2015 TEKİRDAĞ KIRKLARELİ EDİRNE HİBE DESTEKLERİ

Trakya Kalkınma Ajansı,Edirne,Kırklareli,Tekirdağ illeri için 2015 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında; İktisadi Kalkınma “Üreterek Gelişen Trakya” Mali Destek Programı,4.000.000 TL Sosyo ekonomik Kalkınma “Önce İnsan” Mali Destek 2.000.000 TL, Küçük Ölçekli Altyapı “ Yaşayan ve Yaşatan Trakya” Mali Destek 4.000.000 TL olmak üzere toplam 10 milyon TL hibe niteliğindeki kaynak Programlarını ilan etmiştir. Hibe destek proğramlarının özetleri aşağıda verilmiştir. (*)

2015 İktisadi Kalkınma “Üreterek Gelişen Trakya” Mali Destek Programı
PROGRAM ADI İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (Üreterek Gelişen Trakya)
BAŞVURU SÜRELERİ Son Başvuru Tarihi ve Saati: 13.03.2015  saat 23.00
Çıktılarının ve Destekleyici Belgelerin Ajansa Son Teslim Tarihi ve Saati: 20.03.2015 saat 18.00’dir.
PROGRAMIN AMACI Yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihtisaslaşmış hizmet/üretim süreçleri
ile sürdürülebilir ve dengeli gelişiminin sağlanmasıdır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ VE KONULARI Örnek Proje Konuları:

 • İşletmelerin araştırma-geliştirme, yenilikçilik, bilgi ve teknoloji kullanım düzeylerini yükselterek; farklı ürünler geliştirmeleri ve/veya yenilik içeren üretim süreçlerini sağlayacak projeler
 • Endüstriyel tasarım ve Ar-Ge birimlerinin kurulması
 • İşletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlara erişilebilirlikleri ile entegrasyon kabiliyetlerinin arttırılmasına yönelik projeler
 • İşletmelerin yeni pazarlama ve iletişim stratejileri, teknikleri, pazarlama kanalları geliştirmeleri, ürünlerinin tanıtılması, farklılaştırılması, markalaşmasına yönelik projeler
 • İşletmelerce alınmış veya alınabilecek bir faydalı model veya patentin üretime geçirilmesini sağlayacak projeler
 • Sektör içi işbirliklerinin geliştirilmesine, kümelenmenin sağlanmasına, ortak Ar-Ge alanları oluşturulmasına, kamu-özel sektör ve üniversite işbirliklerinin sağlanmasına yönelik projeler
 • Ticari potansiyele sahip olabilecek veya katma değer üretebilecek yeni urun geliştirilmesine yönelik projeler
 •  Üretim süreçlerinde verimlilik artışı sağlayacak yenilikçi bilgi teknolojileri altyapılarının geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik projeler
 • İşletmenin Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları için laboratuar(lar) kurulmasını veya mevcutların donanımının güçlendirilmesini içeren projeler
 • Benzer alanlarda faaliyet göstermekte olan işletmelerce teknoloji üretme/geliştirme/transfer etmeye yönelik işbirliği projeleri
 • Verimlilik artışı sağlayacak ileri teknoloji izlenebilirlik sistemlerinin (RFID, etiketleme, akıllı ambalajlama(vb.) kurulmasına yönelik projeler
 • Verimlilik artışı oluşturmaya yönelik sistemsel ve yapısal değişiklikler içeren projeler
 • Ürün imajı oluşturmayı içeren projeler
 • Girdi tedarik stratejisinde belirtilen ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malların üretimine yönelik yenilik faaliyetleri
 • Pazarlama ve markalaşmaya yönelik teknik ve yönetimsel danışmanlık
 • Ürün farklılaştırmaya ve çeşitlendirmeye yönelik projeler
 • Pazarlama araçlarının çeşitlendirilmesi ile ihracatın arttırılması faaliyetlerini içeren projeler
 • Ulusal ve uluslararası pazar çeşitliliği oluşturmaya yönelik projeler
 • Üretim ve hizmet süreçlerinin iyileştirilerek maliyetlerin düşürülmesi, dağıtımın geliştirilmesi yoluyla tüketicinin satın alma isteğinin arttırılmasına ve urunun daha iyi konumlandırılmasına yönelik projeler

Öncelik 2: Turizm sektöründe yenilikçi uygulamalarla hizmet kalitesi, pazarlama, kümelenme ve işbirliklerinin geliştirilmesi:

Turizm Sektöründe Desteklenen Alanlar:

 • Eko-Turizm,
 • Doğa/Deniz Sporları,
 •  Agro-Turizm,
 • Gençlik Turizmi,
 • Eno-Turizm,
 • Gastronomi Turizmi,
 • Kültür Turizmi,
 • Arkeoloji Turizmi

Uygulama Alanı:

Edirne İli merkez, Keşan, Uzunköprü ve Enez ilçeleri

Kırklareli ili merkez, Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçeleri,

Tekirdağ ili merkez, Şarköy, Saray ve Marmara Ereğlisi ilçeleri,

Örnek Proje Konuları:

 • Yenilikçi yöntemlerle hizmet çeşitliliğinin arttırılması; tanıtım, müşteri ilişkileri, bilgi teknolojilerinden yararlanma ve markalaşma faaliyetlerine ivme kazandırılarak, pazarlama etkinliğinin yükseltmesine yönelik projeler
 • Trakya Bölgesinin kimliğini ve kültürel değerlerini yansıtan urun ve hizmetlerin canlandırılması, hizmet mekânlarının bölgenin kültürel ve tarihi kimliğini yansıtacak şekilde düzenlenmesine yönelik projeler
 • Sektörde kümelenme, işbirlikleri ve ortak tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler
 • Bölgeye özgü ürünlerin tanıtılması ve pazarlanması, bunların ekonomik değere dönüştürülmesi
 • Osmanlı saray mutfağının yaşatılması, sunumu ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik olarak bir eğitim ve demonstrasyon merkezi oluşturulması
 • Osmanlı eserlerinden yola çıkarak hediyelik eşyaların üretilmesi ve satışa sunulması
 • Plajların temizlik ve düzenleme çalışmalarının yapılarak su sporlarının geliştirilmesi
 • Koy pansiyonculuğunun geliştirilmesi
 • Tarımsal ürünlerin turizm amaçlı ürünlere dönüştürülmesi (şarap, hardaliye, pekmez, peynir, vb.)
 • Koy mutfağı konseptli hizmet alanlarının üretilmesi
 • Bölgenin yerleşim yeri ve etkinlikleri ve yöresel ürünlerine ait değerlerin hediyelik eşya olarak üretilmesi ve konsept satış noktalarının oluşturulması
 • Yöresel urun ve yiyecekler sunan küçük yeme-içme tesislerinin (koy mutfağı) desteklenmesi
 • Ortak tanıtım platformu kurulması
 • Doğa sporları eğitim kursları açılması
 • Sağlık turizmine yönelik tanıtımların yapılması, işbirliği ortamlarının gerçekleştirilmesi
 • Bölgede günü birlik dalış, tekne turu, mavi tur gibi turizm faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler
 • Yerel urun tesciline yönelik projeler
 • Tarihi mirasın turizme kazandırılmasına yönelik projeler

Öncelik 3: Temiz üretime geçişin sağlanması:

Uygulama Alanı:

TR21 Trakya Bölgesi Geneli

Örnek Proje Konuları:

 • Atık ısının değişik teknikler ile yeniden prosese dahil edilmesine yönelik projeler
 • Atık ısının diğer işletmeler ve toplumun hizmetine sunulmasına yönelik projeler
 • Atık suyun arıtılarak üretimde tekrar tekrar kullanılmasına yönelik projeler
 • Atık suyun arıtılarak diğer ekonomik faaliyetler için kullanılmasına yönelik projeler
 • Enerjiyi daha verimli kullanmayı sağlayacak proses iyileştirmelerine yönelik projeler
 • Rüzgar, güneş, biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik projeler
 • Proseslerden çıkan atık sıcak su, buhar, baca gazlarının vs. uygun teknolojiler ile üretimde kullanımına yönelik projeler
 • Ortaya çıkan atık ısıların sera, bölgesel ısıtma ve soğutma gibi alanlarda kullanılmasına imkan verecek teknolojilere yönelik projeler
 • Atık suların arıtılarak ilgili testlerin ardından tarımsal amaçlı kullanılmasına yönelik projeler
 • Hayvansal ve bitkisel atıklara dayalı biyokütle enerji yatırımlarını içeren projeler
 • Yoğun buhar gerektiren sektörlerde kojenerasyon sistemleri ile elektrik üretilmesi
 • Ajansa sunulan projelerin yukarıda yer alan önceliklerle ve uygulama alanlarıyla uyumlu olması gerekmektedir.
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 4.000.000 TL
AJANSIN SAĞLAYACAĞIDESTEK MİKTARLARI En az: 100.000 TL      En fazla: 500.000 TLEn az : %25
En fazla: %50
PROJE SÜRESİ En az: 6 ay , En fazla: 9 ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ • KOBİ tanımına uyan işletmeler

 

2015 Sosyo-Ekonomik Kalkınma “Önce İnsan” Mali Destek Programı
PROGRAM ADI Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı (Önce İnsan)
BAŞVURU SÜRELERİ  Son Başvuru Tarihi ve Saati: 13.03.2015  saat 23.00Çıktılarının ve Destekleyici Belgelerin Ajansa Son Teslim Tarihi ve
Saati: 20.03.2015 saat 18.00’dir.
PROGRAMIN AMACI TR21 Trakya Bölgesinin genelinde insan kaynakları niteliğinin ve
kapasitesinin geliştirilmesidir.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ VE KONULARI Öncelik 1: Bölgede işbirliği ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesi

Uygulama Alanı:

♦ TR 21 Trakya Bölgesi

 Örnek Projeler:

 ♦  Sosyal ve ekonomik alanlarda bölge içi ve dışı işbirliği platformlarının kurulması,

♦  Dernekler tarafından yapılacak sosyokültürel faaliyetler yoluyla kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi,

♦Özel sektördeki işletmelerin işbirliği yapmalarına imkan sağlayacak küme vb. yapıların oluşturulması/geliştirilmesi,

♦İşbirliğine imkan sağlayacak “sanayi”, “işletme”, “STK” veritabanlarının oluşturulması,

♦Üniversite/Organize Sanayi Bölgesi (OSB)/Küçük Sanayi Sitesi (KSS)/Kamu ortaklıkları içeren işbirliklerinin kurulması,

♦Bölge illerinin tanıtımına yönelik oluşturulacak işbirliği platformları,

♦Dezavantajlı kesimlerin toplumla kaynaşmasına yönelik faaliyet içeren projeler,

♦Coğrafi işaretlerin alınması gibi Bölgede oluşturulacak işbirliği mekanizmalarının yürütülmesi,

♦Sokak çocuklarına yönelik koruyucu-önleyici, eğitici-geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici projeler,

♦Gençliğin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulup kültür, sanat ve spor faaliyetlerine yönlendirilmesine ilişkin projeler,

♦Sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini artıran; STK’ların üniversiteler ve kamu kesimi ile beraber hareket etme kabiliyetlerini geliştiren projeler,

♦Kırsalda yaşayan çocuk ve gençlerin okul dışı vakitlerinin bilim, sanat, kültür ve spor faaliyetlerinde değerlendirilmesine yönelik projeler,

♦Okul öncesi, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında işbirliği ve dayanışma kültürünü geliştirecek faaliyetlere imkan veren alanların oluşturulması,

♦Engellilerin yaşam kalitesini artıran ve topluma entegrasyonlarına yardımcı olan projeler,

♦Lojistik, turizm ve tarımsal üretim gibi bölgenin öncelikli sektörlerinde işbirliği platformlarının kurulması.

 Öncelik 2: Dezavantajlı kesimlerin bölgede istihdam edilebilirliğin arttırılması

Uygulama Alanı:

 ♦TR 21 Trakya Bölgesi

 Örnek Projeler:

♦Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında dezavantajlı kesimlerin istihdam edilebilirliklerine yönelik atölye, laboratuar vb. alanların oluşturulması,

♦Dezavantajlı kesimlerin istihdam edilebilirliklerini arttırmaya yönelik eğitim kurumları ile işletmeler arasında işbirliğinin geliştirilmesi,

♦Dezavantajlı kesimlere yönelik kariyer koçluğu, meslek danışmanlığı gibi meslek seçimi alanında yönlendirici yapılar kurulması ile bu yönde faaliyetler içeren projeler,

♦Dezavantajlı kesimlere hizmet edecek sürekli eğitim uygulama ve araştırma merkezlerinin geliştirilmesine yönelik projeler,

♦Gençlerin iş ilanlarına kolay erişimini sağlayan platformların/yapıların kurulması,

♦Dezavantajlı kesimlerin istihdam edilmelerini kolaylaştıracak algı oluşturmaya yönelik projeler.

 Öncelik  3: Bölgede girişimcilik kültürünün geliştirilmesi

 Uygulama Alanı:

♦TR 21 Trakya Bölgesi

 Örnek Projeler:

♦Oda veya üniversiteler bünyesinde girişimcilik danışma/destek ve/veya eğitim ofislerinin kurulması,

♦Kadın girişimciliğini özendirici eğitim ve danışmanlık arayüzlerinin oluşturulmasına yönelik olarak iş kurma, pazarlama, satış ve tanıtımı,

♦Kuluçka merkezlerinin oluşturulması veya kapasitelerinin geliştirilmesi,

♦Potansiyel girişimcilere yönelik girişim öncesi ve sonrasında; eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlayan yapıların kurulması,

♦Örgün ve yaygın eğitim kurumlarınca girişimciliği özendirici kulüpler oluşturulması ve bu yöndeki faaliyetlerin desteklenmesi,

♦Girişimciliği özendirici proje pazarı ve girişimcilik yarışması gibi organizasyonların düzenlenmesi,

♦Başarılı girişimler ve rol modellerin tanıtılması ve girişimciliğin özendirilmesi,

♦Dezavantajlı gruplar arasında girişimcilik kültürünü destekleyen projeler.

Öncelik  4: Bölgede yenilik kültürünün geliştirilmesi

Uygulama Alanı:

♦TR 21 Trakya Bölgesi

Örnek Projeler:

♦Tasarım ve ilk örnek geliştirme merkezlerinin/atölyelerinin kurulması,

♦Üniversite ve Odalar bünyesinde yeniliğin ve yaratıcılığın ticarileştirilmesine imkan verecek ofis ve danışma merkezleri oluşturulması,

♦Üniversiteler bünyesinde düzenlenecek yenilikçilik yarışmaları, yenilikçilik günleri vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

♦Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yenilikçiliği özendirici arayüzlerin oluşturulması ve yenilikçiliği destekleyen faaliyetleri içeren projeler,

♦Farklı sektörler arasında yenilik odaklı işbirliğine yönelik platformların oluşturulması,

♦Yenilikçi işletmelerin uluslararası fonlar, melek yatırımcılar ve girişim sermayesi gibi finansman olanaklarına erişimini kolaylaştıracak arayüzlerin geliştirilmesi,

♦Yenilik ve yaratıcılık alanında bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik bilgi transfer ağlarının kurulması,

♦Yenilik ve Ar-Ge konularında STK, kamu kesimi ve üniversitelerin ortak çalışmasının teşvik edilmesi,

♦Yaratıcı düşünce ve yenilikçi fikirler geliştirmeye teşvik edici kulüp, bilim merkezi vb. alanların oluşturulması,

♦Üniversiteler, Organize Sanayi Bölgeleri bünyesinde yenilik aktarım merkezlerinin kurulması.

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 2.000.000 TL
AJANSIN SAĞLAYACAĞIDESTEK MİKTARLARI En az: 25.000 TL      En fazla: 300.000 TLEn az : %25
En fazla: %90
PROJE SÜRESİ En az: 6 ay , En fazla: 9 ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ 1. Mahalli İdareler (İl özel idareleri, belediyeler, muhtarlıklar ve
mahalli idare birlikleri)2. Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma
Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler3. Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, kaymakamlıklar,
bakanlıklara bağlı ya da ilgili bölge, il ve ilçe müdürlükleri,
bakanlıklara bağlı ya da ilgili kurum, kuruluş, merkez ve enstitüler
vb.)4.Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve
borsalar, esnaf ve sanatkarlar odaları, meslek odaları ve bunların bir
araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)5. Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, dernekler, sendikalar ve bunların
bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)6. Birlik ve Kooperatifler

7. Organize Sanayi Bölgeleri (Islah OSB’ler dahil)

8. Küçük Sanayi Siteleri

 

2015 Küçük Ölçekli Altyapı “ Yaşayan ve Yaşatan Trakya” Mali Destek Programı
PROGRAM ADI Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (Yaşayan ve yaşatan Trakya)
BAŞVURU SÜRELERİ  Son Başvuru Tarihi ve Saati: 13.03.2015  saat 23.00Çıktılarının ve Destekleyici Belgelerin Ajansa Son Teslim Tarihi ve
Saati: 20.03.2015 saat 18.00’dir.
PROGRAMIN AMACI TR21 Trakya Bölgesinin yaşam ve refah seviyesinin yükseltilmesidir.
Öncelik 1: Sosyo-kültürel altyapının iyileştirilerek yaşam kalitesinin geliştirilmesi,

Uygulama Alanı:

♦ TR21 Trakya Bölgesi

 Örnek Projeler:

♦  Şehirlerde yaşam kalitesini arttıran tema park, kültürpark gibi standart park ve bahçelerin dışında alanlar oluşturulmasına yönelik projeler,

♦  Toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı hedefleyen kültür, sanat ve spor aktivitelerinin yapılmasını kolaylaştıran tesislerin kurulumunu içeren projeler,

♦ Turizm köyü, sanat sokağı, bilim parkı gibi sosyal ve kültürel cazibe merkezlerinin oluşturulmasına yönelik faaliyetler içeren projeler,

♦  Toplumun dış etkinlikler yapmasına ve kaynaşmasına imkan verecek açık hava aktivite parkları, yürüyüş ve bisiklet yolları, balık tutma alanları v.b. oluşturulmasını içeren projeler,

♦  Yamaç paraşütü, okçuluk, atıcılık, motokros, at binme, buz pateni ve dış sportif etkinlik alanları oluşturulması,

♦ Yaşlılar, fiziksel ve zihinsel engellilerin günlük yaşama katılmalarını arttırıcı fiziksel mekan, eğitim ve kültürel merkezler gibi altyapı imkanlarının geliştirilmesine yönelik projeler,

♦Ticari ve sosyal faaliyetlere imkan verecek fuar alanları oluşturulması,

v  Kentsel hizmetlerde vatandaşların yaşam kalitesini arttırıcı yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesini içeren projeler,

 Öncelik 2:  Doğal, tarihi ve kültürel alanların turizm amaçlı kullanılmak üzere altyapılarının güçlendirilmesi

Uygulama Alanı:

 ♦TR21 Trakya Bölgesi

Örnek Projeler:

♦Tarihi yapılar, kalıntılar ve ören yerleri gibi alanlar için açık hava veya gastronomik aktiviteler ile desteklenen rota, parkur ve güzargahların oluşturulması, daha fazla görünürlük sağlanması, kimlik kazandırılması, kültürel çekim merkezi haline getirilmesi, turizm destinasyonlarının tanıtımı konusunda uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi,

♦Ev pansiyonculuğu, çiftlik turizmi alanlarında model uygulama geliştirilmesi,

♦Niş turizm alanlarının desteklenmesine dönük projeler, (Yamaç paraşütü, kuş gözlemciliği, dalış vb.)

♦Eski kent dokusunun bulunduğu sokakların, caddelerin restorasyon, koruma, yeniden tanzim çalışmaları ile sağlıklaştırılması ve kentsel tasarımı projeleri,

♦Tarihi yapı, tarihi ve kültürel anıtlar gibi taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon veya rehabilitasyonu, yöresel mimari değerlerin korunarak turizmin hizmetine sunulması için gerekli düzenlemelerin yapılması,

♦Kıyı, sahil, plaj düzenleme projeleri,

♦Plajların halkın sağlıklı şekilde kullanabileceği şekilde mavi bayrak almasına yönelik projeler,

♦Bölgedeki doğa ve motor sporlarının geliştirilmesi ve tanıtılmasına yönelik projeler,

♦Tarihi ve kültürel öğelerin turizm amaçlı değerlendirilmesine yönelik tasarım ve üretim atölyesi oluşturulması,

♦Göl, akarsu, mağara, şelale, orman gibi doğal alanların sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında düzenlemesinin ve peyzajının gerçekleştirilerek turizme kazandırılması,

♦Gala Gölü, Istranca Dağları, Ganos Dağları ve Longoz Ormanları içi ve etrafında gezi, kuş gözlem, yürüyüş, kamp, botanik park gibi alanların oluşturulması,

♦Bölge genelinde turizm faaliyetlerinde çeşitliliğin ve kalitenin arttırılmasına yönelik altyapının geliştirilmesi,

♦Sahip olunan doğal, tarihi ve kültürel alanlarda yapılacak iyileştirmeler ve altyapı yatırımları ile turizm alanları oluşturulması,

♦Atıl durumdaki doğal, tarihi ve kültürel alan ve yapıların değerlendirilmek suretiyle turizm varış noktası haline getirilmesi,

♦Turizmin gelişmesine imkân sağlayacak uygulama, araştırma ve hizmet birimlerinin kurulması,

Öncelik  3: Bölgenin üretim altyapısının geliştirilmesi

 Uygulama Alanı:

♦  TR21 Trakya Bölgesi

Çerkezköy OSB, Çorlu Deri OSB ve Çorlu ASB dışında kalan tüm OSB ve Islah OSB’ler ile KSS’ler

Örnek Projeler:

♦OSB ve KSS’lerin altyapıların geliştirilmesi suretiyle yatırım ve istihdam olanaklarının arttırılması,

♦Sanayi ve tarımsal üretimde yenilebilir enerji kaynaklarının kullanılmak suretiyle sürdürülebilir üretim altyapısının kurulması,

♦Üniversite-İşletme işbirliği modeline dayalı hayvansal üretime yönelik ortak bakım ve üretim altyapılarının geliştirilmesi,

♦Bölgede bitkisel üretimde çiftçileri bilgilendirici ve özendirici çiçek yetiştiriciliği, seracılık v.b. örnek uygulama alanlarının ve eğitim merkezlerinin oluşturulması,

♦Lisanslı depoculuk ve soğuk hava depolama kapasitesinin bölge içinde geliştirilmesi.

♦Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri altyapıların geliştirilmesi,

♦Ar-Ge, yenilikçilik, kalite ve pazarlama alanlarında özel sektöre hizmet sağlayacak merkez ve birimlerin oluşturulması,

 

Ajansa sunulan projelerin yukarıda yer alan önceliklerle uyumlu olması gerekmektedir. Önceliklerle uyumlu olmayan projelerreddedilecektir. Ayrıca,

♦Çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine dayanan

♦Yenilikçi, yaratıcı unsurlar içeren (yeni ürün, tasarım, süreç, prosedür, standart, teknik, organizasyon vb. geliştiren)

♦İşbirlikleri içeren

♦Fırsat eşitliğini gözeten

♦Cinsiyet eşitliğini gözeten

♦Özel ihtimam gerektiren grupları gözeten

♦Kooperatif ve Birliklerce gelecek projeler mali ve teknik değerlendirme açısından avantaj elde edecektir.

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 4.000.000 TL
AJANSIN SAĞLAYACAĞIDESTEK MİKTARLARI En az: 100.000 TL      En fazla: 750.000 TLEn az : %25
En fazla: %75
PROJE SÜRESİ En az: 12 ay , En fazla: 15 ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ 1. Mahalli İdareler (İl özel idareleri, belediyeler, muhtarlıklar ve
mahalli idare birlikleri)2. Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma
Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler3. Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, kaymakamlıklar,
bakanlıklara bağlı ya da ilgili bölge, il ve ilçe müdürlükleri,
bakanlıklara bağlı ya da ilgili kurum, kuruluş, merkez ve enstitüler
vb.)4.Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve
borsalar, esnaf ve sanatkarlar odaları, meslek odaları ve bunların bir
araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)5. Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, dernekler, sendikalar ve bunların
bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)6. Birlik ve Kooperatifler

7. Organize Sanayi Bölgeleri (Islah OSB’ler dahil)

8. Küçük Sanayi Siteleri

—————————————————–
(*) Kaynak :Trakya Kalkınma Ajansı

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2015-tekirdag-kirklareli-edirne-hibe-destekleri.htm

Yorum yapın