Garanti belgesi almak

Garanti belgesi almak Garanti belgesi başvurusu gerekli evraklar nelerdir
1)Firmanın imza sirküleri aslının noter tasdikli örneği,
2)Malın bakım, onarım ve kullanımını gösterir Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu
3)İmal edilecek Motorlu Kara Taşıtları, Tarım ve Orman Traktörleri ve Motosikletler için Ulusal Tip Onay belgesi (Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan),ithal edilen Motorlu Kara Taşıtları, Tarım ve Orman Traktörleri ve Motosikletler için ise menşeini gösterir belge(menşei şahadetnamesi,Tip Onay Belgesi v.b.)
5)Vekaletname
6)Garanti Belgesi (Bakanlıktan harç karşılığı temin edilmektedir.
7)Ekli Model Liste
Garanti Belgesi nasıl alınır
Ankara İstanbul ve İzmir ofisleri ile 20 yılı aşkın süredir Sanayi Bakanlığı izin işlemleri, Garanti belgesi işlemleri, yatırım teşvik belgesi işlemleri, Yabancı sermaye şirket işlemleri, Serbest bölge işlemleri, Sağlık Bakanlığı izin işlemleri gibi birçok mevzuatlara göre dosya hazırlama ve işlemlerin takibi hizmetleri vermektedir

Garanti belgesi nedir

Garanti belgesi nedir Garanti belgesi nerden alınır İmalatçı-üretici veya ithalatçıların,sattıkları,ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde,ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin,tamirinin,bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgedir.

Garanti Belgesi nasıl alınır
Ankara İstanbul ve İzmir ofisleri ile 20 yılı aşkın süredir Sanayi Bakanlığı Garanti Belgesi işlemleri, yatırım teşvik belgesi işlemleri, Yabancı sermaye şirket işlemleri, Serbest bölge işlemleri, Sağlık Bakanlığı izin işlemleri gibi birçok mevzuatlara göre dosya hazırlama ve işlemlerin takibi hizmetleri vermektedir

Garanti muafiyet belgesi

Garanti muafiyet belgesi, garanti belgesi, garanti belgesi nasıl alınır, garanti muafiyet belgesi nerden alınır, garanti muafiyet belgesi nedir,

Garanti Belgesi İzin
Madde 8- (Değişik: 15/9/2007-26644 RG) İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, ürettikleri veya ithal ettikleri her cins ve/veya marka mal için, garanti belgesi onaylatmak zorundadırlar.
Genel Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirilecek ürünle ilgili olarak gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir.
Genel Müdürlüğün onayı bulunmayan garanti belgeleri geçersizdir

olark 20 yılı aşkın süredir İstanbul, Ankara ve İzmir ofislerimizle Yatırım teşvik belgesi işlemleri Yabancı sermaye işlemleri Garanti Belgesi alımı Garanti belgesi muafiyet belgesi alımı dosya hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmetleri vermekteyiz