Gıda sicil belgesi Gıda üretim izni Gıda sicil sertifikası

Gıda sicil belgesi Gıda üretim izni Gıda sicil sertifikası

Gıda imalat sektöründe Gıda sicil sertifikası Gıda Sicil Belgesi Gıda üretim izni mevzuatları

olarak 20 yılı aşkın süredir Ankara İstanbul ve İzmir ofisleri ile bir çok sektöre danışmanlık hizmetleri vermekteyiz Gıda üretim izni Gıda sicil belgesi Gıda sicil sertifikası alımı için gerekli belgeler konulu işlemlerinizde uzman kadromuz ile dosya hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmetleri vermekteyiz

GIDALARIN ÜRETİMİ TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Resmi Gazete Tarihi: 09/06/1998
Resmi Gazete Sayısı: 23367

Tescil ve İzin İşleri
Madde 6 – (Değişik madde: 19/03/2002 – 24700 S. R.G. Yön./3. md.)
Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten işyerleri üretime başlamadan önce imal
edecekleri her ürünü Bakanlığa tescil ettirerek izin almak zorundadırlar.
Bu amaçla:
a) Türk Gıda Kodeksi Ürün Tebliği yayımlanan ve yayımlanmayan ürünler için işyeri üretim
izni başvurusunu EK-2 veya EK-4’e göre, gıda ile temasta bulunacak materyal ve gıda
ambalajı için üretim izin başvurusunu ise EK-3’e göre; gerekli bilgi ve belgelerle birlikte, üç
nüsha dosya halinde hazırlar. İl Müdürlüğünün incelemesine sunulan dosyalar eksiksiz ve tam
olması durumunda; 1 nüshası Bakanlığa gönderilir, 1 nüshası İl Müdürlüğünde kalır, 1
nüshası da gerektiğinde yetkililere sunulmak üzere işyerinde muhafaza edilir.
Başvuru dosyaları Bakanlıkça incelemeye alınır. İnceleme sonucu uygun olan ürünlere üretim
izni verilir.
Aynı işyerindeki aynı ürün gruplarında daha önce yapılan kontrol ve denetim yeniden
tekrarlanmayabilir.
b) Sicil ve üretim izin belgeleri üzerinde yazılı gerçek ve tüzel kişiler, adres, faaliyet konusu
ve üretilen ürün için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde belge
geçerliliğini kaybeder. Bu durumda değişiklikle ilgili bilgi, belge, sicil ve üretim izin
belgelerinin aslı bir dilekçe ekinde 1 ay içinde Bakanlığa gönderilir.
c) İşyeri, ürettiği ürünlerin bileşiminde değişiklik yapmak istediğinde değişiklikle ilgili bilgi
ve belgelerle Bakanlığa başvurur.
Ürünün doğal yapısını bozmadan sınıflandırma ve ambalajlama dışında hiçbir teknolojik
işlem görmeyen ürünler, en fazla iki marka ile üretilip piyasaya sunulabilir.
d) Gıda üretim izin belgesi ve gıda ile temasta bulunan materyal ve ambalaj üretim izin
belgesini almak üzere Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin 5 inci maddesine göre talepte bulunan işyerlerinden; Bakanlıkça belirtilen ürün
veya ürün grupları üzerinden ücret alınır. Ancak ürettiği gıda maddesini ürettiği mekanda
satan ve en fazla 3 işçi çalıştıran işyerlerinden gıda sicili ve üretim izni ücretine esas olmak
üzere sadece bir ücret alınır. Bu işyerleri 3 işçiden fazla işçi çalıştırıyorsa 1 gıda sicili ücreti
ve 1 üretim izni ücreti alınır. Gıda hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan ücretler her yıl
Vergi Usul Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır.
e) Bakanlıkça üretim izin belgesi verilmeyen ürünler piyasaya sunulamaz.
f) Gıda bilimi ve teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak Bakanlıkça yapılan düzenlemeler
gereği ve/veya işyerinin Bakanlığa ibraz ettiği bileşim formüllerine etiket bilgilerine ve
hijyenik şartlara uygun olarak ürünü imal etmemesi halinde, geçerlilik süresine bakılmaksızın
daha önce alınan üretim izin belgeleri Bakanlıkça iptal edilir.
g) Bakanlıkça verilen üretim izin belgelerinin geçerlilik süreleri 10 yıl olup, bu sürenin
sonunda işyerleri, üretim izin belgelerinin yenilenmesi için Bakanlığa başvurur.
h) İşyerleri, Ürün Tebliği yayımlanan ve yayımlanmayan ürünler için ürünlerin bileşiminde
bulunan maddeleri tescil ettirerek üretim izni almak zorundadır.

Tarım Bakanlığı canlı hayvan ithalat izni

Tarım Bakanlığı canlı hayvan ithalat izni

Canlı hayvan ve hayvan maddesi ithalatında kontrol belgesi düzenlenmesi prosedürü
Dilekçe ile KKGM Müracaat edilir.(ekinde aşağıdaki belgelerle )
Kontrol Belgesi Formu, {Formatı DTM ce her yıl belirlenir ve RG de yayınlanır (1 asıl 2 suret)}
Proforma Fatura, {ihracatçı firma tarafından düzenlenir.(1 asıl 2 suret) veya Fatura (3 suret)
Sağlık sertifikası, { İhracatçı ülke resmi veteriner servince düzenlenir (proforma 3 suret)}
Orijin sertifikası, {ihracatçı ülke resmi makamlarınca düzenlenir.(3 suret sağlık sertifikasında orijin ülke belirtilmişe aranmaz)}
Taahhütname, {Örneği Bakanlıktan temin edilir. (1 adet noter tasdikli asıl, 2 suret)
Test, analiz vs. belgesi, ( ürün çeşidine göre)
İlk defa ithalat yapanlar için faaliyet belgesi,
CITES belgesi ( Çevre ve Orman Bakanlığından temin edilir)

Canlı hayvan ithalat izni danışmanlık hizmetleri
Ankara kurumsal danışmanlık

Gıda imalat izni

Gıda imalat izni Tarım Bakanlığı Gıda üretim izni
Gıda sektöründe faliyet gösteren firmalara Tarım Bakanlığı Gıda üretim izni, Gıda ithalat izni vb izin belgeleri ve ruhsatlandırma konularında mevzuatlara göre dosya hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmetleri vermektedir