Alkollü İçkilerde Hacmen Alkol Miktarının Etikette Bildirilmesi

Alkollü İçkilerde Hacmen Alkol Miktarının Etikette Bildirilmesi Hakkında Tebliğ
Yetki Kanunu Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği
Yayımlandığı R.Gazete 26.02.2003-25032
Tebliğ No 2003/ 06
Amaç
Madde 1- Bu Tebliğin amacı; alkollü içkilerde hacimsel alkol miktarının bildirilmesinin zorunlu olduğu hallerdeki etiketleme kurallarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Tebliğ hacimsel olarak %1.2 den fazla alkol içeren; kısmen fermente edilmiş ve fermantasyonu alkol ilavesinden başka şekilde durdurulmuş üzüm şıraları, vermut hariç taze üzüm şarapları, fermantasyonu alkolle durdurulmuş misteller dahil taze üzüm şıraları dışındaki alkollü içkileri kapsar.
Hukuki dayanak
Madde 3- Bu Tebliğ 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” ne göre hazırlanmıştır.
Ambalajlama ve etiketleme – işaretleme
Madde 4- Alkollü içkilerin içerdiği alkol miktarı aşağıdaki esaslara göre etiket üzerinde belirtilir:
a) 20 oC’de tanımlanmış alkol miktarı, en fazla bir ondalık hane ile “% …. Hacmen” sembolü ile etiket üzerinde belirtilir. “Alkol” sözcüğü veya “Alk.” kısaltması sembolün önünde yer alır.
b) Alkol miktarının belirtilmesinde izin verilen pozitif ve negatif tolerans değerleri mutlak değer olarak aşağıda belirtildiği şekildedir:
– Aşağıda belirtilmemiş alkollü içkilerde,
% 0.3 hacmen
– Alkol miktarı %5.5’i geçmeyen biralarda,
Karışımlar hariç vermut, üzümden ve kuru üzümden yapılmış fermente edilmiş köpüksüz içkilerde,
%0.5 hacmen
– Alkol miktarı hacmen %5.5’i geçen biralarda,
Yalnız kuru üzümden yapılan fermente edilmiş köpüklü içkilerde,
Yarı köpüklü ve köpüklü şaraplar da dahil olmak üzere üzüm dışındaki diğer meyvelerden yapılmış içkilerde ,
Balın fermantasyonuna dayalı olan alkollü içkilerde,
%1 hacmen
– Meyve veya bitki parçalarının etil alkol ile maserasyonu ile elde edilen alkollü içkilerde,
%1.5 hacmen
c) Yukarıda belirtilen tolerans değerleri, alkol miktarının belirlenmesinde kullanılan analiz metodlarının tolerans değerleri için de geçerlidir.
Numune alma ve analiz metodları
Madde 5- Bu Tebliğde yer alan ürünlerin üretim hattından ve muhafaza deposundan numune alınmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin “Numune alma ve analiz metodları” Bölümündeki kurallara uyulur. Numune, uluslararası kabul görmüş metodlarla analiz edilir.
Avrupa Birliğine uyum
Madde 6 – Bu Tebliğ 87/250/EEC sayılı “Tüketiciye Sunulan Alkollü İçeceklerin Etiketlenmesinde Hacmen Alkol Miktarının Belirtilmesi“ üzerine Komisyon Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.
Tescil ve denetim
Madde 7- Bu Tebliğde yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri, tescil ve izin, ithalat, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 24/6/1995 tarihli ve 560 sayılı “Gıdaların Üretimi,Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname” hükümlerine göre yasal işlem yapılır.
Denetim
Madde 17 – Bu Tebliğe ait hükümlerin uygulanması 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca denetlenir.
Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve ithal eden işyerleri 2 yıl içerisinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu süre içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmayan işyerlerinin faaliyetine izin verilmez. Bu işyerleri hakkında 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yasal işlem yapılır.
Yürürlük
Madde 19- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 20 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Sağlık Bakanı yürütür.