2016-2018 DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİ HİBELERİ

2017 yılı Damızlık düve yetiştiriciliği için %50 hibe uygulamasına yönelik desteklenecek iller Bakanlık makamının 31.01.2017 tarih ve 94390031-604-297-36 sayılı oluru ile Ankara, Bayburt, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kırklareli, Malatya, Manisa, Niğde, Samsun, Tekirdağ ve Trabzon illerinde uygulanacaktır. Hibe başvuruları 6 Şubat – 6 Mart 2017 tarihleri arasında yapılabilecektir.

DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESINE ILIŞKIN KARAR
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; damızlık düve yetiştiriciliği yapan büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkemizin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yurt içinden karşılanması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması, sermayenin ülke içerisinde kalmasını sağlayacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
(2) Bu Karar, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesi olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, bireysel veya bir arada yapacakları, 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 baş üzeri olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını kapsar.
(3) Hibe desteği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek olan illerde 2016-2018 yılları arasında uygulanır.
Yatırım konuları ve hibe oranları
MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamındaki işletmelere aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır.

YATIRIM KONULARI                                                UYGULANACAK HİBE ORANI (%)02

İNŞAAT
Yeni Yatırım                                                                   50
Kapasite artırımı / Rehabilitasyon

HAYVAN ALIMI
Damızlık Dişi Buzağı Alımı                                         50

MAKINE ALET ve EKİPMAN ALIMI
Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcı                      50

(2) Bu Karar kapsamında, gerçek veya tüzel kişilerce kurulacak işletmeler, uygulanacak hibe desteğinden bir kez yararlandırılır ve yatırım tutarının desteklemeye esas üst amiri Bakanlıkça belirlenir. Yatırım tutarının üst kısmını aşan kısmı ise, ayni veya nakdi katkı olarak yatırımcının öz sermayesi ile karşılanır. Her bir proje sahibi sadece bir projesi için hibe desteğinden yararlanabilir.
(3) Bu Karar kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylama ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanır. Yatırımın tamamlanamaması halinde, ek süre verilmesine İl Proje Değerlendirme Komisyonunun uygun görüşü doğrultusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilidir.
(4) Bu Karar kapsamında, desteklemeden yararlanacak yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, hayvan alımı ile makine alet ve ekipman alımı olarak belirlenen üç yatırım da yer almalıdır. Ancak rehabilitasyon ve kapasite artırımı için, Bakanlıkça belirlenen şartları taşımak kaydıyla, yatırım konularından en az birini ihtiva eden bir proje ile başvurularak destekten yararlanılabilir.
Finansman ve ödemeler
MADDE 3-
(1) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili yıl bütçesinde tahsis edilen ve Hayvancığı Geliştirme Projesi altındaki Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesine tefrik edilen sermaye transferleri ödeneğinden karşılanır.
(2) Ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılır, Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş’ ye destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir,
Desteklerden yararlanamayacak olanlar
MADDE 4- (1) Bu Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları ile bunların ortaklıklar’ yararlanamaz,
(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcılara bu Karar kapsamında hibe kıllandırılmaz . Hibe kullanacak yatırımcılardan, aynı konuda diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yararlandıklarının tespiti halinde bu Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair taahhütname alınır.
Denetim ve cezai Hükümler
MADDE 5- (1) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı alır,
(2) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.
(3) idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilenlere 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar
MADDE 6- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Hakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.
Yürürlük
MADDE 7- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
——————————————————————————————————–
2016/9003 sayılı Bakanlar Kurulunun Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Kararı (3 Ağustos 2016 Tarihli ve 29790 Sayılı Resmî Gazete)

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2016-2018-damizlik-duve-yetistiriciligi-hibeleri.htm

Yorum yapın