Tarım Bakanlığı Bitki koruma ürün ruhsatı

Tarım Bakanlığı Bitki koruma ürün ruhsatı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü Bitkileri ürünleri zararlı organizmalardan koruyan ürünlerin ruhsatlandırılması

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Yetki Kanunu:6968 – 11142
Yayımlandığı R.Gazete:12.09.2009 – 27347
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; bitki ve bitkisel ürünlerin yetiştirildikleri ve muhafaza edildikleri ortamlarda zararlı organizmalara karşı kullanılacak bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılmasına esas olacak denemeleri, bu denemeleri yapacak gerçek ve tüzel kişilerin niteliklerini, görev ve sorumluluklarını, deneme yetki belgesi verilmesini, denemelerin denetlenmesini, ruhsata esas analiz usul ve esasları ile ruhsatlandırma işlemlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 38, 39, 40, 41 inci maddeleri ile 27/12/1958 tarihli ve 11142 sayılı Zirai Mücadele İlaç ve Aletleri Hakkında Nizamnamenin 3, 10, 24, 25 ve 27 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aktif madde: Bitki koruma ürünlerinin içinde bulunan ve hastalıklar, zararlılar ile diğer etmenler üzerine biyolojik etki yapan maddeyi,
b) Araştırma enstitüsü: Zirai mücadele araştırma enstitüleri ve yasal olarak bunlara benzer görevleri yapan diğer araştırma enstitülerini,
c) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
ç) Bitki: Her türlü bitkilerle bunların tohum, fide, fidan, çelik, aşı kalemi, aşı gözü, yumru, kök, soğan, meyve, çiçek, yaprak, doku ve diğer parçalarını,
d) Bitki koruma ürünü : Bitkileri veya bitkisel ürünleri tüm zararlı organizmalara karşı korumak veya bu tür organizmaların etkilerini engellemek, büyüme düzenleyicileri gibi maddelerin besin öğesi olarak fonksiyonu hariç, bitkilerin yaşam fonksiyonlarını etkilemek, kendisine ait özel düzenlemesi bulunmayan ancak, bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan, istenmeyen bitki veya bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amacıyla kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde sunulan, aktif madde ve preparatları,
e) Bitkisel ürün : İşlenmemiş veya bitki özelliğini kaybetmeyecek kadar basit bir işlem geçirmiş bitkisel orijinli ürünleri,
f) Deneme: Bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlik, dayanıklılık ve yan etkilerini görmek amacıyla belirli metotlara göre yapılan çalışmaları,
g) Formülasyon veya preparat : Aktif madde ile birlikte inaktif yardımcı ve dolgu maddelerinin ilavesiyle uygulanabilir hale getirilmiş karışımı,
ğ) G-8: Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Kanada ve Rusya ülkelerini,
h) Genel müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
ı) Gerçek ve tüzel kişi: Bakanlıktan bitki koruma ürünlerinin ruhsatını talep etmek, bunları denemek ve analiz yapmak üzere yetki almış kişi ve kuruluşları,
i) Komisyon: Genel Müdürlükçe, Bakanlık yetkilileri ve alanlarında belirli bir bilgi birikimine sahip, konusunda uzman kişilerden oluşturulan ve hazırlanan teknik raporları değerlendirerek karara bağlayan komisyonu,
j) Kuruluş: Tüzel kişiliğe haiz olmayan ve Bakanlığın bünyesinde yer alan enstitü, laboratuvar gibi birimleri,
k) Maksimum kalıntı limiti (MRL) : Günlük alınabilir değerler temel alınarak belirlenen en yüksek pestisit kalıntı limiti ni,
l) Minör ürün : Besinsel alıma katkısı ve/veya üretim alanı çok küçük olan ürünleri,
m) Teknik madde: Bitki koruma ürünlerinin içinde belirli oranda aktif madde bulunan safiyeti yüksek maddeyi,
n) Pestisit : Zirai mücadele araştırma ve uygulamalarında kullanılan her türlü ve preparatları,
o) Tavsiye : Tarımsal ürünlerde zararlı organizmalara karşı yapılan biyolojik etkinlik denemeleri neticesinde uygun bulunan bitki, zararlı organizma ve dozun uygulamaya sunulması için Bakanlıkça karar alınmasını,
ö) Zirai mücadele alet ve makineleri : Bitki koruma ürünlerinin uygulanmasında kullanılacak her türlü alet, araç-gereç, makine, cihaz, ekipman ile bunların aksam parça ve teferruatını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Ruhsatlandırma
MADDE 5 – (1) Bakanlıktan bitki koruma ürünü ruhsatı alacak bütün firmaların Ek- 17’de belirtilen belgeleri hazırlayarak Ek – 15’te yer alan Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesini almaları zorunludur. Belgenin geçerlilik süresi iki yıldır.
(2) Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesi almak isteyen firmalar, bünyelerinde ruhsatlandırmadan sorumlu en az bir ziraat mühendisi veya bir kimyager/kimya mühendisi istihdam eder.
(3) Bitki Koruma Ürünleri İştigal İzin Belgesinin yenilenmesi için firmalar, Ek – 17’nin (a) , (ç) , (f) ve (g) bentlerinde istenilen belgeler ile Genel Müdürlüğe başvurur. Genel Müdürlükçe yapılacak değerlendirmeden sonra söz konusu belge yenilenir. Geçerlilik süresinin bitiminden bir ay önce belgenin yenilenmesi için başvurulur. Belgenin yenilenmemesi halinde firmanın bütün işlemleri durdurulur. Firma, adresinin ve Ek – 17’nin (ç) bendinde belirtilen teknik elemanın değişmesi halinde, otuz gün içerisinde Bakanlığa başvuruda bulunur. Adres değişikliğinde belge yenilenir. Değişikliklerle ilgili başvuruda bulunulmaması halinde firma işlemleri durdurulur.
Ruhsat verilecek bitki koruma ürünleri
MADDE 6 – (1) Bitki koruma ürünleri tanımı içine giren maddeleri ihtiva eden preparatlar ruhsata tabidir. Bu preparatlar;
a) Pestisitler,
b) Bitki gelişim düzenleyicileri ( BGD ),
c) Böcek cezbedicileri ( Atractantlar ),
ç) Böcek kaçırıcıları ( Repellentler ),
d) Böcek gelişimi düzenleyicileri ( IGR ),
e) Beslenmeyi engelleyiciler ,
f) Biyopreparatlar ,
g) Bitki aktivatörleri ,
ğ) Fizyolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan maddeler ,
h) Biyolojik mücadele etmenleri,
ı) Tuzak ve feromonlar.
(2) Bitki koruma ürünlerinin tanımı içine giren ancak bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre değerlendirilemeyen; zararlı organizmalara karşı dayanıklı transgenik bitkiler gibi deneme, analiz ve ruhsat esaslarını kapsayan konular Bakanlıkça ayrıca belirlenir.
Ruhsatlandırmada genel esaslar
MADDE 7 – (1) Bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırma prosedüründe aşağıdaki esaslar uygulanır.
a) Ruhsatlandırma, bitki koruma ürünlerinin formülasyonları üzerinden yapılır. Teknik madde halinde kullanılması gereken bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması için Komisyonun uygun kararı gerekir.
b) Ruhsatlı bulunan bir bitki koruma ürününün formülasyon şeklinde ya da aktif madde miktarında bir değişiklik olması halinde yeniden ruhsat alınması gerekir.
c) Ruhsatlı bir preparat ithal ise, aynı preparatın imali için ayrı bir ruhsat gerekir.
ç) Ruhsatlı bir preparat imal ise, aynı preparatın ithali için ayrı bir ruhsat gerekir.
d) Gerçek ve tüzel kişiler aynı aktif maddeyi aynı oranda ihtiva eden aynı formülasyonlu ilaçlar için hem imal, hem de ithal ruhsatına aynı ticari isimle sahip olabilirler.
e) Gerçek ve tüzel kişilere daha önce Bakanlıkça ruhsatlandırılan aynı formülasyon tipinde ve aynı özelliklerde olan bir preparat için farklı bir ticari isimle dahi ikinci bir imal ya da ithal ruhsatı verilemez.
f) Verilen ruhsatlar beş yıl süre ile geçerlidir.
g) İthal bitki koruma ürünlerinde üretim yerinin değişmesi halinde ruhsatlı ürün yeniden ruhsata esas analize alınır.

Tarım Bakanlığı Bitki koruma ürün ruhsatı

Devamını oku…