2015 KONYA KARAMAN HİBE DESTEKLERİ

Mevlana Kalkınma Ajansı 2015 yılı hibe progogramlarını açıkladı.Yenilenebilir Enerji ve Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılmasına yönelik verilecek hibelerin detayları aşağıda verilmiştir. (*)PROGRAM ÖZET BİLGİLERİ

PROGRAMLAR

BİGFA-Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması MDP

Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Güden)

Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Gütmeyen)

YENER-01-Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Güden)

YENER-02-Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Güden)

YENERKG-01-Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Gütmeyen)

YENERKG-02-Yenilenebilir Enerji MDP (Kar Amacı Gütmeyen)

Başvuru Sahibi
• KOBİ tanımına uyan kurum, kuruluş ve işletmeler
• KOBİ tanımına uyan kurum, kuruluş ve işletmeler,
• Patent sahibi olmak kaydıyla işletmesi olmayan Gerçek
Kişiler,
• KOBİ tanımına uyan kurum kuruluş ve işletmeler
• Büyükşehir Belediyesi, tüzel kişiliği haiz bağlı
kuruluşları,
• Üniversite Rektörlükleri,
• Belediyeler,
• İl Özel İdaresi,
• Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi
Odaları, Ticaret Borsaları,
• Organize Sanayi Müdürlükleri,
• Elektrik enerjisi üretim ve tüketim kooperatifleri
• İl Özel İdaresi,
• Tarımsal amaçlı birlikler, kooperatifler ve bunların bölge
üst birlikleri,

Toplam Bütçe
5.000.000 TL
(KARAMAN 2.000.000 TL &
KONYA 3.000.000 TL)
5.000.000 TL
3.000.000 TL
7.000.000 TL
3.000.000 TL

Asgari Destek Tutarı
50.000 TL
100.000 TL
100.000 TL
100.000 TL
100.000 TL

Azami Destek Tutarı
300.000 TL
500.000 TL
500.000 TL
500.000 TL
500.000 TL

Asgari Destek Oranı
%20
%20
%20
% 25
% 25

Azami Destek Oranı
%50
%50
%50
% 75
% 75

Son Başvuru Tarihi
İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2015 Saati:
23:50

Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 31/03/2015 Saati: 17:00
İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2015 Saati:
23:50

Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 31/03/2015 Saati: 17:00
İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2015 Saati:
23:50

Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 31/03/2015 Saati: 17:00
İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2015 Saati:
23:50

Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 31/03/2015 Saati: 17:00
İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2015 Saati:
23:50

Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 31/03/2015 Saati: 17:00

 

“Yenilenebilir Enerji Mdp (Kar Amacı Güden Kuruluşlar)” Öncelikli Proje Konuları
Tr52/15/YENER-01 Öncelik 1:Yenilenebilir enerji sistemlerinin ve enerji verimliliği teknolojilerinin üretimi ile tasarım, Ar-Ge ve/veya ürün/ süreç yeniliği ile ticarileştirilme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması,1. Yenilenebilir enerjinin tespiti, ölçülmesi, üretimi, depolanması ve kullanılmasına yönelik makine ve teçhizat imalatı, yazılım ve donanım sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesine yönelik projeler,2. Yenilenebilir enerji sistem parçalarının üretiminde malzeme, makine, elektronik bilgilerine yönelik, süreç sonunda bir prototip ürünle ve/veya deneme üretimle desteklenen teknoloji transferi uygulamalarına yönelik projeler,3. Yenilenebilir enerji teknolojilerinde birlikte iş yapma kültürünün desteklenmesine yönelik projeler,

4. Organik, ince, tek veya çok kristalli, çok katmanlı yapılı Fotovoltaik (PV) hücrelerin, nano yüzey kaplamalı ve yoğunlaştırılmış güneş enerji (CSP) teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projeler,

5. Güneş enerjisinde kullanılan PV sistemleri ve yoğunlaştırmalı güneş enerjisi kullanan ısıl güç sistemleri (CSP) için PV modülünü oluşturan hücreler, Radyasyon toplama tüpü, Isı enerjisi depolama sisteminin mekanik aksamı, Stirling motoru, elektronik sistem elemanları, elektrik devre elemanları, mekanik bağlantı elemanları, tasarımı ve üretimine yönelik projeler,

6. Rüzgar gülü pervane kanatları, pervane göbeği, düşük hız mili, dişli kutusu, mekanik frenli yüksek hız mili, elektrikli jeneratörü, rüzgâr türbininin durumunu sürekli izleyen ve eğim mekanizmasını kontrol eden elektronik kontrol üniteleri, rüzgâr türbininin aerodinamik frenlerini
içeren hidrolik sistemlerinin yapılmasına yönelik projeler

7. Rüzgâr kanatları için dayanıklı kompozit malzeme geliştirilmesine yönelik projeler,

8. Rüzgâr ve güneş santralı yönetimi ve şebeke yönetimi konusundaki yazılım çalışmaları,

9. Jeotermal enerjide düşük sıcaklıklarda kullanılacak ısı pompalarının imalatı,

10. Biyo-yakıt proses atıklarının değerlendirilme teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi,

11. Birden fazla yenilenebilir enerji sisteminin birlikte çalışılabilmesi için (Hibrit sistem) entegrasyon ve sistem yönetim çalışmaları,

12. Yenilenebilir enerji teknolojileri ile ilgili olan ulusal ve uluslararası patent, marka, faydalı model, endüstriyel tasarım vb. sınaî mülkiyet haklarına sahip girişimcilerin bölgede bunları yatırıma dönüştürmesine yönelik projeler,*

13. Led teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projeler,

14. Yakıt hücrelerinin üretimine yönelik projeler,

15. Elektrikli arabaların şarj ünitelerinin üretimine yönelik projeler,

16. Hidrojenin enerji üretiminde ve/veya verimliliğinde kullanımına yönelik projeler,

17. Güneş enerjisinin sebze-meyve kurutma, sera ısıtma amaçlı kullanımını sağlayacak teknolojilerin geliştirilmesi ve/veya üretilmesi,

18. Güneş termal enerjisini büyük ölçekli binalarda veya endüstriyel sistemlerde ısıtma, soğutma ve kurutma amaçlı kullanılmasını sağlayacak teknolojilerin geliştirilmesi ve/veya üretilmesi.

19. Mobil Güneş Enerjisi Tarımsal Sulama Sistemleri teknolojilerinin üretilmesi,

*551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamedeki belgelerden herhangi birine sahip olunmalıdır

TR52/15/YENER-02 Öncelik 2

Yenilenebilir Enerji kaynaklarından güneş, biyokütle ve biyokütleden elde edilen biyogaz ile en az 50 kW, en fazla TR52 bölgesindeki başvuru sahibinin yıllık tükettiği enerjinin birbuçuk katı elektrik enerjisi üretebileceği kurulu güçte, öncelikli olarak kendi tüketiminin temin edilmesi, kalanının Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında değerlendirilmesi (Konya ve Karaman için 1kW Güneş Enerjisi sisteminin yılda 1.400 kWh enerji üreteceği kabul edilmelidir).

• Güneş enerjisinden lisansız elektrik üretimine yönelik yatırım projeleri,

• Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP) teknolojileri kullanılaraklisanssız elektrik üretimine yönelik yatırım projeler,

• Biyogaz, biyo-kütle ile lisanssız elektrik üretimine yönelik yatırım projeleri,

• Biyo-enerji paket tesislerinden elektrik üretimine yönelik projeler.

 Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı Örnek
Projeler

Karaman
İl Merkezi
Karaman bölgesel gelişme ana odaklarından Karaman İl Merkezinde sanayide ürün geliştirme ve çeşitlendirme faaliyetleri; kalite kontrol sistemi için alt yapı oluşturulması ve markalaşma çalışmaları, ihracat
olanaklarının artırılmasına yönelik olarak organik ürünlerin
ambalajlama, ağaç ve orman ürünlerinin işlenmesine yönelik faaliyetler;
depolama, etiketleme, ambalajlama, nakliye ve pazarlama uygulamalarının teknolojik olarak geliştirilmesi; pazarlama ve değişen rekabet koşullarına uygun olarak süreç iyileştirilmesine yönelik projeler;
Ayrancı,
Kazımkarabekir
Bölgesel gelişme ana odaklarından Karaman Kent Merkezi Hinterlandında Kalan İlçelerde sanayide teknoloji düzeyinin artırılmasına, tarımsal sanayinin gelişimine, üretilen tarımsal ürünlerin pazarlanmasına, suyun tasarruflu kullanımına yönelik projeler;
Ermenek,Başyayla, Sarıveliler. Ermenek Alt bölgesinde alternatif turizmin geliştirilmesine yöresel ürünlerin ve yöresel el sanatlarının geliştirilmesine, meyvecilik, ceviz, badem, zeytin ve benzeri ürünler ile organik tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitkiler ile küçükbaş hayvancılık, arıcılık gibi birincil tarım
faaliyetlerinden elde edilen ürünlerin işlenmesi, saklanması,
paketlenmesi, pazarlaması, marka-belge alımı v.b. gibi, katma değeri
yüksek ürünlere dönüştürülerek , alt bölgedeki işletmelerin rekabet
güçlerinin artırılmasına ve suyun tasarruflu kullanımına yönelik projeler;
Akşehir,
Doğanhisar, Çeltik, Yunak, Tuzlukçu, Ilgın
Akşehir Alt bölgesinde lojistik ve pazarlama sorunlarının çözümüne, organik tarım da iyi uygulamalarının sağlanmasına, suyun tasarruflu kullanımına, kültür ve sağlık turizmine yönelik projeler;
Ahırlı,
Beyşehir, Bozkır, Derbent, hüyük, Derebucak, hadim, Seydişehir, Taşkent,
Yalıhüyük
Beyşehir-Seydişehir Alt bölgesinde, arıcılık faaliyetlerinin
geliştirilmesi, yöresel üzüm üretiminin fazla olduğu yerlerde yan ürün
geliştirilmesi sonucu üretilen ürünlerin işlenmesi, saklanması,
paketlenmesi, pazarlaması, marka-belge alımı (projenin uygulama süreci
içerisinde) gibi katma değeri yüksek ürünlere ve suyun tasarruflu
kullanımına yönelik projeler;
Emirgazi,
Ereğli, halkapınar, Karapınar
Ereğli Alt bölgesinde Alt bölgesindeki ürünlerin pazarlanmasına, süt ve süt ürünlerinin işlenmesine, tarım makinelerinin üretimine, kuraklık sorunu
ile mücadele ve etkilerinin azaltılmasına, alt bölge yerel ürünlerinden
olan beyaz kiraz ve siyah havuç gibi yöreye özgü ürünlerin coğrafi
işaret tesciline ve pazarlanmasına, İvriz Barajı, Kaya Anıtı vb. diğer
doğal güzelliklerin turizme kazandırılmasına yönelik projeler;

Bölgesel Gelişme Ana Odaklarından Konya
Metropoliten

Alan Hinterlandında Kalan İlçelerde tarıma dayalı sanayi kollarının
geliştirilmesine, suyun tasarruflu kullanımına, Tuz Gölü başta olmak
üzere turizme yönelik potansiyelin harekete geçirilmesine, yöresel
halıcılığın geliştirilmesine yönelik projeler.

——————-
(*) Kaynak Mevlana Kalkınma Ajansı

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2015-konya-karaman-hibe-destekleri.htm

Yorum yapın