Gıda sicil belgesi Gıda üretim izni Gıda sicil sertifikası

Gıda sicil belgesi Gıda üretim izni Gıda sicil sertifikası

Gıda imalat sektöründe Gıda sicil sertifikası Gıda Sicil Belgesi Gıda üretim izni mevzuatları

olarak 20 yılı aşkın süredir Ankara İstanbul ve İzmir ofisleri ile bir çok sektöre danışmanlık hizmetleri vermekteyiz Gıda üretim izni Gıda sicil belgesi Gıda sicil sertifikası alımı için gerekli belgeler konulu işlemlerinizde uzman kadromuz ile dosya hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmetleri vermekteyiz

GIDALARIN ÜRETİMİ TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Resmi Gazete Tarihi: 09/06/1998
Resmi Gazete Sayısı: 23367

Tescil ve İzin İşleri
Madde 6 – (Değişik madde: 19/03/2002 – 24700 S. R.G. Yön./3. md.)
Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten işyerleri üretime başlamadan önce imal
edecekleri her ürünü Bakanlığa tescil ettirerek izin almak zorundadırlar.
Bu amaçla:
a) Türk Gıda Kodeksi Ürün Tebliği yayımlanan ve yayımlanmayan ürünler için işyeri üretim
izni başvurusunu EK-2 veya EK-4’e göre, gıda ile temasta bulunacak materyal ve gıda
ambalajı için üretim izin başvurusunu ise EK-3’e göre; gerekli bilgi ve belgelerle birlikte, üç
nüsha dosya halinde hazırlar. İl Müdürlüğünün incelemesine sunulan dosyalar eksiksiz ve tam
olması durumunda; 1 nüshası Bakanlığa gönderilir, 1 nüshası İl Müdürlüğünde kalır, 1
nüshası da gerektiğinde yetkililere sunulmak üzere işyerinde muhafaza edilir.
Başvuru dosyaları Bakanlıkça incelemeye alınır. İnceleme sonucu uygun olan ürünlere üretim
izni verilir.
Aynı işyerindeki aynı ürün gruplarında daha önce yapılan kontrol ve denetim yeniden
tekrarlanmayabilir.
b) Sicil ve üretim izin belgeleri üzerinde yazılı gerçek ve tüzel kişiler, adres, faaliyet konusu
ve üretilen ürün için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde belge
geçerliliğini kaybeder. Bu durumda değişiklikle ilgili bilgi, belge, sicil ve üretim izin
belgelerinin aslı bir dilekçe ekinde 1 ay içinde Bakanlığa gönderilir.
c) İşyeri, ürettiği ürünlerin bileşiminde değişiklik yapmak istediğinde değişiklikle ilgili bilgi
ve belgelerle Bakanlığa başvurur.
Ürünün doğal yapısını bozmadan sınıflandırma ve ambalajlama dışında hiçbir teknolojik
işlem görmeyen ürünler, en fazla iki marka ile üretilip piyasaya sunulabilir.
d) Gıda üretim izin belgesi ve gıda ile temasta bulunan materyal ve ambalaj üretim izin
belgesini almak üzere Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin 5 inci maddesine göre talepte bulunan işyerlerinden; Bakanlıkça belirtilen ürün
veya ürün grupları üzerinden ücret alınır. Ancak ürettiği gıda maddesini ürettiği mekanda
satan ve en fazla 3 işçi çalıştıran işyerlerinden gıda sicili ve üretim izni ücretine esas olmak
üzere sadece bir ücret alınır. Bu işyerleri 3 işçiden fazla işçi çalıştırıyorsa 1 gıda sicili ücreti
ve 1 üretim izni ücreti alınır. Gıda hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan ücretler her yıl
Vergi Usul Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır.
e) Bakanlıkça üretim izin belgesi verilmeyen ürünler piyasaya sunulamaz.
f) Gıda bilimi ve teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak Bakanlıkça yapılan düzenlemeler
gereği ve/veya işyerinin Bakanlığa ibraz ettiği bileşim formüllerine etiket bilgilerine ve
hijyenik şartlara uygun olarak ürünü imal etmemesi halinde, geçerlilik süresine bakılmaksızın
daha önce alınan üretim izin belgeleri Bakanlıkça iptal edilir.
g) Bakanlıkça verilen üretim izin belgelerinin geçerlilik süreleri 10 yıl olup, bu sürenin
sonunda işyerleri, üretim izin belgelerinin yenilenmesi için Bakanlığa başvurur.
h) İşyerleri, Ürün Tebliği yayımlanan ve yayımlanmayan ürünler için ürünlerin bileşiminde
bulunan maddeleri tescil ettirerek üretim izni almak zorundadır.

Tarım Bakanlığı Gıda üretim izni

Tarım Bakanlığı Gıda üretim izni mevzuatı Gıda üretim izin belgesi
Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalara Tarım Bakanlığı Gıda üretim izni, Gıda ithalat izni vb izin belgeleri ve ruhsatlandırma konularında mevzuatlara göre dosya hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmetleri vermektedir

GIDA İMALAT ÇALIŞMA İZNİ

İşlem Adı : ÇALIŞMA İZNİ, GIDA SİCİLİ VE ÜRETİM İZNİ BAŞVURUSU
Kurum Adı : Tarım İl Müdürlüğü
Kısa Bilgi : 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 4. maddesi ve 6. maddesine göre Gıda Maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu konuda Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikte öngörülen asgari teknik ve hijyenik şartlara uyarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarasını almak ve imal edeceği her ürünü ilgili mercie tescil ettirerek izin almak zorundadır.
Başvuru Koşulları : Gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair yönetmelikte istenen şartlara haiz olmak.
Gerekli Belgeler : ÇALIŞMA İZNİ VE GIDA SİCİLİ BAŞVURUSU
1- Dilekçe
2- Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi
3- Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya noter nüshası
4- İmza sirküleri sureti
5- Gayrisıhhi Müessese ruhsatı veya noter onaylı sureti
6- Kapasite raporu
7-Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu iş yerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair melek odasından belge (meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir)
ÜRÜN KODEKSLERİ (TEBLİĞLERİ) YAYIMLANMIŞ GIDALAR İÇİN ÜRETİM İZNİ BAŞVURUSU
1-Dilekçe
2-Çalışma İzni ve gıda sicili belgesi sureti
3-Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu iş yerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir)
4-Marka Tescil Belgesi (marka adı yazılabilmesi için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurulduğuna dair belge ve emtia listesi)
5-Üretilecek ürünün bileşen listesi ve bileşenlerin miktarı
6-Üretim teknolojisi, üretim akış şeması
7-Türk Gıda Kodeksine uygun etiket örneği
ÜRÜN KODEKSLERİ (TEBLİĞLERİ) YAYIMLANAN GIDALAR İÇİN ÜRETİM İZNİ BAŞVURUSU
1-Dilekçe
2-Çalışma İzni ve gıda sicili belgesi sureti
3-Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu iş yerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir)
4-Marka Tescil Belgesi (marka adı yazılabilmesi için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurulduğuna dair belge ve emtia listesi)
5-Türk Gıda Kodeksine uygun etiket örneği
6-Beyanname
İşlem Adımları : İstenen belgeler tamamlanarak Tarım İl Müdürlüğü Kontrol Şube Müdürlüğüne başvurulur.
Başvuru Yeri : İl Tarım Müdürlüğü
Başvuru Şekli : Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.
Şahsen yapılmayan bir başvuru, ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür.
Özel Durumlar : Türk Gıda Kodeksine uyulması esastır