BİLİŞİM TEŞVİKLERİ (DEVLET DESTEKLERİ)

Türkiye’de yerleşik olup yazılım, internet, bilgisayar oyunu veya mikroçip alanında bilişim sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin belirli bir kısmı teşvik kapsamındadır.Bu teşvikler hibe niteliğinde olup geri ödemesi yoktur. (*)
Bilişim sektörüne verilen Devlet desteklerini aşağıdaki ana başlıklarda incelemek mümkündür;

1-Rapor Desteği;
Bilişim şirketleri veya işbirliği kuruluşlarının sektör, ülke, uluslararası mevzuat veya yatırım konularında satın alacakları veya hazırlatacakları raporlara ilişkin giderler; bilişim şirketleri için %60 oranında ve yıllık toplam en fazla 100.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında karşılanır.Bu teşvik kapsamında yurt içi veya yurt dışında yerleşik bir kuruluşa rapor
hazırlatılabilir veya kuruluştan rapor satın alınabilir.

2-Bilgisayar Oyunu Desteği;
Bilgisayar oyunlarının yurt dışında pazarlanmasına yönelik pazara giriş giderleri bir bilgisayar oyunu için 1 (bir) kez olmak üzere %50 oranında ve en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
Bu teşvik kapsamında aşağıda belirtilen pazara giriş giderleri desteklenir:
a) Oyun geliştirmeye yönelik yazılım ve lisans satın alma giderleri,
b) DVD hazırlık giderleri,
c) Görsel, yazılı ve işitsel medya ile internette yapılan reklam giderleri,
ç) Bilgisayar oyunu için hazırlanan internet sitesinin giderleri.

3-Bilgisayar Uygulaması Desteği;
Bilişim şirketlerinin tablet bilgisayarlar, cep telefonları veya mobil cihazlarda kullanılmak üzere üretilen bilgisayar uygulamalarının (aplikasyonlarının), yurt dışı satışına yönelik olarak yaptıkları komisyon giderleri; uygulama başına %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır. Bu teşvik kapsamında uluslararası tüketiciye yönelik olan ve yabancı dilde üretilen uygulamalar desteklenmektedir.

4-Yurt Dışı Tanıtım Desteği;
Yurt dışında düzenlenen fuar, kongre, konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan tanıtımlara ilişkin sponsorluk, reklam, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri; bilişim şirketleri için %50 oranında ve yıllık toplam en fazla 300.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları için ise %70 oranında ve yıllık toplam en fazla 500.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
Bu teşvik kapsamında aşağıda belirtilen giderler desteklenir.
a) Fuar, kongre ve konferans ve/veya bağımsız tanıtım programı kapsamında yapılan sponsorlukların giderleri,
b) Tercümanlık giderleri (sadece yapılan görüşme ve tanıtım faaliyeti kapsamında iletişim sağlanmasına yönelik çeviri giderleri),
c) Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşme organizasyon giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kira giderleri, yemek ve ikram giderleri, vb.)
ç) Görsel, yazılı ve işitsel tanıtım giderleri,
d) Halkla ilişkiler hizmeti giderleri,
e) Fuar, kongre ve konferanslara katılım maliyeti,
f) Katalog, broşür ve tanıtım malzeme giderleri,
g) Danışmanlık giderleri.
Halkla ilişkiler hizmeti giderlerinin kapsamına organizasyonun zaman, mekân ve etkinlikler açısından araştırma, koordinasyon ve planlamasına yönelik hizmet giderleri, eşleştirme hizmet giderleri ve reklam kampanyalarına yönelik hizmet giderleri girmektedir.
Yurt dışında gerçekleştirilen görsel, işitsel ve yazılı tanıtım faaliyetlerinin kapsamına radyo, televizyon, gazete, dergi, reklam panoları ve internet sitelerinde yapılan reklamlar ile benzeri tanıtımlar girmektedir.

 5-Organizasyon Desteği;
Bilişim şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının yurt dışında düzenlenen fuar, kongre veya konferanslara ilişkin katılım maliyetleri; etkinlik başına %70 oranında ve en fazla 15.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
Bu teşvik kapsamında bir bilişim şirketi veya işbirliği kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 (on) kez destek alabilir.

 6-Arama Motoru Desteği;
Bilişim şirketleri ve işbirliği kuruluşlarının arama motorlarında yapacakları, arama ağı reklamları da dâhil olmak üzere reklam ve tanıtım giderleri; %50 oranında ve bilişim şirketi veya işbirliği kuruluşu başına yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
Bu teşvik kapsamında Desteklenen Arama Motorları; google,yahoo,yandex, baidu

 7-Yurt Dışı Birim Desteği;
Bilişim şirketlerinin veya işbirliği kuruluşlarının doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin kira giderleri 4 (dört) yıl süresince karşılanır. Bu destek kapsamında; bilişim şirketleri her bir birim başına %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında, işbirliği kuruluşları her birim başına %70 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları tutarında desteklenir.
Buna göre;
-Teknokentlerin yurt dışında açtıkları her bir bilişim merkezinin veya irtibat ofisinin kira gideri %80 oranında, her bir birimde çalışan en fazla 2 (iki) personelin yıllık brüt ücretleri %50 oranında karşılanır. Kira ve personel gideri bir birim için toplamda yıllık en fazla 600.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
-Bir yararlanıcı yurt dışı birim desteğinden en fazla 10 (on) birim için yararlanabilir.
-Yararlanıcı, Tebliğ’in yayımlandığı tarihten önce açmış olduğu birimler için de bu destekten yararlanabilir.
-Bu destek kapsamındaki destek ödemesi başvuru yapan yararlanıcının yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır.
– Türkiye’deki yararlanıcı doğrudan veya yurt dışında kuracağı şirket aracılığıyla, yurt dışında birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki yararlanıcı arasında organik bağın olması gerekir. Türkiye’deki yararlanıcı ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağın olduğuna aşağıdaki hallerde hükmedilir:
a) Yararlanıcının tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması,
b) Yararlanıcının tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması,
c) Yararlanıcının en az %51’ine sahip ortak veya ortaklarının yurt dışında açılan şirkete ortak olması.
-Birimin açıldığı ülkenin ulusal mevzuatı kapsamındaki sınırlamalar Bu desteknin 6 ncı fıkrası hükmünün uygulanmasını imkânsız hale getiriyorsa söz konusu fıkra hükmü uygulanmaz.
– Yurt dışındaki şirketin, Türkiye’deki yararlanıcının kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. Ancak, daha önce organik bağın olmadığı yurt dışındaki şirkete ortak olunması veya yurt dışındaki şirketin hisselerinin tamamının ya da bir bölümünün  Türkiye’deki yararlanıcının kuruluş tarihinden sonra satın alınması halinde, yurt dışındaki şirketin, yararlanıcıdan sonra kurulmuş olması şartı aranmaz.
-İlgili birime ilişkin destek başvurusu olumlu sonuçlanmadan önce söz konusu birim kapatılır veya Bu desteknin 6 ncı fıkrasında belirtilen organik bağ sona erer ise destek başvurusu değerlendirilmez. Faaliyetine son verilen birim; kapandığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde yararlanıcı tarafından, o ülkedeki Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne bildirilir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, kapanan birimi Bakanlığa derhal bildirir. İlgili birim destek kapsamına alındıktan sonra, kapatılmaya veya organik bağın sona ermesine ilişkin bildirimin yapılması halinde söz konusu birim, kapandığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten önceki dönem için destekten yararlanır.
– Yurt dışı birim desteğinden yararlanabilmek için ilgili birimi kiralayan ile kiraya veren arasında ortaklık ilişkisinin bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir.
-Kira ödemeleri bankacılık yoluyla (EFT, swift, havale, çek veya şirket kredi kartı) yapılmalıdır. Diğer taraftan, kira desteği başvurularında fatura ibrazı zorunlu değildir. Ödeme belgesinde kira ödemesinin hangi aya ait olduğu belirtilmelidir. Bu hususun belirtilmemesi durumunda, kiraya verenden fatura veya konuya ilişkin ödemelerin hangi aya ait olduğuna dair yazı alınması gerekir.
-Kira desteğinin başlangıç tarihi olarak destek verilen ilk ay esas alınır. İlgili birimin desteği söz konusu aydan başlar ve en fazla 48 ay sonra biter.
– Destek kapsamındaki bir yurt dışı birimin adresinin değiştirilmesi durumunda; eski birimin kapatılması tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde yeni birime taşınıldığının Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne bildirilmesi ve yeni birimin kira sözleşmesinin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne onaylatılması gerekmektedir. Bildirimin ve yeni adresteki birimin kira sözleşmesinin onayının 1 (bir) ay içerisinde gerçekleştirilmemesi durumunda eski adresteki birim kapatılmış sayılır ve yararlanıcı bir birim hakkını kullanmış olur. Adres değişikliği yapılan tarihe kadar geçen süre için destek ödemesi yapılır. Bildirimin ve yeni adresteki birimin kira sözleşmesinin onayının 1 (bir) ay içerisinde gerçekleştirilmesi durumunda yeni adresteki birim eski adresteki birimin devamı olarak değerlendirilir.
-Başvuru sahibi, kira sözleşmesini, ödeme belgelerini ve yurt dışında şirket kurmuş ise yurt dışı şirkete ilişkin belgeleri, bir dilekçe ekinde, harcamanın yapıldığı ülkede bulunan Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne onaylatır. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği uygun gördüğü belgelerin üzerine “Süresinde başvurulmuş olup 2012/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde aslına uygunluğu görülerek onaylanmıştır.” şerhini düşüp, imza ve tarih atarak belgeleri başvuru sahibine teslim eder. Düzenlenme tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne ibraz edilmeyen ödeme belgeleri destek kapsamına alınmaz.
-Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, Bu destekde belirtilen harcama belgelerinde yer alan tutarların rayiç bedellere uygun olup olmadığını denetler.

8-Belgelendirme Desteği;
Bilişim şirketlerinin uluslararası teknik mevzuata uyum sağlamak veya
yurt dışı pazarlara girmek amacıyla aldıkları belge, sertifika veya akreditasyonlara ilişkin
aşağıda belirtilen giderler; her bir belge, sertifika veya akreditasyon türü için %50 oranında
ve en fazla 50.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
Desteklenen Giderler;
a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri,
b) Belgelendirme tetkik giderleri,
c) Belge kullanım ücretleri,
ç) Kayıt ücretleri,
d) Danışmanlık giderleri,
e) Gözetim giderleri,
f) Yenileme giderleri.

9-Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Desteği;
Bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında; her bir katılımcının ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri %70 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
– Bu destek kapsamında aşağıda belirtilen reklam, pazarlama, tanıtım, danışmanlık, katılım ve organizasyon giderleri desteklenir.
Ayrıca;
a) Tercümanlık giderleri (sadece yapılan görüşme ve tanıtım faaliyeti kapsamında iletişim sağlanmasına yönelik çeviri giderleri),
b) Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşme organizasyon giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kira giderleri, yemek ve ikram giderleri, vb),
c) Görsel, yazılı ve işitsel tanıtım giderleri,
ç) Halkla ilişkiler ve danışmanlık hizmeti giderleri,
d) Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri,
e) Toplu transferler.
-Bu destek kapsamında bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı kapsamında organizasyonu yapan işbirliği kuruluşunun ve organizasyona katılım sağlayan her bir yararlanıcının en fazla 2 (iki) temsilcisinin aşağıda belirtilen ulaşım ve konaklama giderleri karşılanır.
a) Ulaşım: Uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti,
b) Konaklama: Katılımcı başına günlük 150 ABD Dolarına kadar, konaklama (oda+kahvaltı) giderleri
– Bu destek kapsamında sadece Bakanlığın koordine ettiği veya işbirliği kuruluşlarının düzenlediği ticaret heyeti ve alım heyeti programları desteklenir. Bir işbirliği kuruluşu bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 (beş) kez ticaret heyeti ve en fazla 5 (beş) kez alım heyeti desteğinden faydalanabilir. İşbirliği kuruluşlarının, sadece ön onay verilen ticaret heyeti veya alım heyeti programları desteklenir. Ön onay başvurusu program başlangıç tarihinden en az bir ay önce taslak program faaliyet planı ve tahminî program bütçesiyle birlikte Bakanlığa yapılır. Bakanlık, ön onay verirken taslak program faaliyet planı ve tahminî bütçesinde değişiklik yapabilir. Bakanlık tarafından koordine edilen ticaret heyetleri, doğrudan Bakanlıkça veya Bakanlığın protokol yaptığı yararlanıcılar ile birlikte düzenlenir. Bakanlık tarafından koordine edilen ticaret heyeti ve alım heyeti programları hariç olmak üzere, en az 5 (beş) yararlanıcının katılım sağladığı bir ticaret heyeti veya alım heyeti programı desteklenir.

10-Danışmanlık Desteği;
Bilişim şirketlerinin Bakanlığın ön onay verdiği konularda satın aldıkları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları tutarında karşılanır.
Bilişim şirketleri pazarlama stratejisi, akreditasyon, yurt dışı pazar yapısı konularında danışmanlık hizmeti alabilirler.

———————————————————————————————————————–

(*) Bu Destek ; 25.06.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan  Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun “DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/4) ” esaslarına göre verilmektedir.

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/bilisim-tesvikleri-devlet-destekleri.htm

Yorum yapın