ÇED Raporu nasıl alınır

ÇED Raporu nasıl alınır

ÇED Raporu belgesi nasıl alınır ÇED Raporu gerek yoktur nasıl alınır

ÇED raporu gerek yoktur – ÇED Raporu
BAŞVURU KOŞULLARI:
ÇED Yönetmeliği
a) EK-I listesinde yer alan projeler
b) EK-II listesinde yer alan projeler
(kurulu veya planlanan projeler)
VALİLİKCE İSTENİLEN BELGELER
• Başvuru dilekçesi
• Çevre düzeni / İmar Planı (Bölgeye ait)
• Vaziyet planı
• Proje özeti, İş akım şeması, planlanan kapasite veya varsa kapasite raporu
• Mülkiyete ilişkin bilgi ve belgeler
• Varsa ilgili kurum görüşleri
VALİLİKCE YAPILAN İŞLEMLER:
1) İstenen belgelerle birlikte Başvuru dilekçesi,
2) Tesisin incelenmesi, (Projenin yeri ve türü incelenir. İncelemede Ek 5 listesi dikkate alınır.İnceleme ve değerlendirmede gerek görülürse Yönetmeliğin 17. Maddesindeki işlemler yapılır.)
3) Proje Tanıtım Dosyası, Eleme Kontrol Listesi doldurularak inceleme ve değerlendirme tamamlanır,
4) ÇED Yönetmeliği Ek II ‘de yer alıyorsa “ÇED Gereklidir” ya da “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilir, ( Valilik, yapılan çalışmaları dikkate alarak proje hakkında “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir ” kararını verir.)
5) “ÇED Gerekli Değildir ” kararı verilen projeler için ÇED Gerekli Değildir Belgesi düzenlenir, (ÇED Gerekli Değildir Belgesi bedeli olarak 600 YTL’nin İl Müdürlüğümüz Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması gerekmektedir.)
6) “ÇED Gereklidir” Kararı verilen projeler için Yönetmeliğin 17. maddesinin son paragrafında yer alan ““Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” kararı alınan projeler ( 7 nci madde uyarınca) Çevresel Etki Değerlendirmesine tabidir. Bir yıl içinde( 8 inci maddeye göre) Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinin başlatılmaması durumunda başvuru geçersiz sayılır.” hükmü gereğince Bakanlığa müracaat etmeleri proje sahibine bildirilir,
7) Valilik, verilen kararı proje sahibine, diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatlarına bildiririr,
8) Maden Kanununa göre I.Grup (Kum, çakıl ) dışında ruhsatlandırılan projelere ilişkin verilen kararlar ve Proje Tanıtım Dosyasının birer nüshası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne de gönderilir.
BAKANLIKCA YAPILAN İŞLEM ADIMLARI
ÇED SÜRECİ
Ek I Listesinde yer alan projeler ile Ek II Listesinde yer alan ve ‘ÇED Gereklidir’ kararı(Valiliklerce verilecektir) verilen projeler için;
Ek I Listesinde yer alan projelerde Ek III’e göre hazırlanan raporun veya ‘ÇED Gereklidir’ kararı verilmiş projelerde ÇED Gereklidir kararı ve proje tanıtım dosyası ile birlikte Bakanlığa sunulması
– Raporun veya dosyanın Bakanlıkca incelenmesi
• Uygunsa, komisyon teşkili, raporun çoğaltılması
• Komisyon toplantısı
• Halkın katılımı toplantısı
• Kapsam ve özel format belirleme toplantısı
• Özel formata göre hazırlanmış raporun Bakanlığa iletilmesi
• Bakanlıkça raporun incelenmesi
• Raporun Bakanlıkta ve Valilikte halkın görüşüne açılması
• 1. İnceleme Değerlendirme Komisyon toplantısı
• Eksikliklerin tamamlanması
• 2. İnceleme Değerlendirme Komisyon Toplantısı
• Nihai ÇED Raporunun hazırlanması
• ÇED Olumlu’ veya ‘ÇED Olumlu Değildir’ kararı
-Kararın Valiliğe, proje sahibine ve kurumlara bildirilmesi

Kurumsal Danışmanlık CED raporu gerek yoktur belgesi mevzuatı ile alakalı almış olduğu işlerin dosyalarını Çevre ve Orman Bakanlığı Mevzuatlarına göre uzman kadroları ile teknik olarak hazırlayarak işlemlerinize hassasiyet gösterir ayrıca hazırlamış olduğu dosyaları ilgili kurumlarda aynı titizlikle takip eder ve 20 yılı aşkın tecrübesi ile lider kuruluş olarak sizlere karşı sorumluluk bilinci taşır

KURUMSAL DANIŞMANLIK