TÜRKİYE’DE YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ VE (OTURUM İZNİ) İKAMET TEZKERESİ

TÜRKİYE’DE YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ VE (OTURUM İZNİ) İKAMET TEZKERESİ 

SORULARINIZA SAĞLIKLI AÇIKLAMALI VE UYGULAMALI CEVAP BULACAKSINIZ 

EVİNİZDE  VEYA  ŞİRKETİNİZDE ÇALIŞACAK YABANCILARLA İLGİLİ

ÇÖZÜM REHBERİNİZ AŞAĞIDA UYGULAMALI AÇIKLANMIŞTIR

Not: Yabancı bakıcı ve hizmetlilerin Çalışma İzni ve İkamet işlemlerinden sonra yabancı bakıcı ev hizmetlisinin  Sigorta işlemlerini sizi yormadan biz yapıyoruz  Hizmette sorunsuz ve sağlıklı beklentilerinize 25 yıllık tecrübe

YABANCILARIN OTURUM İZNİ (İKAMET TEZKERESİ) ŞARTLARI

İKAMET TEZKERESİ ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1. Pasaport tercümeli sureti
2. a) Yabancı uyruklu adına düzenlenmiş asgari 6 aylık Otel Rezervasyon belgesi
b) Yabancı uyruklu adına asgari 6 aylık veya 1 yıllık kira kontratosu noter onaylı
c) T.C vatandaşı yanında kalacaksa konaklama barınma ile ilgili taahhütname
3. Yabancı uyruklu adına düzenlenmiş 3000 $ döviz bozdurma belgesi
4. 4 adet vesikalık fotoğraf
ŞİRKETLER İÇİN
YABANCI UYRUKLULARIN ÇALIŞMA İZNİ ŞARTLAR VE GEREKLİ EVRAKLAR
Yabancı uyruklu kişinin şirkette çalışması veya şirket kurması – şirkete ortak olması hallerinde Çalışma izni için aranan asgari şartlar
Yabancıların en az 5 personel TC vatandaşı sigortalı çalıştırma zorunluluğunun yanı sıra
Şirket ödenmiş sermayesin en az 100.000 tl olması veya
Şirket cirosunun en az 800.000 tl olması ile veya
Şirketin en az 250.000 $ ihracat yapması veya
Şirket Sermayesinde ödenmiş 40.000 tl den az olmamak üzere % 20 asgari hissesinin olması
ŞİRKETLERDE İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Yabancı uyruklu pasaportu tercümeli noter onaylı
Yabancı uyruklu diploması tercümeli noter onaylı
Şirket ortaklığını gösterir son sermaye dağılım gazetesi
Faaliyet belgesi
Bilanço, Gelir Gider tablosu Vergi dairesi veya YMM onaylı
SGK sigortalı personel hizmet dökümü (aylık bildirge)
EV HİZMETLİSİ VEYA BAKICI İÇİN
YABANCI UYRUKLU EV HİZMETLİ VEYA BAKICIYA OTURUM – ÇALIŞMA
Evinde yabancı hizmetli çalıştırılacak olacak Ailenin yeterli gelir düzeyinde olması Hasta Anne veya Babaya bakıcı durumu veya Dadı anlamında hizmetli için eş çocuk aile bütünlüğünün olması neden yabancı hizmetli çalıştırılacağının mantıklı gerekçesi olmalı
Başvurusu Bakanlığımızca uygun bulunarak çalışma izin belgesi düzenlenen yabancıların en geç doksan gün içinde ülkemize giriş vizesi talebinde bulunmaları ve Türkiye’ye giriş yaptıkları tarihi takip eden 30 gün içinde de ikamet tezkeresi almak üzere il emniyet müdürlüğüne başvurmaları zorunludur. Aksi halde çalışma izni geçerlilik kazanmaz.
Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere, müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi bulunan yabancılar yurtiçinden çalışma izin başvurusunda bulunabilirler. (Bu durumdaki yabancıların T.C. dış temsilciliklerimize başvuru yapma zorunluluğu bulunmamaktadır) Başvuru için istenilen belgelerin yapılan elektronik başvuruyu takip eden altı işgünü içinde Bakanlığa ulaştırılması gerekir.
Yurtiçinden yapılan başvurularda talebi Bakanlıkca uygun bulunarak çalışma izin belgesi düzenlenen yabancıların çalışma meşruhatlı ikamet tezkeresi almak üzere izin belgesinin tebliğ tarihini takip eden 30 gün içinde il emniyet müdürlüğüne başvurmaları zorunludur. Aksi halde çalışma izni geçerlilik kazanmaz.
EV HİZMETLİSİ İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Konutunda Yabancı Çalıştıracak İşverenden İstenilen Belgeler:
1. Çalışma izni başvuru dilekçesi (Dilekçe elektronik başvuru esnasında taranılacak, ayrıca kağıt ortamında işveren tarafından ıslak imzalı olarak gönderilecektir.)
2. Yabancı Personel Başvuru Formu, (Elektronik ortamda doldurulacak form, çıktısı alındıktan sonra, işveren ve yabancı tarafından imzalanıp kağıt ortamında bir nüsha olarak Bakanlığa gönderilecektir. İşveren ve yabancının ıslak imzalarının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir. Formun imzasız olması ve iş sözleşmesinin de bulunmaması durumunda başvuru işleme alınmayacaktır.)
3. Ev hizmetlisi çalıştıracak işveren Yabancı uyruklu ise Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.),
4. Yabancı personeli istihdam edecek işveren adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.) İşverene ait e-devlet şifresi ile başvuru yapılması halinde vekâletname gerekmemektedir.
Yabancıdan İstenilen Belgeler:
1. Yurtiçinden yapılacak başvurular için, Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere, müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi örneği, (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
2. Çalışma izni talebinde bulunan yabancının geçerli ikamet tezkeresi olmaması halinde ise, yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi ibrazı ile çalışma izin ve vize başvurusu yapması zorunludur.
3. Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti (Bu belge elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line gönderilecektir.)
SEKTÖRLERE GÖRE ŞİRKETLERDE YABANCI ÇALIŞMA İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
– Son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu,
– Kuruluş yabancı sermayeli ise, kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,
– Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı uyruklu öğretmen istihdam edecek Özel Öğretim Kurumları için; Kurum Ruhsatı ve Milli Eğitim Bakanlığı onay yazısı suretleri,
– Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge,
– Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu ve yabancı ile yapılan sözleşme örneği.
4- Şirketin yabancı ortaklarına çalışma izni başvurusu halinde şirket ortağının hisse oranı, şirket ödenmiş sermayesinin, şirket cirosunun ve istihdam gücünün yeterli olması gerekir.
5- Şirketlerin dikkat edecekleri hususlar Şirketin neden yabancı personel çalıştırmak istediğinin makul ölçülerde izah edilebilir olması,
6- İhracat departmanlarında çalıştırılacak yabancılar için Şirketin yurt dışı ihracatının yeterli düzeyde olması
7- Turizm sektöründe otel vb tesislerin yeterli derecede yerli istihdam sağlamış olması ve Turizm İşletme Belgesinin olması
8- Evinde yabancı hizmetli çalıştırılacak olacak Ailenin yeterli gelir düzeyinde olması Hasta Anne veya Babaya bakıcı durumu veya Dadı anlamında hizmetli için eş çocuk aile bütünlüğünün olması neden yabancı hizmetli çalıştırılacağının mantıklı gerekçesi olmalı
Yabancı çalışma izni işlemlerinde başvuruya ek belgeler
– Yabancı, ortak temsilcisi ya da kilit personel ise, durumunu kanıtlayan yetkili makamlardan onaylı işverenince verilen belge,
– Vatandaşlık Kimlik Belgesi örneği,
– Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için, vukuatlı nüfus kayıt örneği,
– Türk vatandaşı bir kişi ile evli olan yabancılar için noter onaylı evlenme cüzdanı sureti,
– Türk soylu olduğuna ilişkin belge,
– Mesleki eğitim diploma ve sertifika örnekleri,
– Bonservis, referans mektubu, görevlendirme yazısı, kabul yazısı gibi diğer belgeler.
.
YABANCILARIN ÇALIŞMA VE İKAMET İZNİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ 

PRATİK ÇÖZÜM YOLU ÇÖZÜM REHBERİNİZ AŞAĞIDA SIRALANMIŞTIR 

TÜRKİYEDEN ÇALIŞMA BAKANLIĞINA YABANCININ 1 YILLIK ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU  İÇİN ASGARİ 6 AYLIK İKAMET TEZKERESİ (OTURUM İZNİ) OLMASI ŞARTTIR

 1 NOLU İŞLEM

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YABANCILAR ŞUBEDEN 6 AYLIK İKAMET TEZKERESİ RANDEVUSU ALIMI İŞLEMİMİZ

GEREKLİ BİLGİLER

YABANCI UYRUKLUNUN

PASAPORTUN FOTOKOPİSİ : Resimli sayfa, son girişi gösteren sayfa, geçerlilik sürelerini gösteren sayfa

Not: Pasaport  fotokopileri okunaklı çıkmadığından aşağıdaki bilgilere ihtiyaç duymaktayız

İKAMET TEZKERESİ RANDEVU ALIMI İÇİN BİLGİ FORMU 

ADI SOYADI :

DOĞUM YERİ :

UYRUĞU :

DOĞRUM TARİHİ :

PASAPORTUN ALINDIĞI YER VE KURUM :

PASAPORT ALINIŞ TARİHİ :

PASAPORTUN EN SON GEÇERLİLİK TARİHİ:

TÜRKİYE SON GİRİŞ TARİHİ VE HUDUT KAPISI:

PASAPORTA KAYITLI VİZE SÜRESİ :

PASAPORTA ÇIKMASI GEREKEN TARİH :

BABA ADI :

ANNE ADI :

MESLEK:

DİNİ:

EĞİTİM DURUMU :

YURT DIŞI İKAMET ADRESİ :

YURT DIŞI TELEFON NUMARASI

TÜRKİYEDE İKAMET EDECEĞİ ADRES :

TÜRKİYE  TELEFON NUMARASI

 İKAMET TEZKERESİ RANDEVUSU İÇİN ZAMAN KAYBETMEYİN 

Not :İlk aşamada Emniyet Müdürlüğünden randevu alabilmemiz için yukarıdaki bilgileri ve fotokopileri bize e-posta olarak turgay.kurumsaldanismanlik@gmail.com  veya turgayturan@promosyonstore.com  adresimize gönderiniz.

 

2 NOLU İŞLEM 6 AYLIK İKAMET TEZKERESİ ALIMI

YABANCILAR ŞUBE 6 AYLIK İKAMET TEZKERESİ İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a) 4 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF

b) PASAPORTUN ASLI

c) TÜRKİYEDE İKAMET EDECEĞİ ADRES :

1.Yabacı uyruklu kişi Türkiyede Türk vatandaşının yanında kalacak ise

Yabancı uyruklu kişinin Türkiyede kalacağı süre içerisinde yanında kalacağı Türk vatandaşı

tarafından yabancı uyruklu kişinin konaklama barınma giderlerinin tamamını

karşılayacağını taahhüt edeceği  Noterden Taahhütname

2) Türkiyede ikamet edeceği 6 aylık sürede asgari geçimini sağlayabileceği dövizi belgeleyebilmek için 3000 $ döviz bozdurma belgesi

 

ÖNEMLİ NOT

Daha önceden ikamet tezkeresi alınmış ise tezkeresinin aslı ve işlem görmüş tüm sayfalarinin fotokopisi.

Vize süresi geçenlerin başvurusu kabul edilmez

Bir takvim yılı içerisinde 1 defa turistlik amaçlı ikamet tezkeresi verilir.

Not 1Turistik amaçlı ikamet tezkeresi 6 aylık süre için geçerlidir

Not 2: Çalışma Bakanlığına Ev hizmetlisi çalışma izni başvurusu yapabilmek için 6 aylık ikamet tezkeresi alımı şarttır  yukarıdaki işlemlerle alacağımız 6 aylık ikamet tezkeresi ile Çalışma Bakanlığına 1 yıllık ev hizmetlisi çalışma izni için başvuru yapabileceğiz

3 NOLU İŞLEM İKAMET TEZKERESİ ALDIKTAN SONRA 1 YILLIK ÇALIŞMA İZNİ

ÇALIŞMA BAKANLIĞINA ÇALIŞMA İZNİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ÇALIŞMA BAKANLIĞI YABANCI UYRUKLU EV HİZMETLİSİ ÇALIŞMA İZNİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Pasaport (Türkçe tercüme ve noter onaylı)

6 ad fotoğraf

Yabancı uyruklunun Diploması (noter tastikli Türkçe tercümesi)

Belirli süreli iş sözleşmesi (Danışman firma düzenleyecek)

Çalışma Bakanlığı Başvuru formu (Danışman firma düzenleyecek)

İşveren Nüfus müdürlüğü adres yeri belgesi

İşveren Nüfus cüzdanı fotokopisi

2Nolu işlemle aldığımız İkamet tezkeresi Aslı ve fotokopisi

İşverenin vereceği Vekalet

YABANCILARIN MÜLK ALIMI – YABANCI ŞİRKET KURULUŞU – YATIRIM TEŞVİK BELGESİ – TURİZM İŞLETME BELGESİ –
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ – YABANCILARIN OTURUM İZNİ – YABANCILARIN VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ 

25 YILI AŞKIN  KANUN -YÖNETMELİK- MEVZUAT UYGULAMALI TECRÜBELİ UZMAN KADROLARIMIZLA SORULARINIZA CEVAP VE ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ

olarak 1987 yılından beridir İstanbul, Ankara ve İzmir ofislerimiz ile yabancıların çalışma izni ve ikamet tezkeresi (oturma izni) işlemlerinde dosya hazırlama ve ilgili kurumlarda işlemlerin takibi danışmanlık hizmetleri vermekteyiz

Turgay TURAN

MESAİ SAATLERİMİZ  SABAH 08:30 – GECE 23:00   LÜTFEN ARAYINIZ VEYA  E-POSTA ATINIZ
SORULARINIZ VEYA İSTEKLERİNİZ İÇİN EN ALTTAKİ MÜŞTERİ TALEP FORMUNU DOLURUNUZ 
 İLGİLİ DEPARTMANLARDAKİ UZMANLARIMIZ SİZE EN KISA ZAMANDA  DÖNECEKTİR

MÜŞTERİ İLETİŞİM TALEP FORMUNU DOLDURUN HEMEN CEVAPLAYALIM

 

http://www.uzmantv.com/ikamet-tezkeresi-nedirhttp://www.uzmantv.com/ikamet-tezkeresi-nasil-alinirhttp://www.uzmantv.com/ikamet-tezkeresi-nereden-alinirİkamet tezkerelerinin süresi dolan yabancılar ikamet sürelerini nasıl uzatabilir

 

SASO SERTİFİKASI

SASO SERTİFİKASI
Saso belgesi nedir, Saso Belgesi nerden alınır, Saso Belgesi nasıl alınır, Saso sertifikası, Saso sertifikası nasıl alınır,

SUDİ ARABİSTAN SASO BELGESİ, UAE SASO BELGESİ , QATAR SASO BELGESİ, SAUDI ARABIA SASO BELGESİ , BAHREIN SASO BELGESİ,
ORDAN SASO BELGESİ , LUBANAEN SASO BELGESİ, KUVEIT SASO BELGESİ,

1987 yılından beridir ithalat izni ve ihracat mevzuat işlemleri, yatırım teşvik belgesi , yabancıların çalışma izni, gibi birçok mevzuata dayalı firmaların dosyalarını hazırlamak ve ilgili kurumlarda işlemlerini yapmak konulu danışmanlık hizmetleri vermekteyiz

SASO ( Saudi Arabia Standardisation For Organisation ) : GCC ülkeleri ( UAE , QATAR, SAUDI ARABIA, BAHREIN, JORDAN, LUBANAEN, KUVEIT ) Ülkelerine ihracat yapan firmaların dikkat etmesi gereken kurallar şunlardır.Bu kurallar Şubat 2011 den itibaren geçerlidir.
S.Arabistan`da, 8 haneli armonize sistem GTİP kullanılmakta ve Gümrük Vergisi CIF bedel üzerinden ad valorem olarak hesaplanmaktadır.
S.Arabistan`da iki Gümrük Vergisi oranı bulunmaktadır. % 12 ve % 20
GCC ÜLKELERİ İÇİN TALEP EDİLEN TİCARİ BELGELER
Suudi Arabistan tarafından ithalatta aranan belgeler şunlardır.
-Ticari fatura
-Menşe Şehadetnamesi
-Konşimento
-Sigorta belgesi (Eğer ihracatçı tarafından sigortalanmışsa)
-Yükleme listesi
-SASO Quality Mark
-SASO Confirmate Certificate
-GCC-ECCS Standart Certification
-ICCP BELGESİ-Confirmate Certificate
Bunların dışındaki belgeler isteğe bağlı olup, ithal edilecek ürüne ve ithalatçı ile yapılan anlaşmaya göre değişebilmektedir.
Ticari Fatura: Ticari faturalarda bulunması gereken hususlar şunlardır.
-Tüm ticari faturalar ihracatçı şirketin antetli kağıdına yazılmalı, alıcı ve satıcının ad ve adresleri tam olarak bulunmalıdır.
-Satışa konu ürün açık bir şekilde belirtilmeli ve 8 haneli GTİP yazılmalıdır.
-Taşıma şekli ve yükleme boşaltma limanları açıkça belirtilmelidir.
– Birim fiyat, miktar, net ve brüt ağırlık, koli sayısı açıkça belirtilmelidir.

18 Mayıs 1996 tarihinden buyana, S.Arabistan tarafından ithal edilecek ürünlere ilişkin olarak Suudi Gümrük yetkilileri aşağıdaki hususların da faturalarda yer almasını talep etmektedirler.

Menşe Şehadetnamesi: S.Arabistan`a ihraç edilecek ürünün üreticisinin açık adı, adresi ve nakil aracının detaylı bilgileri ile Suudi ithalatçının açık ad ve adresini ihtiva etmelidir.

Konşimento: Konşimento`nun bir nüshası Suudi Konsoloslukları`na sunulacaktır. Konşimento`daki bilgiler ile ticari faturadaki bilgilerin birbirini kesinlikle tutması gerekmekte olup, konşimentoda, malın değeri, birim fiyatı, net ve brüt ağırlık, marka ve işaretler, teknik ölçüler, Suudi ithalatçının açık adı ve adresi, nakil aracı ve nakil şirketinin adı, nakliyenin yola çıktığı tarih, yükleme ve boşaltma limanlarına ilişkin bilgiler de yer almalıdır.

Gemi Sertifikası: (Appended Declaration to Bill of Lading) Suudi Konsoloslukları`ndan alınabilecek olan bu belge Gemi acentası veya havayolu şirketi tarafından düzenlenecek ve onaylanacaktır. Belgede bulunması gereken bilgiler şunlardır ; Geminin (uçağın) adı ve daha önceki adı, Geminin (uçağın) milliyeti, Geminin (uçağın) sahibi, Geminin (uçağın) yükleneceği ve boşaltılacağı limanlar ile Suudi Arabistan`a gelmeden önce uğrayacağı limanlar.
Belgede ayrıca, belirtilen limanlardan başka limanlara uğranılmayacağı beyan edilecektir.

Sigorta Belgesi: Sigorta şirketi tarafından düzenlenecek olan bu belgede de, sigorta primi tutarının yanısıra, nakil aracı ve yükleme, boşaltma limanları bilgilerinin yer alması gerekmektedir.

Yükleme Listesi: Yükleme listesi, alıcı ve satıcının ad ve adresi ile ürünün net ve brüt ağırlığı, koli sayısı, konteyner sayısı ve muhtevası gibi bilgilerin yer alması gerekmektedir.
Ambalaj :Ambalajlar üzerinde Made İn Turkey yazılması zorunluluğu getirilmiştir.

SUUDİ ARABİSTAN İTHALAT STANDARTLARI

1995 yılından itibaren S.Arabistan Ticaret Bakanlığı, S.Arabistan Standart Kuruluşu (SASO) ile işbirliği içerisinde “Uluslararası Uygunluk Belgesi Programını” (International Conformity Certificate Program ICCP) uygulamaya koymuş bulunmaktadır.

Bu uygulamaya göre, her sevkiyat öncesinde SASO tarafından yetkilendirilmiş kuruluş tarafından be belgenin temin edilmiş olması gerekmektedir. Bu belge olmaksızın Suudi limanlarına gelecek olan mallar geri çevrilmektedir.

(ICCP-SASO-GCC-GSO-ECCS ) Almak İçin Yapılması gereken İşlemler:

Homolagosyon işlemleri için Saudi Arabistan SASO kurumunun dışında Türkiye’de yetkilendirilmiş herhangi bir kuruluş veya Laboratuvar yoktur.Laboratuvar işlemleri yalnızca SAUDI NATIONAL LAB. ya da INTERTEK tarafından yapılmaktadır

SUUDİ ARABİSTAN UYGUNLUK BELGESİ HAKKINDA BİLGİ;
Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına atfen, Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan 27.08.2009 tarihli bir yazıda, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’nın notasına atıfla, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Suudi Arabistan Standartlar Teşkilatı (SASO) arasında 11 Nisan 2007 tarihinde imzalanan uygunluk belgelerinin karşılıklı tanınması programına değinilerek, Suudi Arabistan’a ihraç edilecek mallara TSE tarafından verilecek uygunluk belgeleri ile ülkemiz makamlarınca tanınan diğer kuruluşların düzenledikleri uygunluk belgelerinin Suud makamlarınca kabul edileceği bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, bitkilerin ve zirai ürünlerin Suudi Arabistan’a ihracına ilişkin gümrük incelemesinde bitki sağlık belgesi ve menşe ülkenin yetkili makamlarınca verilen menşe şahadetnamesinin eklenmesinin Suud makamlarınca istendiği ifade edilmekte, karantina işlemlerinde ise Körfez İşbirliği Konseyi Tarım Karantina Tüzüğü gereğince Suudi standartlarının uygulandığı, bu çerçevede menşe ülkeleri tarafından uygunluk belgesi eklenmesine gerek duyulmadığı belirtilerek, tarım ürünü ihracatçılarının SASO’dan tüm ürün standartlarını içeren yayınları temin edebilecekleri bildirilmektedir.

SASO SERTİFİKASI , SUUDİ ARABİSTANA İHRACAT YAPAN FİRMALARIN ALMASI GEREKMEKTEDİR.
İHRAÇ YAPAN FİRMALAR ÜRÜNLERİNİN , SUUDI ARABIA NATIONAL LABS.IN ÜRÜNLERİ TEST ETTİKTEN SONRA KABUL ETTİĞİ VE SASO BELGESİ VERİLDİĞİ BİLİNMELİDİR. SASO NEDİR ?

SUUDİ ARABİSTAN’A İHRACATTA UYGUNLUK BELGESİ
Suudi Arabistan Standart Organisation (SASO) adlı kuruluş Suudi Arabistanla ilgili standartları hazırlamakta ve ithalat sırasında gümrükler bu standartlara uygunluğun denetimini yapmaktadır. Suudi Arabistan standartları birçok ülkede uygulanmakta olan standartlar olup, fevkalade istisnai uygulamalar değildir. Suudi Arabistan’ın idari mekanizmasının zayıflığı sebebiyle geçmişte bu denetimler aksamış olup, halen de etkili bir şekilde yapılmamaktadır. 28.08.2004 tarihinden önce, uluslar arası tanınmış bazı denetim firmalarıyla anlaşma yapılarak bu firmaların Suudi Arabistan’a ihraç edilecek mallar için verdiği “Suudi Arabistan’a İhraç edilen Mala Uygunluk Belgesi” yeterli görülürken bu tarihte alınan bir kararla “Suudi Arabistan’a İhraç edilen Mala uygunluk Belgesi”nin ihracatçı ülkenin yetkili resmi kurumunca verilmesi şartı getirilmiştir.

saso belgesi, saso belgesi nasıl alınır, saso certificate, saso sertifikası,

SAHİBİNDEN KİRALIK FABRİKALAR

Hadımköyde kiralık fabrikalar,  Beylikdüzünde  kiralık fabrikalar,Kıraçta  Kiralık fabrikalar Sahibinden kiralık fabrikalar,
MESAİ SAATLERİMİZ  SABAH 08:30 – GECE 23:00   LÜTFEN ARAYINIZ

İSTANBULDA  KİRALIK FABRİKALAR HADIMKÖY KIRAÇ ESENYURT BEYLİKDÜZÜ
Kiralık Fabrika 600 m2 h-5 mt Zemin Kamyon girişli 3.500 TL
Kiralık Fabrika 600 m2 h-6 mt Zemin Kamyon girişli 4.000 TL(Müstakil)
Kiralık Fabrika 800 m2 h-6 mt Zemin Kamyon girişli 4.500 TL
Kiralık Fabrika 1000 m2 h-6 mt Zemin Kamyon giriş: 5.500 TL
Kiralık Fabrika 1000 m2 h-6 mt Zemin Kamyon giriş: 6.500 TL(Müstakil)
Kiralık Fabrika 1500 m2 h-5 mt Zemin Kamyon girişli: 7.500 TL
Kiralık Fabrika 1600 m2 h-4 mt Zemin Kamyon girişli 10.000 TL(Müstakil)
Kiralık Fabrika 2000 m2 h-5 mt Düz Kamyon girişli 13.000 TL
Kiralık Fabrika 2300 m2 h-7 mt Zemin Kamyon girişli 6.000 TL
Kiralık Fabrika 2500 m2 h-6 mt Zemin Kamyon girişli 17.000 TL
Kiralık Fabrika 2800 m2 h-7 mt Zemin Kamyon girişli 15.000 TL
Kiralık Fabrika 3000 m2 h-6 mt Zemin Kamyon girişli 15.000 TL
Kiralık Fabrika 3000 m2 h-6 mt Zemin Kamyon girişli 22.000 TL(Müstakil)
Kiralık Fabrika 4000 m2 h-7 mt Kira bedeli : 30.000 TL (4 katlı Müstakil bina)
Kiralık Fabrika 4500 m2 h-6 mt Zemin Kamyon girişli : Kira bedeli : 12.000 TL
Kiralık Fabrika 5000 m2 h-7 mt Kamyon girişli : Kira bedeli : 15.000 TL

Kurumsal Yatırım Danışmanlık 23 yılı aşkın tecrübe

İSTANBULDA KİRALIK FABRİKA – DEPO
BİZİ ARAMADAN KARAR VERMEYİN

İSTANBULDA AVRUPA YAKASI VE ANADOLU YAKASINDA İSTEDİĞİNİZ YERDE KİRALIK DEPO VE FABRİKA

İSTANBULDA 1000 m2 den 20.000 m2 ye kadar KİRALIK DEPO VE FABRİKA BİNALARIMIZ MEVCUTTUR

İSTANBULDA 3.000 TL ile 20.000 TL arası İ HTİYACINIZA GÖRE KİRALIK VEYA SATILIK FABRİKA – DEPO BİNALARIMIZ MEVCUTTUR
İSTANBULUN HER YERİNDEN 23 YILIIK MÜŞTERİ MEVCUTUMUZLA Anadolu yakasında veya Avrupa Yakasındaki Organize Sanayi veya Normal Sanayi yerlerindeki FABRİKA BİNALARI VE DEPOLARDAN işinize ve bütçenize göre kiralık veya satılık fabrika binası verebiliriz

KURUMSAL YATIRIM DANIŞMANLIK

Hadımköyde kiralık fabrikalar
Esenyurtta kiralık fabrikalar,
Plastik imalatcılarına İstanbul İkitellide kiralık fabrikalar,
Hurda dönüşüm imalatcılarına İstanbul Hadımköyde kiralık fabrikalar,
Tekstilcilere İstanbulda sahibinden kiralık fabrikalar,
İstanbulda sahibinden kiralık fabrika ilanları,
İstanbulda sahibinden kiralık fabrikalar,
İstanbul Hadımköyde sahibinden kiralık fabrikalar,
Sahibinden 1000 m2 kiralık fabrikalar,
Sahibinden 2000 m2 kiralık fabrikalar,
Sahibinden 3000 m2 kiralık fabrikalar,
5000 m2 kiralık fabrikalar,