2016 KÜÇÜK ÇİFTÇİ DESTEKLEMELERİ

BİTKİSEL ÜRETIM YAPAN KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİNİN DESTEKLENMESİNE DAİR KARAR (*)
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, küçük aile işletmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı ve işletme büyüklüğü 5 dekar veya altında olan çay ve fındık ürünleri hariç meyve, sebze, süs bitkisi ve ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan üreticilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.
Ödeme miktarı ve başvurular
MADDE 2- (1) Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı ve işletme büyüklüğü 5 dekar veya altında olan çay ve fındık ürünleri hariç meyve, sebze, süs bitkisi ve ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan kamu kurum ve kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişilere 2016 üretim yılında 100 TL/da küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılır.
(2) 2016 yılı küçük aile işletmesi desteği başvuruları, 2016 yılı üretim yılında çiftçi kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmış veya güncellemiş olmak kaydıyla, bu Kararın yayımı tarihinden itibaren başlar ve 31/10/2016 tarihinde sona erer.
Düzenleme yetkisi
MADDE 3- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.Finansman ve ödemeler
MADDE 4- (1) 2016 yılına ait küçük aile işletmesi desteği ödemeleri ilgili yıl içerisinde yapılır.
(2) Küçük aile işletmesi desteği Merkezi Yönetim Bütçesinin ilgili harcama tertibinden yapılır. Bu Karar kapsamında üreticilere yapılacak ödemeler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak üreticilere yapılan toplam ödeme tutarının %0,2’si T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye hizmet komisyonu olarak ödenir.
Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 5- (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilidir.
(2) Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.
(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinden müştereken sorumludur.
(4) Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.
Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
—————————–
(*) 16 Aralık 2015 Tarihli ve 29564 Sayılı Resmî Gazete-BKK Karar Sayısı : 2015/8294

 

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2016-kucuk-ciftci-desteklemeleri.htm

Yorum yapın