Kültür Bakanlığı sinema destek 2010

Kültür Bakanlığı sinema destek 2010 Kültür Bakanlığı sinema fonu 2010 Kültür Bakanlığı sinema destek başvuruları Kültür Bakanlığı sinema destek fonu Kültür Bakanlığı sinema destekleri
Kültür Bakanlığı sinema filmi fon desteği başvuru belgeleri
Yapım sonrası desteği başvuruları
Dilekçe (Destek talebinin dile getirildiği) (ıslak imzalı-firma kaşeli)
Başvuru formu, (İmzalı ve kaşeli)
Ticaret faaliyet belgesi, (son tarihli)
Sicil kaydı,
İmza sirküleri,
Talep edilen destek türü ve miktarı, (İmzalı ve kaşeli)
Yapım sonrası finansman planı, . (Finans planı, yapımcının sunduğu yapım sonrası bütçe miktarını nasıl karşılayacağını gösteren bir kaynak tablosudur. Bütçenin %100’ü üzerinden hazırlanır.)
Yapım sonrası bütçesi, (Türk parası cinsinden, firma kaşeli ve imzalı)
Yapım sonrası proje takvimi, (İmzalı ve kaşeli.) ( Negatife aktarım, kopya çoğaltım, fragman basımı, tanıtım çalışmaları vb aşamaların tarihleri ile planlanan sinema gösterim tarihi belirtilmelidir.)
Geri ödeme takvimi (İmzalı ve kaşeli. Geri ödemeli destek başvurusunda bulunuluyorsa)
Destek başvurusunda bulunulan filmin:
yapımcısı ile yapılan sözleşme (film yapımcısının dışında yapılan başvurularda),
yapımcısı, yönetmeni, senarist ve başrol oyuncularına ilişkin bilgiler,
izlenebilir bir kopyası,
Dağıtım, tanıtım veya gösterim anlaşmaları (varsa),
Daha önce alınmış destek bilgileri (varsa),
Sponsorlar (varsa),
Referanslar (varsa)
Bütün belgelerin yer aldığı CD

– Başvuru formu ve istenilen belgeler her bir kurul üyesine gidecek şekilde listedeki sırasına göre ciltli olacak.(11 adet)
Bakanlığa verilecek 1 asıl suret ciltlenmeyecek. (dosyaya konulması gereken 1,2, 6, 7, 8, 9, ve 10 numaralı maddelerde belirtilen belgelerin aslının gönderilmesi şarttır. (ıslak imzalı ve kaşeli)

Kültür Bakanlığı sinema filmi başvuru belgeleri

Kültür Bakanlığı sinema filmi başvuru belgeleri Kültür Bakanlığı sinema destek başvuruları
Yapım sonrası desteği başvuruları
Dilekçe (Destek talebinin dile getirildiği) (ıslak imzalı-firma kaşeli)
Başvuru formu, (İmzalı ve kaşeli)
Ticaret faaliyet belgesi, (son tarihli)
Sicil kaydı,
İmza sirküleri,
Talep edilen destek türü ve miktarı, (İmzalı ve kaşeli)
Yapım sonrası finansman planı, . (Finans planı, yapımcının sunduğu yapım sonrası bütçe miktarını nasıl karşılayacağını gösteren bir kaynak tablosudur. Bütçenin %100’ü üzerinden hazırlanır.)
Yapım sonrası bütçesi, (Türk parası cinsinden, firma kaşeli ve imzalı)
Yapım sonrası proje takvimi, (İmzalı ve kaşeli.) ( Negatife aktarım, kopya çoğaltım, fragman basımı, tanıtım çalışmaları vb aşamaların tarihleri ile planlanan sinema gösterim tarihi belirtilmelidir.)
Geri ödeme takvimi (İmzalı ve kaşeli. Geri ödemeli destek başvurusunda bulunuluyorsa)
Destek başvurusunda bulunulan filmin:
yapımcısı ile yapılan sözleşme (film yapımcısının dışında yapılan başvurularda),
yapımcısı, yönetmeni, senarist ve başrol oyuncularına ilişkin bilgiler,
izlenebilir bir kopyası,
Dağıtım, tanıtım veya gösterim anlaşmaları (varsa),
Daha önce alınmış destek bilgileri (varsa),
Sponsorlar (varsa),
Referanslar (varsa)
Bütün belgelerin yer aldığı CD

– Başvuru formu ve istenilen belgeler her bir kurul üyesine gidecek şekilde listedeki sırasına göre ciltli olacak.(11 adet)
Bakanlığa verilecek 1 asıl suret ciltlenmeyecek. (dosyaya konulması gereken 1,2, 6, 7, 8, 9, ve 10 numaralı maddelerde belirtilen belgelerin aslının gönderilmesi şarttır. (ıslak imzalı ve kaşeli)

Kültür Bakanlığı sinema destek fonu

Kültür Bakanlığı sinema destek fonu Kültür ve Turizm Bakanlığı sinema filmi yapım desteği Kültür Bakanlığına sinema destek başvuruları
yapım desteği için istenilen belgeler
YAPIM DESTEĞİ BAŞVURULARI İÇİN
1)Dilekçe (Destek talebinin dile getirildiği) (İmzalı ve kaşeli)
2) Başvuru formu (yapımcı ve yönetmen imzalı, yapımcı firma kaşeli),
3) Yapımcı ve yönetmen arasında yapılmış protokol (Projenin gerçekleştirilmesine ilişkin karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirtildiği, taraflar arasında imzalanmış yapımcı firma kaşeli bir protokol.)
4) Ticari faaliyet belgesi (son tarihli),
5) Sicil gazetesi (son tarihli),
6) İmza sirküleri (son tarihli),
7) Yapımcı belgesi (Eski yapımcı belgeleri mevzuatlar gereği Mayıs 2007’den itibaren geçerliliğini yitireceğinden yenilenmesi gerekmektedir.)
8) Talep edilen destek türü ve miktarı (İmzalı ve kaşeli)
9) En az %50’si belgelerle kanıtlanmış finans planı tablosu ve kanıt belgeleri ( Finans planı, yapımcının sunduğu bütçe miktarını nasıl karşılayacağını gösteren bir kaynak tablosudur. Finans planı bütçenin %100’ü üzerinden hazırlanır, %50’si için kanıt belgeleri gönderilmelidir.)
10) Proje takvimi (İmzalı ve kaşeli. Ön hazırlık, çekim öncesi, çekim, çekim sonrası gibi aşamaların tarihleri, bitmiş kopyanın bakanlığa teslim tarihi ve planlanan vizyon tarihi belirtilmelidir.)
11) Geri ödeme takvimi (İmzalı ve kaşeli.)
(5224 Sayılı Kanun çerçevesinde, Filmin, en geç desteğin yapıldığı yılı takip eden takvim yılı sonuna kadar gösterime girmesi ve gösterime girdiği yılı takip eden takvim yılı sonu itibarıyla da geri ödemesinin yapılması gerekmektedir..)
12) Ortak yapımlar için; ortak yapımcılar arasında yapılan ortak yapım sözleşmesi ile teknik ve sanatsal katkı payları (Sözleşmenin fotokopisi ve yeminli çevirmene yaptırılmış Türkçe çevirisi gönderilmelidir.)
13) Yapımcı özgeçmişi,
14) Yönetmen özgeçmişi,
15) Senarist özgeçmişi,
16) Oyuncu özgeçmişi ve teyidi ile oyuncuların rollere göre dağılımını içeren liste
Oyuncu teyitlerinde ; Oyuncu filmde oynamayı kabul ettiğini, filmde oynayacağı rolü ve mali hakları kullanma yetkisini aralarında yapacakları bir sözleşme ile yapımcıya devredeceğini beyan ve taahhüt etmelidir. ( oyuncu tarafından imzalanmalıdır.)
(Başvurunun kabulü halinde oyuncularla yapılmış noter tasdikli mali hak devir sözleşmeleri istenecektir.)
17) Eser ve bağlantılı hak sahiplerinden alınmış mali hakları kullanma yetkilerini içerir izin belgeleri, (Yönetmen, senarist ve özgün müzik bestecisinden alınmış imzalı belgeler. (Başvurunun kabulü halinde bu kişilerle yapılmış noter tasdikli mali hak devir sözleşmeleri istenecektir).
18) Meslek birliği üyelik belgesi (varsa),
19) Animasyon filmlerde projeye ilişkin görsel hazırlık tasarımları ve varsa hazırlık VTR’si; post-prodüksiyon desteği başvururları için iş kopyası,
20) Bütçe özeti, (Türk parası cinsinden, firma kaşeli ve imzalı)
21) Ayrıntılı bütçe,(Türk parası cinsinden, firma kaşeli ve imzalı)
22) Senarist ve diyalog yazarlarından alınmış eser sahipliğine ilişkin beyan ve taahhütname (Senarist tarafından imzalanmalıdır. Senaryo özgün ise, senaryonun herhangi bir eserden yararlanılmadan, özgün olarak yazıldığı belirtilmelidir. Eğer senaryo başka bir eserden yararlanılarak yazıldı ise kaynak eser sahibinin iznini gösterir belge gönderilmelidir.)
23) Dağıtımcı ile yapılan gösterim anlaşması (varsa),
24) Referanslar (varsa),
25) Daha önce alınmış destek bilgileri (varsa),
26) Sponsorlar (varsa),
27) Diğer (varsa),
28) Banka mektubu
29) Projede danışman belirtilmişse, Danışmandan alınan yazılı taahhütname
30) Yönetmen görüşü (En çok 5 sayfa),
31) Sinopsis (En az 1 sayfa, en fazla 2 Sayfa),
32) Tretman ( En az 10 sayfa, en fazla 15 Sayfa),
33) Senaryo (Kurgu filmlerde en az 60 Sayfa) (“Times New Roman” karakter-12 punto” )
34) Bütün belgelerin yer aldığı CD
– Başvuru dosyaları aşağıda belirtilen şekilde eksiksiz hazırlanacaktır. İstenilen şekilde hazırlanmayan dosyalar işlem dışı bırakılacaktır.
– Başvuru formu ve istenilen belgeler her bir kurul üyesine gidecek şekilde listedeki sırasına göre ciltli olacak.(11 adet)
-Yönetmen görüşü, sinopsis, tretman ve senaryo da ayrıca her bir kurul üyesine gidecek şekilde ayrı ciltlenecek (11 adet)
-İstenilen belgelerden Bakanlığa verilecek ve asıl nüshaların da içinde bulunduğu 1 adet başvuru formu ve istenilen belgeler ciltlenmeyecek, yalnızca senaryo ciltlenecektir. (dosyaya konulması gereken 1,2, 8, 9, 10, 11, 20 ve 21 numaralı maddelerde belirtilen belgelerin aslının gönderilmesi şarttır. (ıslak imzalı ve kaşeli)
-Projeye destek kararı verilmesi halinde, Bakanlığımız ile firma arasında yapılacak sözleşme aşamasında; 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun’un 10. maddesinde sayılan değerlerden herhangi biri teminat olarak istenecektir. 10. madde uyarınca teminat sağlayamayanlar muteber en az iki şahsı müteselsil kefil ve müşterek borçlu gösterebilecektir. Şahsi kefaletin kabul edilebilmesi için kefillerin kullandırılacak destek miktarının geri dönüşünü sağlayacak miktardaki mal varlığını belgelendirmesi gerekmektedir.
B. İLK FİLMİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK YÖNETMENLERİN YER ALDIĞI YAPIM BAŞVURULARI İÇİN

1) Dilekçe (Destek talebinin dile getirildiği) (İmzalı ve kaşeli)
2) Başvuru formu (yapımcı ve yönetmen imzalı, varsa yapımcı firma kaşeli),
3) Yapımcı ve yönetmen arasında yapılmış protokol (Projenin gerçekleştirilmesine ilişkin karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirtildiği, taraflar arasında imzalanmış yapımcı firma kaşeli bir protokol. Bu belge başvuru bir yapımcı firma aracılığı ile yapılıyorsa gönderilmelidir, aksi takdirde gönderilmesine gerek yoktur.)
4) İmza sirküleri (son tarihli),
5) Talep edilen destek türü ve miktarı (İmzalı ve kaşeli)
6) Yönetmen özgeçmişi,
7) Senarist özgeçmişi,
8) Oyuncu özgeçmişi ve teyidi ile oyuncuların rollere göre dağılımını içeren liste
Oyuncu teyitlerinde ; Oyuncu filmde oynamayı kabul ettiğini, filmde oynayacağı rolü ve mali hakları kullanma yetkisini aralarında yapacakları bir sözleşme ile yapımcıya devredeceğini beyan ve taahhüt etmelidir. ( oyuncu tarafından imzalanmalıdır.)
(Başvurunun kabulü halinde oyuncularla yapılmış noter tasdikli mali hak devir sözleşmeleri istenecektir.)
9) Eser ve bağlantılı hak sahiplerinden alınmış mali hakları kullanma yetkilerini içerir izin belgeleri, (Yönetmen, senarist ve özgün müzik bestecisinden alınmış imzalı belgeler. Başvurunun kabulü halinde bu kişilerle yapılmış noter tasdikli mali hak devir sözleşmeleri istenecektir).
10) Animasyon filmlerde projeye ilişkin görsel hazırlık tasarımları ve varsa hazırlık VTR’si, post-prodüksiyon desteği başvuruları için iş kopyası,
11) Bütçe özeti, (Türk parası cinsinden, firma kaşeli ve imzalı)
12) Ayrıntılı bütçe,(Türk parası cinsinden, firma kaşeli ve imzalı)
13) Senarist ve diyalog yazarlarından alınmış eser sahipliğine ilişkin beyan ve taahhütname (Senarist tarafından imzalanmalıdır. Senaryo özgün ise, senaryonun herhangi bir eserden yararlanılmadan, özgün olarak yazıldığı belirtilmelidir. Eğer senaryo başka bir eserden yararlanılarak yazıldı ise kaynak eser sahibinin iznini gösterir belge gönderilmelidir.)
14) Proje takvimi (İmzalı ve kaşeli. Ön hazırlık, çekim öncesi, çekim, çekim sonrası gibi aşamaların tarihleri, bitmiş kopyanın bakanlığa teslim tarihi ve planlanan vizyon tarihi belirtilmelidir.)
15) Geri ödeme takvimi (İmzalı ve kaşeli.)
(5224 Sayılı Kanun çerçevesinde, Filmin, en geç desteğin yapıldığı yılı takip eden takvim yılı sonuna kadar gösterime girmesi ve gösterime girdiği yılı takip eden takvim yılı sonu itibarıyla da geri ödemesinin yapılması gerekmektedir.)

16) Ortak yapımlar için; ortak yapımcılar arasında yapılan ortak yapım sözleşmesi ile teknik ve sanatsal katkı payları (Sözleşmenin fotokopisi ve yeminli çevirmene yaptırılmış Türkçe çevirisi gönderilmelidir.)
17) Referanslar (varsa),
18) Daha önce alınmış destek bilgileri (varsa),
19) Sponsorlar (varsa),
20) Projede danışman belirtilmişse, Danışmandan alınan yazılı taahhütname
21) Ticari faaliyet belgesi (son tarihli), sicil gazetesi (son tarihli), yapımcı belgesi. (Eski yapımcı belgeleri mevzuatlar gereği Mayıs 2007’den itibaren geçerliliğini yitireceğinden yenilenmesi gerekmektedir. Bu belgeler başvurunun Destekleme Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde ibraz edilir.)
22) Yönetmen görüşü (En çok 5 sayfa),
23) Sinopsis (En az 1 sayfa, en fazla 2 sayfa),
24) Tretman ( En az 10 sayfa, en fazla 15 sayfa),
25) Senaryo (Kurgu filmlerde en az 60 sayfa) (“Times New Roman” karakter -12 punto”
26) Bütün belgelerin yer aldığı CD

-Başvuru dosyaları aşağıda belirtilen şekilde eksiksiz hazırlanacaktır. İstenilen şekilde hazırlanmayan dosyalar işlem dışı bırakılacaktır.
– Başvuru formu ve istenilen belgeler her bir kurul üyesine gidecek şekilde listedeki sırasına göre ciltli olacak.(11 adet)
-Yönetmen görüşü, sinopsis, tretman ve senaryo da ayrıca yine her bir kurul üyesine gidecek şekilde ayrı ciltlenecek (11 adet)
-İstenilen belgelerden Bakanlığa verilecek ve asıl nüshaların da içinde bulunduğu 1 adet başvuru formu ve istenilen belgeler ciltlenmeyecek, yalnızca senaryo ciltlenecektir.(dosyaya konulması gereken 1,2, 5, 11, 12, 14 ve15 numaralı maddelerde belirtilen belgelerin aslının gönderilmesi şarttır. (ıslak imzalı ve kaşeli)

-Projeye destek kararı verilmesi halinde, Bakanlığımız ile firma arasında yapılacak sözleşme aşamasında; 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun’un 10. maddesinde sayılan değerlerden herhangi biri teminat olarak istenecektir. 10. madde uyarınca teminat sağlayamayanlar muteber en az iki şahsı müteselsil kefil ve müşterek borçlu gösterebilecektir. Şahsi kefaletin kabul edilebilmesi için kefillerin kullandırılacak destek miktarının geri dönüşünü sağlayacak miktardaki mal varlığını belgelendirmesi gerekmektedir.
-Şahıs başvurusu yapan ilk yönetmene destek kararı çıkması halinde şahıs şirketi kurması istenecektir.