Atık alma gemileri mevzuatı

Atık alma gemileri mevzuatı Altık alma gemilerinin uyacağı kurallar
24 Temmuz 2007 SALI Sayı : 26592
Çevre ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığından:
ATIK ALMA GEMİLERİ İÇİN UYGULANACAK İDARİ VE TEKNİK
DÜZENLEME HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2007/4)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 24/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre lisanslandırılan atık alma gemilerinin diğer gemilerden ayrılmasını sağlamak için renkleri ile bu gemilerde çalışacak personelin iş kıyafetleri ve kimlik kartlarının standart hale getirilmesidir.

Kapsam ve dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-2’sinde yer alan “Atık Alma Gemilerine İlişkin İdari ve Teknik Düzenleme”nin 1 inci maddesinde belirtilen atık alma gemilerinin rengi ve 15 inci maddesinde belirtilen atık alma gemilerinde görev yapacak personelin iş kıyafetleri ve kimlik kartları ile ilgili Bakanlıkça belirlenen esasları kapsar.

Atık alma gemilerinin rengi
MADDE 3 – (1) Atık alma gemisi olarak hizmet verecek gemilerde ana güverte seviyesi üzerindeki yaşam mahalli, direkler ve benzeri bölümlerin beyaz, bordalarının su üstü yeşil, su altı (Karina) kırmızı renkte olacaktır.
(2) Valiliklerce lisanslandırılan ve faaliyette olan atık alma gemileri, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen renkte değil ise renk değişikliğini hangi tarihte tamamlayacağını lisans belgesini düzenleyen valiliğin il çevre ve orman müdürlüğüne resmi yazı ile bildirecektir. İlk kara sörveyinin yapılacağı tarihte gemi, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen renge boyanmış olacaktır. Belirtilen süre dolduğunda il çevre ve orman müdürlüğünce yapılacak inceleme sonunda renk değişikliğinin yapılmadığı tespit edilirse atık alma gemisi lisans belgesi iptal edilecektir.
(3) Lisanslı atık alma gemisi bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen renkte ise veya valiliğe yapılan resmi müracaatta belirtilen tarihte gerekli renk değişikliğini yapmış ise lisans belgesi ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Atık alma gemilerinde görev yapacak personelin iş kıyafetleri
MADDE 4 – (1) Atık alma gemilerinde çalışacak personelin kıyafeti turuncu renkte ve tulum şeklinde olmalıdır. Kol, diz, göğüs ve sırtta gri fosforlu şeritler yer almalıdır.
(2) Kıyafet için kullanılacak kumaş ve model yapılacak işin özelliğine uygun olmalıdır.

Atık alma gemilerinde görev yapacak personelin kimlik kartları
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan kimlik kartları atık alma gemisinin faaliyet göstereceği ilin il çevre ve orman müdürlüğü tarafından hazırlanarak onaylanacaktır.
(2) Kimlik kartlarında bulunması zorunlu olan bilgilere ek olarak personelin atık alma işlemi ile ilgili hangi konularda yetkisinin olduğu da görünür şekilde yer almalıdır.
3) Atık alma gemisi personeli görev süresi içinde kimlik kartını yakasında takılı bulundurmak zorundadır. Kimliğin kullanım yeri çalışılan lisanslı atık alma gemisi ile sınırlıdır. Usulsüz kimlik kullanımında sorumluluk atık alma gemisi işleticisine aittir.

Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı ile Ulaştırma Bakanı birlikte yürütür.

Atık alma gemileri mevzuatı konuları Altık alma gemilerinin uyacağı kurallar nelerdir Atık alma gemilerinin rengi nasıl olur Lisanslı atık alma gemisi mevzuatı Atık alma gemilerinde görev yapacak personelin kimlik kartları nerden alınır Atıkalma gemisi personel kimlik kartı nasıl alınır atık gemisi personel kimliği nerden alınır atık alan gemide çalışacak personel kimliği alımı atık gemi personel kimlik belgesi işlemleri atık alma personel görevleri nelerdir Atık alma gemilerinde görev yapacak personelin iş kıyafetleri nasıldır Atık alma gemilerinde çalışacak personelin kıyafeti konusu gibi sorularınıza cevap olarak tebliğ web sitemize taşınmıştır. Mevzuat açıklamasıdır.

Deniz Turizmi Kruvaziyer gemi limanı ruhsatı

Deniz Turizmi Kruvaziyer gemi limanı ruhsatı

Kruvaziyer gemi limanları
Deniz Turizmi yönetmeliği

MADDE 8 – (1) Kruvaziyer gemi limanları, 5 inci maddedeki niteliklere sahip, yerli ve yabancı ziyaretçilerin giriş ve çıkışlarında dinlenme, yeme, içme, konaklama ve alış veriş gibi sosyal ve ticari üniteleri bulunan deniz turizmi tesisleridir.
(2) Kruvaziyer gemi limanları; A ve B tipi kruvaziyer gemi limanları olmak üzere ikiye ayrılır.
a) B tipi kruvaziyer gemi limanları 6 ncı ve 7 nci maddelerde yer alan niteliklerin yanısıra aşağıda belirtilen nitelikleri de taşır:
1) En az bir kruvaziyer geminin yanaşabileceği, yeterli uzunlukta güvenli fonksiyonel yolcu indirme yeri.
2) En az bir gemiden inen yolcunun hizmet alabileceği kruvaziyer terminali.
3) Tur otobüsleri için park yeri ve taksi durağı.
4) Personel, yolcu ve bagaj güvenlik kontrol ünitesi.
5) Danışma ünitesi.
6) Kamu hizmet binası.
7) Yeme, içme yerleri ve dinlenme salonları.
8) Kapalı devre güvenlik sistemleri.
9) Anons yayın sistemleri.
10) İlk yardım ünitesi.
11) Bedensel engelliler için tuvalet ve özel düzenlemeler.
12) Posta ve diğer iletişim hizmet ünitesi.
13) Gümrüklü ve gümrüksüz satış üniteleri.
14) Sergi ve gösteriler için uygun mahaller.
15) Yakın çevrede yoksa banka hizmet ünitesi.
16) Personel toplantı salonu.
b) A tipi kruvaziyer gemi limanları, B tipi kruvaziyer gemi limanlarında aranan şartların yanısıra aşağıda belirtilen nitelikleri de taşır:
1) Aynı zamanda dört adet kruvaziyer geminin yanaşabileceği, aynı anda birden fazla kruvaziyer geminin yolcularını indirebileceği güvenli fonksiyonel yolcu indirme yerleri.
2) Birden fazla gemi yolcusunun hizmet alacağı, giriş ve çıkışın ayrı ayrı yapılacağı iki adet terminal binası.
3) İşletme ve yönetim birimleri.
4) Yolcu nakliyesi için körük sistemleri.
5) Valiz nakliye alanı, yükleme ve boşaltma sistemi.
6) Turizm seyahat acenteleri ve tur operatörleri işletme ofisleri.
7) Konferans ve toplantı salonu.
8) Eğlence mekânları.
9) VIP hizmeti salonu.
10) Yeme, içme tesisleri.
11) Helikopter pisti.
12) Revir.

Gemi Tekne Yat Yüzer Havuz Deniz araçları tescili

DENİZ ARAÇLARININ TESCİLİNE YÖNELİK USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı; kapsama dahil deniz araçlarının, belirlenen deniz ticaret politikaları ve uygulama esasları doğrultusunda, Türk deniz filosunun gelişimi ve milletlerarası rekabetin sağlanması ve ülke ekonomisinin ihtiyaçlarına yönelik olarak gemi sicillerine kaydedilmesini sağlamak ve bu amaç doğrultusunda yapılacak kaydın esas ve usullerinin belirlenmesidir.

Dayanak
Madde 2-Bu Yönerge; 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7-A maddesinin (g) bendine dayanılarak düzenlenmiştir.

Kapsam
Madde 3- Bu yönerge; denizde kendi makine gücü veya itilmek/çekilmek suretiyle yahut herhangi bir şekilde hareket imkanı bulunan, ticari bir gayeye tahsis edilmiş olan, tahsis edildiği gaye denizde seyrüseferi gerektirmeyen ve bu yönergenin 1 inci maddesindeki amaca uygun olarak kullanılan deniz araçlarını kapsar.

Kaydedilecek Deniz Araçları

Madde 4- Denizde veya iç sularda faaliyet göstermekte olup, 29/5/1959 tarihli 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 116 ncı maddesi ile 21/12/1999 tarihli ve 4490 sayılı Türk Uluslar arası Gemi Sicil Kanununun 2 inci ve 4 üncü maddelerinde belirtilen gemi tarifi dışında kalan, tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan, adı ve tonilatosu ne olursa olsun her türlü araç, bu Yönergeye göre deniz aracı sayılırlar.

Bu Yönerge kapsamında bulunup da sicillere tescili yapılacak deniz araçları aşağıda belirtilmiştir:
Yüzer Havuz,
Yüzer vinç/kreyn,
Duba, barç, ponton, şat, layter,
Sondaj/fener platformu, kablo/boru döşeme aracı,
Yüzer otel/lokanta/fabrika /santral,
Yukarıda belirtilmeyen,ancak ekonomik ihtiyaçlar ve gelişen teknoloji kapsamında inşa edilmiş veya edilecek diğer deniz araçları,

Tescil İçin Gerekli Belgeler
Madde 5- Deniz araçlarının sicillere tescili için, sicil memurlukları tarafından istenilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.
Tescil talep dilekçesi,
Hakiki şahıs ise; nüfus sureti, ikametgah senedi,
Ticari şirket ise;Ticaret Sicili Gazetesi,imza sirküleri,
Tonaj/tonilato belgesi,
Deniz aracının faturası veya inşa belgesi,
Vergi levhası/vergi numarası,
Yurtdışından alınan deniz araçları için satış senedi veya satış faturası gümrük giriş beyannamesi,
Tescilli deniz araçları için, bayrak ülkesinin terkin belgesi,
Teşvikli deniz araçlarında teşvik belgesi,

Deniz Araçlarının Kaydedileceği Sicil Defterleri
Madde 6- Kapsama dahil deniz araçlarından;
Milli Gemi Sicili’ne kaydedilecek deniz araçları, Milli Gemi Sicil Defterine,
Türk Uluslar arası Gemi Sicili’ne kaydedilecek olan deniz araçları, Türk Uluslar arası kaydedilir

Deniz Araçları Tasdiknamesi

Madde 7- Bu Yönergenin 5 inci maddesinde belirtilen belgelerin ibrazından ve sicil memurlukları tarafından incelendikten sonra, durumları bu Yönetmeliğe uygun görülen deniz araçları sicillere kaydedilirler.
Sicil memurlukları, deniz aracının sicile kaydolunduğuna dair örnekleri Ek-1 ve Ek-2’de verilen deniz aracı tasdiknamesi düzenlerler. Tasdiknameye sicildeki kayıtların kapsamı aynen ve tam olarak geçirilir.

Sicillere Kaydedilecek Deniz Araçları İçin Tonaj Sınırı

Madde 8- Sicillere kaydedilecek deniz araçlarının,
Milli Gemi Sicili için 18 Grt ve üzeri,
Türk Uluslararası Gemi Sicili için 50 Grt ve üzeri,
olması şartı aranır.
Her iki sicil için 18 Grt’nin altındaki deniz araçlarının tescili ihtiyaridir.

Mali Hükümler

Madde 9- Deniz araçlarından; Milli Gemi Siciline tescil edilenleri 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu, Türk Uluslar arası Gemi Siciline tescil edilenleri ise 21/12/1999 tarihli ve 4490 sayılı Türk Uluslar arası Gemi Sicil Kanununda düzenlenen mali hükümlere tabidirler.

Uygulanacak Hükümler

(Değişik : 29.07.2002/01166 S.M.O.) Madde 10- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 29/5/1959 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 21/12/1999 tarih ve 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicil Kanunu ile 31/12/1956 tarihli ve 8520 sayılı Gemi Sicil Nizamnamesi, 13/3/1957 tarihli ve 8807 sayılı Gemi Bayrak Şahadetnameleri Hakkında Nizamname ve 23/6/2000 tarihli Türk Uluslararası Gemi Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

(Değişik : 29.07.2002/01166 S.M.O.) “Madde 11- Bu Yönerge, Bakanlık Makamının Onayı ile yürürlüğü girer”

Yürütme

Madde 12- Bu Yönerge hükümlerini, Denizcilik müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

(Ek: 29.07.2002/01166 S.M.O.) Ek Madde 1- Türkiye dışında bulunan bir deniz aracı Türk bayrağını çekme hakkını elde etmiş olursa, Deniz Aracı Tasdiknamesi yerini tutmak üzere bir Deniz Aracı Bayrak Şahadetnamesi verilir.

Deniz aracı malikinin veya maliklerden birinin talebi üzerine mahalli veya en yakın Türk Konsolosu tarafından, örnekleri Ek-3 ve Ek-4’de verilen Deniz Aracı Bayrak Şahadetnamesi düzenlenir.

29/5/1959 tarihli ve 6762sayılı Türk Ticaret Kanununun 824 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Türk bayrağı çekme hakkını elde eden deniz araçları için ise, örneği Ek-5’de verilen Deniz Aracı Bayrak Şahadetnamesi düzenlenir.”