Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası

Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası talebi
Madde 5- Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası talebinde bulunan geminin kaptanı veya vekili; istem dilekçesi, geminin kategorisine göre donatılmış tıbbi malzeme listesi ve varsa eski sertifikası ile birlikte geminin uğrak yaptığı limanın denetleme merkezine, hareketinden en az 24 saat önce başvurur. Uğrak yaptığı limanda denetleme merkezi bulunmaması veya denetim ekibinin oluşturulamadığı durumlarda, gemi jurnali kayıtları ile durumun belgelendirilmesi halinde, bu şartlara haiz ilk limanda Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası düzenletme talebinde bulunur.
Başvuru dilekçesinde, gemi kaptanı veya vekilinin kaşesi, imzası ve gemi mühürü okunaklı olarak bulunmalıdır.
Başvurunun incelenmesi ve denetim ekibinin oluşturulması
Madde 6- Dilekçe, ekleriyle birlikte, gelen evrak defterine kaydedilir.
Denetleme merkezi baştabibi veya sorumlu tabibi tarafından dilekçe ve ekleri incelenir ve denetim ekibi görevlendirilir. İnceleme ve denetim ekibi, en az iki kişiden oluşur. Bunlardan birisinin doktor olması şarttır. Diğeri, ilgili denetleme merkezindeki personel durumuna göre sağlık memuru, çevre sağlığı teknisyeni veya hemşire olabilir.
Denetleme merkezi baştabibi veya sorumlu tabibi uygun görürse ekip elemanlarının sayısını arttırabilir, fakat azaltamaz.
İnceleme ve denetim ekibinin gemideki görevleri
Madde 7- İnceleme ve denetim ekibi, gemide aşağıdaki iş ve işlemleri yapar;
a) Gerektiğinde inceleme ve denetim ekibinin gemiye gidiş-dönüşü için gerekli araç, gemi kaptanı veya vekili tarafından sağlanır.
b) İnceleme ve denetim ekibi, kaptan veya vekilinin vermiş olduğu dilekçe ve eklerine göre;
1) Geminin kategorisini belirler,
2) Geminin tüm yaşam mahallerinin, diğer kullanım alanlarının genel hijyen ve temizlik şartlarına haiz olup olmadığını kontrol eder,
3) Geminin kategorisine göre bulundurulması gereken tıbbi malzemeleri kontrol ederek denetler. Tıbbi malzemenin başka bir ülkeden temin edilmiş olması halinde Yönerge’nin terapödik gruplarında belirtilmiş olan farmakolojik isimlerdeki ilaçların gemide bulunmaması durumunda denetim ekibi, aynı terapödik gruptaki başka bir farmakolojik isimdeki ilacın veya aynı farmakolojik isimdeki farklı formlardaki ilaçların bulunmasını yeterli görebilir,
4) Tıbbi malzemelerde eksiklik tespit edildiğinde bu eksiklikler, kaptan veya vekiline geminin hareketinden önce tamamlattırılır,
5) Tıbbi malzemelerin saklanma ve korunma şartlarını, son kullanım tarihlerini EK-III/A’ya göre kontrol ederek, son kullanma tarihleri geçmiş olan tıbbi malzemelere EK-III/B deki tutanakla el koyar,
6) Uyuşturucu ve Psikotrop ilaçların, EK-IV de belirtilen şartlara uygun olarak muhafaza edilip edilmediğini kontrol eder,
7) Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yük Taşımacılığı Yasasında (IMDGC) belirtilen tehlikeli yükleri, bunların kalıntılarını veya çöplerini taşıyan gemilerin Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yük Taşımacılığı Yasasına (IMDGC) göre bulundurmaları gereken antidotlar açısından uygunluğunu denetler,
8) Gemi tahlisiye sandallarında, C kategorisi gemiler için gerekli olan tıbbi malzemeleri bu Yönerge’ye uygun bulundurup bulundurmadığını denetler,
9) Gerekli olan ilk yardım setinin EK-V de belirtilen esaslara uygunluğunu denetler,
10) Mürettebat arasında görevli tıp doktoru bulunmayan ve 12 den fazla yolcu taşıyan açık deniz gemilerinde bulundurulması gereken doktor çantasındaki tıbbi malzemeleri denetler,
c) Yapılan kontrol ve denetim sonucunda tespit edilen durum, EK-VIII deki tutanakla gemi kaptanı veya vekiline bildirilir.
Bu tutanak Bölüm A, Bölüm B, Bölüm C den oluşmakta olup, yerine yenisi verilinceye kadar geminin revirinde, reviri bulunmayan gemilerde uygun bir yerde Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası ile birlikte asılması ve geminin kaptanı veya vekili tarafından gemiye patenta verilmeden önce veya bir sonraki kontrolde denetim ekibine gösterilmek üzere Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası ile beraber muhafaza edilmesi zorunludur. Geminin tıbbi malzemelerinde eksiklik olması durumunda, eksiklikler tamamlanıncaya kadar gemiye patenta verilmez.
Yapılan denetim sonucunda eksiklik bulunmayan gemiler için, bu durumu tespit eden EK-VIII in Bölüm A sı doldurulacaktır.
Yapılan her denetim sonucunda eksikliği tespit edilen gemiler için, EK-VIII in Bölüm B si doldurulacaktır.
Bölüm B de belirtilmiş olan eksikliklerin giderilmesinden gemi kaptanı veya vekili sorumludur. Bu eksikliklerin giderilmesini müteakiben gemi kaptanı veya vekili tarafından Bölüm C doldurulacaktır.
d) Yapılan her gemi denetiminde Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikasının varlığı sertifikada istenen gerekliliklerin yerine getirildiği anlamı taşımaz. Sertifikanın zamanını geçmesi veya bulunmaması, tek başına cezayı gerektirmez. Bu gemiler, sertifika gerekliliklerini yerine getiriyorlarsa sertifika aranmaz, ancak geçerli sertifikası olmayan gemiler her limanda bu gereklilikler yönünden yeniden denetlenir. Bu gereklilikleri yerine getirmeyen gemilere patenta düzenlenmez ve limandan kalkışına izin verilmez. Sertifikası bulunan gemilere yapılan denetimlerde, gemi kaptanının beyanı esas alınarak sertifika gereklilikleri denetimi yapılmayabilir.
Yolcu gemileri için ilave koşullar
Madde 8- Mürettebatı arasında görevli tıp doktoru bulunmayan ve 12’den fazla yolcu taşıyan açık deniz gemilerinde bir doktor çantası bulundurulması zorunludur.
a) EK-VII de belirtilmiş olan listedeki tüm tıbbi malzeme, doktor çantasında bulundurulmalıdır. Bu çanta kilitli olmalı ve kilitli bir bölümde muhafaza edilmelidir. Anahtarlar kaptan veya vekili yada görevlendirdiği sağlık zabitinde bulunur.
b) Doktor çantası etiketinde “Bu çantadaki tıbbi malzemeler sadece görevli tıp doktoru veya sağlık zabiti tarafından kullanılabilir.” şeklinde bir ifade yer almalıdır.
c) Yolcu gemilerinde, her 100 kişi için bir ilk yardım seti olmak üzere maksimum üç set bulundurulmalı ve bu setlerden birisi doktor çantasında olmalıdır.
d) İlk yardım seti taşınabilir, su geçirmez bir kutuda muhafaza edilmeli ve üzerinde açık ve herkesin görebileceği bir şekilde “ilk yardım seti” ifadesi bulunmalıdır.
e) İlk yardım setinde EK-V de belirtilen tıbbi malzemeler bulundurulmalıdır.
Tehlikeli madde taşıyan gemiler için ilave koşullar
Madde 9- Tehlikeli yükleri, bu yüklerin kalıntılarını ve çöplerini taşıyan gemiler, bu Yönerge haricinde ayrıca, IMDGC ve MFAG’da belirtilmiş ve güncellenmiş olan yükümlülükleri de yerine getirmelidir.
Gemide taşınacak her türlü tıbbi malzeme miktarı; risk tahminine, mürettebat sayısına, yolculuğun uzunluğuna ve kazaya maruz kalma riskine göre belirlenmelidir.
Yük itibariyle tehlikeli madde taşıyan gemi kapsamında olmayan ancak bulundurduğu malzeme bakımından tehlike doğurabilecek özellikte olan gemiler kategorilerine bakılmaksızın, EK-I deki listeye ilave olarak uygun antidotu da bulundurmalıdır.
Bu maddelerin gemi tıbbi malzeme deposunda olması durumunda ayrıca temin edilmesi zorunlu değildir.

Gemi İlaç  Tıbbi Donanım Sertifikası düzenlenmesi
Madde 10- İnceleme ve denetim sonucunda;
a) Gemide düzenlenen denetim tutanağına istinaden EK-II de yer alan Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası düzenlenerek, inceleme ve denetim ekibindeki doktorun kaşesi ve imzası, denetleme merkezinin mühürü basılarak tarih atılır.
b) Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikasının;
1) Birinci nüshası, gemi kaptanı veya vekiline verilir,
2) İkinci nüshası, gemiden alınan dilekçe ve varsa geminin bir önceki Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikasısıyla birlikte denetleme merkezinde dosyalanır.
c) Denetleme merkezleri, verilen sertifikaları, günlük olarak HSSBS’ye kayıt eder.
d) Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikasının son üç aylık geçerli dönemi içinde, gemi
kaptanının kendi isteği ile denetleme merkezine başvurması durumunda yapılan denetleme ve inceleme neticesinde Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası yenilenebilir.

Gezi teknesi yat tekne gemi tersane yapımı imalat izni teşviki

Gezi teknesi yat tekne gemi tersane yapımı imalat izni teşviki

Yük gemisi  Gezi teknesi Yat Tekne Tersane

Resmi Gazete Tarihi: 24.09.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25593
DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE GEMİ İNŞA TESİSLERİNİN TEŞVİKİ HAKKINDAKİ KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Amaç
Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, 14/1/1982 tarihli ve 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanunun uygulamasını sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2 —Bu Yönetmelik; yurt dışından yeni veya kullanılmış olarak satın alınan yahut yurt dışında komple yeni olarak azami bir yıl içinde inşa ettirilecek gemiler (balıkçı tekneleri ile römorkörler hariç, balıkçı fabrika gemileri dahil), deniz araçları ve yüzer havuzlar ile, yurt içinde inşa veya tadil edilen yahut onarılan gemi veya deniz aracının (yüzer havuzlar dahil) ve bu gemilerin donatım ve seyirlerinde kullanılan yahut gemi ve yat üretim ve bakım-onarım tesislerinin inşa, tadil, tevsi ve onarımlarında kullanılacak yeni ve/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşların ithalinde uygulanır.
(Değişik ikinci fıkra:RG-29/08/2006-26274) Turizm amaçlı ve yeni olarak yurt dışından ithal edilecek veya aynı amaçla kullanılma taahhüdünde bulunulmak kaydıyla yurt içinde inşa edilecek her türlü yat, gezinti teknesi ve spor amaçlı teknelerin bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilebilmeleri için Kültür ve Turizm Bakanlığından yatırım belgesi almış olmaları gerekir. Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi almak suretiyle faaliyette bulunan her türlü yat, gezinti teknesi ve spor amaçlı teknelerin tadilat ve onarımlarında; donatım ve seyirlerinde kullanılacak yeni ve/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşlar da bu Yönetmelik kapsamında ithal edilebilir.
(Mülga üçüncü fıkra:RG-19/11/2004-25645)
Sigorta ve Klas Zorunluluğu
Madde 3 —Bu Yönetmelik kapsamında ithal edilecek gemilerin; Denizcilik Müsteşarlığınca kabul edilen,
a) P&I klüplerinden biri tarafından yapılmış devamlı P&I sigortasına sahip olması,
b) Klas kuruluşlarından birinden şartsız bir şekilde klaslı olması,
c) (Ek:RG-19/11/2004-25645) Geçerli bir tekne ve makine sigortasına sahip olması,
zorunludur.
Bu şekilde ithal edilen gemiler, ithal tarihinden sonra P&I sigortası ve klas şartlarından birini kaybettikleri takdirde faaliyet yapamazlar. Balıkçı fabrika gemileri ve turizm amaçlı yat ithallerinde P&I sigortası aranmaz. (Değişik son cümle:RG-19/11/2004-25645) Denizcilik Müsteşarlığınca; kabul edilen P&I ve klas kuruluşlarının listesi, bağlı olduğu Bakan tarafından onaylandıktan sonra ilgililere duyurulur.
Başvuru Esasları
Madde 4 —Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kapsamda bulunan malları 14/1/1982 tarih ve 2581 sayılı Kanun uyarınca gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergi ve resimlerden (damga resmi dahil) muaf olarak ithal etmek isteyenler; aşağıdaki belgelerle birlikte Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine müracaat ederler:
a) Talep konusu mallarla ilgili bir adet orijinal fatura (iki adet sureti ile faturanın iki adet tercümesi ile birlikte) veya talep konusu mal yurt dışında inşa ettirilecek gemi veya deniz aracı ise, orijinal fatura yerine proforma fatura (iki adet sureti ile faturanın iki adet tercümesi ile birlikte).
b) Gemi inşa, tadil, tevsi ve onarım tesisleriyle (yüzer havuzlar dahil) ilgili talepler için son yıla ait tasdikli kapasite raporu.
Faturaların Onaylanması
Madde 5 —Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri bu Yönetmelik esaslarına uygun taleplerle ilgili olarak
a) Orijinal faturalara “İŞBU FATURA KAPSAMINDAKİ MAL 2581 SAYILI KANUNA GÖRE GÜMRÜK MUAFİYETİNDEN YARARLANIR” şerhi koyarak tasdik eder ve orijinal fatura ile bir suretini ilgiliye verir, diğerini de muhafaza eder.
b) Yurt dışında tamamen yeni olarak inşa ettirilecek gemi veya deniz vasıtaları ile ilgili proforma faturalara “İŞBU FATURA KAPSAMINDAKİ MAL, İŞ BU TARİHTEN İTİBAREN 1 (BİR) YIL İÇİNDE BAYRAK ŞAHADETNAMESİ ALINMASI VE ŞAHADETNAME TARİHİNDEN İTİBAREN 1 (BİR) YIL İÇİNDE (MÜCBİR SEBEPLER HARİÇ) FİİLİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ YAPILMASI VE FİİLİ İTHALAT SIRASINDA DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞINCA KABUL EDİLEN DEVAMLI BİR P&I SİGORTASI İLE ŞARTSIZ BİR KLAS SERTİFİKASINA SAHİP OLMASI KAYDIYLA, 2581 SAYILI KANUNA GÖRE GÜMRÜK MUAFİYETİNDEN YARARLANIR” şerhi koyarak tasdik eder ve faturanın bir suretini muhafaza eder ve diğerini de ilgiliye verir.
Yeni İnşa Gemilerin Fiili İthali
Madde 6 —Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendine göre proforma faturasını onaylatmış bulunan talep sahibi, yurt dışında komple yeni olarak inşa ettirdiği gemisinin/deniz aracının aynı bentte belirtilen süreler içinde fiili ithalini sağlamak için gemiye/deniz aracına ait orijinal kati faturayı, bunun iki sureti ve tercümelerini, P&I sigortası poliçesini, şartsız klas sertifikasını ve bu belgelere ilişkin suret ve tercümeler ile birlikte proforma faturayı onaylattığı Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğüne başvurur. Bölge Müdürlüğü fatura ve belgeleri kontrol eder. Bütün belgelerin tamam olduğunu tespit etmesi halinde orijinal fatura ve suretlerine “İŞBU FATURA KAPSAMINDAKİ MAL 2851 SAYILI KANUNA GÖRE GÜMRÜK MUAFİYETİNDEN YARARLANIR” şerhi koyarak tasdik eder ve orijinal fatura ile bir suretini ilgiliye verir, diğerini de muhafaza eder.
Bu maddeye göre fiili ithali gerçekleştirilmek istenilen ancak, daha önce proforma faturası ibraz edilmemiş olan gemi ve deniz araçlarına, P&I sigortası ve klas şartını taşımaları kaydıyla bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinde düzenlenen hazır gemi/deniz aracı ithali işlemi uygulanır.
Gümrük İşlemleri
Madde 7 —Gümrük İdaresi, talep sahibi firmanın ilgili merciden aldığı üzerine şerh düşülmüş faturaya istinaden bu fatura muhteviyatı malların gümrük vergisi ve ithalde alınan diğer vergi ve resimlerden (damga resmi dahil) muaf olarak ithal edilmesini sağlar. Söz konusu eşyanın ithalatı eşyaya ilişkin dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat gereğince alınması gereken izin ve belgelerin tamamlanması halinde gerçekleştirilir.
Gümrük İdaresi, talep sahibi gerçek veya tüzel kişinin yurt dışında komple yeni olarak inşa ettirdiği gemi/deniz aracının Türk limanlarına gelmesini müteakip ibraz ettiği ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca üzerine şerh düşülmüş orijinal kati faturasına istinaden gemi/deniz aracının gümrük muafiyeti ile ithal edilmesini sağlar.
Hazine Müsteşarlığına Bildirim
Madde 8 —Geminin/deniz aracının geçici ve/veya kesin ithalini müteakip ilgili ithalatçı en geç bir ay içerisinde; kullanılan krediler döviz alım ve satış bilgileri, yaş, tip, boyutlar ve tonaj gibi gemiye ilişkin bilgileri ve istenecek diğer gerekli bilgileri Hazine Müsteşarlığına verir. Hazine Müsteşarlığı bu bilgiler çerçevesinde gerekli değerlendirmeleri yapar.
Diğer Bildirimler
Madde 9 —Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri bu Yönetmelik kapsamında yapılan ithalat ile ilgili faturaları tasdik ettikten sonra, yatlar ile ilgili fatura kapsamındaki bilgileri Kültür ve Turizm Bakanlığına, diğer gemiler/deniz araçları ile ilgili fatura kapsamındaki bilgileri de Dış Ticaret Müsteşarlığına tasdik tarihinden itibarin en geç 30 gün içerisinde bildirirler.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 10 —21/6/1989 tarihli ve 20202 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 11 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 —Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Mevcut başvuru yapanlar (1)
GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanılmış her türlü yat, gezinti teknesi ve spor amaçlı tekne ithali için Denizcilik Müsteşarlığı bölge müdürlüklerine başvuranların hakları saklıdır.

Gemi yapımı tesisleri teşviki

Resmi Gazete Tarihi: 24.09.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25593
DENİZ TİCARET FİLOSUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE GEMİ İNŞA TESİSLERİNİN TEŞVİKİ HAKKINDAKİ KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Amaç
Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, 14/1/1982 tarihli ve 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanunun uygulamasını sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2 —Bu Yönetmelik; yurt dışından yeni veya kullanılmış olarak satın alınan yahut yurt dışında komple yeni olarak azami bir yıl içinde inşa ettirilecek gemiler (balıkçı tekneleri ile römorkörler hariç, balıkçı fabrika gemileri dahil), deniz araçları ve yüzer havuzlar ile, yurt içinde inşa veya tadil edilen yahut onarılan gemi veya deniz aracının (yüzer havuzlar dahil) ve bu gemilerin donatım ve seyirlerinde kullanılan yahut gemi ve yat üretim ve bakım-onarım tesislerinin inşa, tadil, tevsi ve onarımlarında kullanılacak yeni ve/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşların ithalinde uygulanır.
(Değişik ikinci fıkra:RG-29/08/2006-26274) Turizm amaçlı ve yeni olarak yurt dışından ithal edilecek veya aynı amaçla kullanılma taahhüdünde bulunulmak kaydıyla yurt içinde inşa edilecek her türlü yat, gezinti teknesi ve spor amaçlı teknelerin bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilebilmeleri için Kültür ve Turizm Bakanlığından yatırım belgesi almış olmaları gerekir. Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgesi almak suretiyle faaliyette bulunan her türlü yat, gezinti teknesi ve spor amaçlı teknelerin tadilat ve onarımlarında; donatım ve seyirlerinde kullanılacak yeni ve/veya kullanılmış makine, teçhizat ve demirbaşlar da bu Yönetmelik kapsamında ithal edilebilir.
(Mülga üçüncü fıkra:RG-19/11/2004-25645)
Sigorta ve Klas Zorunluluğu
Madde 3 —Bu Yönetmelik kapsamında ithal edilecek gemilerin; Denizcilik Müsteşarlığınca kabul edilen,
a) P&I klüplerinden biri tarafından yapılmış devamlı P&I sigortasına sahip olması,
b) Klas kuruluşlarından birinden şartsız bir şekilde klaslı olması,
c) (Ek:RG-19/11/2004-25645) Geçerli bir tekne ve makine sigortasına sahip olması,
zorunludur.
Bu şekilde ithal edilen gemiler, ithal tarihinden sonra P&I sigortası ve klas şartlarından birini kaybettikleri takdirde faaliyet yapamazlar. Balıkçı fabrika gemileri ve turizm amaçlı yat ithallerinde P&I sigortası aranmaz. (Değişik son cümle:RG-19/11/2004-25645) Denizcilik Müsteşarlığınca; kabul edilen P&I ve klas kuruluşlarının listesi, bağlı olduğu Bakan tarafından onaylandıktan sonra ilgililere duyurulur.
Başvuru Esasları
Madde 4 —Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kapsamda bulunan malları 14/1/1982 tarih ve 2581 sayılı Kanun uyarınca gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergi ve resimlerden (damga resmi dahil) muaf olarak ithal etmek isteyenler; aşağıdaki belgelerle birlikte Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine müracaat ederler:
a) Talep konusu mallarla ilgili bir adet orijinal fatura (iki adet sureti ile faturanın iki adet tercümesi ile birlikte) veya talep konusu mal yurt dışında inşa ettirilecek gemi veya deniz aracı ise, orijinal fatura yerine proforma fatura (iki adet sureti ile faturanın iki adet tercümesi ile birlikte).
b) Gemi inşa, tadil, tevsi ve onarım tesisleriyle (yüzer havuzlar dahil) ilgili talepler için son yıla ait tasdikli kapasite raporu.
Faturaların Onaylanması
Madde 5 —Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri bu Yönetmelik esaslarına uygun taleplerle ilgili olarak
a) Orijinal faturalara “İŞBU FATURA KAPSAMINDAKİ MAL 2581 SAYILI KANUNA GÖRE GÜMRÜK MUAFİYETİNDEN YARARLANIR” şerhi koyarak tasdik eder ve orijinal fatura ile bir suretini ilgiliye verir, diğerini de muhafaza eder.
b) Yurt dışında tamamen yeni olarak inşa ettirilecek gemi veya deniz vasıtaları ile ilgili proforma faturalara “İŞBU FATURA KAPSAMINDAKİ MAL, İŞ BU TARİHTEN İTİBAREN 1 (BİR) YIL İÇİNDE BAYRAK ŞAHADETNAMESİ ALINMASI VE ŞAHADETNAME TARİHİNDEN İTİBAREN 1 (BİR) YIL İÇİNDE (MÜCBİR SEBEPLER HARİÇ) FİİLİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ YAPILMASI VE FİİLİ İTHALAT SIRASINDA DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞINCA KABUL EDİLEN DEVAMLI BİR P&I SİGORTASI İLE ŞARTSIZ BİR KLAS SERTİFİKASINA SAHİP OLMASI KAYDIYLA, 2581 SAYILI KANUNA GÖRE GÜMRÜK MUAFİYETİNDEN YARARLANIR” şerhi koyarak tasdik eder ve faturanın bir suretini muhafaza eder ve diğerini de ilgiliye verir.
Yeni İnşa Gemilerin Fiili İthali
Madde 6 —Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendine göre proforma faturasını onaylatmış bulunan talep sahibi, yurt dışında komple yeni olarak inşa ettirdiği gemisinin/deniz aracının aynı bentte belirtilen süreler içinde fiili ithalini sağlamak için gemiye/deniz aracına ait orijinal kati faturayı, bunun iki sureti ve tercümelerini, P&I sigortası poliçesini, şartsız klas sertifikasını ve bu belgelere ilişkin suret ve tercümeler ile birlikte proforma faturayı onaylattığı Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğüne başvurur. Bölge Müdürlüğü fatura ve belgeleri kontrol eder. Bütün belgelerin tamam olduğunu tespit etmesi halinde orijinal fatura ve suretlerine “İŞBU FATURA KAPSAMINDAKİ MAL 2851 SAYILI KANUNA GÖRE GÜMRÜK MUAFİYETİNDEN YARARLANIR” şerhi koyarak tasdik eder ve orijinal fatura ile bir suretini ilgiliye verir, diğerini de muhafaza eder.
Bu maddeye göre fiili ithali gerçekleştirilmek istenilen ancak, daha önce proforma faturası ibraz edilmemiş olan gemi ve deniz araçlarına, P&I sigortası ve klas şartını taşımaları kaydıyla bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinde düzenlenen hazır gemi/deniz aracı ithali işlemi uygulanır.
Gümrük İşlemleri
Madde 7 —Gümrük İdaresi, talep sahibi firmanın ilgili merciden aldığı üzerine şerh düşülmüş faturaya istinaden bu fatura muhteviyatı malların gümrük vergisi ve ithalde alınan diğer vergi ve resimlerden (damga resmi dahil) muaf olarak ithal edilmesini sağlar. Söz konusu eşyanın ithalatı eşyaya ilişkin dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat gereğince alınması gereken izin ve belgelerin tamamlanması halinde gerçekleştirilir.
Gümrük İdaresi, talep sahibi gerçek veya tüzel kişinin yurt dışında komple yeni olarak inşa ettirdiği gemi/deniz aracının Türk limanlarına gelmesini müteakip ibraz ettiği ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca üzerine şerh düşülmüş orijinal kati faturasına istinaden gemi/deniz aracının gümrük muafiyeti ile ithal edilmesini sağlar.
Hazine Müsteşarlığına Bildirim
Madde 8 —Geminin/deniz aracının geçici ve/veya kesin ithalini müteakip ilgili ithalatçı en geç bir ay içerisinde; kullanılan krediler döviz alım ve satış bilgileri, yaş, tip, boyutlar ve tonaj gibi gemiye ilişkin bilgileri ve istenecek diğer gerekli bilgileri Hazine Müsteşarlığına verir. Hazine Müsteşarlığı bu bilgiler çerçevesinde gerekli değerlendirmeleri yapar.
Diğer Bildirimler
Madde 9 —Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri bu Yönetmelik kapsamında yapılan ithalat ile ilgili faturaları tasdik ettikten sonra, yatlar ile ilgili fatura kapsamındaki bilgileri Kültür ve Turizm Bakanlığına, diğer gemiler/deniz araçları ile ilgili fatura kapsamındaki bilgileri de Dış Ticaret Müsteşarlığına tasdik tarihinden itibarin en geç 30 gün içerisinde bildirirler.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 10 —21/6/1989 tarihli ve 20202 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 11 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 —Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Mevcut başvuru yapanlar (1)
GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanılmış her türlü yat, gezinti teknesi ve spor amaçlı tekne ithali için Denizcilik Müsteşarlığı bölge müdürlüklerine başvuranların hakları saklıdır.