Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası

Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası talebi
Madde 5- Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası talebinde bulunan geminin kaptanı veya vekili; istem dilekçesi, geminin kategorisine göre donatılmış tıbbi malzeme listesi ve varsa eski sertifikası ile birlikte geminin uğrak yaptığı limanın denetleme merkezine, hareketinden en az 24 saat önce başvurur. Uğrak yaptığı limanda denetleme merkezi bulunmaması veya denetim ekibinin oluşturulamadığı durumlarda, gemi jurnali kayıtları ile durumun belgelendirilmesi halinde, bu şartlara haiz ilk limanda Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası düzenletme talebinde bulunur.
Başvuru dilekçesinde, gemi kaptanı veya vekilinin kaşesi, imzası ve gemi mühürü okunaklı olarak bulunmalıdır.
Başvurunun incelenmesi ve denetim ekibinin oluşturulması
Madde 6- Dilekçe, ekleriyle birlikte, gelen evrak defterine kaydedilir.
Denetleme merkezi baştabibi veya sorumlu tabibi tarafından dilekçe ve ekleri incelenir ve denetim ekibi görevlendirilir. İnceleme ve denetim ekibi, en az iki kişiden oluşur. Bunlardan birisinin doktor olması şarttır. Diğeri, ilgili denetleme merkezindeki personel durumuna göre sağlık memuru, çevre sağlığı teknisyeni veya hemşire olabilir.
Denetleme merkezi baştabibi veya sorumlu tabibi uygun görürse ekip elemanlarının sayısını arttırabilir, fakat azaltamaz.
İnceleme ve denetim ekibinin gemideki görevleri
Madde 7- İnceleme ve denetim ekibi, gemide aşağıdaki iş ve işlemleri yapar;
a) Gerektiğinde inceleme ve denetim ekibinin gemiye gidiş-dönüşü için gerekli araç, gemi kaptanı veya vekili tarafından sağlanır.
b) İnceleme ve denetim ekibi, kaptan veya vekilinin vermiş olduğu dilekçe ve eklerine göre;
1) Geminin kategorisini belirler,
2) Geminin tüm yaşam mahallerinin, diğer kullanım alanlarının genel hijyen ve temizlik şartlarına haiz olup olmadığını kontrol eder,
3) Geminin kategorisine göre bulundurulması gereken tıbbi malzemeleri kontrol ederek denetler. Tıbbi malzemenin başka bir ülkeden temin edilmiş olması halinde Yönerge’nin terapödik gruplarında belirtilmiş olan farmakolojik isimlerdeki ilaçların gemide bulunmaması durumunda denetim ekibi, aynı terapödik gruptaki başka bir farmakolojik isimdeki ilacın veya aynı farmakolojik isimdeki farklı formlardaki ilaçların bulunmasını yeterli görebilir,
4) Tıbbi malzemelerde eksiklik tespit edildiğinde bu eksiklikler, kaptan veya vekiline geminin hareketinden önce tamamlattırılır,
5) Tıbbi malzemelerin saklanma ve korunma şartlarını, son kullanım tarihlerini EK-III/A’ya göre kontrol ederek, son kullanma tarihleri geçmiş olan tıbbi malzemelere EK-III/B deki tutanakla el koyar,
6) Uyuşturucu ve Psikotrop ilaçların, EK-IV de belirtilen şartlara uygun olarak muhafaza edilip edilmediğini kontrol eder,
7) Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yük Taşımacılığı Yasasında (IMDGC) belirtilen tehlikeli yükleri, bunların kalıntılarını veya çöplerini taşıyan gemilerin Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yük Taşımacılığı Yasasına (IMDGC) göre bulundurmaları gereken antidotlar açısından uygunluğunu denetler,
8) Gemi tahlisiye sandallarında, C kategorisi gemiler için gerekli olan tıbbi malzemeleri bu Yönerge’ye uygun bulundurup bulundurmadığını denetler,
9) Gerekli olan ilk yardım setinin EK-V de belirtilen esaslara uygunluğunu denetler,
10) Mürettebat arasında görevli tıp doktoru bulunmayan ve 12 den fazla yolcu taşıyan açık deniz gemilerinde bulundurulması gereken doktor çantasındaki tıbbi malzemeleri denetler,
c) Yapılan kontrol ve denetim sonucunda tespit edilen durum, EK-VIII deki tutanakla gemi kaptanı veya vekiline bildirilir.
Bu tutanak Bölüm A, Bölüm B, Bölüm C den oluşmakta olup, yerine yenisi verilinceye kadar geminin revirinde, reviri bulunmayan gemilerde uygun bir yerde Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası ile birlikte asılması ve geminin kaptanı veya vekili tarafından gemiye patenta verilmeden önce veya bir sonraki kontrolde denetim ekibine gösterilmek üzere Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası ile beraber muhafaza edilmesi zorunludur. Geminin tıbbi malzemelerinde eksiklik olması durumunda, eksiklikler tamamlanıncaya kadar gemiye patenta verilmez.
Yapılan denetim sonucunda eksiklik bulunmayan gemiler için, bu durumu tespit eden EK-VIII in Bölüm A sı doldurulacaktır.
Yapılan her denetim sonucunda eksikliği tespit edilen gemiler için, EK-VIII in Bölüm B si doldurulacaktır.
Bölüm B de belirtilmiş olan eksikliklerin giderilmesinden gemi kaptanı veya vekili sorumludur. Bu eksikliklerin giderilmesini müteakiben gemi kaptanı veya vekili tarafından Bölüm C doldurulacaktır.
d) Yapılan her gemi denetiminde Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikasının varlığı sertifikada istenen gerekliliklerin yerine getirildiği anlamı taşımaz. Sertifikanın zamanını geçmesi veya bulunmaması, tek başına cezayı gerektirmez. Bu gemiler, sertifika gerekliliklerini yerine getiriyorlarsa sertifika aranmaz, ancak geçerli sertifikası olmayan gemiler her limanda bu gereklilikler yönünden yeniden denetlenir. Bu gereklilikleri yerine getirmeyen gemilere patenta düzenlenmez ve limandan kalkışına izin verilmez. Sertifikası bulunan gemilere yapılan denetimlerde, gemi kaptanının beyanı esas alınarak sertifika gereklilikleri denetimi yapılmayabilir.
Yolcu gemileri için ilave koşullar
Madde 8- Mürettebatı arasında görevli tıp doktoru bulunmayan ve 12’den fazla yolcu taşıyan açık deniz gemilerinde bir doktor çantası bulundurulması zorunludur.
a) EK-VII de belirtilmiş olan listedeki tüm tıbbi malzeme, doktor çantasında bulundurulmalıdır. Bu çanta kilitli olmalı ve kilitli bir bölümde muhafaza edilmelidir. Anahtarlar kaptan veya vekili yada görevlendirdiği sağlık zabitinde bulunur.
b) Doktor çantası etiketinde “Bu çantadaki tıbbi malzemeler sadece görevli tıp doktoru veya sağlık zabiti tarafından kullanılabilir.” şeklinde bir ifade yer almalıdır.
c) Yolcu gemilerinde, her 100 kişi için bir ilk yardım seti olmak üzere maksimum üç set bulundurulmalı ve bu setlerden birisi doktor çantasında olmalıdır.
d) İlk yardım seti taşınabilir, su geçirmez bir kutuda muhafaza edilmeli ve üzerinde açık ve herkesin görebileceği bir şekilde “ilk yardım seti” ifadesi bulunmalıdır.
e) İlk yardım setinde EK-V de belirtilen tıbbi malzemeler bulundurulmalıdır.
Tehlikeli madde taşıyan gemiler için ilave koşullar
Madde 9- Tehlikeli yükleri, bu yüklerin kalıntılarını ve çöplerini taşıyan gemiler, bu Yönerge haricinde ayrıca, IMDGC ve MFAG’da belirtilmiş ve güncellenmiş olan yükümlülükleri de yerine getirmelidir.
Gemide taşınacak her türlü tıbbi malzeme miktarı; risk tahminine, mürettebat sayısına, yolculuğun uzunluğuna ve kazaya maruz kalma riskine göre belirlenmelidir.
Yük itibariyle tehlikeli madde taşıyan gemi kapsamında olmayan ancak bulundurduğu malzeme bakımından tehlike doğurabilecek özellikte olan gemiler kategorilerine bakılmaksızın, EK-I deki listeye ilave olarak uygun antidotu da bulundurmalıdır.
Bu maddelerin gemi tıbbi malzeme deposunda olması durumunda ayrıca temin edilmesi zorunlu değildir.

Gemi İlaç  Tıbbi Donanım Sertifikası düzenlenmesi
Madde 10- İnceleme ve denetim sonucunda;
a) Gemide düzenlenen denetim tutanağına istinaden EK-II de yer alan Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası düzenlenerek, inceleme ve denetim ekibindeki doktorun kaşesi ve imzası, denetleme merkezinin mühürü basılarak tarih atılır.
b) Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikasının;
1) Birinci nüshası, gemi kaptanı veya vekiline verilir,
2) İkinci nüshası, gemiden alınan dilekçe ve varsa geminin bir önceki Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikasısıyla birlikte denetleme merkezinde dosyalanır.
c) Denetleme merkezleri, verilen sertifikaları, günlük olarak HSSBS’ye kayıt eder.
d) Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikasının son üç aylık geçerli dönemi içinde, gemi
kaptanının kendi isteği ile denetleme merkezine başvurması durumunda yapılan denetleme ve inceleme neticesinde Gemi İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası yenilenebilir.

Yorum yapın