Özel Dershaneler Ruhsat izni

Özel Dershaneler Ruhsat izni

Özel Dershaneler

A- Kurum Binası

Yerleşim Planı

Madde 77- Özel dershanelerde Bakanlıkça veya Yönetmeliğin 22/3 üncü maddesine göre kurumun derslik, oda ve diğer kısımları düzenlenir.

Yerleşim planlarında Bakanlığın veya valiliğin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılmaz.

Yerleşim planları her kat için ayrı ayrı azami 35×50 cm ebadında kağıtlara yapılır.

Yerleşim planlarında belirtilen kısımlar, amaçları dışında kullanılamaz.

Dersliklerde, yerleşim planlarında belirtilen kontenjandan fazla öğrenci bulundurulamaz.

Derslik Pencerelerinin Alanı

Madde 78- Derslik pencereleri derslik taban alanının % 15 inden aşağı olamaz.

Derslik Kapıları  

Madde 79- Özel dershanelerde derslik kapılarının genişliği en az 90 cm dir.

Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır.

Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.

Derslik kapısı derslik içinde ön sıra ile yazı tahtası arasında olmalıdır.

Salon Kapıları 

Madde 80- Özel dershane binalarında giriş ve çıkışların güven içinde süratli bir şekilde sağlanması maksadıyla yeterli sayıda çıkış kapıları bulunur.

Merdivenler 

Madde 81- Özel dershane olarak kullanılacak binanın merdivenleri öğrencilerin bir anda rahatlıkla geçmelerine uygun ve gerekli güvenlik sağlanmış olmalıdır.

Özel dershane binalarında ilgili mevzuata göre yetkililerce belirlenecek şekilde sabit yangın merdiveni bulunur.

Derslik İçi Ölçüler  

Madde 82- Özel dershanelerin dersliklerinde ön sıra ile yazı tahtası arasındaki mesafe 1.70 m den az olamaz.

Dersliklerde Öğrenci Başına Düşen Kullanım Alanı

Madde 83- Kurum dersliklerinde öğrenci başına düşen kullanım alanı 1.2 m2 den az olamaz.

Derslik Tavan Yüksekliği

Madde 84- Özel dershane olarak kullanılacak binaların derslik, lâboratuvar ve benzeri eğitim-öğretim birimlerinde tavan yükseklikleri kiriş altına kadar bitmiş net 2.50 m, tavana kadar net 3.00 m den az olmamalıdır.

Derslik tavan yüksekliği yukarıda belirtilen ölçülerden az olması halinde öğrenci başına 4 m2 hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.

Koridorlar

Madde 85- Özel dershane binalarının koridorları; Bir veya birden çok sınıf kapısı açılan koridorlar ile iki taraflı sınıf kapısı açılan koridorların genişliği öğrencilerin rahatlıkla girip çıkmalarına imkan vermelidir.

WC, Lavabo ve Pisuvarlar

Madde 86- Özel dershane binalarında;

a) Her 30 öğrenci için bir WC,

b) Her 80 öğrenci için bir lavabo,

c) Her 30 öğrenci için bir WC, bir Lavabo,

d) Her 20 öğretmen için bir WC,bir lavabo,

e) Her 20 erkek öğretmen için bir pisuvar veya bir WC,

ayrılır.

WC ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrencilerin sayısına göre kız ve erkekler için ayrı ayrı düzenlenir.

Özel dershanelerde kız ve erkeklere ayrı ayrı düzenlenmiş olan en az iki öğrenci ve en az iki öğretmen WC’si bulunur.

Öğrenci kontenjanının otuzun (30) altında olması halinde kız ve erkek öğrenciler ile öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenen her biri için birer olmak üzere en az iki WC bulunabilir.

Teneffüshane

Madde 87- Derslikler dışında öğrencilerin rahatça hareket edebilecekleri şekilde teneffüshane bulunmalıdır.

Teneffüshane alanının hesabında;

Öğrenci x 0,5 m2 değeri esas alınır.

Teneffüshane bina içinde bağımsız bir bölüm halinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir.

Aydınlık Seviyeleri

Madde 88- Özel dershanelerde aydınlık seviyeleri en az aşağıdaki gibi olmalıdır;

1) Dersliklerde 250 Lüx,

2) Teneffüshane, koridor ve benzeri yerlerde 150 lüx, lamba kullanılmalıdır.

İnceleme Raporları

Madde 89- Özel dershane olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 625, 2843, 3035, 3236 sayılı Kanunlar, 254 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu yönergede belirtilen diğer esaslarla birlikte;

a) Binanın sağlamlık ve dayanıklılığı ile genel görünüşü, ayrıca bulunduğu yer gibi fizikî nitelikler,

b) Binanın statik hesapları,

c) Herhangi bir tehlike anında öğrencilerin binayı kolaylıkla terkedebilmeleri için sağlanan imkanlar,

d) Binada açılması istenen kurumun tür ve seviyesi,

e) Kaç öğrencinin eğitim görebileceğine dair kontenjan tespiti,

gibi öğrencilerin sağlıklı bir eğitim öğretim görmelerine yardım edici etkiler, tek tek dikkate alınarak, düzenlenecek raporlarda bu hususlara ayrı ayrı yer verilir.

B- Dershanelerde Bulunması Gereken Bölümler

Yönetim ve Diğer Bölümler

Madde 90- Her dershanede en az,

1) Kurucu veya kurucu temsilcisi odası (kurucunun müdür olması hâlinde bulunmayabilir.)

Aynı kurucuya ait o yerleşim birimindeki (il veya ilçede) kurumlarının birinde kurucu odası olması halinde diğer kurumlarında kurucu odası bulunması zorunlu değildir.

2) Müdür odası (Ayrı bir müdür yardımcısı odası ayrılmamış ise müdür yardımcısı bu odada oturabilir.) 12 m2

3) Öğretmenler odası, 16 m2 (8 öğretmene kadar) İlâve her öğretmen için 1,5 m2 eklenecektir.

4) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası, 12 m2,

5) Laboratuvar, (İsteğe bağlı),

6) Kitaplık,

7) Kantin,

8) WC, lavabo (kız ve erkek öğrenciler ve öğretmenler için ayrı ayrı) ve pisuvar,

9) Derslikler, (20’şer m2 ),

10) Rehberlik, Ölçme Değerlendirme odası,

bulunur.

Öğrenci kontenjanı 250 veya daha fazla olan dershanelerde ayrıca bunlara ek olarak;

1) Müdür ve müdür yardımcısı odası bağımsız durumda getirilerek en fazla iki müdür yardımcısına bir oda olmak üzere oda ayrılır.

2) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası ayrılmak suretiyle bağımsız hale getirilir.

3) Depo,

4) Yardımcı hizmetliler odası,

5) Kütüphane, (ayrıca kitaplık bölümü bulunması gerekmez.)

Araç-Gereç Odası

Madde 91- Fen dersleri veya Fizik, Kimya, Biyoloji, Laboratuvarı bulunmayan dershanelerde ders konuları gereğince yapılması zorunlu olan deneylerde kullanılacak malzemelerin konulacağı bir araç-gereç odası bulunur.

Derslik Sayıları

Madde 92- Dershanelerde derslik sayısı en çok 40 öğrenciye bir derslik gelecek şekilde planlanır.

Bir dershane en az üç derslikten meydana gelir.

Lâboratuvarlar

Madde 93- Kurumdaki üç derslik dışında ayrıca lâboratuvar bulundurmak isteyen dershanelerde lâboratuvarların alanı binada bulunan en büyük derslik alanından az olamaz.

C- Dershanelerde Bulunması Gereken Araç-Gereçler

1- Yönetim ve Diğer Bölümler

Kurucu, Müdür ve Müdür Yardımcısı Odası

Madde 94- Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odalarında en az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Çerçeveli Atatürk Resmi,

2) Çalışma Masası,

3) Masa Koltuğu,

4) Misafir koltukları

5) Toplantı masası,

6) Sandalyeler,

7) Sehpa,

8) Telefon etejeri,(Gerekli görülürse)

9) Portmanto (Gerekli görülürse)

10) Çöp kutusu,

Bunlara ek olarak müdür odasında,

1) Çift kapılı dosya dolabı,

2) Kitaplık,

3) Anahtar dolabı,

Müdür Yardımcısı odasında,

Program çerçevesi

bulunur.

Büro Hizmetleri Odası

Madde 95- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunmalıdır:

1) Çalışma masası (personel sayısına göre),

2) Masa koltuğu (personel sayısına göre),

3) Yazı makinesi,

4) Çift kapılı dosya dolabı,

5) Telefon etejeri,(Gerekli görülürse)

6) Portmanto,(Gerekli görülürse)

7) Daktilo masası,(Gerekli görülürse),

8) Çerçeveli Atatürk resmi,

9) Sandalyeler,

10) Çöp kutusu,

11) Evrak dolabı,

Arşiv ve Dosya Odası (Büro Hizmetleri Odasından Ayrı Olması Durumunda)

Madde 96- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Çalışma masası,

2) Sandalyeler,

3) Portatif raflar,

4) Kardeks dolabı,

5) Dosya dolabı,

6) Çöp kutusu,

Rehberlik Servisi Odası

Madde 97- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Çalışma masası,

2) Çalışma masası koltuğu,

3) Sandalyeler,

4) Öğrenci dosya dolabı,

5) Telefon etejeri,(Gerekli görülürse)

6) Sehpa, (Gerekli görülürse)

7) Portmanto,(Gerekli görülürse)

8) Çerçeveli Atatürk resmi,

9) Çöp kutusu.

Öğretmenler Odası

Madde 98- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunmalıdır:

1) Toplantı masası veya toplantı sırasında U şeklinde düzenlenebilecek tipte yazı masaları,

2) Sandalyeler,

3) Gözlü öğretmen dolabı,

4) Telefon,

5) Portmanto,

6) Çerçeveli Atatürk resmi,

7) Sehpalar,

8) Program çerçevesi,

9) Çöp kutuları,

10) İlan tahtası.

Yardımcı Hizmetliler Odası

Madde 99- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Çerçeveli Atatürk resmi,

2) Masa,

3) Sandalyeler,

4) Çöp kutusu.

Göze ve Kulağa Hitap Eden Eğitim Araçları Odası

Madde 100- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Teksir, fotokopi veya baskı makinesi,

2) Çift kapılı dosya dolabı,

3) Sandalyeler,

4) Telefon,

5) Portmanto,(Gerekli görüldüğünde)

6) Tepegöz, projektör,(gerekli görülürse)

7) Epi-diyaskop.(gerekli görülürse)

Lâboratuvarlar

Madde 101-Aşağıda belirtilen eşyalar bulunur;

1) Çerçeveli Atatürk resmi

2) Öğretmen denet masası,

3) Öğrenci deney masası,

4) Öğrenci tabureleri,

5) Topraklı priz(her masa için birer adet),

6) Lavabo,

7) Platform (ahşap),

8) Camlı dolap,

9) Yazı tahtası,

10) Havalandırma sistemi,

11) Çöp kutusu.

Derslik

Madde 102- Özel dershane dersliklerinde asgari aşağıda belirtilen eşyalar bulunmalıdır.

1) Çerçeveli Atatürk resmi,

2) Çerçeveli İstiklâl Marşı,

3) Çerçeveli Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi,

4) Yazı tahtası,

5) Öğretmen masası,

6) Öğretmen sandalyesi,

7) Öğrenci masa veya sıraları,

8) Seviyesine göre yazı ve afiş panoları,(Gerekli görüldüğü takdirde)

9) Çöp kutusu,

10) Dolap,(gerekli görülürse)

2- Eğitim Öğretimle İlgili

Madde 103- Özel dershanelerde eğitim-öğretimle ilgili takip ettikleri programa göre asgarî araç-gereçler bulunur:

 

KURUMSAL DANIŞMANLIK 20 yılı aşkın süredir Ankara İstanbul ve İzmir şubeleri ile Özel okul, Dershane, Kreş Yuva ve diğer özel öğretim kuruluşları açma mevzuatları dosya hazırlama ve ilgili kurumlarda işlemlerin takibi danışmanlık hzimetleri vermektedir


KURUMSAL DANIŞMANLIK

Özel Dershane izni

Özel Dershane izni

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Özel Dershaneler

A- Kurum Binası

Yerleşim Planı

Madde 77- Özel dershanelerde Bakanlıkça veya Yönetmeliğin 22/3 üncü maddesine göre kurumun derslik, oda ve diğer kısımları düzenlenir.

Yerleşim planlarında Bakanlığın veya valiliğin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılmaz.

Yerleşim planları her kat için ayrı ayrı azami 35×50 cm ebadında kağıtlara yapılır.

Yerleşim planlarında belirtilen kısımlar, amaçları dışında kullanılamaz.

Dersliklerde, yerleşim planlarında belirtilen kontenjandan fazla öğrenci bulundurulamaz.

Derslik Pencerelerinin Alanı

Madde 78- Derslik pencereleri derslik taban alanının % 15 inden aşağı olamaz.

Derslik Kapıları

Madde 79- Özel dershanelerde derslik kapılarının genişliği en az 90 cm dir.

Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır.

Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.

Derslik kapısı derslik içinde ön sıra ile yazı tahtası arasında olmalıdır.

Salon Kapıları

Madde 80- Özel dershane binalarında giriş ve çıkışların güven içinde süratli bir şekilde sağlanması maksadıyla yeterli sayıda çıkış kapıları bulunur.

Merdivenler

Madde 81- Özel dershane olarak kullanılacak binanın merdivenleri öğrencilerin bir anda rahatlıkla geçmelerine uygun ve gerekli güvenlik sağlanmış olmalıdır.

Özel dershane binalarında ilgili mevzuata göre yetkililerce belirlenecek şekilde sabit yangın merdiveni bulunur.

Derslik İçi Ölçüler

Madde 82- Özel dershanelerin dersliklerinde ön sıra ile yazı tahtası arasındaki mesafe 1.70 m den az olamaz.

Dersliklerde Öğrenci Başına Düşen Kullanım Alanı

Madde 83- Kurum dersliklerinde öğrenci başına düşen kullanım alanı 1.2 m2 den az olamaz.

Derslik Tavan Yüksekliği

Madde 84- Özel dershane olarak kullanılacak binaların derslik, lâboratuvar ve benzeri eğitim-öğretim birimlerinde tavan yükseklikleri kiriş altına kadar bitmiş net 2.50 m, tavana kadar net 3.00 m den az olmamalıdır.

Derslik tavan yüksekliği yukarıda belirtilen ölçülerden az olması halinde öğrenci başına 4 m2 hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.