2017 CAZİBE MERKEZLİ İLLER DESTEK BAŞVURULARI BAŞLADI (CMP)

Cazibe 23 ilde özel sektöre yönelik olarak geliştirilen Cazibe Merkezleri Programının (CMP) uygulanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 11/01/2017 Tarih ve 29945 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 24/01/2016 tarihinde Lansman Töreni düzenlenerek destek programına resmen start verildi.  Kalkınma Bankası  Genel Müdürlüğü 1. Başvuru Çağrı ilanını yayınlamıştır. Cazibe Merkezleri Programı (CMP)  ile ilgili yatırımcılar destek başvurularını   24/01/2017- 27/02/2017  tarihleri arasında  yapabileceklerdir.

Yeni Yatırım Cazibe merkezleri ve Çevre illeri;

1) Elazığ, Malatya, Adıyaman,Tunceli, Bingöl illeri Elazığ  merkezli ,

2) Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt illeri Erzurum merkezli,

3) Van, Hakkari, muş, Bitlis  illeri Van  merkezli,

4) Ardahan Kars Ağrı Iğdır illeri Kars merkezli,

5) Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak illeri  Diyarbakır merkezli olacaktır.

CAZİBE MERKEZLERİNİN DESTEK PROGRAMLARI AŞAĞIDAKİ BUTONLARA TIKLANARAK  İNCELENEBİLİR;

 • YATIRIM VE ÜRETİM DESTEĞİ

  YATIRIM VE ÜRETİM DESTEĞİ: Destek Unsurları Ve Koşulları
  A- Desteklenen Sektör; İmalat Sanayi (*)

  B- Destek Kapsamındaki Yatırımlar;
  -Yeni yatırım projeleri,
  -Yarım kalmış projeler,
  -İşletmeye geçememiş veya faaliyet göstermeyen tesisler,
  -İşletme sermayesi ihtiyacı olan tesisler.

  C- Asgari Yatırım kriterleri;
  -Asgari Sabit Yatırım Tutarı: 2.000.000 TL
  -Asgari İstihdam; 30 Kişi

  D- Verilen destekler;
  1) Danışmanlık Hizmeti Desteği; Fizibilite hazırlama, mühendislik projeleri ve yatırım talebiyle doğrudan ilgili başlangıç eğitim harcamaları ile yatırım için kritik öneme sahip konularda uygulanır. Know-how, imtiyaz,lisans patent ücreti vb harcamalar destek kapsamında değildir.

  2) Yatırım Yeri Tahsisi Desteği (**); Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak;
  OSB içindeki boş parseller, OSB’de uygun parsel bulunmaması halinde hazineye ait arsa veya parsellerin YİKOB veya İdareye devredilmesi şeklinde uygulanır.

  3) Bina Yapımı Desteği; Tahmini bina yapım maliyeti Banka tarafından belirlenir. Bina yatırımcının kendisi, YİKOB veya İdare tarafından yaptırılır. Yatırım için gerekli binanın azami 20.000 m2’ye kadar kısmı desteklenebilir ve verilecek destek tutarı 10.000.000 TL’yi geçemez, aşan kısım yatırımcının öz kaynaklarından karşılanır.

  4) Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği; Bina (yarım kalmış yatırımlar hariç) ve makine-teçhizat harcamaları için;
  Vade a) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl vadeli,
  Vade b) 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği” kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)
  Kredinin faizi: Sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılır.
  Kredi limiti: Kredilendirilecek yatırımların azami %70’ ine, bina yatırımları için azami 10 milyon TL’ na kadar.
  Asgari Öz kaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari %30′ u.
  Faydalanıcıları;
  -Bina Yapımı Desteğinden faydalandırılan yatırımcıların makine ve teçhizat harcamaları,
  -Bina Yapımı Desteğinden faydalanmayan yatırımcıların bina, makine ve teçhizat harcamaları,
  -Yatırım’ devam eden veya yarım kalmış üretim tesislerinin makine ve teçhizat harcamaları,
  -Bu destek, hâlihazırda faaliyette bulunan işletmelerin tevsii, idame-yenileme ve modernizasyon yatırımları için de münferiden kullandırılabilir.
  -Kullanılmış makine, teçhizat, donanım ve sair malzeme alımları için bu destek sağlanmaz.

  5) Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği;
  Vade a) 1 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 4 yıl vadeli
  Vade b) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 5 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği” kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)
  Kredinin faizi: Banka tarafından işletme kredilerine uygulanan cari faiz oranının %50’ sidir.
  Kredi limiti: Banka tarafından belirlenecektir.

  Faydalanıcıları;
  – Yeni yatırımlar,
  – Yatırım süreci devam eden yatırımlar,
  – Faaliyetlerine devam edip işletme sermayesi ihtiyacı olanlar,
  – Yarım kalmış ancak yatırımla yeniden ekonomiye kazandırılabilecek olanlar.
  ———————————————————————————-
  Dipnotlar;
  (*) Bakankar Kurulu Kararı Ek-2 sayılı listede belirtilenler öncelikli olarak desteklenmez.
  **) Asgari 100 milyon TL tutarında ve asgari 100 kişilik istihdam sağlayacak yatırımlar için, OSB’ de parsel bulunmaması veya yatırımın OSB’ de yapılamayacak büyüklükte veya entegre nitelik arz etmesi halinde Hazineye ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreli bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli irtifak hakkı tesisi edilir.

 • ÜRETİM TESİSİ TAŞIMA DESTEĞİ

  ÜRETİM TESİSİ TAŞIMA DESTEĞİ: Destek Unsurları Ve Koşulları

  A- Desteklenen Sektör; İmalat Sanayi (*)

  B- Destek Kapsamındaki Yatırımlar; Program kapsamındaki İller dışında bulunan, taşınması uygun görülen,halen faaliyette bulunan üretim tesisleri

  C- Asgari Yatırım kriterleri;
  – Asgari son 2 yıl üretim faaliyetinin sürdürüldüğü tespiti, Kararın yürürlüğe girmesini takip eden 2 yıl içinde taşınılması,
  -Asgari İstihdam; 200 Kişi

  D- Verilen destekler;
  1) Danışmanlık Hizmeti Desteği; Taşınan tesise yönelik ilave yeni yatırımlar için kullandırılır.

  2) Yatırım Yeri Tahsisi Desteği;(**) Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak;

  OSB içindeki boş parseller, OSB’de uygun parsel bulunmaması halinde hazineye ait arsa veya parsellerin YİKOB veya İdareye devredilmesi şeklinde uygulanır.

  3) Nakdi Taşınma Desteği; Demontaj, nakil, montaj maliyetleri ile taşınma sürecinde Banka tarafından karşılanması gerekli görülen diğer masraflar çin azami 1 milyon TL nakdi destek sağlanır.

  4) Yatırım Teşvik Desteği; Teşvik desteği, yürürlükte bulunan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” çerçevesinde;
  a) Taşınan tesise ilave yatırım yapılmaması veya yapılmakla birlikte asgari sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite şartlarının sağlanmaması durumunda;
  – Program kapsamındaki 4 üncü ve 5 inci bölge illerine taşınan tesislerin, taşınılan bölgede geçerli olan süre ve miktarlarda Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden,
  – 6 ncı bölge illerine taşınan tesislerin, anılan bölgede geçerli olan sürelerde Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği ve Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden,
  b) Program kapsamındaki illere taşımanın gerçekleşmesi ve ilave yatırımın asgari sabit yatırım tutarı ve kapasite şartlarını sağlaması halinde, taşınan tesisin (a) bendi hükümleri çerçevesinde sağlanan desteklerden, ilave yatırımın ise bu desteklere ek olarak Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası ve Vergi İndirimi desteğinden,yararlandırılması şeklinde uygulanır.

  5) Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği;Bina ve ilave makine-teçhizat harcamaları için;
  Vade a) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl vadeli
  Vade b) 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği” kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)

  Kredinin faizi: Sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılır

  Kredi limiti: Kredilendirilecek yatırımların azami %70’ ine, bina yatırımları için azami 10 milyon TL’ na kadar.
  Asgari Öz kaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari %30′ u. Kullanılmış makina teçhizat- donanım ve sair malzeme alımları için destek sağlanmaz.

  6) Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği;
  Vade a) 1 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 4 yıl vadeli,
  Vade b) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 5 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği” kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)
  Kredinin faizi: Banka tarafından işletme kredilerine uygulanan cari faiz oranının %50’ sidir.
  Kredi limiti: Banka tarafından belirlenecektir.

  ———————————————————————————-
  Dipnotlar;
  (*) Bakankar Kurulu Kararı Ek-2 sayılı listede belirtilenler öncelikli olarak desteklenmez.
  **) Asgari 100 milyon TL tutarında ve asgari 100 kişilik istihdam sağlayacak yatırımlar için, OSB’ de parsel bulunmaması veya yatırımın OSB’ de yapılamayacak büyüklükte veya entegre nitelik arz etmesi halinde Hazineye ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreli bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli irtifak hakkı tesisi edilir.

 • ÇAĞRI MERKEZİ DESTEĞİ

  ÇAĞRI MERKEZİ DESTEĞİ:Destek Unsurları Ve Koşulları (*)

  A- Desteklenen Sektör; Çağrı Merkezi Yatırımları

  B- Destek Kapsamındaki Yatırımlar; Yeni yatırım projeleri

  C- Asgari Yatırım kriterleri;
  – Hizmet sözleşmesi yapmış olması,
  -Asgari İstihdam; 200 Kişi olmalıdır.

  D- Verilen destekler;
  1) Bina Tahsisi Desteği; Hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan, atıl vaziyette bulunan ve YİKOB veya İdareye tahsis edilen binaların yatırımcıya kiralanması suretiyle uygulanır.

  2) Fiber İletişim Altyapısı Desteği; Fiber iletişim altyapısının ilk kurulum maliyeti karşılanır.

  3) Personel Eğitim Desteği; İlk kuruluş aşamasında istihdam edilecek personelin eğitim masrafları personel başına 2.500 TL’yi geçmeyecek şekilde karşılanır.

  4) Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ; Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak;
  OSB içindeki boş parseller (zorunlu durumlar halinde), Hazineye ait arsa veya parsellerin YİKOB veya İdareye devredilmesi şeklinde uygulanır.

  5) Bina Yapımı Desteği; Tahmini bina yapım maliyeti Banka tarafından belirlenir. Bina yatırımcının kendisi, YİKOB veya İdare tarafından yaptırılır. Yatırım için gerekli binanın azami 20.000 m2’ye kadar kısmı desteklenebilir ve verilecek destek tutarı 10.000.000 TL’yi geçemez, aşan kısım yatırımcının öz kaynaklarından karşılanır.

  6) Yatırım Teşvik Desteği;Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri, yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki kararlar kapsamında, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden, herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın söz konusu kararlarda belirtilen usuller çerçevesinde faydalandırılır.

  7) Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği; Makine-teçhizat ile donanım ve yazılım harcamaları için;
  Vade a) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl vadeli
  Vade b) 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği” kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)

  Kredinin faizi: Sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılır.

  Kredi limiti: Makine-teçhizat ile donanım ve yazılım harcamaları taahhüt edilen istihdam başına 4.000 TL’ na, bina yatırımları için azami 10 milyon TL’ na kadar.

  Asgari Öz kaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari %30′ u.

  Kullanılmış makina teçhizat- donanım ve sair malzeme alımları için destek sağlanmaz.

 • VERİ MERKEZİ YATIRIM VE ENERJİ DESTEĞİ

  VERİ MERKEZİ YATIRIM VE ENERJİ DESTEĞİ;Destek Unsurları Ve Koşulları

  A- Desteklenen Sektör; Veri Merkezi Yatırımları

  B- Destek Kapsamındaki Yatırımlar; Yeni yatırım projeleri

  C- Asgari Yatırım kriterleri;
  – Asgari 5.000 m2 beyaz alan ve ANSI/TIA-942′ YE göre TIER-3 veya üstü seviyede olma

  D- Verilen destekler;

  1) Veri Merkezi Enerji Desteği; Aylık enerji giderlerinin KDV hariç yüzde 30’u 10 yıl süreyle karşılanır.

  2) Fiber İletişim Altyapısı Desteği; Fiber iletişim altyapısının ilk kurulum maliyeti karşılanır.

  3) Yatırım Yeri Tahsisi Desteği; (*) Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak; OSB içindeki boş parseller, OSB’de uygun parsel bulunmaması halinde hazineye ait arsa veya parsellerin YİKOB veya İdareye devredilmesi ve yatırımcıya kiralanması şeklinde uygulanır.

  4) Yatırım Teşvik Desteği;Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak veri merkezleri, yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki kararlar kapsamında, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden, herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın söz konusu kararlarda belirtilen usuller çerçevesinde faydalandırılır.

  5) Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği; Bina, makine-teçhizat ile donanım ve yazılım harcamaları için; Vade:
  Vade a) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl vadeli
  Vade b) 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “yerli malı tebliği” kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)

  Kredinin faizi: Sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılır.

  Kredi limiti: Kredilendirilecek yatırımların azami %70’ ine, bina yatırımları için azami 10 milyon TL’ na kadar.

  Asgari Öz kaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari %30′ u.

  Kullanılmış makina teçhizat- donanım ve sair malzeme alımları için destek sağlanmaz.

  —————————-
  Dipnotlar;
  (*) Asgari 100 milyon TL tutarında ve asgari 100 kişilik istihdam sağlayacak yatırımlar için, OSB’ de parsel bulunmaması veya yatırımın OSB’ de yapılamayacak büyüklükte veya entegre nitelik arz etmesi halinde Hazineye ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreli bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli irtifak hakkı tesisi edilir.

 • PROJE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (ORTAK KONULAR)

  Değerlendirme ve öncelik kriterleri
  (1) Program kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesinde Banka asgari aşağıdaki hususları dikkate alır:
  a) Projenin optimum üretim veya hizmet ölçeğini sağlaması.
  b) İllerde ve bölgelerde arz ve talep dengesi gözetilerek, yeni yatırımın atıl kapasite oluşturmaması.
  e) Fizibilite ve proje değerlendirme raporuna göre yatırımın teknik, ekonomik ve mali yönden yapılabilir ve sürdürülebilir olması.
  ç) Yatırımcının yeterli mali güce sahip olması.
  (2) Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterleri sağlayan yatırımlara öncelik
  verilir:
  a) Yüksek istihdam sağlaması.
  b) İthal ikamesi sağlayacak ürün üretilmesi.
  c) İhracat potansiyelinin olması.
  ç) Yatırımın ileri-geri bağlantıları ile diğer alt sektörleri tetikleyecek nitelikte olması.
  d) Ar-Ge ve yenilik içermesi.
  e) Yerli makine ve teçhizat veya yerli teknoloji kullanılması.
  f) Yatırımcının destekten faydalanmasını talep ettiği yatırım konusunda tecrübesi veya kurumsal kapasitesi olması.
  g) İmalat sanayii için yatırımın organize sanayi bölgesinde yapılması.

  EK-2: DEĞERLENDİRİLMESİ KOMİTE KARARINA TABI OLAN YATIRIM KONULARI
  1- Un, irmik (makama imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), nişasta ve nişasta bazlı şeker, küp şeker.
  2- Entegre olmayan et, süt ve kanatlı işleme ile bunlarla entegre olmayan yem üretimi yatırımları.
  3- 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.
  4- Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.
  5- Kütlü pamuk işleme yatırımları.
  6- İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, hali, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.
  7- Demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar.
  8- Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.

 • TEMİNAT, KİRA, DEVİR (ORTAK KONULAR)

  (BAKANLAR KURULU KARARLARI:2016/9596 )

  a) Teminat
  Program kapsamında sağlanacak Faizsiz Yatırım Kredisi Desteklerinde;
  a) Bina Yapımı Desteği ile birlikte Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği sağlanması halinde krediye konu makine teçhizat,
  b) Bina Yapımı Desteğinden yararlanmaksızın gerçekleştirilen yatırımlarda, veri merkezleri yatırımları haricinde bina ile makine ve teçhizat,
  teminat olarak alınır; ayrıca ilave teminat alınmaz.
  c) Binanın, yatırımcının organize sanayi bölgesindeki parseli üzerinde yapımı halinde, yatırım tamamlandıktan sonra üzerinde Banka lehine ipotek tesis edilmesini teminen yatırımcıdan taahhütname alınır. Yatırımcının taahhüdünü yerine getirmemesi halinde 26 ncı madde hükümleri kapsamında işlem tesis edilerek destek geri alınır.
  ç) Binanın, üzerine irtifak hakkı tesis edilen arazi üzerinde yapılması halinde, yatırım tamamlanıp yatırımcının mülkiyet hakkını almasından sonra üzerinde Banka lehine ipotek tesis edilmesini teminen yatırımcıdan taahhütname alınır. Yatırımcının taahhüdünü yerine getirmemesi halinde 26 ncı madde hükümleri kapsamında işlem tesis edilerek destek geri alınır.
  (2) Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi kapsamında kullandırılan kredilerde;
  a) Arsa veya arazinin mülkiyetinin yatırımcıya ait olması halinde bina, makine ve teçhizat,
  b) Arsa veya arazinin mülkiyetinin YIKOB veya İdareye ait olması halinde makine ve teçhizat,
  teminatın yüzde sekseni kabul edilir, ayrıca kredinin yüzde yirmisi için ilave teminat
  alınır.
  (3) Faiz indirimli İşletme Kredisi Desteğinde, teminat proje bazında Banka tarafından belirlenir.
  b) Kira sözleşmesi ve kira bedeli
  (1) Bina Yapımı Desteği veya Bina Tahsisi Desteğine konu binalar ile Yatırım Yeri Tahsisi Desteğine konu parsel, taşınmaz veya binalar yatırımcılara YİKOB veya İdare tarafından kira sözleşmesi düzenlenmek suretiyle kiralanır.
  (2) Kira bedelleri, Sermaye Piyasası Kurulundan lisanslı gayrimenkul değerleme şirketlerince belirlenecek rayiç kira bedelinin yüzde onu şeklinde uygulanır ve kira bedelleri her yıl yeniden değerleme değer artış oranında artırılır.
  (3) Kira gelirleri, Hesaba gelir kaydedilir.

  (4) 13 öncü maddenin dokuzuncu fıkrası bakımından kira bedelleri, maliyetler dikkate alınarak pay oranına göre hesaplanır.
  c)Taşınmazın mülkiyetinin yatırımcıya devri
  (1) Bu Karar kapsamında, Çağrı Merkezi Destek Paketi hariç olmak üzere, yatırımcıya kiralanmak suretiyle tahsis edilen parsel, taşınmaz ve binaların mülkiyeti, asgari on beş yıl süreyle desteğe konu üretim faaliyetinin sürdürülmesi, asgari istihdam şartının bu sürenin tamamında istihdam edilecek adam ay toplamının yüzde sekseninden az olmamak üzere yerine getirilmesi ve varsa diğer destek koşullarının sağlanması halinde, talebi üzerine yatırımcıya, bina için sağlanan nominal destek tutarı, parsel veya taşınmaz için ise emlak vergisine esas metrekare birim değeri toplamı karşılığında devredilebilir.
  (2) 13 üncü maddenin;
  a) Sekizinci fıkrası bakımından, arsa bedelsiz olarak, bina ise sağlanan nominal destek tutarı karşılığında,
  b) Dokuzuncu fıkrası bakımından, bina, sağlanan nominal destek tutarı karşılığında, devredilebilir.

 • (*) Dip Notlar :

  -Bu Çalışma bilgi amaçlıdır. Konuları (2016/9596 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ) dikkate alınarak hazırlanmıştır.Bu sayfada geçen konular zaman içerisinde güncelliğini kaybedebileceğinden dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

   

   

  Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2016-2027-yatirimlarda-cazibe-merkezli-iller-aciklandi.htm

  Yorum yapın