TANKER TEMİZLEME TESİSLERİ TEBLİĞİ

29 Ocak 2009 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27125
Çevre ve Orman Bakanlığından:

TANKER TEMİZLEME TESİSLERİ TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, karayolu veya kombine taşımacılık ile taşınan tüm kimyasal ürünleri taşıyan donanımların temizlenmesi ve yeniden kullanımı sırasında oluşan atıkların, çevreye duyarlı bir şekilde bertarafının sağlaması ve kontrolünün yapılmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, karayolu ve kombine taşımacılık ile taşınan tüm kimyasal ürünleri taşıyan ekipmanların temizlendiği hallerde temizleme işlemleri sonrasında oluşabilecek atıklar ile oluşan atık suyun ilgili mevzuat çerçevesinde arıtılması ve bertaraf edilmesinin gerekliliği ve bu konuda hizmet veren temizleme tesislerinde bulunması gereken asgari şartları kapsamaktadır. Metal variller bu Tebliğ kapsamı dışındadır.

Hukuki dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ,

a) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesine,

b) 05/07/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesine,

c) 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak ve

d) 30/11/2005 tarihli ve 5434 sayılı Kanunla katılmamızın uygun bulunduğu Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasını (ADR Konvansiyonunu),

b) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

c) Dolum tesisi: Müşterileri adına araçlara dolum yapan tesisleri,

ç) Ekipman: Tanker tipi araç ve konteynerler, tankerler, tank konteynerler, izo konteynerler, IBC tanklar ve benzeri kapları,

d) IBC tank: Ultraviyole ışınlara karşı stabilize edilmiş yüksek moleküler, yüksek yoğunluk polietilenden üretilen, paslanma, korozyon ve güçlü kimyasallara karşı yüksek dayanıma sahip, akışkan haldeki maddelerin depolanması ve taşınmasında kullanılan, gövdesinde çelik kafesler bulunan konteyneri,

e) MGBF-MSDS: Kimyasal maddelere ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu,

f) Tanker tipi araç: Karayolu ve kombine taşımacılık türleri ile kimyasal ürünlerin nakliyesinde kullanılan tanker kamyon, tır-dorse, tank konteyner ve izo konteynerleri,

g) Taşıma kapları: IBC tank, plastik varil ve bidonları,

ğ) Taşıyıcı: Karayolu ve kombine taşımacılık türleri ile kimyasal madde taşımasını üstlenen firmaları,

h) Temizleme belgesi: Temizlenmiş tanker tipi araçlara verilen belgeyi,

ı) Temizleme etiketi: Taşıma kaplarının temizlendiğini gösterir etiketleri,

i) Temizleme izin belgesi: Bu Tebliğ kapsamındaki temizleme hizmetlerini vermek amacıyla tesis kurmak isteyenlerin alacakları belgeyi,

j) Temizleme tesisi: Bakanlıkça Temizleme İzni Belgesi verilmiş ve Bu Tebliğin 6 ıncı maddesinde tanımlanan ünite ve yeterliliğe sahip iktisadi işletmeleri,

k) Üretici: Kimyasal madde üreten tesisleri,

l) Yetkilendirilmiş kuruluş: Kimyasal ürün taşıma araçları temizleyicilerinin, bu Tebliğde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek üzere oluşturdukları, Bakanlık tarafından yetki verilen tüzel kişiliği haiz kuruluşları,

ifade etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurallar

Genel kurallar

MADDE 5 – (1) Taşınacak ürünün bir önceki ürünle aynı olması veya sürekli aynı ürünü taşıyan araçlar için temizleme zorunluluğu, taşınan ürünün ve taşıyan aracın özelliğine bağlı olarak taşıyıcı ve üretici tarafından belirlenir. Taşınan ürünün değişmesi halinde temizleme zorunludur.

(2) Ekipmanın temizlenmesi gerekiyorsa 6 ncı maddede tanımlanan yetkili tesislerde temizlenerek, taşıyıcı tarafından Temizleme Belgesi alınması zorunludur. Taşıyıcılar dolum öncesinde yüklemenin yapıldığı tesise bu belgeyi ibraz etmekle yükümlüdürler.

(3) Üretici, dolum işlemini yapan tesisler/yükleyiciler, temizlenmiş ekipmanların Temizleme Belgesini sorgulamak durumundadırlar.

(4) Üretici, dolum işlemi yapan tesisler/yükleyiciler, temizleme yapılmış ekipmanların dolum öncesi Temizleme Belgesini almakla ve bir nüshasını Bakanlığa veya yetkilendirilmiş kuruluşa iletmekle yükümlüdür.

(5) Temizleme tesisleri Bakanlıktan Temizleme İzin Belgesi almakla yükümlüdürler,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel Hükümler

Temizleme tesisi

MADDE 6 – (1) Temizleme tesisleri;

(2) Tebliğ standartlarına göre aşağıdaki teknik donanıma sahip olmakla ve bu donanım ile temizliğinin yapılmasını sağlamakla,

(a) Temizlenecek ürünlere göre yeterli kapasiteye sahip buhar kazanı.

(b) Basınçlı sıcak ve soğuk su desteğini sağlayacak pompa sistemi.

(c) Temizleme işlemi sırasında tank veya kap içine girecek ve küresel yıkama yapılmasını sağlayacak dönerli yıkama başlığı.

(ç) Temizleme işlemi sırasında kullanılacak yıkama kimyasallarının uygun dozajı için dozajlama sistemi.

(d) Temizleme işleminde kullanılan su için su işleme sistemleri (kireç alıcı, bakterilerden arındırma ve diğerleri).

(e) Temizlenecek ürünlerin teknik bilgi formlarındaki önemli bilgileri kapsayacak ve bu ürünlerin nasıl temizleneceğini belirten temizleme prosedürleri.

(f) Kanunlarla belirlenen deşarj değerlerini sağlayacak evsafta arıtma tesisi.

(3) Temizleme sonrasında Temizleme Belgesini doğru bilgiler ile düzenleyip vermekle,

(4) Atık su arıtma tesisini kurarak atık suyunu 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda arıtmakla,

(5) Oluşacak atıkları Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda bertaraf etmekle,

(6) Oluşacak tüm kayıt ve belgeleri Bakanlığa ibraz etmekle,

(7) IBC ve diğer taşıma kapları temizliğinde Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin gerekli maddelerine uygun bildirim yapmakla ve Bakanlığın belirlediği temizleme etiketini temizlenen kaba kaybolmayacak şekilde iliştirmek ile

sorumludur.

Temizleme belgesi

MADDE 7 – (1) Temizleme Belgesi Bakanlıkça belirlenmiş Ek-1’deki belgedir.

(2) Bakanlıktan geçici izin veya Temizleme İzin Belgesi almış kuruluşlar tarafından verilebilir.

(3) Belge içindeki tüm hanelerin doldurulması zorunludur

(4) Belgenin tüm kopyalarının kaşelenip imzalanması zorunludur.

(5) Bu belge dört nüsha düzenlenip, bir nüsha Bakanlığa veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşa gönderilmek üzere iki nüshası dolum tesisine, bir nüshası taşımacı firmaya verilecek ve bir nüshası da temizleme tesisinde kalacaktır.

(6) Temizleme etiketi Bakanlıkça belirlenmiş Ek-2’deki belgedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Temizleme Tesisleri İle İlgili Hükümler

Temizleme izni

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğin 6 ıncı maddesinde verilen asgari teknik donanıma sahip tesislere Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 27 nci ve 28 inci maddelerinde tanımlanan lisans düzenlemesi kapsamında Temizleme İzin Belgesi verilir.

Temizleme tesislerine ön izin verilmesi

MADDE 9 – (1) Temizleme tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, kuracakları tesisle ilgili her türlü plan, proje, rapor, teknik veri, açıklamalar ve diğer dokümanlarla birlikte Bakanlığa başvurur.

(2)Bu başvurularda;

a) Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Belgesi veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararının,

b) Tesisin ilgili mevzuatta istenen şartları yerine getirebileceğini gösterir fizibilite raporunun,

c) Planlanan tesise ait uygulama ölçeğinde her türlü mühendislik proje ve raporlarının,

ç) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin Ek-13’ünde belirtilen bilgi ve belgelerin bulunması,

d) Bu Tebliğin 6 ıncı maddesinde verilen teknik donanıma ait proje, proforma fatura ve bilgileri sunması

zorunludur.

(3) Bakanlık projeleri inceler, uygun gördüğü takdirde ön izin verir. Ancak, ön izin projeye verildiğinden, ön izin ile faaliyete başlanamaz ve hiçbir şekilde yıkama yapılamaz.

Temizleme tesislerine geçici izin ve izin verilmesi

MADDE 10 – (1) Temizleme tesisi kurmak, işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler Bakanlıktan izin almak zorundadır. Temizleme tesislerine izin verilmesi aşamasında Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin Ek-14’ünde verilen bilgi ve belgeler talep edilir.

(2) Temizleme tesisi işletmecisi Bakanlığa izin başvurusu yaptığında işletme esnasında bu Tebliğ esaslarına uygun olarak çalıştığını belgelemek amacıyla Bakanlıkça belirlenecek bir süre için tesise geçici çalışma izni verilir. Tesis bu izin süresince Bakanlığın denetimi altında faaliyet gösterir. Bu izin bir yılı geçmeyecek şekilde uygulanır. Tesisin geçici çalışma izni süresince ön izinde belirtilen işletme şartlarını sağlayamaması durumunda, durum düzeltilinceye kadar tesisin faaliyeti durdurulur.

(3) Ön izin verilen tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığının Bakanlıkça yerinde tespit edilmesi, işletme planının değerlendirilip uygunluğunun tespit edilmesi ve geçici çalışma izni süresinde tesisin işletme koşullarını sağlayabildiğine karar verilmesi halinde Bakanlıkça tesise işletme izni verilir. Bu izin üç yıl süre ile geçerlidir, gerekli durumlarda uzatılabilir veya şartlı verilir. İzin devredilecek ise, Bakanlığa başvurulur ve idari izinler yenilenir.

(4) Geçici çalışma izni veya işletme izni almış olan temizleme tesisleri işletmecileri tesisin işletme koşulları, tesisle ilgili ölçümler ve mevzuata uygun çalıştığına ilişkin bilgi ve belgeleri içeren raporları Bakanlığın belirleyeceği periyotlarda Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.

İzin iptali

MADDE 11 – (1) Bakanlıkça yapılan denetimlerde, tesisin izne uygun olarak çalıştırılmadığının, mevzuatta istenen şartların sağlanmadığının, tesisle ilgili ölçümlerin düzenli olarak yapılmadığının veya kaydedilmediğinin tespit edilmesi halinde, 14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin 29 uncu maddesi uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Cezai müeyyide

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde belirtilen şartlara uyulmaması halinde 2872 sayılı Çevre Kanununun 15 ve 20 inci maddelerindeki yaptırımlar uygulanır.

Geçiş Süreci

Geçici Madde 1 – (1) Üretim ve dolum tesislerinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde halihazırda tanker temizleme hizmeti veren ve henüz izni bulunmayan işletmelerin bu Tebliğ hükümlerini uygulamak ve temizleme izni almak için başvuruda bulunma süresi en geç 31/5/2009’dur.

(2) Mevcut durumda tanker temizleme hizmeti veren işletmelerin bulunmadığı bölgelerde yer alan üretici ve dolum tesisleri 1/7/2009 tarihine kadar Tebliğ hükümlerinden muaf sayılacaktır.

(3) Ancak anılan tesisler bu tip temizleme tesisleri açılmaması durumu göz önüne alınarak ya kendi tesislerine entegre edilecek temizleme ünitelerini kurmak ya da birlik oluşturarak Tebliğ gereklerini sağlayacak temizleme tesisi kurmak üzere en geç 31/5/2009 tarihine kadar Bakanlığa başvuruda bulunmak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür

Emisyon İzni Belgesi

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK
DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler

Madde 1- Bu yönergenin amacı, 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine göre ilgili Valiliğe yazılı başvuru ile verilecek izin dosyasında olması gereken bilgi, belge ve teknik verilerin neler olduğunu ve nasıl hazırlanacağını belirterek, Yönetmeliğin belirtilen hususlar çerçevesinde uygulanmasını sağlamaktır.

Madde 2- “Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde verilecek emisyon ön izni ve emisyon izni için genel ilkeler şunlardır:
a) İzne esas teşkil edecek olan dosya tam olarak Valiliğe teslim edilir,
b) Yönerge ekinde yer alan Emisyon İzin Başvuru Formu faaliyet sahibi tarafından doldurularak izin dosyası ile birlikte Valiliğe teslim edilir.
c) İzne esas olan tesisin, izne tabi tesislerin hangi listesinde (Liste A, Liste B) olduğu Valilik tarafından değerlendirilir.
d) Emisyon ve hava kalitesi (İmisyon) ölçümleri, kalibre edilmiş ölçüm cihazları ile akredite olmuş ve/veya Bakanlıkça uygun görülen laboratuarlarda yetkili kişiler tarafından yapılır,
e) İzne esas olan tesis için ÇED Olumlu Kararı veya ÇED Gerekli Değildir Kararı verilip verilmediği Yönetmeliğin 8.maddesi (a) bendi çerçevesinde değerlendirilir.
f) Yönetmelikte öngörülen hesap ve modelleme çalışmalarında uluslar arası kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan hava kirliliği dağılım modelleri ve metotları kullanılır.
g) İzin dosyaları Yönetmelikteki esaslara göre belirtilen süreler içinde değerlendirilir,
h) Tesis Valilikçe oluşturulan komisyon tarafından yerinde incelenir.
i) İzin dosyaları Valilik tarafından Bakanlığa tam olarak gönderilir.
j) İzne tabi tesislerin A Listesinde yer alan tesisler için Emisyon İzin Dosyası iki nüsha olarak hazırlanır. Bir tanesi Bakanlığa gönderilir. Bir tanesi Valilikte muhafaza edilir.
k) İzin dosyasında iş ve endüstriyel sırlar ihtiva eden bilgi ve belgeler var ise bunlar belirtilerek, ayrı grup halinde sunulur. Bu durumda tesise ait diğer bilgi ve belgelerin tesisin çevreye olan etkilerini açıkça ortaya koyacak özellikte olmasına dikkat edilir.

İKİNCİ BÖLÜM
İzin Alma Başvurusunda Bulundurulması Gereken Bilgi, Belge Ve Teknik Veriler

Madde 3- Emisyon izin dosyasında; izne esas olan tesis için aşağıdaki genel tanıtım bilgileri yer alır.
a) Tesisin adı.
b) Tesisin ticari unvanı.
c) Haberleşme adresi.
d) Tesisin bulunduğu İl/İlçe.
e) Tesisin yetkili elemanlarının adı, soyadı ve telefon numarası:
– Genel Müdür,
– Teknik Müdür,
– Sorumlu Kontrol Görevlisi(Mühendisi, Teknisyen vb.),
f) Gerektiğinde tesis hakkında bilgi ve belge istenecek veya görüşme yapılabilecek sorumlu ve teknik elemanın adı, soyadı, ünvanı, adresi, telefon numarası,
g) Tesisin kullanım sahası:
– Toplam alanı (m2),
– Tesisin kurulu olduğu alan (m2),
– Sosyal ve idari bölümlerin alanı (m2),
– Yeşil alan (m2),
– Boş alan (m2),
h) Tesisin ana üretimi, ürün cinsi, Proses ve Yakma Sistemlerinde kullanılan yakıt ve miktarı, yakıt kullanılan ünitelerin ayrı ayrı yakıt ısıl gücü ve toplam yakıt ısıl gücü, üretim kapasitesi,
i) (h) bendinde belirtilen bilgiler çerçevesinde Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin EK-3 İzne Tabi Tesisler Listesine göre tesisin yeri (Liste A veya Liste B),

Madde 4- İzin dosyasında; izne esas olan tesis için aşağıdaki bilgi ve belgeler yer alır.
a) Dilekçe,
b) Gazete İlanı :
İzne tabi tesislerin A listesinde yer alan tesisler için emisyon ön izni aşamasında
Yönetmeliğin 8.maddesinin (a) bendinin 2.fıkrasında belirtilen hususlar dikkate
alınarak gazete ilanı verilir.
c) Emisyon İzin Başvuru Formu (Ek1)
d) Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerini yerine getireceğine dair Taahhütname,
e) 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita ve tesisin kurulu bulunduğu alanın topoğrafik koşulları da dikkate alınarak uluslararası geçerliliği olan Hava Kirliliği Dağılım Modellemesi kullanarak Hava Kalitesine Katkı Değerini hesaplayan ve gösteren dağılım modelini ve model çıktısının CD ortamında sunulması. (Yönetmeliğin 40. Maddesinde verilen kütlesel debi değerlerini aşan ve Hava Kalitesi Ölçümü gereken izne tabi tesislerin A listesinde yer alan tesisler için)
f) İzne tabi tesislerin A listesinde yer alan tesisler için; tesisin de içerisinde yer aldığı alanın/bölgenin en son yapılan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve notları veya 1/5000’lik Nazım İmar Planı ve notları veya 1/1000’lik Uygulama İmar Planı ve notları, tesis alanına ait bu planlar yoksa; tesis etki alanını tanımlayan uydu fotoğrafları veya işletmeci tarafından hazırlanacak kroki haritaların üzerinde arazi kullanım durumları (sanayi, yerleşim birimleri, orman, tarım alanı vb.) belirlenecek
g) Tesis alanındaki birimlerin arazi yerleşim planları ile birimlerin içerisindeki ünitelerin yerleşim planları,
h) Tesis etki alanı için, tesisin çevresinde yer alan sanayi, yerleşim yerleri, orman ve tarım alanları ile ilgili detaylı bilgiler (inceleme alanı çapı en az 2 km. olmalıdır.)
i) Tesisin bulunduğu yöredeki hava kalitesi durumu hakkında bilgiler (hava kalitesi
ölçüm sonuçları, inversiyon durumu vb.),
j) Ayrıntılı ve açıklamalı proses iş akım şeması.(Akım şeması üzerinde emisyon kaynakları işaretlenecektir.)
k) Makine yerleşim planı. (Plan üzerinde emisyon kaynakları gösterilecektir.)
l) İzne tabi tesislerin A listesinde yer alan tesisler için meteorolojik veriler (yıllık ve aylık min./max./ort sıcaklık, rüzgar hızı ve yönü, bulutluluk vb. değerler, atmosferik kararlılık), Yetkili merci gerekirse A Listesinde yer alan tesisler için saatlik verileri de isteyebilir. İzne tabi tesislerin B listesinde yer alan tesisler için modelleme yapılmasının gerekli olduğu hallerde bu meteorolojik veriler kullanılır.
m) İzin dosyasında yer alan tüm bilgi, belge, emisyon ve/veya hava kalitesi ölçüm raporu ve diğer bilgiler elektronik ortamda (CD vb.) hazırlanarak İzin Doyası ile birlikte verilecektir.
n) Tesisin genel yerleşimi ve ölçüm yapılan ünite ve noktaların fotoğrafları,
o) Üretimde kullanılacak hammaddeler ve yardımcı maddelerin;
– Ticari ve kimyasal adları, bileşimleri,
– Yıllık ve aylık hammadde girdileri,
– Programlanan tüketimleri,
– Birim ürün elde etmek için kullanılan miktarları,
– Yönetmeliğin 39. Maddesinde yer alan kimyasal maddelerin cinsleri, miktarları,
p) Hammaddenin ve yakıtın tesise gelişi ve ürünlerin sevkiyatı ve pazarlanması için kullanılan ulaşım biçimleri (Karayolu, Demiryolu, Liman, İskele, Hava limanı, Boru Hattı) ve miktarına göre dağılımı,
r) Ürünler ve yan ürünlerin;
– Ticari ve kimyasal adları, bileşenleri,
– Yıllara ve aylara göre elde edilmesi programlanan miktarları.
s) Kapasite raporu,
t) Valilik tarafından yerinde yapılan incelemeye dayalı olarak hazırlanan teknik rapor,(Emisyon izni başvuru aşamasında ve emisyon izin belgesi verilmesi aşamasında)

Madde 5- Emisyon ölçüm raporu aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde hazırlanır ve Emisyon Ölçüm Raporu’nun aslı izin dosyasında yer alır.
a) Faaliyetin açık bir şekilde anlatımı,
b) Emisyon parametreleri, kirletici emisyonların nereden kaynaklandığı ve bunların kaynaklara göre dağılımı,
c) Kullanılan ölçüm yöntemleri, standartlar ve cihazların kalibrasyon belgesi,
d) Tesisten kaynaklanan emisyonların yönetmelikteki durumları (Yönetmelik Madde 39 ve Madde 43’e göre değerlendirme),
e) Üretimde birim ürün başına kullanılacak elektrik enerjisi miktarı, kullanılan yakıt türleri (linyit, taşkömürü, petrolkoku, biyokütle, fuel-oil, doğal gaz vb.) ve bu yakıtların temin edildiği yerler, hakkında bilgiler,
f) Kullanıldığı belirtilen yakıtların;
– Programlanan yıllık tüketimleri
– Yakıtın özellikleri(alt ısıl değerleri, kükürt, kül, uçucu madde, nem, yağ yüzdeleri ve diğerleri),
g) Tesisin yakma kazanlarının(gaz türbinleri, içten yanmalı motorlar; gaz veya dizel veya çift yakıtlı motorlar);
– Sayı ve özellikleri, yakma tekniği hakkında teknik bilgiler,
– Yakıt besleme kapasiteleri,
– Kazan, türbin ve motor verimleri,
h) Tesisin, toplam ve her bir kazan, türbin ve motora göre hesaplanmış kW veya MW cinsinden yakıt ısıl gücü,
i) Baca ve baca gazları hakkında Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin 42. Maddesi uyarınca gerekli bilgiler;
– Yanma (duman) gazlarının bacadan çıkış sıcaklığı, basıncı ve nemi,
– Baca gazı debisi, işletme şartlarında ve normal şartlar altında, kuru baca gazı
üzerinden m3/saat olarak ayrı ayrı,
– Baca iç çapı veya baca kesit alanı, eşdeğer çapı (m olarak),
– Öngörülen baca yüksekliği (m olarak),
– Baca yüksekliğinin 10 katı alan içerisindeki engebelerin ve bina yüksekliklerinin
tesis zeminine göre yükseklik ortalaması (J¢),
– Yukarıdaki baca bilgileri kullanılarak Yönetmelik Madde-42’ye göre
hesaplanmış baca yüksekliği,
j) Ölçüm sonuçları,
k) Ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi,
l) Ölçümü yapan ve emisyon raporunu hazırlayanların imzaladığı onay sayfası
m) Emisyon ve hava kalitesi ölçümü yapan özel veya kamu kurum kuruluşların akreditasyon belgesi ve Bakanlıkça ölçüm yapmaya yetkili olduğuna dair belgeler,
o) Çalışma periyodu hakkında bilgiler.
– Tesisin toplam çalışma süreleri:
– Sürekli veya kesikli (kesikli ise günde ortalama çalıştığı süre),
– Vardiya sayısı.
p)Yılda planlanan tesis bakımı sayısı ve süresi.(Yıl, ay, gün)

Madde 6- Emisyon ve tedbirleri hakkında bilgiler aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde hazırlanacaktır. Tedbirlerle birlikte veya tedbirler olmaksızın durum ayrı ayrı belirtilmelidir.
a) Emisyon durumları hakkında bilgiler:
– Kükürt dioksit (SO2),
– Azot oksitleri (NO/NO2),
– Karbonmonoksit (CO),
– Toplam toz ve partikül maddeler,
– Üretim yapısına göre tesisten kaynaklanabilecek muhtemel kirletici emisyonların
(TOC, VOC, PAH vb.),
işletme şartlarında mg/m3 cinsinden belirtilmesi, EKHKK Yönetmeliği Madde 39
Tablo 39.2.’de bulunmayan organik maddeler, buhar ve gaz biçimindeki etkilerine
en yakın sınıfa dahil edilmesi, etkilerine göre gruplanması mümkün değilse
kimyasal yapısına en yakın gruba dahil edilmesi,
b) Emisyon ölçüm raporlarındaki emisyon değerlerinin Yönetmelikle belirtilen koşullarda;
– Normal şartlarda (0 °C ve 1 atmosfer),
– Kuru bazda,
– Baca gazındaki hacimsel oksijen ve karbondioksit yüzdesine çevrilerek,
– Her bir bacadan çıkan emisyonların ayrı ayrı kütlesel debileri ile tesisin
tamamından (bacaların toplamı) çıkan emisyonların toplam kütlesel debilerinin
verilmesi gerekmektedir.
c) Emisyonların kontrolü ve ölçülmesi için öngörülen alet ve sistemler (bunların
nitelikleri yönetmelikte belirtilen hükümlere uygun olacaktır),
d) Tesisin bulunduğu yöredeki hava kalitesi durumu hakkında bilgiler (hava kalitesi
ölçüm sonuçları, inversiyon durumu vb.),
e) Emisyonların azaltılması için öngörülen sistemler ve bunların nitelikleri;
– Tesiste elektro filtre, torba filtre, siklon, multisiklon gibi filtreleme teknikleri
kullanılıyorsa bu birimler hakknda bilgiler, bu tekniklerin toz tutma verimleri v.b.
– Sekonder hava gibi tam yanmayı sağlayıcı tedbirler varsa, bunlar hakkında
bilgiler,
– Katı yakıtlarla çalışıldığında ısıtma sisteminde yanma öncesi yakıtla birlikte veya
yanma esnasında ocağın alevlenme bölgesine veya alevin görünür bölgesine
kireç, kireç taşı veya dolomit injeksiyonu yapan ilave sistemleri varsa, bunlar
hakkında bilgiler.
– Yanma sonrası baca gazlarına uygulanan tedbirler varsa, bunlar hakkında
bilgiler,
– Yönetmeliğin Madde-43’ü kapsamına giren tesislerde, talep
edilen tedbirler hakkında bilgiler,
– Bu konuda alınan diğer tedbirler hakkında bilgiler,
f) Yanmanın dışında kırma, öğütme, taşıma, depolama gibi mekanik
işlemlerle toz yayılıyorsa, bu durumu önlemek için alınan tedbirler,
g) Hammadde ve ürünlerin özel kimyasal nitelikleri varsa (yanıcı, patlayıcı,
radyoaktif, toksik gibi) bunların taşınması, etiketlenmesi ve depolanmasında alınan
tedbirler,
h) Baca gazlarından yan ürün kazanma durumu varsa, bununla ilgili bilgiler.

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde Emisyon Ön İzni ve Emisyon İzni Dosyalarının hazırlanarak değerlendirilmesi önem arzetmektedir.