2015 KAYSERİ SİVAS YOZGAT HİBE DESTEKLERİ

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2015 yılı mali destek programını açıkladı.2015 yılı mali destek programında öngörülen toplam mali destek tutarı 17.000.000 TL.dir. 2015 yılı teklif çağrısı kapsamında yürütülecek olan “Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet” ve “Kültür ve Turizm” mali destek programları vardır. Program özetleri aşağıda verilmiştir.

2015 Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Rekabet Mali Destek Programı
PROGRAM TÜRÜ Kar Amacı Güden Kurumlar,Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar,
BAŞVURU SÜRELERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 03/04/2015
Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 10/04/2015 Saati: 18:00
PROGRAMIN AMACI Programın genel amacı; “TR72 Bölgesi’nde yenilenebilir enerji
potansiyelinin değerlendirilmesi ve sanayide düşük verimli motor
sistemlerinin dönüşümü ile enerjinin verimli kullanılması, atık yönetim
sistemleri kullanılarak çevre kirliliğinin azaltılması yoluyla bölgesel
rekabet edebilirliğe katkı sağlanması ve Sivas-Yozgat illerinde üretim
kapasitesi ile verimliliğin artırılması yoluyla bölge içi gelişmişlik
farklarının azaltılması” dır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ VE KONULARI Öncelik1. TR72 Bölgesi’nde yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımının yaygınlaştırılması ve üretimde kullanılan makinalarda yer
alan düşük verimli elektrik motorlarının modernizasyonunun sağlanması
Kâr amacı güden ve gütmeyen kurumların kendi ihtiyaç duyduğu enerji için
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılarak lisanssız elektrik
üretimine yönelik yatırım projeleri,
Kamusal tesislerde kullanılmak üzere, güneş enerjisi, hidrolik güç,
biyogaz, jeotermal, rüzgâr, biyokütle vb. yenilenebilir enerji
kaynaklarından lisanssız elektrik üretimine yönelik yatırım projeleri,
Kamusal kullanıma açık doğal, tarihi ve kültürel alanlarda, cadde park
aydınlatma, ışıklı reklam panoları, trafik işaret ve sinyalleri gibi
uygulamalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına yönelik
projeler,
Biyoyakıt üretimi ve biyo-yakıt proses atıklarının değerlendirilmesi
yoluyla enerji üretimini içeren projeler,
Enerji maliyetinin azaltılması ve çevre dostu üretime katkıda
bulunulması amacıyla sebze-meyve kurutma ve seraların
iklimlendirilmesinde jeotermal ve güneş enerjisinin kullanılmasını
içeren projeler,
İmalat sanayi makinalarında kullanılan eski tip verimi düşük motorların
yüksek verimli motorlar ile değiştirilmesine yönelik projeler,
Üretimde kullanılan trafo, motor ve donatılarının EFF verim sınıfından
IE standartlarına geçişine yönelik projeler,
IE3 standartlarına uygun yüksek verimli motorların kullanımına yönelik
projeler.

Öncelik 2. TR72 Bölgesi’nde çevresel atık yönetimi
uygulamalarının yaygınlaştırılması ve atıkların geri kazanılması
Ortak kullanım alanlarında atık bertaraf sistemlerinin oluşturulmasına
ve var olanların altyapılarının iyileştirilmesine yönelik projeler,
Kentsel alanlarda geri dönüşüm ve ayrıştırma altyapısının tesis
edilmesine ve var olanların altyapılarının iyileştirilmesine yönelik
projeler,
İleri arıtım teknolojilerinin kullanımına yönelik projeler,
Kirlilik kontrolü yaklaşımında kullanılan boru sonu teknikler yerine,
kirliliğin kaynağında oluşmadan azaltılmasını amaçlayan projeler,
Katı atık depolama sahalarının rehabilitasyonuna ve katı atıklardan
kaynaklı çevresel zararlar ile risklerin azaltılmasına yönelik projeler,
İklim değişikliği ile mücadele kapsamında sera gazı emisyonlarının
azaltılmasına yönelik teknolojilerin uygulanması ve geliştirilmesine
yönelik projeler,
Atıkların değerlendirilmesi, atık bertaraf maliyetlerinin azaltılması ve
atıklardan yakıt üretimine yönelik projeler,
Sanayi atıklarından yağ, buhar, sıcak su, ambalaj atığı vb. yeniden
değerlendirilerek ekonomiye kazandırılmasına yönelik projeler,
Arıtma çamurları, mermer atıkları vb. gibi ortaya çıkan atıkların
işlenerek ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik projeler,
Tüketici atığı ambalajların yeniden değerlendirilerek ekonomiye
kazandırılmasına yönelik projeler,
Atık yönetimi ve geri kazanımı amacıyla sistemlerin kurulumuna yönelik
projeler, Çevre yönetim sistemi belgelendirmesine yönelik projeler.

Öncelik 3. Sivas ve Yozgat illerinde bulunan kâr amacı güden
kurumların; üretim kapasiteleri ve verimliliklerinin artırılması, ürün
çeşitliliğinin sağlanması, kalite sertifikasyonlarının artırılması; yeni
ürün üretimi ve yenilikçi uygulamalara yönelik yatırımlarının
desteklenmesi
Üretimde farklılık yaratacak yeni fikirler, yöntemler ve ürünlerin
denenmesine, mevcut ürün yelpazesinin katma değeri daha yüksek ürünlerle
zenginleştirilmesine yönelik projeler,
İşletmelerde üretimin sürdürülebilir kılınmasına yönelik olarak katma
değeri yüksek, markalı ürünlerin üretim ve pazarlama süreçlerinin
modernizasyonunu içeren projeler,
Yenilikçi yöntemlerin uygulanması ve süreçlerin modernizasyonunun
sağlanması yoluyla üretim maliyetlerinin azaltılmasına ve verimliliğin
artırılmasına yönelik projeler,
İthal edilen, bilgi ve teknoloji yoğun, yüksek katma değerli ürün ve
ekipmanların üretilmesi ve ihraç edilmesine yönelik projeler,
İmalatta teknolojik yöntemlerin kullanılmasına ve bilgisayar destekli
üretim sürecine geçilmesine yönelik projeler,
Toprak sanayinde (Tuğla, Kiremit İmalatı) kalite artırmayı amaçlayan
kalite ve optimizasyon içeren projeler,
Tarımsal ve hayvansal ürünlerin işlenerek endüstriyel ürün haline
dönüştürülmesine yönelik projeler,
Tarımsal ürünlerin yüksek standartlarda sertifikasyonuna ve
tasniflenmesine yönelik faaliyetleri içeren projeler,
Çıkarılan madenin katma değeri yüksek ürünlere (mamul/yarı mamul)
dönüştürülmesi ve işleme tesislerinde kapasite artırılmasına yönelik projeler.

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 11.000.000 TL
AJANSIN SAĞLAYACAĞI DESTEK MİKTARLARI Kar Amacı Güden Kuruluşlar;
Asgari: 50.000,00 – Azami:500.000,00 TL  (%20-50)
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;
Asgari: 100.000,00 – Azami: 750.000,00 TL  (%25-75)
PROJE SÜRESİ 12 Ay (Kâr Amacı Güden Kurumlar), 18 Ay (Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar)
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ Kâr Amacı Güden Kurumlar
-TR72 Bölgesi’nde KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel
kişiler
-Kâr amacı Güden Kooperatifler ve Birlikler Teknopark ve Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Yönetici Şirketleri
-Kâr Amacı Gütmeyen Kurumların İştirakleri
Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar
-Valilikler Kaymakamlıklar
-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri
-Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar İle Enstitüler
-Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Mahalli İdare
Birlikleri)
-Üniversiteler
-Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Kâr Amacı Gütmeyen
Kooperatifler ve Birlikler Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlükleri
Küçük Sanayi Sitesi Yönetimleri (KSS)
-Serbest Bölge Müdürlükleri

 

2015 Kültür ve Turizm Mali Destek Programı
PROGRAM TÜRÜ Kar Amacı Güden Kurumlar,Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar,
BAŞVURU SÜRELERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 03/04/2015
Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 10/04/2015 Saati: 18:00
PROGRAMIN AMACI Tanıtım ve markalaşma ile bölge turizminin geliştirilmesi, hizmet
kalitesinin artırılması ve bölgede turizm altyapısının iyileştirilmesi
yoluyla bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesi.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ VE KONULARI TR72/15/TRZM1 (Kâr Amacı Güden Kurumlar) ve TR72/15/TRZM2 (Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar)
Öncelik 1. Bölgenin doğal, tarihi, kültürel varlıklarının ve turizm
değerlerinin ulusal ve uluslararası alanlarda etkin ve yenilikçi
yöntemlerle tanıtılması ve bu alanlarda temsil ve tanıtım yapacak insan
kaynaklarının yetiştirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme
faaliyetlerinin yapılması
Bölgenin turistik değerlerinin uluslararası düzeyde tanıtımına imkân
sağlayacak yenilikçi materyal seti (tanıtım filmi, logo, broşür, reklam
filmleri, harita, vb. içerecek bütünleşik paket) hazırlanmasına yönelik
projeler,Bölgenin tarihi ve turistik mekân ve değerlerinin tanıtımına ilişkin
simülasyon ya da 3 boyutlu model geliştirilmesine yönelik projeler,Bölgede sağlık ve termal turizm potansiyelini doğal kaynaklar ve
tesisleri ile uluslararası düzeyde tanıtmaya yönelik yenilikçi projeler,

Bölge illerinde şehir turizminin geliştirilmesine ve marka değerinin
oluşturulmasına yönelik projeler,

Sivas Marka Kent çalışmaları kapsamında tanıtım çalışmalarına yönelik
projeler,
Erciyes Master Planı çerçevesinde yapılan Erciyes Kayak Merkezi’nin
tanıtımına yönelik projeler, Bölgeye özgü coğrafi işaret potansiyeli
olan ürünlerin tanıtımına ve tesciline yönelik projeler, Turizm amaçlı
hediyelik eşya veya yöresel el sanatları tasarımı ve tanıtımına yönelik
projeler, Bölgeye özgü yöresel yemek kültürünü tanıtmaya yönelik
projeler,
Bölgede turizm alanında hizmet veren kişilerin mesleki, teknik ve dil
becerilerinin artırılmasına yönelik projeler.
TR72/15/TRZM1 (Kâr Amacı Güden Kurumlar) ve TR72/15/TRZM2 (Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar)
Öncelik 2. Bölgenin turizm imkânlarına erişebilirliğin artırılmasına
yönelik yeni teknoloji ve uygulamaların geliştirilmesi ve kullanılması
Bölgede turistik mekânlara ulaşılabilirliği etkin kılmak adına yol
güzergâhlarını, ulaşım alternatiflerini sunan kiosk ve sanal rehber
benzeri sistemlerin geliştirilmesine yönelik projeler,
Bölge şehirlerinin bir turizm destinasyonu olarak uluslararası turizm
organizasyonlarına (turlar vb.) dâhil edilmesine yönelik faaliyetler
içeren projeler,
Turizme yönelik teknoloji odaklı uygulamaları içeren projeler,
Müze ve ören yeri gibi turizm alanlarının çok dilli ve sesli tanıtımın
yapılmasına yönelik projeler,
Mobil uygulamalar ve yazılımlardan faydalanılarak turizm alanında
yenilikçi uygulamaların yapılmasına yönelik projeler,
Turizme yönelik tarihi, kültürel ve doğal miras değerlerinin tespit
edilerek envanter oluşturulması; bu envanterin elektronik ortamda
tanıtımı ve bu değerlere erişimin kolaylaştırılmasına yönelik projeler,
Bölge turizm değerlerinin ve potansiyelinin tanıtılmasına yönelik web
tabanlı portal oluşturulması, bilgi sistem altyapısının
iyileştirilmesini içeren projeler.
TR72/15/TRZM1 (Kâr Amacı Güden Kurumlar)
Öncelik 3. Turizm sektöründe hizmet kalitesinin artırılması ve
markalaşmanın sağlanması
Bölgede alternatif konaklama hizmeti sunan işletmelerin hizmet
çeşitlerinin artırılması, kalite ve kapasitelerinin geliştirilmesini
içeren projeler,
Turizm sektöründe hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik kalite
standardizasyonunu sağlamaya yönelik projeler,
Bölgeye özgü yöresel ve turistik ürünlerin (Soğanlı Bebeği, Telkari,
Bünyan Halısı, Testi Kebabı, Sivas Köftesi vb.) üretimini, tescilini,
markalaşmasını ve pazarlamasını içeren projeler,
Termal enerji kaynaklarının turizm amaçlı ısıtma, iklimlendirme gibi
amaçlarla kullanılmasını içeren projeler,
Sağlık Turizmi Portalının oluşturulmasına yönelik projeler,
Turizm hizmetlerinde uluslararası kalite belgelerinin alınmasına yönelik
çalışmaların yürütülmesini içeren projeler.
TR72/15/TRZM2 (Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar) Öncelik 3. Bölgede turizm
altyapısının geliştirilmesi

Kültür turizmine yönelik olanakların geliştirilmesini içeren projeler,
Kış turizminin geliştirilmesini içeren altyapı projeleri,
Termal kaynakların sağlık ve kaplıca turizmine kazandırılmasına ve
mevcutların iyileştirilmesine yönelik altyapı çalışmalarını içeren
projeler,
Kültür-inanç ve eko turizmi gibi alternatif turizm türlerinin
geliştirilmesini içeren altyapı projeleri,
Havacılık (paraşüt, yelken kanat vb.), doğa ve su sporları gibi
alternatif sporların geliştirilmesine yönelik altyapı çalışmalarını
içeren projeler,
Kale, han, hamam, çarşı, kervansaray, geleneksel konut gibi taşınmaz
kültür varlıklarının restore edilerek turizm amaçlı kullanılmasına
yönelik projeler,
Turizm potansiyeli taşıyan yer ve yörelerde bilgilendirme ve yönlendirme
tabelalarının ve panolarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesini
içeren projeler,
Turizm danışma merkezlerinin sayılarının artırılmasına ve mevcutların
altyapılarının iyileştirilmesine yönelik projeler,
Müze ve kültür merkezi gibi kültürel tesislerin modernize edilmesi,
altyapılarının iyileştirilmesi ve kapasitelerinin artırılmasına yönelik
projeler.

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 6.000.000 TL
AJANSIN SAĞLAYACAĞI DESTEK MİKTARLARI Kar Amacı Güden Kuruluşlar;
Asgari: 20.000,00 – Azami:  200.000,00 TL  (%20-50)
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;
Asgari: 20.000,00 – Azami: 500.000,00 TL  (%25-75)
PROJE SÜRESİ 12 Ay (Kâr Amacı Güden Kurumlar), 18 Ay (Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar)
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ Kâr Amacı Güden Kurumlar
-TR72 Bölgesi’nde KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel
kişiler
-Kâr amacı Güden Kooperatifler ve Birlikler
-Kâr Amacı Gütmeyen Kurumların İştirakleri
Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar
-Valilikler Kaymakamlıklar
-Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Mahalli İdare
Birlikleri)
-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri
-Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Enstitüler
-Üniversiteler
-Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Kâr Amacı Gütmeyen
Kooperatifler ve Birlikler
-Sivil Toplum Kuruluşları.

 

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2015-kayseri-sivas-yozgat-hibe-destekleri.htm

Yorum yapın