Gemi Sağlık Cüzdanı Yat Kayıt Belgesi transit log belgesi izni

Gemi Sağlık Cüzdanı Yat Kayıt Belgesi transit log belgesi izni

YATLARA UYGULANACAK SAĞLIK İŞLEMLERİ HAKKINDA
YÖNERGE

Kaynak : ww.denizcilik.gov.tr
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç Kapsam Dayanak
Amaç
Madde 1. Bu Yönergenin amacı, yabancı limanlardan Türk limanlarına gelen, Türk limanlarından yabancı limanlara giden ve Türk limanları arasında seyreden Türk veya Yabancı bayraklı özel ve ticari yatlara yapılacak sağlık işlemleri ile bunların usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2. Bu yönerge, yabancı limanlardan Türk limanlarına gelen, Türk limanlarından yabancı limanlara giden ve Türk limanları arasında seyreden Türk veya Yabancı bayraklı özel ve ticari yatlar ve bu yatlara Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü görevlilerince uygulanacak sağlık işlemlerini kapsamaktadır.
Dayanak
Madde 3. Bu Yönerge, 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununa, bu kanuna dayanılarak çıkarılan Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğine, Turizmi Teşvik Kanunu’nun 28 inci maddesi ile Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşullan Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Yurda Giriş işlemleri
Madde 4.. Türk veya yabancı bayraklı, özel veya ticari her yat, geldiği ilk Türk limanında sağlık sorgusu işlemine tabi olur ve ülkemize giriş izni alır.
Yat Kayıt (Transit Log) Belgesi
Madde 5. Yatların sağlık işlemleri, diğer kuruluşların giriş işlemleri ile birlikte Yat Kayıt (transit log) Belgesi’nde gösterilir.
Yurt dışından tüm yatların Yat Kayıt (transit log) Belgesi’nin ilgili kısmı, geldiği ilk Türk limanındaki Sahil Sağlık Denetleme Merkezince aynı gün doldurulur. Yabancı bayraklı yatların Yat Kayıt (transit log) Belgesi, yat yabancı bir limana uğramadığı sürece bir yıl geçerlidir. Türk bayraklı ticari yatların; yat kayıt belgesi bir ticari seferin başlangıcı ile bitimi arasında geçerlidir. Her ticari seferin başlangıcında yenilenen Yat Kayıt Belgesine Sahil Sağlık Denetleme Merkezinde sağlık işlemi yaptırmaları zorunludur.
Yat Kayıt (transit log) Belgesi, Sahil Sağlık Denetleme Merkezince onaylandıktan sonra fotokopisi alınır.
Vize İşlemleri
Madde 6. Yurt dışından gelerek Türk limanlannda yat kayıt işlemi yaptıran bütün yatlara, Türk sularında seyrederken uğradıkları limanlarda ayrıca vize işlemi yapılmaz.
Sağlık Resmi İşlemleri
Madde 7. Yatların Sağlık Resmi işlemlerinde;
a) 50 net tonun üzerindeki yabancı bayraklı özel ve ticari yatlar; yurtdışından ülkemize ilk girişlerinde Yat Kayıt Belgesi (transit log) düzenlenirken beyan ettikleri sefer durumuna göre tahakkuk edecek Sağlık Resmi’ni ticari yatlar indirimsiz, özel yatlar ise indirimli olarak ödemekle yükümlüdürler.
b) Türk limanları arsında sefer yapan 50 net ton üzerindeki Türk bayraklı özel ve ticari yatlar, Yat Kayıt Belgesi (transit log) başlangıcı ve bitimi arasındaki seferlerinde, sefer durumuna göre oluşan Sağlık Resmi’nin kabotaj hakkı tutarını peşin öderler. Türk limanları arasında sefer yaparken yurt dışına çıkan ticari yatlar dönüşlerinde aradaki farkı öderler. Yatlar, yurtdışı seferi yaparlarsa, Sağlık Resmini dönüşünde tam olarak öderler.
c) Türk limanları arasında çalışan 250 net tona kadar ticari yatlar, 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununun 5 inci maddesi gereğince yıllık Gemi Sağlık Cüzdanı almakla yükümlüdürler.
Denetim
Madde 8. Hudut ve sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün ve Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklerinin, yabancı limanlardan Türk limanlarına gelen ve Türk limanları arasında sefer yapan tüm yatlara sağlık denetimi yapma hakkı her zaman saklıdır.
Ölüm ve Bulaşıcı Hastalıklar
Madde 9. Yatlarda meydana gelen ölüm ve bulaşıcı hastalık hallerinde, yat kaptanları durumu derhal en yakın sahil sağlık denetleme merkezine haber vermekle yükümlüdürler. Buna uymayan sorumlular hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılır.
Yurt Dışı Çıkış işlemleri
Madde 10. Yabancı ve Türk bayraklı özel ve ticari yatlar, yurt dışına çıkışlarında Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinde ayrıca çıkış işlemi (patenta) yaptırmalarına gerek yoktur.Patenta talep eden yatlara ise Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerince patenta düzenlenir.
Genel Hükümler
Madde 11. Bu Yönergede bulunmayan hususlar konusunda genel hükümler uygulanır.
Cezai İşlemler
Madde 12. Bu Yönerge hükümlerine uymayanlar hakkında 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu ve Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılır.
Yürürlük
Madde 13. Bu Yönerge, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14. Bu Yönerge hükümlerini, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü yürütür.

Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Yat sağlık işlemleri izni

Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Yat sağlık işlemleri izni

YATLARA UYGULANACAK SAĞLIK İŞLEMLERİ HAKKINDA
YÖNERGE

Kaynak : ww.denizcilik.gov.tr
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç Kapsam Dayanak
Amaç
Madde 1. Bu Yönergenin amacı, yabancı limanlardan Türk limanlarına gelen, Türk limanlarından yabancı limanlara giden ve Türk limanları arasında seyreden Türk veya Yabancı bayraklı özel ve ticari yatlara yapılacak sağlık işlemleri ile bunların usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2. Bu yönerge, yabancı limanlardan Türk limanlarına gelen, Türk limanlarından yabancı limanlara giden ve Türk limanları arasında seyreden Türk veya Yabancı bayraklı özel ve ticari yatlar ve bu yatlara Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü görevlilerince uygulanacak sağlık işlemlerini kapsamaktadır.
Dayanak
Madde 3. Bu Yönerge, 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununa, bu kanuna dayanılarak çıkarılan Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğine, Turizmi Teşvik Kanunu’nun 28 inci maddesi ile Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşullan Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Yurda Giriş işlemleri
Madde 4.. Türk veya yabancı bayraklı, özel veya ticari her yat, geldiği ilk Türk limanında sağlık sorgusu işlemine tabi olur ve ülkemize giriş izni alır.
Yat Kayıt (Transit Log) Belgesi
Madde 5. Yatların sağlık işlemleri, diğer kuruluşların giriş işlemleri ile birlikte Yat Kayıt (transit log) Belgesi’nde gösterilir.
Yurt dışından tüm yatların Yat Kayıt (transit log) Belgesi’nin ilgili kısmı, geldiği ilk Türk limanındaki Sahil Sağlık Denetleme Merkezince aynı gün doldurulur. Yabancı bayraklı yatların Yat Kayıt (transit log) Belgesi, yat yabancı bir limana uğramadığı sürece bir yıl geçerlidir. Türk bayraklı ticari yatların; yat kayıt belgesi bir ticari seferin başlangıcı ile bitimi arasında geçerlidir. Her ticari seferin başlangıcında yenilenen Yat Kayıt Belgesine Sahil Sağlık Denetleme Merkezinde sağlık işlemi yaptırmaları zorunludur.
Yat Kayıt (transit log) Belgesi, Sahil Sağlık Denetleme Merkezince onaylandıktan sonra fotokopisi alınır.
Vize İşlemleri
Madde 6. Yurt dışından gelerek Türk limanlannda yat kayıt işlemi yaptıran bütün yatlara, Türk sularında seyrederken uğradıkları limanlarda ayrıca vize işlemi yapılmaz.
Sağlık Resmi İşlemleri
Madde 7. Yatların Sağlık Resmi işlemlerinde;
a) 50 net tonun üzerindeki yabancı bayraklı özel ve ticari yatlar; yurtdışından ülkemize ilk girişlerinde Yat Kayıt Belgesi (transit log) düzenlenirken beyan ettikleri sefer durumuna göre tahakkuk edecek Sağlık Resmi’ni ticari yatlar indirimsiz, özel yatlar ise indirimli olarak ödemekle yükümlüdürler.
b) Türk limanları arsında sefer yapan 50 net ton üzerindeki Türk bayraklı özel ve ticari yatlar, Yat Kayıt Belgesi (transit log) başlangıcı ve bitimi arasındaki seferlerinde, sefer durumuna göre oluşan Sağlık Resmi’nin kabotaj hakkı tutarını peşin öderler. Türk limanları arasında sefer yaparken yurt dışına çıkan ticari yatlar dönüşlerinde aradaki farkı öderler. Yatlar, yurtdışı seferi yaparlarsa, Sağlık Resmini dönüşünde tam olarak öderler.
c) Türk limanları arasında çalışan 250 net tona kadar ticari yatlar, 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanununun 5 inci maddesi gereğince yıllık Gemi Sağlık Cüzdanı almakla yükümlüdürler.
Denetim
Madde 8. Hudut ve sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün ve Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliklerinin, yabancı limanlardan Türk limanlarına gelen ve Türk limanları arasında sefer yapan tüm yatlara sağlık denetimi yapma hakkı her zaman saklıdır.
Ölüm ve Bulaşıcı Hastalıklar
Madde 9. Yatlarda meydana gelen ölüm ve bulaşıcı hastalık hallerinde, yat kaptanları durumu derhal en yakın sahil sağlık denetleme merkezine haber vermekle yükümlüdürler. Buna uymayan sorumlular hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılır.
Yurt Dışı Çıkış işlemleri
Madde 10. Yabancı ve Türk bayraklı özel ve ticari yatlar, yurt dışına çıkışlarında Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinde ayrıca çıkış işlemi (patenta) yaptırmalarına gerek yoktur.Patenta talep eden yatlara ise Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerince patenta düzenlenir.
Genel Hükümler
Madde 11. Bu Yönergede bulunmayan hususlar konusunda genel hükümler uygulanır.
Cezai İşlemler
Madde 12. Bu Yönerge hükümlerine uymayanlar hakkında 2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu ve Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılır.
Yürürlük
Madde 13. Bu Yönerge, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14. Bu Yönerge hükümlerini, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü yürütür.