Kültür Bakanlığı sinema destek başvuruları

Kültür Bakanlığı sinema destek başvuruları Kültür Bakanlığı sinema yapım destek başvurusu Kültür Bakanlığı sinema destek fonu
yapım desteği için istenilen belgeler
YAPIM DESTEĞİ BAŞVURULARI İÇİN
1)Dilekçe (Destek talebinin dile getirildiği) (İmzalı ve kaşeli)
2) Başvuru formu (yapımcı ve yönetmen imzalı, yapımcı firma kaşeli),
3) Yapımcı ve yönetmen arasında yapılmış protokol (Projenin gerçekleştirilmesine ilişkin karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirtildiği, taraflar arasında imzalanmış yapımcı firma kaşeli bir protokol.)
4) Ticari faaliyet belgesi (son tarihli),
5) Sicil gazetesi (son tarihli),
6) İmza sirküleri (son tarihli),
7) Yapımcı belgesi (Eski yapımcı belgeleri mevzuatlar gereği Mayıs 2007’den itibaren geçerliliğini yitireceğinden yenilenmesi gerekmektedir.)
8) Talep edilen destek türü ve miktarı (İmzalı ve kaşeli)
9) En az %50’si belgelerle kanıtlanmış finans planı tablosu ve kanıt belgeleri ( Finans planı, yapımcının sunduğu bütçe miktarını nasıl karşılayacağını gösteren bir kaynak tablosudur. Finans planı bütçenin %100’ü üzerinden hazırlanır, %50’si için kanıt belgeleri gönderilmelidir.)
10) Proje takvimi (İmzalı ve kaşeli. Ön hazırlık, çekim öncesi, çekim, çekim sonrası gibi aşamaların tarihleri, bitmiş kopyanın bakanlığa teslim tarihi ve planlanan vizyon tarihi belirtilmelidir.)
11) Geri ödeme takvimi (İmzalı ve kaşeli.)
(5224 Sayılı Kanun çerçevesinde, Filmin, en geç desteğin yapıldığı yılı takip eden takvim yılı sonuna kadar gösterime girmesi ve gösterime girdiği yılı takip eden takvim yılı sonu itibarıyla da geri ödemesinin yapılması gerekmektedir..)
12) Ortak yapımlar için; ortak yapımcılar arasında yapılan ortak yapım sözleşmesi ile teknik ve sanatsal katkı payları (Sözleşmenin fotokopisi ve yeminli çevirmene yaptırılmış Türkçe çevirisi gönderilmelidir.)
13) Yapımcı özgeçmişi,
14) Yönetmen özgeçmişi,
15) Senarist özgeçmişi,
16) Oyuncu özgeçmişi ve teyidi ile oyuncuların rollere göre dağılımını içeren liste
Oyuncu teyitlerinde ; Oyuncu filmde oynamayı kabul ettiğini, filmde oynayacağı rolü ve mali hakları kullanma yetkisini aralarında yapacakları bir sözleşme ile yapımcıya devredeceğini beyan ve taahhüt etmelidir. ( oyuncu tarafından imzalanmalıdır.)
(Başvurunun kabulü halinde oyuncularla yapılmış noter tasdikli mali hak devir sözleşmeleri istenecektir.)
17) Eser ve bağlantılı hak sahiplerinden alınmış mali hakları kullanma yetkilerini içerir izin belgeleri, (Yönetmen, senarist ve özgün müzik bestecisinden alınmış imzalı belgeler. (Başvurunun kabulü halinde bu kişilerle yapılmış noter tasdikli mali hak devir sözleşmeleri istenecektir).
18) Meslek birliği üyelik belgesi (varsa),
19) Animasyon filmlerde projeye ilişkin görsel hazırlık tasarımları ve varsa hazırlık VTR’si; post-prodüksiyon desteği başvururları için iş kopyası,
20) Bütçe özeti, (Türk parası cinsinden, firma kaşeli ve imzalı)
21) Ayrıntılı bütçe,(Türk parası cinsinden, firma kaşeli ve imzalı)
22) Senarist ve diyalog yazarlarından alınmış eser sahipliğine ilişkin beyan ve taahhütname (Senarist tarafından imzalanmalıdır. Senaryo özgün ise, senaryonun herhangi bir eserden yararlanılmadan, özgün olarak yazıldığı belirtilmelidir. Eğer senaryo başka bir eserden yararlanılarak yazıldı ise kaynak eser sahibinin iznini gösterir belge gönderilmelidir.)
23) Dağıtımcı ile yapılan gösterim anlaşması (varsa),
24) Referanslar (varsa),
25) Daha önce alınmış destek bilgileri (varsa),
26) Sponsorlar (varsa),
27) Diğer (varsa),
28) Banka mektubu
29) Projede danışman belirtilmişse, Danışmandan alınan yazılı taahhütname
30) Yönetmen görüşü (En çok 5 sayfa),
31) Sinopsis (En az 1 sayfa, en fazla 2 Sayfa),
32) Tretman ( En az 10 sayfa, en fazla 15 Sayfa),
33) Senaryo (Kurgu filmlerde en az 60 Sayfa) (“Times New Roman” karakter-12 punto” )
34) Bütün belgelerin yer aldığı CD
– Başvuru dosyaları aşağıda belirtilen şekilde eksiksiz hazırlanacaktır. İstenilen şekilde hazırlanmayan dosyalar işlem dışı bırakılacaktır.
– Başvuru formu ve istenilen belgeler her bir kurul üyesine gidecek şekilde listedeki sırasına göre ciltli olacak.(11 adet)
-Yönetmen görüşü, sinopsis, tretman ve senaryo da ayrıca her bir kurul üyesine gidecek şekilde ayrı ciltlenecek (11 adet)
-İstenilen belgelerden Bakanlığa verilecek ve asıl nüshaların da içinde bulunduğu 1 adet başvuru formu ve istenilen belgeler ciltlenmeyecek, yalnızca senaryo ciltlenecektir. (dosyaya konulması gereken 1,2, 8, 9, 10, 11, 20 ve 21 numaralı maddelerde belirtilen belgelerin aslının gönderilmesi şarttır. (ıslak imzalı ve kaşeli)
-Projeye destek kararı verilmesi halinde, Bakanlığımız ile firma arasında yapılacak sözleşme aşamasında; 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun’un 10. maddesinde sayılan değerlerden herhangi biri teminat olarak istenecektir. 10. madde uyarınca teminat sağlayamayanlar muteber en az iki şahsı müteselsil kefil ve müşterek borçlu gösterebilecektir. Şahsi kefaletin kabul edilebilmesi için kefillerin kullandırılacak destek miktarının geri dönüşünü sağlayacak miktardaki mal varlığını belgelendirmesi gerekmektedir.
B. İLK FİLMİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK YÖNETMENLERİN YER ALDIĞI YAPIM BAŞVURULARI İÇİN

1) Dilekçe (Destek talebinin dile getirildiği) (İmzalı ve kaşeli)
2) Başvuru formu (yapımcı ve yönetmen imzalı, varsa yapımcı firma kaşeli),
3) Yapımcı ve yönetmen arasında yapılmış protokol (Projenin gerçekleştirilmesine ilişkin karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirtildiği, taraflar arasında imzalanmış yapımcı firma kaşeli bir protokol. Bu belge başvuru bir yapımcı firma aracılığı ile yapılıyorsa gönderilmelidir, aksi takdirde gönderilmesine gerek yoktur.)
4) İmza sirküleri (son tarihli),
5) Talep edilen destek türü ve miktarı (İmzalı ve kaşeli)
6) Yönetmen özgeçmişi,
7) Senarist özgeçmişi,
8) Oyuncu özgeçmişi ve teyidi ile oyuncuların rollere göre dağılımını içeren liste
Oyuncu teyitlerinde ; Oyuncu filmde oynamayı kabul ettiğini, filmde oynayacağı rolü ve mali hakları kullanma yetkisini aralarında yapacakları bir sözleşme ile yapımcıya devredeceğini beyan ve taahhüt etmelidir. ( oyuncu tarafından imzalanmalıdır.)
(Başvurunun kabulü halinde oyuncularla yapılmış noter tasdikli mali hak devir sözleşmeleri istenecektir.)
9) Eser ve bağlantılı hak sahiplerinden alınmış mali hakları kullanma yetkilerini içerir izin belgeleri, (Yönetmen, senarist ve özgün müzik bestecisinden alınmış imzalı belgeler. Başvurunun kabulü halinde bu kişilerle yapılmış noter tasdikli mali hak devir sözleşmeleri istenecektir).
10) Animasyon filmlerde projeye ilişkin görsel hazırlık tasarımları ve varsa hazırlık VTR’si, post-prodüksiyon desteği başvuruları için iş kopyası,
11) Bütçe özeti, (Türk parası cinsinden, firma kaşeli ve imzalı)
12) Ayrıntılı bütçe,(Türk parası cinsinden, firma kaşeli ve imzalı)
13) Senarist ve diyalog yazarlarından alınmış eser sahipliğine ilişkin beyan ve taahhütname (Senarist tarafından imzalanmalıdır. Senaryo özgün ise, senaryonun herhangi bir eserden yararlanılmadan, özgün olarak yazıldığı belirtilmelidir. Eğer senaryo başka bir eserden yararlanılarak yazıldı ise kaynak eser sahibinin iznini gösterir belge gönderilmelidir.)
14) Proje takvimi (İmzalı ve kaşeli. Ön hazırlık, çekim öncesi, çekim, çekim sonrası gibi aşamaların tarihleri, bitmiş kopyanın bakanlığa teslim tarihi ve planlanan vizyon tarihi belirtilmelidir.)
15) Geri ödeme takvimi (İmzalı ve kaşeli.)
(5224 Sayılı Kanun çerçevesinde, Filmin, en geç desteğin yapıldığı yılı takip eden takvim yılı sonuna kadar gösterime girmesi ve gösterime girdiği yılı takip eden takvim yılı sonu itibarıyla da geri ödemesinin yapılması gerekmektedir.)

16) Ortak yapımlar için; ortak yapımcılar arasında yapılan ortak yapım sözleşmesi ile teknik ve sanatsal katkı payları (Sözleşmenin fotokopisi ve yeminli çevirmene yaptırılmış Türkçe çevirisi gönderilmelidir.)
17) Referanslar (varsa),
18) Daha önce alınmış destek bilgileri (varsa),
19) Sponsorlar (varsa),
20) Projede danışman belirtilmişse, Danışmandan alınan yazılı taahhütname
21) Ticari faaliyet belgesi (son tarihli), sicil gazetesi (son tarihli), yapımcı belgesi. (Eski yapımcı belgeleri mevzuatlar gereği Mayıs 2007’den itibaren geçerliliğini yitireceğinden yenilenmesi gerekmektedir. Bu belgeler başvurunun Destekleme Kurulu tarafından kabul edilmesi halinde ibraz edilir.)
22) Yönetmen görüşü (En çok 5 sayfa),
23) Sinopsis (En az 1 sayfa, en fazla 2 sayfa),
24) Tretman ( En az 10 sayfa, en fazla 15 sayfa),
25) Senaryo (Kurgu filmlerde en az 60 sayfa) (“Times New Roman” karakter -12 punto”
26) Bütün belgelerin yer aldığı CD

-Başvuru dosyaları aşağıda belirtilen şekilde eksiksiz hazırlanacaktır. İstenilen şekilde hazırlanmayan dosyalar işlem dışı bırakılacaktır.
– Başvuru formu ve istenilen belgeler her bir kurul üyesine gidecek şekilde listedeki sırasına göre ciltli olacak.(11 adet)
-Yönetmen görüşü, sinopsis, tretman ve senaryo da ayrıca yine her bir kurul üyesine gidecek şekilde ayrı ciltlenecek (11 adet)
-İstenilen belgelerden Bakanlığa verilecek ve asıl nüshaların da içinde bulunduğu 1 adet başvuru formu ve istenilen belgeler ciltlenmeyecek, yalnızca senaryo ciltlenecektir.(dosyaya konulması gereken 1,2, 5, 11, 12, 14 ve15 numaralı maddelerde belirtilen belgelerin aslının gönderilmesi şarttır. (ıslak imzalı ve kaşeli)

-Projeye destek kararı verilmesi halinde, Bakanlığımız ile firma arasında yapılacak sözleşme aşamasında; 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun’un 10. maddesinde sayılan değerlerden herhangi biri teminat olarak istenecektir. 10. madde uyarınca teminat sağlayamayanlar muteber en az iki şahsı müteselsil kefil ve müşterek borçlu gösterebilecektir. Şahsi kefaletin kabul edilebilmesi için kefillerin kullandırılacak destek miktarının geri dönüşünü sağlayacak miktardaki mal varlığını belgelendirmesi gerekmektedir.
-Şahıs başvurusu yapan ilk yönetmene destek kararı çıkması halinde şahıs şirketi kurması istenecektir.

Kültür Bakanlığı uzun metrajlı sinema filmi destek

Kültür Bakanlığı uzun metrajlı sinema filmi destek Kültür Bakanlığı sinema filmi destekleri Kültür ve Turizm Bakanlığı sinema film teşvikleri
Uzun Metrajlı Film Yapım ve Yapım Sonrası Destek Başvuruları 04 Ocak 2010 Pazartesi Günü Sona Erecek
13 Kasım 2005 tarih ve 25642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde;
2010 yılı birinci dönem uzun metrajlı film yapım ve yapım sonrası destek başvuruları 10 Aralık 2009-04 Ocak 2010 tarihleri arasında yapılacaktır.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca uzun metrajlı film yapım ve yapım sonrası destek başvurularının bir dilekçe ile aşağıda yayınlanan başvuru formu ve istenilen belgelerden oluşacak 12’er adet proje dosyası ile birlikte 10 Aralık 2009-04 Ocak 2010 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığına Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünde olacak şekilde yapılması gerekmektedir. (Postada doğabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.)
UYARI
Bakanlıktan daha önce destek alan yapımcılar, geri ödemesiz verilen desteklerde söz konusu projelerini tamamlayıp teslim etmeden , geri ödemeli verilen desteklerde ise projelerini teslim edip geri ödemelerini tamamlamadan ikinci kez destek başvurusunda bulunamazlar.

FİLM YAPIM DESTEĞİ BAŞVURUSU
– Başvuru Formu
– İstenilen Belgeler
YAPIM SONRASI DESTEĞİ BAŞVURUSU
– Başvuru Formu
– İstenilen Belgeler

Kültür Bakanlığı Özel Tiyatro destekleri teşvikleri

Kültür Bakanlığı Özel Tiyatro destekleri teşvikleri Kültür Bakanlığı Tiyatro Devlet teşvikleri  Kültür Bakanlığı Özel Tiyatrolara destekleri özel tiyatrolara devlet teşvikleri  Kültür Bakanlığı özel tiyatro teşvikleri  Devletin tiyatrolara destekleri  özel tiyatro teşvikleri Kültür Bakanlığının tiyatrolara teşvikleri destekleri
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik
(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)
Resmî Gazete Tarihi:15/03/ 2007 Sayısı: 26463
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kültür, sanat ve turizmi geliştirmek ve tanıtmak için hazırlanan projelere Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yerel yönetimlerin, özel tiyatroların ve asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıfların projelerine Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden yardım yapılması ve bu yardımların kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan veya kamu personelini desteklemek için kurulan dernekler ve aynı amaçlarla Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
c) Komisyon: Değerlendirme komisyonunu,
ç) Müsteşar: Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarını,
d) Özel tiyatro: Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından sadece belirli bir projeyi veya sürekli bir tiyatro faaliyetini gerçekleştirmek için kurulan tiyatro topluluklarını,
e) Proje: Kültür, sanat ve turizmi geliştirmek ve tanıtmak amacıyla teşekküllerce gerçekleştirilecek her bir faaliyeti,
f) Sanat sezonu: Her yılın 1 Eylül günü ile bir sonraki yılın 30 Haziran günü arasındaki dönemi,
g) Teşekkül: Yardım yapılacak yerel yönetim, dernek, vakıf ve özel tiyatroyu,
ğ) Yardım: Bakanlık bütçesinden teşekküllere yapılacak nakdî yardımı,
h) Yerel yönetim: Büyükşehir belediyesi, belediye, mahalli idare birlikleri ve il özel idarelerini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yardım Yapılma Esasları
Yardım yapılabilme şartları
MADDE 5 – (1) Bakanlıkça teşekküllere yardım yapılabilmesi için;
a) Bakanlık bütçesinde bu amaçla ödenek tefrik edilmiş olması,
b) Projenin kültürel, sanatsal ve turistik gelişmeye ve tanıtıma katkı sağlamaya yönelik olması,
c) Dernek veya vakfın asıl amacının kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olması,
ç) Teşekkül ile Bakanlık arasında protokol yapılmış olması,
d) Dernek veya vakfın, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan veya kamu personelini desteklemek için kurulan derneklerden veya aynı amaçlarla Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflardan olmaması,
e) Teşekkülün Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış faaliyetlerde bulunmamış olması,
gerekir.
Yardım yapılabilecek etkinlikler
MADDE 6 – (1) Kültür, sanat ve turizm değerlerimizi ve zenginliklerimizi yaşatıcı, yayıcı, destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı, yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre, sempozyum, seminer, panel, güzel sanatlar, fuar ve benzeri etkinliklere ilişkin projelere yardımda bulunulabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru, Değerlendirme Komisyonu ve Değerlendirme Ölçütleri
Başvuru
MADDE 7 – (1) Başvurular, aşağıda belirtilen belgeler eklenmek suretiyle, etkinlik tarihinden önce İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılır.
a) Başvuru sahiplerinin adını, talebin özetini ve kanuni tebligat adresini belirten başvuru dilekçesi.
b) Başvuruyu yapan özel hukuk tüzel kişisi ise kuruluş sözleşmesi veya senedinin onaylı örneği, yerel yönetimlerde kurumun adı, gerçek kişilerde nüfus cüzdanının onaylı örneği.
c) Projenin adını, amacını, etkinlik tarih ya da tarihlerini, tahmini maliyet tablosunu ve benzeri bilgileri içeren ayrıntılı rapor.
ç) Proje etkinliği için davet edilen yerli ve yabancı kişi ve toplulukların isim listesi.
d) Proje konusu faaliyet için mülki idare amirliğinden alınan izin belgesi.
(2) (Değişik:R.G. 26/09/2008-27009)Özel tiyatroların projelerinde birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen belge aranmaz ve bu projeler için, en geç her yılın 15 Ağustos tarihine kadar, bir sanat sezonunu kapsayacak şekilde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne başvurulur. Bu süre, makul gerekçelerle Bakanlıkça iki aya kadar uzatılabilir. Çocuk projeleri için uygulanacak projenin metni başvuru belgelerine eklenir.
Değerlendirme komisyonları
MADDE 8 – (1) Bakanlıkça hangi projelere ne miktarda yardımda bulunulacağı aşağıda belirtilen komisyonlarca incelenerek karara bağlanır.
a) İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince Bakanlığa gönderilen projeler Müsteşarın başkanlığında ilgili Müsteşar Yardımcısı, Güzel Sanatlar Genel Müdürü, Tanıtma Genel Müdürü ile Araştırma ve Eğitim Genel Müdüründen oluşan komisyon.
b) Özel tiyatroların projeleri Müsteşar, Güzel Sanatlarla ilgili Müsteşar Yardımcısı, Güzel Sanatlar Genel Müdürü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ile tiyatro alanında tanınmış kişiler arasından Bakanlıkça belirlenecek üç kişiden oluşan komisyon.
(2) Komisyonlar üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır, çekimser oy kullanılamaz. Komisyon kararları Bakan onayına sunulur.
(3) Yardım yapacak birim konusundaki tereddütleri gidermeye Komisyon yetkilidir.
Değerlendirme ölçütleri
MADDE 9 – (1) Yardım taleplerinin komisyonca değerlendirilmesinde aşağıdaki ölçütler göz önünde bulundurulur:
a) Projenin kültür, sanat ve turizm değerlerini yaşatıcı, yayıcı, tanıtıcı, destekleyici olma niteliği, yeterliliği ve önemi.
b) Teşekkülün sahip olduğu alt yapı, tesis ve donanım.
c) Projenin gerçekleştirileceği yöredeki ulaşım imkanları.
ç) Projenin gerçekleştirileceği yöredeki konaklama kapasitesi.
d) Projenin sosyo-kültürel gelişime katkısı.
e) Varsa, daha önceki proje ve faaliyetlerin uygulanmasındaki başarı derecesi.
(2) Özel tiyatroların projelerine yapılacak desteklerde 1 inci fıkranın (a), (d) ve (e) bentlerindeki ölçütlerin yanı sıra aşağıdaki ölçütler de dikkate alınır.
a) Tiyatro sanatını geliştirmesi, çağdaş, evrensel boyutlara ulaştırması, yeni sanatsal eğilimleri özendirmesi, klasikleri değerlendirmesi, Türk ve dünya kültürüne katkıda bulunması.
b) Türk oyun yazarlarına ait eserlere öncelik verilmesi.
c) Yurtiçi turneler düzenleyerek tiyatroyu yurt sathına yayması.
ç) Yeni oyunlar yazdırarak tiyatro edebiyatımızın zenginleşmesine katkıda bulunması.
d) Sezon içinde sahnelediği oyun sayısı.
e) Seçilen oyunların sanat seviyesi ve uygun şeklinde sahnelenip sahnelenmediği.
f) İstikrarlı ve sürekli bir tiyatro geleneğini yaşatıp yaşatmadığı.
g) Sezon içinde açmış olduğu perde sayısı.
ğ) Türk tiyatrosunun gelişmesi açısından, tiyatro binası ve benzeri yatırımlar ile eğitim ve yayın gibi alanlarda gösterdiği etkinlikler.
(3) Sosyo-ekonomik açıdan diğerlerine göre daha az gelişmiş yörelerde uygulanacak projelere öncelik verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Protokol, Yardımın Gönderilme, İzlenme ve Denetlenme Şekli
Protokolde yer alacak hususlar
MADDE 10 – (1) Bakan tarafından onaylanan yardımlar, protokol yapılmasını müteakip ödenir.
(2) Protokolde yer alacak hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Taraflar,
b) Teşekkülün kanuni tebligat adresi,
c) Etkinliğin adı, tarihi, yeri,
ç) Yardım miktarı,
d) Protokole uygun davranılmaması halinde uygulanacak müeyyideler,
e) Bakanlığın denetim yetkisi,
f) Gerekli görülen diğer hususlar.
Yardımın gönderilme şekli
MADDE 11 – (1) Yardım, projeyi sunan teşekkülün banka hesap numarasına yatırılır.
Yardımın kullanılması, izlenmesi ve denetlenmesi
MADDE 12 – (1) Teşekküller, yardımları veriliş amacına uygun olarak kullanmak zorundadır.
(2) Teşekküllerin proje konusu faaliyetleri Bakanlık personeli tarafından izlenir ve izleme sonucu düzenlenen tutanağın birer örneği ilgili birime ve proje sahibine verilir. Teşekküller verilen bu tutanakları dosyalarında muhafaza etmek zorundadırlar.
(3) Teşekküller, yardımın amacına uygun olarak harcanıp harcanmadığına ilişkin bilgi, belge ve kayıtların birer örneği ile proje sonuç raporlarını, projenin bitimini müteakip bir ay içinde veya devam eden projelerine ilişkin bilgi, belge ve raporlarını takip eden yılın ilk ayı içinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine vermek zorundadırlar.
(4) Bakanlık, yapılan yardımla sınırlı olmak üzere gerekli gördüğü her türlü inceleme, kontrol ve denetimi yapmaya yetkilidir. Denetim sırasında görevli memur tarafından istenecek bilgi, belge ve kayıtların gösterilmesi, verilmesi, sorulan soruların yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılması zorunludur.
(5) Özel tiyatrolar, bu maddede belirtilen belgeleri, sanat sezonunu izleyen 10 Temmuz tarihine kadar ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne göndermek zorundadır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler incelenir, inceleme sonucunda eksiklik varsa tamamlattırılır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan rapor en geç 15 Ağustos tarihine kadar Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne gönderilir. Genel Müdürlük, gönderilen dosyaları inceler, eksik bilgi veya belgeler tamamlattırılır, müteakiben değerlendirme raporunu Komisyona sunar. Proje raporları Komisyon tarafından karara bağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Teşekküllerin yükümlülükleri
MADDE 13 – (1) Teşekküller aşağıda belirtilen yükümlülüklere uymak zorundadırlar.
a) Projelere ilişkin olarak hazırlayacakları afiş, broşür gibi her türlü basılı materyalde “Kültür ve Turizm Bakanlığının Maddi Katkılarıyla” ibaresini bulundurmak.
b) Projeye ilişkin giderleri, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun olarak alınan fatura veya fatura yerine geçen vesikalarla yapmak ve bu vesikaları gerektiğinde ibraz etmek üzere dosyasında hazır bulundurmak.
Yardımların kamuoyuna duyurulması
MADDE 14 – (1) Bakanlık, yardım yapılan teşekküllerin isimlerini, teşekküllere ilişkin bilgileri, yardımın amacını, konusunu ve yapılan yardım tutarlarını, izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar resmi internet sitesinden ve basın açıklamaları ile kamuoyuna duyurur.
Yardımın geri alınması
MADDE 15 – (1) Teşekküller; yardım konusu projenin gerçekleştirilemeyeceğinin veya yardımın amacına uygun olarak harcanmadığının tespiti hâlinde, tespitin yapılmasını müteakip durumun teşekküle tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde, Bakanlığa yardım tutarını aynen iade etmek zorundadır.
(2) Yardımın süresi içinde iade edilmemesi durumunda, yardım tutarı kanuni faiziyle birlikte genel hükümlere göre ilgili teşekkülden tahsil edilir.
(3) Yardımı süresi içinde iade etmeyen teşekküller, bu Yönetmelik kapsamındaki yardımlardan bir daha yararlandırılmaz.
Sekretarya hizmetleri
MADDE 16 – (1) Yardımlara ilişkin sekretarya hizmetleri, bütçesinden yardım yapılacak Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Geçmiş yılda başlamış projeler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Özel tiyatroların 2006-2007 sanat sezonu için bu Yönetmeliğin yayımından önce yapmış oldukları başvurular, bu Yönetmeliğin yayımını izleyen on gün içinde başvurularını yenilemeleri halinde, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. Bu kapsamdaki özel tiyatrolar, sürmekte olan ve geçen yıl bildirdikleri projeleri için destek alabilecekleri gibi, istedikleri takdirde projelerinde değişiklik yapabilir veya yeni proje sunabilirler.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.