2016 TEŞVİK UYGULAMALARINDA YENİ DÜZENLEMELER YAPILDI

Ekonomi Bakanlığınca  25/06/2016 tarihli 2016/2 nolu  tebliği 29753 sayılı resmi gazetede yayınlayarak  (1)yürürlüğe giren yeni teşvik uygulamalarında bazı değişiklikler yapmıştır. Yapılan düzenlemeleri kısaca özetleyecek olursak ; birincisi ulusal ekonomide döviz kaybına  neden olan yurt dışı güneş panellerinin teşvik kapsamı dışına alınması diğer bir konu da teşvik bürokrasisinin azaltılmasına yönelik işlemler şeklinde sıralayabiliriz. Buna göre ;

1-Yurtdışı güneş panelleri alımları teşvik kapsamından çıkartıldı;

Yeni teşvik sistemimizde Güneş enerjisi yatırımları (GES)  genel teşvik düzeyinde (kdv, gümrük muafiyeti) olarak teşvik edilmekteydi. Yeni getirilen bir düzenleme ile Yurt dışı güneş paneli alımlarını teşvik kapsamından çıkartılmıştır. Ancak Yurt içinden alınan güneş panellerine  genel teşvik uygulaması devam etmektedir. 27/08/2016 tarih  resmi gazetede yayımlanan  20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir;(2)

“Güneş enerjisi santrali yatırımları kapsamında 25/06/2016 tarihinden önce,

a) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan lisans veya ön lisans almış olan firmalarca temin edilecek güneş panellerinin,
b) Türkiye’ye sevk edilmek üzere yatırımcı firma adına bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan güneş panellerinin,
teşvik belgesi kapsamında ithal edilmesine ilişkin talepler, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içerisinde müracaat edilmesi halinde Bakanlıkça değerlendirilir.”
Hükmü getirilmiştir. Yukarıdaki şartlara haiz yatırımcıların bu haktan yararlanabilmeleri için 27/08/2016 tarihinden itibaren  bir ay içerisinde bakanlığa müracaat etmeleri gerekir.

2-Teşvik Bürokrasi işlemleri azaltıldı;

Önceki uygulamalarda teşvik başvurusunda  sermaye, hisse değişiklik, unvan değişiklik gazeteleri onaylı olarak ayrı ayrı istenmekteydi. Yeni düzenleme ile sadece son hisse durumunu gösteren ticaret sicil gazetesi örneği yeterli olacaktır. Diğer yandan yatırımın öngörülecek sürede gerçekleştirilmesi durumunda süre uzatımında istenen EK-6 formu ile yatırım harcama kalemlerini ibra etme  zorunluluğu kaldırılmıştır.

Bazı sektörel yatırımlara yönelik olarak  istenen gerekli belgelerde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Lisanssız elektrik üretimi yapacak tesislerle ilgili olarak, yetkili kurumdan alınacak proje onay yazısı alınması gerekmektedir.

b) Hava yolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığı yatırımlarında; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınacak teknik yönden uçağın ithalinde sakınca olmadığını belirten yazının tasdikli sureti alınması kaldırılmıştır.

c) Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda; Finansal kiralama sözleşmesi artık istenmeyecektir.

d) İskele, rıhtım, balıkçı barınağı ve liman yatırımlarında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının imar planına ilişkin onay yazısı artık istenmeyecektir.

e) Yap-İşlet veya Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilecek yatırımlarda; İlgili Bakanlık, kurum veya kuruluş ile yapılan uygulama sözleşmesinin örneğinin alınması gerekecektir.

 Yatırımı tamamlama vizesinde Bakanlıkça aşağıda istenen  bazı belgeler bundan böyle artık istenmeyecektir;

a) Tasdikli kapasite raporu,

b) Belge kapsamında bina-inşaat harcaması yapılmış olması halinde bina ruhsatı ve/veya yapı kullanma izni,

c) Belge kapsamında kredi kullanılmış ise ilgili bankalardan alınacak yazı asılları artık bakanlıkça istenmeyecektir.

Sonuç:  Güneş panellerin yurt dışında alınmasının  teşvik kapsamından çıkartılması Türkiye’den yurt dışına döviz transferlerini önlenmesi ve yerli güneş paneli imalatı yapan üreticilerin korunması açısından olumlu bir düzenleme olarak değerlendirilebilir. Ancak isteyen tedarikçi yurt dışından güneş panellerini teşviksiz olarak da getirebilmektedir. Yurt içi güneş panellerinin  tedarikinde genel teşvik uygulamaları normal şartlarda halen devam etmektedir. Diğer yandan teşvik uygulamalarındaki bürokrasi işlemlerinin azalması  zaman kayıplarını önleyeceğinden dolayı yatırım süreçleri de  pozitif etkilenecektir. Sadece gereksiz bürokrasiden dolayı aylarca bekleyen yatırımların var olduğunu  duymayanımız kalmamıştır.  Bürokratik engellerin kaldırılmasına yönelik  atılacak adımlar ve  yasal düzenlemeler, yatırımların gelişim sürecine pozitif çarpan etkisi yaratacaktır. Öte yandan yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik “YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”  (3) resmi  gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. TBMM’ce  çıkartılan bu kanun, yatırımlarda  bürokratik maliyetlerin azaltılmasına  yönelik bir düzenleme olduğunu söyleyebiliriz. Sonuç olarak diyebiliriz ki yeni dönem yatırımları daha güvenli bir süreç içerisinde devam edecektir.

Yazar;
Kanber KILINÇ
Ziraat Mühendisi

Dipnotlar :(1)Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/2)

(2) 27/08/2016 tarih  resmi gazetede yayımlanan  20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1

(3) Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2016-tesvik-uygulamalarinda-yeni-duzenlemeler-yapildi.htm

Yorum yapın