2016 İstanbul Mali Destek Hibeleri

İstanbul Kalkınma Ajansı, 2016 Yılı Mali Destek Programını açıkladı. Toplam  110 milyon bütçesi olan destek programı üç farklı kapsamdan oluşmaktadır. 2016 Yılı Mali Destek Programları için tahsis edilen kaynaklar ve son başvuru tarihleri aşağıda yer almaktadır. Söz konusu programların özeti aşağıda verilmiştir.

A) İSTANBUL KALKINMA AJANSI ÇOCUKLAR VE GENÇLER MALİ DESTEK PROGRAMI (Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar)
PROGRAM KÜNYESİ
Programın Adı  ÇOCUKLAR VE GENÇLER MALİ DESTEK PROGRAMI
 Programın Genel Hedefi: İstanbul’da yaşayan, risk altındaki çocuklar ve gençler ile özel yetenekli çocukların iyi olma halinin artırılması
Programın Toplam Bütçesi: 30.000.000 TL
Projelere Sağlanacak Asgari Ve Azami Destek Miktarı
Asgari Tutar: 200.000 TL, Azami Tutar: 1.000.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %90’ından  fazla olamaz.
Proje Süresi :  Asgari 6 ay, azami 12 aydır.
Son Başvuru Tarihi :21/03/2016
Programın Öncelikleri
Öncelik 1: Risk altındaki çocuklar ve gençlere yönelik tarama, erken belirleme ve rehabilitasyona yönlendirme amaçlı, toplum temelli ve bütüncül şekilde tasarlanmış ikincil ve üçüncül önleme müdahalelerin geliştirilmesi ve uygulanması; etkisi kanıtlanmış mevcut rehabilitasyon modellerinin hizmet altyapısının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
Öncelik 2: Özel yetenekli çocukların erken dönemde belirlenmesi, yetenek, ilgi ve kapasitelerine uygun eğitim almaları, kendilerine ve ailelerine gerekli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile yaratıcılıklarının ve üretkenliklerinin desteklenmesi
Öncelik 1 Örnek Proje Konuları
✓Çocuk polisi birimleri hizmet binalarının konum ve fiziki yapıları itibarıyla iyileştirilerek uygun uzmanlıkta personel ve araç gereç tahsisi ile çocuk odaklı bir yapıya kavuşturulması; yakalanan, sorgulanan ya da tehdit altında olduğu belirlenen (evsiz, refakatsiz mülteci vb.) çocuklara uygun müdahalenin yapılmasını ve durumunun takibini sağlayacak işleyiş ve koordinasyon yapısını geliştirilmesi
✓Haklarında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilen çocukların, örgün eğitime ve mesleki eğitime devam etmelerinin ve düzenli psikososyal destek almalarının sağlandığı, reşit olması ya da ailelerine teslim edilmesi gibi sebeplerle bakım kuruluşlarından ayrılan çocukların ve gençlerin destek alabildikleri, geçici barınma ihtiyaçlarının karşılandığı ve durumlarının takip edildiği bir merkezin kurulması
✓Şiddet mağduru korunmaya muhtaç çocukların barındırıldığı Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi ile Koruma, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde etkin
bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesine yönelik kapasitenin geliştirilmesi
✓Gebe çocuklar ve çocuk annelerin barındığı; psiko sosyal programlarla uzun süreli desteklendiği, uygun donanıma sahip bir merkezin oluşturulması
✓Kadın sığınma evlerine anneleriyle gelen çocuklara yönelik özel alanların oluşturulması, psikososyal ve ekonomik destek sağlanması.
✓Yerel yönetim ve sivil toplum örgütlerinin sahada sos yal haritalama ve tarama yaparak ilgili Bakanlıkların (Adalet, Sağlık, Aile ve Sosyal Politika, Milli Eğitim Ba kanlıkları vd.) bölge teşkilatları ile ikincil ve üçüncül önleme alanında bilgi paylaşımı, işbirliği ve koordinasyona dayanan müdahale ve takip süreçlerini gerçekleştirdiği örnek model oluşturulması
✓Sığınmacı çocuk ve gençlerin anadillerinde başvuru yapa bilecekleri, Türkiye’de bulundukları sürece Türkçe öğrenmek, uyumlarını kolaylaştıracak beceriler edinmek, hakları ve faydalanabilecekleri hizmetler hakkında bilgi edinmek, fiziksel ve ruhsal sağlıklarını iyileştirmek üzere faydalanacakları çocuk merkezleri ve gençlik merkezleri kurulması
✓İhmal ve istismar mağduru çocuk ve gençlerin veya ihbarda   bulunmak isteyenlerin arayabileceği ve gizlilikleri korunacak şekilde danışma alabilecekleri, mağdurların fiziksel, psikolojik ve sosyal rehabilitasyonu, bakımı ve korunması için hızlı ve etkin bir şekilde destek sağlayacak telefon / internet hattının ve danışma merkezinin kurulması.
Öncelik 2. Özel yetenekli çocukların erken dönemde belirlenmesi, yetenek, ilgi ve kapasitelerine uygun eğitim almaları, kendilerine ve ailelerine gerekli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile yaratıcılıklarının ve üretkenliklerinin desteklenmesi Hedef Grup: 0-18 yaş arası çocuklar.

Özel yetenekli çocukların toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu vatandaşlar olarak yetişebilmeleri için bir takım çalışmaların yapılması gerekmektedir. Ülkemizde özel yetenekli bireylere hizmet vermek amacıyla açılan kurumlarla ilgili hususlar Özel Eğitim Hizmet Yönetmeliği ile düzenlenmektedir. Yasal dayanaklar özel yetenekli çocukların bireysel yetenek ve gereksinimleri doğrultusunda özel eğitim uygulamalarına imkân verecek kapsamda olmasına rağmen, uygulamalar tam anlamıyla özel yetenekli çocukların ihtiyaçlarını karşılar nitelikte değildir.
Bu öncelik ile özel yetenekli çocuklar için zenginleştirme alanında verilecek hizmetlere yönelik çalışmalar desteklenecektir. Özel yetenekli çocuklar için uygun müfredat hazırlanması, bu müfredatı uygulayabilecek eğitmenlerin yetiştirilmesi, okul bünyesinde özel yetenekli çocukların zenginleştirme eğitimi alabilecekleri destek odalarının oluşturulması ve/veya malzeme eksikliklerinin giderilmesi ve özel yetenekli çocuklar için yetenek atölyelerinin kurulması amaçlanmaktadır. Ayrıca şu an mevcut uygulamalarda bulunmayan okul öncesi çağdaki özel yetenekli çocuklar için okul öncesi eğitimi sunabilecek bir modelin oluşturulması ve özel yetenekli çocuklar ve ailelerinin ilgili konuda danışmanlık alabilmelerinin sağlanması da bu önceliğin kapsamındadır.
Bu öncelik alanındaki proje başvurularında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 • Başvuran kurum ve ortaklarının özel yeteneklilerle ilgili uzmanlığının, sahada çalışma deneyimi ve müdahaleyi gerçekleştirecek kapasitesinin olduğunu açıklaması ve destekleyici belgelerle (bilimsel referanslar, daha önce uygulanmış projeler, yayınlar vb.) göstermesi beklenmektedir. Ayrıca projede yer alacak uzmanların mesleki yeterliliği ve deneyimini gösteren belgelerin sunulması zorunludur.
 • Projelerin Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü veya ilçe Milli Eğitim Müdürlükleriyle ortaklaşa gerçekleştirilmesi tavsiye edilmektedir.
 • Özel yetenekli çocukları belirlemek amacıyla gerçekleştirilecek testlerin Rehberlik Araştırma Merkezleri ya da bu testleri yapma yetkisi olan uzmanlar tarafından gerçekleştirilmesi ve çocukların kişisel bilgilerinin korunmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Öncelik 2 Örnek Proje Konuları
  ✓Özel yetenekli çocukların beceri alanlarında yetenek atölyeleri kurulması ve özel tasarımlı alanlar oluşturulması
  ✓Özel yetenekli çocuklar için üniversite ve MEB işbirliğinde eğitim müfredatının geliştirilmesi, eğitici eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, bu alanda hizmet verecek insan kaynağı altyapısının oluşturulması
  ✓Özel yetenekliler için okul öncesi çocukluk eğitimi modeli sunabilecek bir merkezin oluşturulması
  ✓Çocuk   üniversitelerinin   sayılarının   artırılması  ve kapasitelerinin geliştirilmesi
  ✓Özel yetenekli çocukların, ailelerinin ve öğretmenlerinin danışmanlık hizmeti alabileceği, yasal hakları konusunda bilgi edinebilecekleri ve farklı uzmanların desteğinden faydalanabilecekleri (çocuklarıyla yaşadıkları psikolojik problemlerde, zenginleştirme faaliyetleri konusunda destek alabilecekleri) merkezlerin kurulması
  ✓İlköğretim okulları ve liselerde destek eğitim odaları kurulması ve mevcut odaların altyapılarının iyileştirilmesi.
   B) İSTANBUL KALKINMA AJANSI GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar)
  PROGRAM KÜNYESİ
  Programın Adı  GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI
  Programın Genel Hedefi
  İstanbul’da girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, yenilikçi ve yaratıcı girişimciliğin yaygınlaştırılması ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ile İstanbul’un küresel rekabet gücünün artırılarak ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmaktır.
  Programın Toplam Bütçesi : 30.000.000 TL
  Projelere Sağlanacak Asgari Ve Azami Destek Miktarı
  Asgari Tutar: 200.000 TL Azami Tutar: 1.000.000 TL
  Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %90’ından fazla olamaz.
  Proje Süresi: Asgari 6 ay, azami 12 aydır
  Son Başvuru Tarihi :22/03/2016
  Uygun Başvuru Sahipleri

 • Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri
 • Belediyeler, İSKİ, İETT
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları
 • İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri, Merkezler
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Birlikler, Federasyonlar, Konfederasyonlar)
 • Üniversiteler, Fakülteler
 • Öncelikler:
  Öncelik 1: İstanbul’da girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması
  İstanbul’da girişimciliğin gelişmesi için bu amaca yönelik olarak ortak inançların, değerlerin, varsayımların ve tutumların da geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için İstanbul’da girişimcilik kültürünün yaygınlaşması gerekmektedir. İhtiyacımız olan girişimcilik kültürünün oluşması için en büyük pay eğitime düşmektedir. Eğitim başta gençler olmak üzere girişimci adayları ve girişimcilik ekosisteminin işlerliği açısından önemli roller üstlenen paydaşların ve mevcut girişimcilerin üzerinde etkili olmayı sağlayan en etkili araçtır. Ayrıca girişimcilik kültürünün yaygınlaşması için ekosistem içerisinde yer alan ve ekosisteme destek veren kurumların eşgüdüm içerisinde çalışması ve girişimcilik kültürün yaygınlaşmasını destekler nitelikte başarılı faaliyetler gerçekleştirmesi gerekmektedir.
  Örnek Projeler:

 • Gençleri girişimci olmaya yönlendiren, birlikte üret me kültürünü yaygınlaştırıcı çalışmaları gerçekleştirecek yapıların oluşturulması
 • Eğitimin her kademesinde girişimciliğe yönelik ör gün ve yaygın eğitim programları oluşturulması ve bu programların hayata geçirilmesi
 • Okullarda girişimcilik, yenilikçilik, patent, Ar-Ge ve teknoloji kültürünü destekleyen, oyunla öğrenme modelleri geliştiren programların hayata geçirilmesi
 • İlk öğretim ve lise öğrencilerinin yaratıcı ve girişimci düşünebilme kapasitelerinin artırılması için öğret menlere yeterlilik kazandırmaya yönelik eğitim ve uygulama yapma imkanı sağlayan merkezlerin kurulması
 • Meslek örgütlerinin kendi meslek alanlarında faaliyet göstermek isteyen girişimcilere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin niteliğini artırması ve bu hizmetleri yaygınlaştırması
 • Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla üniversitelerdeki girişimcilik kulüplerinin etkinliklerini artırmayı, dijital medya yayınları ve uygulamaları geliştirme benzeri faaliyetler sayesinde gençlere daha etkin bir şekilde ulaşmayı hedefleyen bir merkezin kurulması
 • Kurum içi girişimcilik kültürünün güçlendirilmesi amacıyla, kurum çalışanlarının yanı sıra kurum yöneticilerinin bilinçlenmesinin ve bu amaca yönelik olarak aktif bir rol almalarının sağlanması için çalışmaların yapılması
 • Girişimcilik ekosisteminin paydaşlarının katılımıyla İstanbul Girişimcilik Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın hazırlanması
 • Bu öncelik kapsamında yalnız eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinden oluşan projelere destek verilmeyecektir.
  Öncelik 2: İstanbul’da işbirliğine dayalı, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla girişimciliğin geliştirilmesi
  İstanbul’da girişimcilik ekosistemi içerisinde yer alan aktörlerin eş güdüm içerisinde faaliyetlerini gerçekleştirmeleri ve bu eşgüdümü sağlayamaya yönelik oluşturulacak işbirlikleri ve sürdürülebilir destek mekanizmaları ile girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu sayede yenilikçi ve yaratıcı girişimciliğin yaygınlaştırılması ile İstanbul’un ekonomik ve sosyal kalkınması desteklenecektir. Bu amaca yönelik olarak mevcut işbirliklerinin ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, ihtiyaç duyulan alanlarda yeni işbirliklerinin kurulması ve sürdürülebilir destek mekanizmalarının geliştirilmesi gerekmektedir.
  Örnek Projeler:

 • Girişimcilik odaklı mevcut ulusal ve uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesi, girişimcilikte model olan ülke, bölge ve yapılarla işbirliklerinin kurulması
 • Dezavantajlı bireylerin girişimciliğine ve eğitimine öncelik veren yapıların kurulması
 • Kadın girişimciliği, genç girişimciliği, eko girişimcilik, sosyal girişimcilik ve küresel girişimcilik gibi tematik alanlarda sürdürülebilir destek ve danışmanlık mekanizmalarının oluşturulması
 • Mevcut teknopark, kuluçka, iş geliştirme merkezleri ve hızlandırıcıların niteliklerini artırmaları ve girişimcilere daha etkin hizmet vermelerini sağlayacak çalışmaların gerçekleştirilmesi
 • Yeni tematik iş geliştirme merkezleri ve hızlandırıcıların kurulması ve nitelikli etkin girişimcilik hizmetleri sunmalarının sağlanması
 • Girişimcilerin teknolojik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ortak kullanıma açık yapıların oluşturulması
 • Girişimcilik ekosistemi içerisinde üniversite – sanayi işbirliğine ve firmalar arası işbirliğine katkı sağlayan mekanizmaların oluşturulması
 • Başlangıç firmalarının kendi aralarında işbirliği yapma, ortak proje gerçekleştirme potansiyelini değerlendiren ve bu işbirlikleri için gerekli olan eğitim ve danışmanlık gibi destek hizmetlerini sunan yapıların oluşturulması
 • Erken aşama girişimcilerin büyük şirketlerle birlikte çalışabileceği ve tecrübeli şirket yöneticilerinden, uzmanlardan ve akademisyenlerden danışmanlık desteği alabileceği programların gerçekleştirilmesi
 • Bu öncelik kapsamında yalnız eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinden oluşan projelere destek verilmeyecektir.
  C)İSTANBUL KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİ VE YARATICI İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI
  (Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar)
  PROGRAM KÜNYESİ
  Programın Adı  YENİLİKÇİ VE YARATICI İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI
  Programın Genel Hedefi
  İstanbul’un katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetler ile küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi ve küresel değer zincirinde üst sıralarda yer alabilmesi için yenilik ve yaratıcılık odaklı ekonomik yapıya dönüşümün desteklenmesi
  Programın Toplam Bütçesi :  50.000.000 TL
  Projelere Sağlanacak Asgari Ve Azami Destek Miktarı
  Asgari Tutar: 200.000 TL
  Azami Tutar: 1.500.000 TL
  Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %90’ından fazla olamaz.
  Proje Süresi:  Asgari 6 ay, azami 12 aydır
  Son Başvuru Tarihi : 23/03/2016
  Uygun Başvuru Sahipleri

 • Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri
 • Belediyeler, İSKİ, İETT
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları
 • İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri, Merkezler
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar, Birlikler, Federasyonlar, Konfederasyonlar)
 • Üniversiteler, Fakülteler
 • Öncelikler:
  ÖNCELİK 1: Yenilikçi ve yaratıcı1 çalışmalarda işbirliği, kümelenme ve disiplinler arası faaliyetlere hizmet edecek; bilginin yayılmasını, teknoloji transferini ve ticarileştirmeyi destekleyecek yapıların kurulması ve geliştirilmesi
  Bu öncelik kapsamında İstanbul’da yüksek katma değer yaratan, yenilik ve yaratıcılığa dayalı faaliyetlerin artması, sonrasında ticarileşerek bölge ve ülke için ekonomik değer yaratması amacıyla üniversiteler ve özel sektör arasında işbirliği ağlarının, kümelenmelerin, bilgi ve teknoloji transferinin gerçekleşmesini sağlayacak, ara yüz meka1 Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı’nda UNCTAD’ın yaratıcı endüstriler sınıflaması içindeki şu faaliyet alanları kapsanmaktadır: El sanatları; Sahne Sanatları: canlı müzik, tiyatro, dans, opera, sirk, kuklacılık; Görsel İşitsel Yayınlar: Film, televizyon, radyo vb.; Yeni Medya: yazılım, video oyunları, dijital içerikler; Yaratıcı Hizmetler: mimarlık, reklamcılık , yaratıcı Ar-Ge; Tasarım: İç tasarım, grafik tasarım, moda tasarımı, mücevher tasarımı ve oyuncak tasarımı; Yayıncılık ve Basılı Medya: kitap ve diğer basılı materyaller; Görsel Sanatlar: re sim, heykel, fotoğraf, antika nizmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Yaratıcılık ve yeniliği geliştirmek üzere farklı üniversitelerin, kurum ve kuruluşların birlikte kullanacağı, farklı disiplinler ve yaklaşımların ortak kullanımına ve çeşitliliğe imkân veren enstitü, kuluçka merkezi, inovasyon ve teknoloji trans fer merkezleri, tasarım merkezleri, teknoloji danışmanlık merkezleri vb. ortak yapıların kurulması; mevcut ortak alanların geliştirilerek atıl kapasitelerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
  ÖRNEK PROJE KONULARI:

 • Üniversite özel sektör işbirliği ile yenilik (inovasyon) ve teknoloji transfer merkezleri, mühendislik ofisleri, teknoloji danışmanlık merkezleri kurulması ve/veya geliştirilmesi
 • İleri teknoloji alanlarının farklı sektörlerde (otomotiv, savunma, havacılık, uzay vb.) kullanımının sağlanmasına yönelik yenilik aktarım merkezlerinin kurulması
 • İleri üretim teknolojileri konusunda (insansız ve akıllı sistemler, nanoteknoloji, ileri malzemeler, vb.) araştırma, geliştirme, eğitim ve teknoloji transferi vb. çalışmalar yapacak merkezlerin kurulması,
 • Yenilikçi ve yaratıcı çalışmalarda çalışmalarında ihtiyaç duyulan altyapının ortak kullanımına yönelik laboratuvar, merkez, stüdyo, atölye vb. alanlarının oluşturulması ve/ veya geliştirilmesi
 • Yenilik ve yaratıcılık alanında bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik bilgi transfer ağlarının kurulması
 • İstanbul’un küçük üretici ve zanaatçı haritasının çıkartılıp üretim bölgelerine yönelik zanaatçılar ile tasarımcıları buluşturacak ortak tasarım atölyelerinin geliştirilmesi
 • İstanbul’un yaratıcı üretim alt bölgelerinin ve kümelerinin korunması, geliştirilmesi
 • ÖNCELİK 2: İstanbul’da yenilikçi ve yaratıcı çalışmalar yürüten firma, kurum ve kuruluşların insan kaynağı, finans mana erişim, ihracat, fikri ve sınai mülkiyet hakları konularında kurumsal kapasitelerinin artırılması

  Bu öncelik ile İstanbul’da yenilikçi ve yaratıcı çalışmalar yürüten firma, kurum ve kuruluşların yenilik ve yaratıcılığı bir kurum kültürü olarak benimsemeleri, ulusal ve uluslararası desteklerden daha fazla yararlanmaları, alternatif finansman kaynaklarına erişimlerinin sağlanması, proje üretme yeteneklerinin artırılması, fikri ve sınai mülkiyet haklarını koruyup yönetebilmeleri ve ticari kazanca çevirebilmeleri için kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
  ÖRNEK PROJE KONULARI:

 • Yenilikçi ve yaratıcı ürün ve hizmetlerin ihracatını artırmayı ve yerel ve uluslararası ağlara katılımı kolaylaştıracak platformların   oluşturulması
 • Yaratıcılık ve yenilik temelli girişimciliği desteklemek üzere danışmanlık ve mentorluk hizmetleri sunacak yapıların oluşturulması ve geliştirilmesi
 • Yaratıcı ve yenilikçi işletmelerin uluslararası fonlar, melek
 • yatırımcılar ve girişim sermayesi gibi finansman olanaklarına erişimini kolaylaştıracak ara yüzlerin geliştirilmesi

 • Eğitim, kapasite geliştirme merkezleri, teknik veya teknolojik merkezler ile danışmanlık ve patent ofisleri gibi işletmelere ve girişimcilere yönelik bilgi desteği ve ortak kullanım imkanı sağlayacak hizmet yapılarının oluşturulması
 • Bölgede yaratıcı insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla danışmanlık, yönlendirme, koçluk, mentorluk hizmetleri verecek platformların oluşturulması
 • Yaratıcı endüstriler alt sektörlerinde ihtiyaç duyulan ara elemanların yetiştirilmesi ve istihdam edilmesine yönelik merkezlerin kurulması
 • İstanbul sanayisinin yenilik ve ihracat kapasitesini artırma, markalaşma, kurumsallaşma, sürdürülebilirlik, sanayi ve üretim kültürünün geliştirilmesi gibi alanlarda danışmanlık, yönlendirme, koçluk ve mentorluk hizmetleri sağlayacak; akademisyen, sanayici ve sivil toplum örgütleri işbirliğine dayanan sürdürülebilir yapıların kurulması
 • Geleneksel zanaatların üretim, satış, pazarlama ve tanıtımını kolaylaştıracak, markalaşmalarını sağlayacak atölye, sanat evi gibi yapıların kurulması Bu öncelik kapsamında yalnız eğitim veya danışmanlık faaliyetlerinden oluşan projeler desteklenmeyecektir.
 • ÖNCELİK 3: İstanbul’da yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kentsel hizmetlerde yenilikçi uygulamaların geliştirilerek hayata geçirilmesinin sağlanması Başta İstanbullular olmak üzere, çok sayıdaki ulusal ve uluslararası ziyaretçiye sunulan kentsel hizmetlerin çeşitliliği, kalitesi, erişilebilirliği İstanbul’da yaşam kalitesini belirlemektedir. Bu öncelik kapsamında kentsel hizmetlerde yenilikçi, akıllı ve yaratıcı uygulamaların hayata geçirilmesi yoluyla İstanbul’da yaşam kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.
  ÖRNEK PROJE KONULARI

 • Ulaşım hizmetlerinde kalite ve etkinliği artırmak üzere akıllı ulaşım sistemlerine dayalı yenilikçi uygulamaların ha yata geçirilmesi
 • Kentsel hizmetlerinin sunumunda ve yönetiminde bulut bilişim temelli entegre ve bütüncül bakış açısıyla çevrim içi yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi Kentsel hizmetlerin geliştirilmesinde ve sunumunda hal kın ve diğer paydaşların bilgilendirilmesi ve etkin katılımının sağlanmasına yönelik bilgi ve iletişim teknoloji odaklı çözümlerin geliştirilmesi
 • Kentsel hizmetlerin geliştirilmesi üstüne çalışan BİT merkezi kurulması
 • Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için sağlık laboratuvarı kurulması ve sağlık problemi yaşayan insanların bu laboratuvarlarda geliştirilen uygulamaları denemesi ve kullanması
 • Belediye verilerine dayanarak kentsel hizmetler kullanılabilecek akıllı telefon uygulamalarının geliştirilmesi
 • Kentsel hizmetlerde akıllı çözümlerle verimliliğin ve et kinliğin artırılması
 • Yukarıda fikir vermesi amacıyla verilen örnekler muhtemel proje konularının tümünü kapsamamakta olup, program önceliklerine uygun olan ve yukarıda sayılmayan faaliyetler için de başvuruda bulunulabilir.

   

  Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2016-istanbul-mali-destek-hibeleri.htm

  Yorum yapın