aşağıda belirtilen niteliklere sahip olmalıdır;

       a) Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde,

       1) Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Psikoloji alanlarından birinde 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,   

    2) Yüksek öğrenim kurumlarından mezun olup, okul öncesi öğretmeni unvanını almış olmak,   

    3) Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi mezunları ile söz konusu okullardan mezun olup, alanları ile ilgili lisans diploması almış olmak,

    4) 0-2 yaş grubundaki çocuklar için Sağlık Meslek Lisesi mezunu hemşire olmak

       b) Çocuk Kulüplerinde,

       1) Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Psikoloji alanlarından birinde 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,   

    2) Sınıf Öğretmeni unvanına sahip olmak

    C) Çocuk Bakıcısı

    Çocukların bakım ve temizlik işlerini grup sorumlusunun denetiminde yerine getirmekle yükümlü olan çocuk bakıcılarında en az ilkokul öğrenimi görmüş olma şartı aranır.

    D) Ayrıca kuruluşta iş hacmine göre yemek, temizlik ve diğer hizmetler için yeterli sayıda personel istihdam edilir. Bu personel için en az ilkokul diploması ve okuryazarlık belgesi almış olma şartı aranır.

    E) Kuruluşlar kendi çalışma saat ve düzenleri açısından gerekli gördükleri takdirde, yönetim ve grup sorumluluğu dışında; kendi branş dallarında istihdam edilmek üzere Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Müzik, Resim, Bilgisayar, Yabancı Dil ve benzeri mezunu elemanları da görevlendirebilirler. Söz konusu şahısların branşları ve görevlendirilme şekillerinin İl Müdürlüklerine bildirilmesi zorunludur.

    (Ek paragraf: 05/10/2000 – 24191 s. RG. Yön/2. md.) Kuruluşlarda görev alacak personelde, çağdaş ve Atatürk İlke ve Devrimlerine uygun, uygar, aşırılığa kaçmayacak sade bir kılık kıyafette olma şartı aranır.

    F) (Değişik fıkra: 21/10/1997 – 23147 s. RG. Yön/1. md.) Kuruluşlarda görev alacak personel evrakının onaya sunulduğu tarihte, sorumlu müdür hariç tüm personelde kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaşından gün almamış olma şartı aranır.

    Gruplandırma

    Madde 13 – Gruplandırma çocukların yaşları esas alınmak üzere genel gelişimlerine göre ve aşağıdaki esaslar çerçevesinde oluşturulur.

    a) 0 – 24 aylık bebekler ve yeni yürüme çağındaki çocuklar

    b) 25 – 48 aylık çocuklar,

    c) 49 – 72 aylık çocuklar,

    d) (Değişik bent: 12/11/2008- 27052 S.R.G Yön/7.mad.) 7-11 yaşındaki çocuklar   

    e) (Ek bent: 12/11/2008- 27052 S.R.G Yön/7.mad.) 12-14 yaşındaki çocuklar

    Gruplardaki Çocuk ve Personel Sayısı

    Madde 14 – Gruplardaki çocuk ve personel sayısı aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde düzenlenir;

    a) 0 – 2 yaş grubunda en çok 10 çocuk bir grup oluşturulur.

    Her grup için bir grup sorumlusu ve en az bir çocuk bakıcısı görevlendirilir.

    b) 2 – 6 yaş grubunda ise en çok 20 çocuk bir grup oluşturur. Her grup için en az bir grup sorumlusu ve bir çocuk bakıcısı görevlendirilir.

    Özel Çocuk Kulüplerinde, sabahçı ve öğlenci çocuklara yönelik iki bölümde hizmet verilir. Gruplar en fazla 20 çocuktan oluşur. Öğretim dönemlerinde sabah ve öğleden sonra gelen çocukların toplamı bir grup için belirlenen miktarı geçemez. Her grup için bir grup sorumlusu görevlendirilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kuruluşun Durumu

    Kuruluşun İskan Durumu

    Madde 15 – Kuruluşun iskan yönünden taşıması gerekli özellikler şunlardır:

    a) Kuruluş çocuklar için tehlike yaratmayacak, sakin ve ulaşıma elverişli bir yerde kurulmalıdır.

    b) Kuruluşun, çocukların rahatça oynayabilecekleri, içinde çeşitli bahçe oyuncaklarının bulunduğu bir bahçesi olmalıdır. Binaların teras katları bahçe olarak kabul edilemez.

    c) Kuruluş, bahçe içinde müstakil tek veya çok katlı bir binada kurulabileceği gibi apartmanda veya toplu konut alanlarındaki yapılarda da hizmete açılabilir. Çok katlı bir binada hizmet verilmek istenmesi durumunda, binanın zemin katının üst katları ile bağlantılı olarak kullanıma hazır hale getirilmiş olması gerekir.

    d) Kuruluşun çok katlı bir binada hizmete açılması halinde, söz konusu binada çocuklar için tehlike yaratabilecek fırın, tüpgaz deposu, boya atölyesi ve benzeri bir işletmenin bulunmaması gerekir.

    e) Aynı kurucu ve sorumlu müdür yönetiminde, Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Özel Çocuk Kulübünün aynı binada veya aynı bahçe içerisinde bir arada işletilmek istenmesi halinde, Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Çocuk Kulübünün giriş ve çıkış kapılarının ayrı olması bağımsız bölüm ve dairelerden oluşması şartı aranır.

    f) 0 – 2 yaş grubuna hizmet verecek bir kuruluş, bahçesi olma şartı aranmaksızın çok katlı bir binanın herhangi bir bölümünde uygunluğu saptandığı takdirde, hizmete açılabilir.

    Emniyet ve Trafik Güvenliği

    Madde 16 – Kuruluş emniyet ve trafik yönünden şu özellikleri taşımalıdır;

    Kuruluşun bulunduğu yer, genel ahlak kurallarına uygun özellikler taşımalıdır.

    Binanın bulunduğu yer, çocukların geliş – gidişlerinde trafik yönünden uygun ve emniyetli olmalıdır.

    Yangından Korunma ve Isıtma

    Madde 17 – Kuruluş, yangından korunma ve ısıtma sistemi açısından aşağıdaki şartlara uygun bir düzenlemeye sahip olmalıdır;

    Kuruluşta, yeterli sayıda yangın söndürme cihazı ve malzemesi bulunmalı, yangın için gerekli önlemler alınmalıdır.

    Kuruluşta ısıtma kaloriferle yapılmalıdır. Ancak bölgesel farklılıklar göz önüne alınarak kalorifer sisteminin kurulamayacağı yörelerde diğer ısıtma araçları kullanılabilir.

    Kuruluşlarda Aranacak Diğer Özellikler

    Madde 18 – Kuruluşlarda aranacak diğer özellikler şunlardır;

    Kuruluşta, bir idare odası veya bölümü oluşturulmalıdır.

    Oyun, yatak ve çalışma odaları bol ışık almalıdır.

    Çocukların bulunduğu oda ve salonlarda, taban çocukların sağlığına zarar vermeyecek, kolaylıkla silinip temizlenebilen bir madde ile döşenmelidir.

    Çocukların bulunduğu oda ve salonların duvarları kolaylıkla silinip temizlenebilen bir madde ile boyanmalı veya kaplanmalıdır.

    Çocuk Kulübünde, çalışma bölümlerinin bütünü, bir dershane izlenimi yaratmayacak biçimde tefriş edilmelidir.

    f) Grup odaları çocukların yaş gruplarına uygun eşyalar ve psiko – sosyal gelişimlerine yardımcı eğitim araç ve gereçleri ile donatılmalıdır.

    g) Gruplarda çeşitli etkinliklerin yapılabileceği, evcilik, blok, masa oyunları, fen ve tabiat, müzik köşeleri oluşturulmalıdır.

    h) Günlük faaliyetlerin sergilenebileceği bir faaliyet panosu ve malzeme dolapları bulunmalıdır.

    I) Merdivenlerde çocukların güvenliğini sağlayabilecek nitelikte emniyet korkulukları bulunmalıdır.

    i) Kalorifer ve diğer ısınma araçları çocuklar için tehlike yaratmayacak şekilde korunmalıdır.

    j) Çocuk karyolaları en az bir kişinin rahatlıkla geçebileceği aralıkla düzenlenmeli ve emniyet altına alınmalıdır. Ranza kullanılmamalıdır. Zeminin ahşap olması ve yalıtımın iyi yapılması halinde 25 – 30 cm yüksekliğinde yaylı yer yatağı, 0 – 2 yaş grubunda ise sabit karyola kullanılmalıdır.

    k) Kuruluşta, her 10 çocuğa bir tuvalet ve lavabo bulunmalı ve bunlar çocukların rahatlıkla kullanabilecekleri büyüklük ve yükseklikte olmalıdır. 2 yaşına kadar olan çocuklar için adaptör kullanılmalı, portatif tuvalet kullanılmamalıdır.

    Çocuk Kulüpleri için, yaş grubuna uygun olarak, tuvaletler bölmelere ayrılmalı veya kız ve erkek çocuklar için ayrı tuvaletler kullanılmalıdır.

    l) Kuruluşun yeterli büyüklükte bir mutfağı olmalı, çocukların yiyeceklerinin saklanması, hazırlanması, dağıtımı, malzemelerin temizlenmesi için uygun yerler ile gerekli araç ve gereçler bulunmalıdır. Mutfakta kullanılacak olan tencere, tabak, bardak gibi gereçlerin çelik, porselen veya cam türü malzemelerden oluşması şarttır.

    m) Binanın tümünün havalandırılması için gerekli önlemler alınmalı ve mutfakta aspiratör bulunmalıdır.

    n) 0 – 2 yaş grubu çocuklar için ayrı bir emekleme bölümü bulunmalıdır. Bölüm temiz, düzenli ve çocukların güvenliğini sağlayacak nitelikte olmalıdır.

    o) 0 – 2 yaş grubu için ayrı bir bez değiştirme bölümü olmalı, bu bölümde kirli, temiz bez ve çamaşırlar için ayrı dolaplar bulunmalıdır.

    ö) Her çocuğun özel eşyalarının konulacağı dolaplar olmalıdır.

    p) Kuruluşta, yeterli sayıda ayakkabılık ve portmanto olmalıdır.

    r) Kuruluşta, bir sağlık bölümü olmalı, gerekli ilaç ve ilk yardım malzemelerini içeren bir ecza dolabı bulunmalıdır.

    s) Kuruluşun bahçesinde çocukların dinlenme ve oyunları için gerekli araç ve gereçler bulunmalıdır.

    ş) Kuruluşun her türlü tesisatı genel hijyen kurallarını bozmayacak şekilde temiz ve düzenli olmalıdır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Kuruluşun İşleyişine ilişkin Esaslar

    Kapasite tespiti

    Madde 19 – Kuruluşların kapasite tespiti aşağıdaki şekilde yapılır:

    a) Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri;

    1 – Sabit karyola kullanılması durumunda; kapasite çocuklar için ayrılan uyku odalarının büyüklüğüne göre hesaplanır. Uyku odalarında her bir çocuğa en az 2 M

    alan ve 6 m

    hava düşecek şekilde hesaplama yapılarak kuruluşun toplam kapasitesi bulunur. Ancak kuruluşta uyku odalarına denk, yaklaşık büyüklükte oyun odalarının bulunması gerekmektedir. Oyun odaları kapasiteye dahil edilemez.

    2 – Portatif karyola kullanılması durumunda; kapasite, uyku ve oyun için gösterilen bölümlerin büyüklüğüne göre hesaplanır. Portatif karyolaların kurulması, kaldırılması ve depolanması çocukların temel gereksinimlerini engellemeyecek, gelişim ve sağlıklarına zarar vermeyecek şekilde olmalıdır.

    3 – 0 – 2 yaş grubu için portatif karyola kullanılmaz.

    b) Özel Çocuk Kulüplerinde;

    1 – Kapasite, çocuklar için ayrılan çalışma ve oyun odalarının büyüklüğüne göre tespit edilir. Bu bölümlerde her bir çocuğa 2 M

    alan 6M3 hava düşecek şekilde hesaplama yapılır ve toplam kapasite bulunur.

    Ayrıca çocukların dinlenebileceği küçük bir dinlenme odası ayrılır. Bu bölüm kapasiteye dahil edilmez.

    2 – Kuruluşta, çocukların tam gün bulanabileceği sömestr ve yaz tatiline rastlayan dönemlerde, yukarıda belirtilen şekilde tespit edilen kapasitenin üzerinde çocuk kabulü yapılmaz,

    Kuruluşa Çocuk Kabulü

    Madde 20 – Kuruluşa çocuk kabulünde, velinin dilekçesi, çocuğun T.C. Kimlik Numarası , çocuğun boğaz ve gaita kültürü ile sağlık raporu, yeteri kadar fotoğraf istenir. Bulaşıcı hastalığı, ağır ruhsal, zihinsel engeli olan çocuklar kuruluşa alınmaz.

    Kuruluşun Çalışma Gün ve Saatleri

    Madde 21 – Kuruluşlar mesai gün ve saatleri dahilinde hizmet verirler. Hafta içi mesai saatlerine ilave olarak gece saatlerinde, hafta sonu tatilleri ve diğer günlerinde de faaliyetlerini sürdürmek isteyen kurucular, bir dilekçe ile İl Müdürlüklerine başvururlar. Kuruluşların söz konusu gün ve saatlerde hizmetlerine devam edebilmeleri, İl Müdürlüğünün kabul ve teklifi ile Valiliğin Onayına bağlıdır. Gerekli personel temin edildiği takdirde gece ve tatil günlerinde çalışacak kuruluşlarda sorumlu bir nöbetçi ve çocuk sayısına göre grup sorumlusu ve çocuk bakıcısı bulundurulur.

    Kuruluşlarda yarım günlük ve saatlik bakım hizmeti de verilebilir. Yarım günlük ve saatlik bakım hizmeti İl Müdürlüğünün kabul ve teklifi ile Valiliğin Onayına bağlıdır.

    Kuruluşun Tatil Edilmesi

    Madde 22 – Kuruluş, bulunduğu yörenin iklim koşulları ve tadilat nedeniyle en çok 2 ay tatil edilir.

    Kuruluşun tatil edileceği, 1 ay önceden velilere ve İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Velilerin mağdur edilmemesi için uygun koşullar sağlanır.

    Kuruluşun tatil edilebilmesi, kurucunun gerekçeli önerisinin İl Müdürlüğünün kabul ve teklifi ile Valiliğin Onayına bağlıdır.

    Kuruluşun Geliri

    Madde 23 – Kuruluşun geliri, çocukların bakımı, beslenmesi ve eğitimi için velilerden alınacak ücretlerden ibarettir.

    Ücret Tespiti

    Madde 24 – Ücretlere ilişkin uygulama aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak yerine getirilir;

    a) Açılış izni almış olan kuruluşlarda velilerden alınacak aylık ücret miktarları her yıl mali yıl başlangıcından en geç iki ay sonra il düzeyinde kurulacak bir komisyonca tespit edilir. Komisyonda belirlenen ücretler Valiliğin Onayına sunulur. Valiliğin onayından sonra yürürlüğe girer. Yeni ücretler en geç Mali yıl başını takip eden üçüncü ay başından itibaren uygulanır.

    Ücretler gerek görüldüğünde yıl içinde günün şartlarına bağlı olarak Komisyonca bir kere daha düzenlenir.

    Uygulanacak ücretler, kuruluşun velilerce görülebilecek bir yerine asılır.

    b) Ücret tespit komisyonu, Valiliğin Başkanlığında veya görevlendireceği bir Vali Yardımcısı başkanlığında İl Müdürü, Belediye, Defterdarlık, Ticaret Müdürlüğü temsilcileri ile il dahilindeki kurucuların kendi aralarında bir yıl için seçecekleri bir temsilciden kurulur.

    c) Ücret tespiti, çevrenin sosyo – ekonomik şartları dikkate alınarak, kuruluşun personel iaşe, kira, ısıtma ve diğer cari giderler ile amortismanlar hesaplanarak yapılır.

    d) Ücret artış oranları, kanuni kira artış yüzdesi, gıda endekslerindeki artış yüzdesi, personel ücret artışları yüzdesi, elektrik – havagazı ve su artışları yüzdesi, resmi yakıt fiyatlarındaki artış yüzdesi hesaplanarak bunların çocuk başına maliyet artışlarına yansıyan ortalama miktarları bulunarak tespit edilir.

    e) İl’de birden fazla Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi ve Özel Çocuk Kulübü bulunduğu takdirde tesis, tefriş ve buna benzer farklar dikkate alınmak suretiyle taban ve tavan ücret miktarları tespit edilir.

    f) Tespit edilen ücretlere beslenme, kırtasiye ve temizlik malzemelerine ait giderler dahildir.

    g) Ücret tespit komisyonu tatil, gece, yarım gün ve saatlik bakım ücretlerini de ayrıca tespit eder.

    h) Belirlenen miktarın üzerinde ücret aldıkları tespit edilen kuruluşlar hakkında 28 inci maddenin (b) bendi hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.

    Ücret Tahsili

    Madde 25 – Tespit edilen ücret kuruluşlarca ayın başında peşin olarak alınır. Kuruluşlar bir aylık ücretten fazla peşin ödeme için velileri zorlayamaz, bono, senet ve benzeri uzun süreli bağlantı isteğinde bulunamaz.

    Ücret İadesi

    Madde 26 – Çocuğun herhangi bir nedenle kuruluştan ayrılması halinde, ücret iade edilmez, Ancak kuruluş tarafından çocuğun çıkartılması halinde bakiye ücret iade edilir.

    Ücretsiz Bakım

    Madde 27 – İl Müdürlüğü kuruluşların kapasitelerine göre en az iki çocuk olmak üzere % 5 ücretsiz kontenjan kullanılır. Bu sayı, kuruluşun kapasite sayısı haricinde kullanılır.

    İl Müdürlüğü bu ücretsiz kontenjanı aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde ve Sosyal Çalışmacı tarafından düzenlenecek sosyal inceleme raporuna göre değerlendirilir;

    a) Ekonomik gücü yeterli olmayan ailelerin çocukları,

    b) Anne ve babası ölü olup, bir yakını tarafından bakılan çocuklar,

    c) Anne veya babası ölü olup, diğer ebeveyni çalışan çocuklar,

    d) Çalışmak zorunda olan ve boşanmış kişilerin çocukları,

    e) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kadın Misafirhanelerinde bulunan kadınların çocukları,

    f) Cezaevlerinde bulunan kadın mahkumların çocukları.

    İl Müdürlüklerince uygun görülmesi halinde kuruluşlara ücretsiz olarak yerleştirilir.

    Ücretsiz olarak yerleştirilen çocukları bakmayı kabul etmeyen kuruluşlar hakkında 28 inci madde hükümleri uygulanır.

    Teftiş ve Denetim

    Madde 28 – (Değişik madde: 05/10/2000 – 24191 s. RG. Yön/3. md.)

    Kuruluşların teftiş ve denetimleri aşağıdaki esaslara göre yapılır;

    a) Kuruluşlar İl Müdürlüklerince yılda en az bir kere denetlenir. Gerektiğinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş ve yetkili elemanlarınca da denetlenir ve teftişe tabi tutulur. Teftiş ve denetim esnasında istendiği takdirde, kuruluş yetkilileri denetleyicilere her türlü belgeyi sunmak ve kolaylık göstermekle yükümlüdür.

    b) Kuruluşların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması şu hallerde olur;

    1) Genel ahlak kurallarına aykırı hareketi tespit edilenler,

    2) (Ek alt bend: 05/10/2000 – 24191 s. RG. Yön/3. md.) Atatürk İlke ve Devrimlerine uygun, uygar, aşırılığa kaçmayacak sade bir kılık kıyafette olma şartına uymadığı tespit edilenler.

    3) Belirlenen ücretten fazla ücret aldığı tespit edilenler,

    4) Belirlenen kapasitenin üstünde çocuk kabul etme ve bakmada ısrar edenler,

    5) Mevzuat hükümlerine aykırı harekette bulunanlar,

    6) 10 uncu maddeye aykırı olarak çocuk kabulü yapanlar.

    c) Denetim ve teftiş sonucu (b) bendinde sayılan hususların tespiti halinde aksaklıklar İl Müdürlüğünce yazılı olarak kuruluşlara bildirilir. Kuruluşlar bir ay içinde belirtilen aksaklıkları düzeltmek ve gidermek mecburiyetindedirler.

    d) Verilen süre içerisinde belirtilen aksaklıkları gidermeyen kuruluşların faaliyetleri İl Müdürlüğünün teklifi Valiliğin Onayı ile Emniyet Müdürlüğü elemanları tarafından durdurulur.

    e) Geçici olarak durdurulma süresi; genel ahlak kurallarına aykırı hareketlerin tespiti halinde bir hafta, diğer durumlarda ise üç gündür.

    f) Faaliyetleri geçici olarak durdurulmasına rağmen aynı aksaklıkların yinelenmesi halinde ise kuruluşların faaliyetleri sürekli olarak durdurulur.

    g) Faaliyetleri sürekli olarak durdurulan kuruluşlar, ilgili bütün belgelerini onbeş günlük süre içinde İl Müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar.

    h) Kuruluların faaliyeti durdurulduğunda peşin alınan ücretten kuruluşun faaliyette bulunmadığı günlere düşen pay velilere geri verilir.

    Bakımları ve sorumlulukları altında bulunan çocuklara karşı ihmali görülen veya herhangi bir suç işleyen kuruluş görevlileri hakkında, Türk Ceza Kanunu hükümlerine ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 27 nci maddesine göre işlem yapılır.

    ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Devir ve Nakil

    Madde 29 – Devir ve nakil ile ilgili işlemler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

    a) Kuruluşun diğer bir gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisine devrinde yeni kurucular Kuruluş Açma Yetki Belgesi aldıktan sonra, taraflar noterden alacakları devir senedi ile İl Müdürlüğüne başvururlar. Kuruluşu devir alacak olan şahıslardan, devir senedine ilave olarak, 5 inci maddedeki kurucu belgeleri ile 8 inci maddenin (b) bendinin 4 no.lu alt bendinde belirlenen belgelerin 2 şer nüsha olarak tanzimi istenir.

    b) Kuruluşların başka bir adrese nakillerinde ise, nakilden önce kurucular yeni gayrimenkule ait adreslerini içerir bir dilekçe ile İl Müdürlüğüne başvurur. İl Müdürlüğünce en kısa sürede belirtilen adrese gidilerek yerinde inceleme yapılır. Binanın uygun bir yapıya sahip olduğunun belirlenmesi halinde, kurucudan yeni binaya ait 8 inci maddenin (b) bendinde belirlenen belgelerin 2 şer nüsha olarak tamamlanması istenir. İki dosya halinde düzenlenen belgeler İl Müdürlüğünce Valilik Onayına sunulup nakil izni alındıktan sonra kuruluşun yeni adresine nakil işlemi gerçekleşir.

    c) Kuruluşların devir ve nakillerinde gerekli belgelerden oluşan ikişer adet dosyanın Valilikçe onaylanmasından sonra yeni kurucu adına veya yeni bina için açılış izin belgesi düzenlenir. Kuruluşların devir veya nakillerine ait onayların bir nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir.

    İl Müdürlüğüne haber vermeden devir yapan, devir alan ve nakil yapanlara özel kuruluş açma izni verilmez.

    Kuruluşun Kurucu Tarafından Kapatılması

    Madde 30 – Kuruluşun kurucu tarafından kapatılması aşağıdaki esaslar çerçevesinde olur;

    a) Kurucular en az üç ay önceden İl Müdürlüğüne, personel ve velilere yazılı olarak kuruluşu kapatma isteğinde olduklarını bildirmek zorundadırlar. Kapanan kuruluşlar İl Müdürlüğünce Genel Müdürlüğe ve o yerin bağlı bulunduğu Çalışma Müdürlüğüne bildirilir.

    b) Kapanan kuruluşlar 8 inci maddede belirtilen tüm belgelerini İl Müdürlüğüne teslim etmelidirler.

    c) İl Müdürlüğüne bildirilmeden kuruluşunu kapatan kurucuların yeniden özel kuruluş açma talebinde bulunmaları halinde açılış izni verilmez.

    İl Müdürlüklerine Gönderilecek Bilgiler

    Madde 31 – Kuruluşlar her ayın ilk haftasında personel listesini, aylık ücret bordrosunun bir örneğini, değişiklik varsa o personelle ilgili belgeleri, bakılan çocukların gruplarına göre sayısını ve faaliyet programını, 2 nüsha olarak hazırlarlar. Bir nüshası kuruluşta kalır, diğer nüsha denetim için İl Müdürlüğüne gönderilir. Uyarılara rağmen istenilen belgeleri göndermeyen kuruluşlar hakkında bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin (b) bendine göre işlem yapılır.

    Kuruluş Adları

    Madde 32 – Kuruluşlar İl’de Devletin veya diğer kuruluşların kullandıkları ad ve unvanlar ile toplum değerlerine aykırı düşecek ad ve unvanları, yabancı dildeki kelime ve deyimleri kullanamazlar.

    Kuruluş Binalarının Kullanımı

    Madde 33 – Kuruluşlarda çocuklara ayrılan bölümlerde kurucu ve personel ikamet edemez ve konut olarak kullanamaz. Kuruluş binası hiçbir şekilde asli amacı dışında başka bir amaçla kullanılamaz.

    Çocukların Beslenmesi

    Madde 34 – Kuruluşlar, Genel Müdürlükçe, belirlenen gıda rasyonlarına uygun olarak Kreş ve Gündüz Bakımevlerindeki çocuklara öğlen yemeği ile sabah ve ikindi kahvaltısı, Çocuk Kulüplerindeki çocuklardan sabah gelenlere sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, öğleden sonra gelen çocuklara öğlen yemeği ve ikindi kahvaltısı verilir.

    Kuruluşlarda Bulunacak Defter ve Dosyalar

    Madde 35 – Kuruluşlar aşağıdaki defter ve dosyaları bulundurmak zorundadır;

    a) Gelen yazı kayıt defteri,

    b) Giden yazı kayıt defteri,

    c) Gerekli muhasebe kayıtları,

    d) Çocuklara ait kütük defterleri,

    e) Teftiş ve denetleme defterleri,

    f) Çocukların fiziksel ve psiko – sosyal gelişimlerine ait kayıtların bulunduğu çocuk dosyaları,

    g) Personel özlük ve sağlık dosyaları.

    Personelin Sağlık Kontrolleri

    Madde 36 – Kuruşta çalışan personelin gerekli sağlık muayene ve kontrollerinin periyodik olarak yapılması, en az yılda bir göğüs radyografilerinin çekilmesi, portör, gaita, sarılık testlerinin 6 ayda bir yaptırılması ve sonuçlarının personele ait dosyalarda saklanması zorunludur.

    Diğer Hususlar

    Madde 37 – Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda 24/05/1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

    YEDİNCİ BÖLÜM . Son Hükümler

    Kaldırılan Hükümler

    Madde 38 – 26/12/1883 gün ve 18263 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik ile 23/08/1987 gün ve 19553 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Hükümler

    Geçici Madde 1 – (Mülga madde:05/10/2000 – 24191 s. RG. Yön/2. md.)

    Geçici Madde 2 – (Değişik madde: 05/10/2000 – 24191 s. RG. Yön/5. md.) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, sorumlu müdür olarak görev yapanların kazanılmış hakları görevlerine devam ettikleri sürece saklıdır.

    Geçici Madde 3 – (Ek madde: 12/11/2008- 27052 S.R.G Yön/9.mad.)

    Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Yapı Kullanım İzin Belgesi veya İskan Raporu almadan açılış izni almış bulunan ve faaliyetini sürdüren kuruluşların, hizmet verdiği binanın yetkili kurumdan alacağı depreme dayanıklılık raporunu bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde teslim etmeleri şartıyla, faaliyetlerine devam ettikleri sürece kazanılmış hakları saklıdır.

    Yürürlük

    Madde 39 – Bu Yönetmelik, 832 sayılı Sayıştay Kanununun 105 inci maddesine göre Sayıştay görüşü alındıktan sonra Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 40 – Bu Yönetmelik hükümlerini, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü yürütür.