2015 HATAY KAHRAMANMARAŞ OSMANİYE HİBE DESTEKLERİ

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye illeri için 2015 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ve Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında destek programını ilan etmiştir.Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 15.000.000 TL olup detaylar aşağıda verilmiştir.

2015 Yili Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programi
PROGRAM TÜRÜ Kar Amacı Güden Kurumlar (Gerçek ve tüzel Kişiler)
BAŞVURU SÜRELERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 22/04/2015 Saati: 23:59
Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 30/04/2015 Saati: 17:00
PROGRAMIN AMACI TR63 Bölgesi’nde turizm sektöründeki işletmelerin rekabet güçlerinin
artırılması ve turizmin çeşitlendirilmesi
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ VE KONULARI Öncelik 1. Turizm sektöründeki işletmelerin fiziki, beşeri,
teknolojik ve kurumsal kapasitelerinin gelişti- rilmesi ve hizmet
kalitesinin artırılması
1. Mimari açıdan öne çıkan tarihi ve turistik yapıların, özelliklerinin
korunarak turizm işletme belgeli otel veya butik otel olarak hizmete
açılması.
2. Butik otel işletmeciliğinin yaygınlaştırılması,
3. Turizm işletmelerinde ulusal ve uluslararası kalite belgelerinin
alınmasına yönelik yatırımların yapılması
4. Turizm işletmelerinde istihdamın artırılması yönelik yatırımların
yapılması
5. Fiziki, teknolojik ve kurumsal altyapının iyileştirilmesi ile
birlikte insan kaynaklarının geliştirilmesi
6. Turizm tesislerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması
(Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi vb.)
7. Konaklama tesislerinde yeşil yıldız alınmasına yönelik gerekli
iyileştirmelerin yapılması
8. Otellerde yıldız artırılmasına yönelik yatırımların yapılması
9. Turizm tesislerinin engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi
10. Turizm işletmelerinde web sayfası, yazılım ve mobil uygulamalar ile
hizmet kapasitesinin/kalitesinin artırılmasıı
Öncelik 2. Turizm sektöründeki işletmelerin ürün ve hizmetlerinin
çeşitlendirilmesi
1. Turizme yönelik aktivitelerin çeşitlendirilmesi, bunlara yönelik
altyapı yatırımlarının yapılması (yelken/rüzgar sörfü, parasailing, at
binme, dalış, yamaç paraşütü, kuş gözleme, flora keşif yürüyüşü, doğa
yürüyüşü, bisiklet turu, yaban hayatı gözleme vb.)
2. Deniz turizminin alternatif aktivitelerle çeşitlendirilmesi
(yelken/rüzgar sörfü, parasailing, dalış vb.)
3. Tematik özel müzelerin kurulması
4. Geleneksel el sanatlarına yönelik üretim ve satış merkezlerinin (el
sanatları, sepetçilik, bakır eşya vb.) kurulması
5. Turizm işletmelerinde faaliyet çeşitliliğini artırarak turizm
faaliyetlerinin yıl boyuna yayılması, (kongre ve konferans
organizasyonlarına, spor kulüplerinin kamp çalışmalarına yönelik
yatırımlar gibi)
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 5.000.000 TL.
AJANSIN SAĞLAYACAĞI DESTEK MİKTARLARI Asgari: 50.000,00 – Azami:500.000,00 TL  (%25-50)
PROJE SÜRESİ 2 aydan kısa 12 aydan uzun olamaz.
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ Ticari Esaslara Göre Faaliyet Gösteren (kar amacı güden)
• Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler
• Kooperatifler ve Birlikler.

 

2015 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali
Destek Programı
PROGRAM TÜRÜ Kar Amacı Gütmeyen  Kurumlar
BAŞVURU SÜRELERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 22/04/2015 Saati: 23:59Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 30/04/2015 Saati: 17:00
PROGRAMIN AMACI TR63 Bölgesinde turizmin çeşitlendirilmesine ve turizm sektörünün
ekonomik değerinin artırılmasına katkı sağlanmasıdır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ VE KONULARI Öncelik 1: Turizm sektöründe fiziki, beşeri, teknolojik ve
kurumsal altyapının iyileştirilmesi.
1. Tarihi yapıların turizm ve kültürel amaçlı kullanılmasına yönelik
restorasyonu ve çevre düzenlemesi,
2. Tarihi ve turistik alanlarda kirliliğin azaltılması ve doğal çevrenin
korunması için gerekli sistemlerin kurulması ve rehabilitasyonu,
3. Şelale, göl, akarsu, deniz, dağ, mağara gibi doğal alanlarda özel
sektör yatırımını cazip hale getirecek altyapı çalışmaları,
4. Sağlık turizminin geliştirilmesi amacıyla bölgede bulunan doğal
kaynak sularının (jeotermal, içme, ılıca, kaplıca) turizme
kazandırılmasına yönelik altyapı çalışmaları,
5. Kale, han, hamam, çarşı, kervansaray, konak vb. taşınmaz kültür
varlıklarının rehabilite edilerek ışıklandırılması ve çevre düzenleme
çalışmaları yapılarak kültürel tesis, müze, özgün el sanatları sergi ve
satışı merkezi, alışveriş mekânları olarak düzenlemelerinin yapılması
ve/veya sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması,
6. Fiziksel, teknolojik ve/veya kurumsal altyapı gelişim projeleri ve
bunlara yönelik eğitim faaliyetleri,
7. Tarihi, kültürel ve turizm değeri olan ören yeri, tarihi yapı ve
kalıntılar gibi alanlarda ulaşımı ve ziyareti kolaylaştı- racak altyapı
eksikliklerinin giderilmesi,
8. Önemli turizm noktalarında teknolojik altyapının geliştirilerek
elektronik rehber, haritalandırma ve turist bilgilendi- rici sistemlerin
kurulması,
9. Mevcut fuar merkezlerin altyapılarının geliştirilmesi,
10. Mevcut müzelerin altyapılarının iyileştirilmesi ve kapasitelerinin
artırılması,
11. Tarihi alanlarda veya turistik amaçlara yönelik olarak kültür-sanat
sokak ve caddeleri gibi cazibe merkezlerinin oluşturulması,
12. Tarihi ve turistik alanlarda dezavantajlı grupların ziyaretlerini
kolaylaştıracak fiziksel altyapının oluşturulması ve geliştirilmesi,
13. Turizm danışma ofislerinin altyapılarının yenilenmesi ve ofis
sayılarının artırılması,
14. Turizm alanlarına ve bu alanlar arasında ulaşılabilirliği arttıracak
bağlantıların geliştirilmesi,
15. Tarihi ve turistik yerlere gezinti ring hatlarının oluşturulmasına
yönelik altyapı kurulması,
16. Mavi bayrak alımına yönelik düzenlemelerin yapılması.
Öncelik 2: Turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm
olanaklarının artırılması.
1. Eko, sağlık, gastronomi, inanç ve kültür, termal, yayla, rafting, dağ
yürüyüşü, dağcılık, kongre, fuar, yat, spor, av, kuş gözlem gibi
alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı
tesislerinin yapılması
2. Rafting, dağcılık, dağ yürüyüşü gibi doğa sporları için uygun
alanların çevre düzenlemelerinin yapılması veya mevcutlarının
iyileştirilmesi,
3. Deniz turizminin alternatif aktivitelerle çeşitlendirilmesi,
4. Mevcut turizm alanlarında, turizm faaliyetlerini yıl boyuna
yaygınlaştıracak ilave turizm olanaklarının geliştirilmesi,
5. Tematik müzelerin oluşturulması,
6. Yamaç paraşütü yapmaya uygun alanların fiziki ortamlarının ve çevre
düzenlemelerinin iyileştirilmesi, yeni yamaç paraşütü pistlerinin
açılması,
7. Ekolojik turizm alanlarının oluşturulması ve tarım turizminin
geliştirilmesi,
8. Arkeoparkların oluşturulması ve alternatif ziyaret alanı olarak
turizme kazandırılması.
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 10.000.000 TL.
AJANSIN SAĞLAYACAĞI DESTEK MİKTARLARI Asgari: 75.000,00 – Azami:750.000,00 TL  (%25-50)
PROJE SÜRESİ  18 aydan uzun olamaz.
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ 1. Kamu Kurum ve Kuruluşları
2. Yerel Yönetimler
3. Üniversiteler (Rektörlük)
4. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
5. Sivil Toplum Kuruluşları
6. Kooperatif ve Birlikler (Kar Amacı Gütmeyen)

 

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2015-hatay-kahramanmaras-osmaniye-hibe-destekleri.htm

Yorum yapın