2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde kullandıracaktır. Programlar hakkında özet bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

A) İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı
Uygun Başvuru Sahipleri

 • İşletmeler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Sanayi Bölgeleri
 • Kümeler
 • Üniversiteler
 • Araştırma Merkezleri ve Enstitüler
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı Odalar ve Borsalar, Esnaf ve Sanatkâr Odaları, Meslek Odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)
 • İhracatçı Birlikleri
 • Öncelikler

 • Öncelik 1: İleri teknolojili sektörlerde teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesi ve yerli üretimi
 • Öncelik 2:İleri teknolojili sektörlerde markalaşma ve ihracat kapasitesinin artırılması
 • Öncelik 3:Teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesine yönelik ar-ge, test, kalibrasyon hizmetleri ve laboratuvar altyapılarının geliştirilmesi
 • Öncelik 4:İleri teknolojili sektörlerde işletmelerin temiz üretim uygulamalarına yönelik alt yapıların geliştirilmesi
 • Proje Konuları

 • Elektrikli ve yanmalı motorlar; elektro teşhis cihazları; ölçü, kontrol, ayar, kalibrasyon alet ve cihazları; gaz türbinleri; lazerler; metal işleme için nümerik kontrollü cihazlar gibi katma değeri yüksek olan ileri teknolojili ürünlerin üretilmesine yönelik projeler
 • Üretim yapan firmaların tasarım, üretim ve kurumsal kapasite ve yeteneklerinin geliştirilmesine hizmet etmek üzere ortak Ar-Ge, Ür-Ge, laboratuvar (elektrik güç ekipmanları test ve kalibrasyon merkezi, dişli ve güç aktarma sistemleri uygulama ve araştırma merkezi gibi) vb. merkezlerinin kurulması ve/veya geliştirilmesine yönelik projeler
 • İleri teknolojili ürün üretimi yapacak/yapan firmaların ihracata başlamasına veya ihracatı geliştirmesine yönelik gerekli belgelendirmeleri (ISO 9000 Kalite Standartları, Çevre: ISO 14000, CE işareti alımı hizmetleri, vb.) sağlamalarını içeren projeler.
 • İleri teknolojili ürün ve hizmetler için ulusal ve uluslararası akreditasyonların sağlanmasına yönelik projeler
 • Teknoloji yoğun ürünlerin markalaşmasına yönelik kurumsal ve teknik altyapıların geliştirilmesine hizmet edecek projeler
 • Bütçe

  Toplam Bütçe: 9.000.000 TL

  Asgari Destek Tutarı 150.000 TL
  Azami Destek Tutarı 500.000 TL
  Asgari Destek Oranı %25
  Azami Destek Oranı %50

  Başvuru

 • İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 11/03/2016 Saat 23:50
 • Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 18/03/2016 Saat 17:00
 • B) Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı

  Uygun Başvuru Sahipleri

 • Belediyeler
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, İlçe Müdürlükleri, Bakanlıkların Bağlı ya da ilgili Kurum, Kuruluş, Merkez ve Enstitüleri vb.)
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Üniversiteler
 • Kâr Amacı Gütmeyen Araştırma Merkezleri/Enstitüler
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı Odalar ve Borsalar, Esnaf ve Sanatkâr Odaları, Meslek Odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Meslek Kuruluşları, Sendikalar)
 • Kâr Amacı Gütmeyen Birlik ve Kooperatifler
 • Öncelikler

 • Öncelik 1: Yoğun göç alan bölgeler için sosyal hizmetlerde artan talebin karşılanmasına yönelik çözüm modellerinin oluşturulması ve uygulanması
 • Öncelik 2: İşsizlerin ya da düşük vasıflı işçilerin istihdam edilebilirliğinin ve gelir düzeylerinin artırılması
 • Öncelik 3: Engelli ve yaşlılara yönelik sosyal ve kültürel hizmetlerin geliştirilmesi ve bu hizmetlerin erişilebilirliğinin arttırılması
 • Öncelik 4: Kadın, genç ve çocukların tasarım, sanat ve yaratıcı endüstriler gibi alanlarda beceri geliştirebilecekleri ve bu becerilerini katma değere dönüştürebilecekleri imkânların sağlanması
 • Öncelik 5: Şiddet ve istismar ile mücadelede sosyal rehabilitasyon ve güçlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması.
 • Proje Konuları

 • Göçle gelen grupların topluma uyum sağlamalarını kolaylaştırıcı eğitim, sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerini içeren yenilikçi projeler
 • Kadın ve genç girişimciliğinin ve istihdamının artırılmasına hizmet edecek yeni iş ve finansman modellerinin geliştirilmesine yönelik projeler
 • Engelli ve yaşlılar için gezici sosyal ve kültürel hizmetlerin geliştirilmesine yönelik projeler
 • Gençleri ve çocukları madde bağımlılığından ya da riskinden korumaya yönelik projeler
 • Çocukların yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri alanların tespiti ve çözüm modellerinin geliştirilmesine yönelik projeler
 • Kadın, genç ve çocukları tasarım, sanat ve yaratıcı endüstrilere yönlendirici projeler
 • Alt bölgelerde kültürel ve sanatsal faaliyetlerin erişilebilirliğini artırmaya yönelik projeler
 • Mevcut sosyal hizmet altyapılarına yenilikçi sistemlerin entegrasyonuna yönelik projeler
 • Şiddet ve istismarla mücadelede ihtiyaç duyulan destekleyici hizmetlerin kalite ve kapasitesinin iyileştirilmesine ilişkin projeler
 • Madde bağımlıları/şiddet mağdurları/mahkûmlar/sokakta yaşayan çocuklar gibi özel sosyal politika gerektiren grupların rehabilitasyonu ve güçlendirilmesini sağlayacak hizmet kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projeler.
 •  Bütçe

  Toplam Bütçe: 4.000.000 TL

  Asgari Destek Tutarı 75.000 TL
  Azami Destek Tutarı 150.000 TL
  Asgari Destek Oranı %25
  Azami Destek Oranı %90

  Başvuru

 • İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 18/03/2016 Saat 23:50
 • Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 25/03/2016 Saat 17:00
 • C) Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı

  (SÜR_KA1 – Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar İçin)
  (SÜR_KA2 – Kâr Amacı Güden Kurumlar İçin)

  Uygun Başvuru Sahipleri

 • İşletmeler (sadece öncelikle ilgili alt bölgelerde yerleşik işletmeler başvurabilir)
 • Belediyeler
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, İlçe Müdürlükleri, Bakanlıkların Bağlı ya da İlgili Kurum, Kuruluş, Merkez ve Enstitüleri vb.)
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Üniversiteler
 • Araştırma Merkezleri ve Enstitüler
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (TOBB’a Bağlı Odalar ve Borsalar, Esnaf ve Sanatkâr Odaları, Meslek Odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Meslek Kuruluşları, Sendikalar)
 • Birlik ve Kooperatifler
 • Öncelikler

 • Öncelik 1: Tarımda ve tarıma dayalı sanayide katma değerin artırılması (Uygulama ilçesi 1., 2., 3., 4., 5. Alt Bölgeler olacaktır)
 • Öncelik 2: Yörelere özgü alternatif gelir kaynakları ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi (Uygulama ilçesi 1.,2., 3., 4. Alt Bölgeler olacaktır)
 • Öncelik 3:Turistik öneme sahip tarihi, kültürel ve doğal unsurların turizme kazandırılması (Uygulama ilçesi 1., 2., 3., 4., 5. Alt Bölgeler olacaktır)
 • Öncelik 4: İmalat sektörlerinde üretim kapasitesinin geliştirilmesi (Uygulama ilçesi 1.,2., 3., 4. Alt Bölgeler olacaktır)
 • Proje Konuları

 • Tarımsal ürünlerin depolanması, işlenmesi, paketlenmesine yönelik tesislerin kurulması ya da üretim kapasitesinin geliştirilmesi projeleri
 • Tarım ve gıda işletmelerinin gıda güvenilirliği (ulusal gıda kodeksi vb. mevzuat kapsamındaki) kriterlerini sağlamalarına yönelik projeler
 • Tarım işletmelerinde teknoloji kullanımı, Ür-Ge/Ar-Ge entegrasyonunun geliştirilmesi ve hassas tarım uygulamalarına yönelik projeler
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının sebze ve meyve kurutma, seracılık ve sulama (biyogaz tesisleri, teknolojik ve jeotermal seracılık faaliyetleri vb.) alanlarında kullanılmasına yönelik projeler
 • Yörelere   özgü   el   sanatları   ve   ürünlerin   pazar   araştırması   yapılmak   suretiyle,   üretilmesi, ticarileştirilmesi, tanıtımı, markalaşması ve ihracatına yönelik projeler
 • Meslek edindirme kursları, atölye faaliyetleri, satış ve pazarlama imkânlarının geliştirilmesine yönelik projeler
 • Mevcut tarımsal kooperatif ve birliklerin kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik projeler
 • İlçelerde, ulaşım güzergâhlarında yerel ürün satış ünitelerinin düzenlenmesi projeleri
 • Esnafın ve turistik işletmelerin hizmet kalitesini artıracak, eğitimlerle entegre sertifikasyon modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması projeleri
 • Uluslararası turizm sertifikasyon gerekliliklerini tamamlama ve ilgili ağlara dâhil olmaya yönelik projeler
 • Yörelere özgü tarihi, doğal, kültürel, jeolojik özellikleri turizme kazandırma amaçlı müze ve sergi alanlarının oluşturulmasına yönelik projeler
 • Kırsalda turistik konaklama imkânlarını geliştirmeye yönelik yenilikçi projeler
 • Çiftlik, kültür, yayla, termal turizm gibi alternatif turizm türlerinin geliştirilmesine ve standart kazanmasına yönelik projeler
 • İmalat sektöründe yeni yatırımlar veya kapasite artışı projeleri.
 • Bütçe

  Toplam Bütçe: 8.000.000 TL

  Kâr Amacı Gütmeyen Kâr Amacı Güden
  Asgari Destek Tutarı 75.000 TL 75.000 TL
  Azami Destek Tutarı 500.000 TL 500.000 TL
  Asgari Destek Oranı %25 %25
  Azami Destek Oranı %90 %50

   

  Başvuru

 • İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 18/03/2016 Saat 23:50
 • Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 25/03/2016 Saat 17:00
 •  

   

  Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2016-ankara-mali-destek-hibeleri2016-ankara-mali-destek-hibe-programlari.htm

  Yorum yapın