2015 BAYBURT ERZİNCAN ERZURUM HİBE DESTEKLERİ

Kudaka 2015 yılı Bayburt, Erzincan,Erzurum illeri için mali destek hibe programını açıkladı. 12.000.000 TL bütçeye sahip hibe programının ; 8.000.000 TL’si İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı, 4.000.000 TL’si Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Program kapsamında kullandırılacaktır. Hibe programı ile ilgili detaylar aşağıda verilmiştir.(*)

2015 İKTİSADÎ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI
PROGRAM ADI İktisadî Kalkınma Mali Destek Programı (Kâr Amacı Güdenlere Yönelik)
BAŞVURU SÜRELERİ Son Başvuru Tarihi ve Saati: 20 Şubat 2015 saat 23.50Çıktılarının ve Destekleyici Belgelerin Ajansa Son Teslim Tarihi ve Saati: 27 Şubat 2015 saat 23.50
PROGRAMIN AMACI TRA1 Bölgesi imalat sanayi ve turizm sektörlerinde ürün/hizmet/insan
kaynakları verimliliğinin/kalitesinin/ kapasitesinin artırılması
suretiyle kurumsal, kendine yeten / kaynak bağımlılığı azalmış,
rekabetçi ve tedarik/ satış bağlantıları güçlü, yenilikçi işletme
yapılarının oluşturulması; iktisadî kalkınma için gerekli olan katma
değer artışının sağlanması.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ VE KONULARI
 Öncelik 1: Tarıma dayalı sanayi dâhil olmak üzere imalat sanayi sektöründe ürün çeşitliliğinin ve üretim kapasitesinin arttırılması, markalaşmanın ve kalite standardizasyonunun sağlanması, etkin pazarlama tekniklerinin kullanılması, çalışanların niteliğinin geliştirilmesi
•    Sucuk, salam, sosis, pastırma gibi ambalajlı et ürünleri ile peynir, tereyağı, yoğurt, kefir gibi ambalajlı süt ürünleri imalatını içeren projeler,
•    Bölgede yetiştirilen organik ürünlerin (örneğin organik et, süt, bal, kuru fasulye, çilek vb.) tescil (marka tescil, coğrafi işaret vb.) ve sertifikalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini ve paketlenerek pazara sunulmasını içeren projeler,
•    İşlenmiş organik ürünlerin (meyve suyu, reçel, marmelat, turşu, konserve vb.) imalatına yönelik üretim ve paketleme ünitelerinin kurulmasını ve inovatif tekniklerle pazara sunulmasını içeren projeler,
•    Silajlık hayvan yemi hazırlama, işleme, dağıtma ve depolama sistemlerinin imalatını veya geliştirilmesini içeren projeler,
•    Et/süt/sebze/meyve işleyen işletmelerde Ar-Ge, kalite kontrol ve üretim ünitelerinin kurulması veya mevcutların modernizasyonunu içeren projeler,
•    Et/süt işleyen işletmelerin tedarik zincirinin iyileştirilmesine yönelik (soğuk süt zinciri vb.) teknik eğitim ve planlama çalışmalarının yapılmasını ve hammaddelerin belli bir standart dâhilinde işleme tesislerine ulaştırılmasını sağlayan nakil ve soğutma ünitelerinin teminini içeren projeler,
•    Arı ürünleri, tıbbi aromatik bitkiler ve meyve/sebze/bakliyat gibi tarımsal ürünlerin ikincil ürünlere dönüştürülmesine yönelik depolama, işleme ve paketleme ünitelerinin kurulmasını ve katma değerli ürünler haline getirilmesini içeren projeler,
•    Su ürünleri sektöründe ürün işleme ve paketleme teknolojilerinin kullanımını veya geliştirilmesini; soğuk hava depolarının oluşturulmasını, ürünlerin tanıtımını ve pazarlanmasını içeren projeler,
•    Bölgenin yer altı kaynaklarının (madenler, mineraller) işlenerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesini ve pazarlanmasını ve bununla birlikte ürün niteliğinin arttırılması için işçi, zanaatkâr ve operatörlere yönelik hizmet içi eğitim verilmesini öngören projeler,
•    Maden suyu ve içme suyu kaynaklarının şişelenerek pazarlanmasına yönelik tesislerin veya üretim ünitelerinin kurulmasını içeren projeler,
•    Bölgede mevcut olan doğal taşlardan (Tercan taşı, Bayburt taşı, Narman taşı vb.) bordür, dış cephe kaplaması, barbekü, şömine vb. işlenmiş/şekillendirilmiş ürünlerin elde edilmesini ve ürün kalitesinin arttırılması için işçi ve operatörlere dönük uygulamalı eğitim verilmesini öngören projeler,
•    Hayvan bakımına yönelik otomatik yemleme, sulama, ısıtma, temizleme ve havalandırma sistemleri ile bitkisel üretim ve sulama sistemlerine ait makine ve ekipmanların imalatını veya geliştirilmesini içeren projeler,
Öncelik 2: Turizm sektöründe hizmet çeşitliliğinin ve ürün çeşit/kapasitesinin arttırılması, markalaşmanın ve kalite standardizasyonunun sağlanması, etkin pazarlama tekniklerinin kullanılması, sektördeki insan kaynaklarının niteliğinin geliştirilmesi
•    Bölgeyi tanıtma potansiyeline sahip el sanatlarına dayalı ürün ve yöresel hediyelik eşya (Oltu taşından takı, bakır tabak, ehram ürünleri vb.) üretimine yönelik yeni atölyelerin açılmasını ve bu ürünleri üreten/satan işletmelerin personeline yönelik satış ve pazarlama, müşteri memnuniyeti, tasarım vb. konularda eğitim verilmesini öngören projeler,
•    Turizm bölgelerinde kurulacak satış ve stant yerlerinde turistlere satılmak üzere paketli yöresel gıda ürünlerinin (pestil, köme, kete, bal, pekmez, meyve kurusu vb.) üretimini ve bu ürünlerin çeşitlendirilmesini, tescilini,  markalaşmasını, söz konusu ürünlerin  yurtiçi ve yurtdışına satışının yapılması için pazarlama kanallarının geliştirilmesini öngören projeler,
•    Çevreye verdiği zararı en aza indiren, enerji tasarrufu, geri dönüşüm, atık yönetimi gibi alanlarda başarılı uygulamalar sergileyen ve organik ürün kullanan yeni konaklama tesislerinin/ ünitelerinin oluşturulmasını içeren projeler,
•    Bölgede eko-turizmin gelişmesinde odak noktası olabilecek alanlarda yöresel mimari değerlerin korunduğu yeni konaklama ünitelerinin oluşturulmasını içeren projeler,
•    Kırsalda ev pansiyonu, dağ/yayla evleri, ekolojik çiftlik gibi alternatif konaklama hizmeti sunan yeni tesislerin oluşturulmasını içeren projeler,
•    Turizm yatırım/işletme belgeli yeni oteller, yeni butik oteller, yeni pansiyonlar, tur operatörleri ve turizm acentelerinde hizmet kalite, kapasite ve çeşitliliğinin geliştirilmesini; sertifikasyon, tanıtım ve hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini içeren projeler,2

Öncelik 3: Turistik hizmet arzında, tarımsal ve endüstriyel üretimde yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması, enerji verimliliğinin ve tasarrufunun sağlanması
•    Hayvan bakımına (yemleme, iklimlendirme, temizlik vb.), yavru ve hayvansal ürün elde etmeye yönelik süreçler (kuluçka, süt sağım vb.) için yenilenebilir enerjiye dayalı otomasyon sistemlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri içeren projeler,
•    Bitkisel ürünler ile hayvansal atıklardan biyogaz üretimine dayalı sistemlerin kurulması ve geliştirilmesini içeren projeler,
•    Seracılık gibi örtü altı bitki yetiştiriciliğinde yenilenebilir enerjiye dayalı sulama, iklimlendirme ve aydınlatma uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetleri içeren projeler,
•    Endüstriyel girdilerin (ayçiçeği, soya, mısır, pancar, patates vb.) yetiştirilmesinde yenilenebilir enerjiye dayalı sulama sistemlerinin kullanılmasına yönelik projeler,
•    Endüstriyel üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji sistemlerinin; çevre dostu imalatı, atık kontrolünü ve geri dönüşümü sağlayarak işletme verimliliğini arttıracak şekilde kullanılmasına yönelik projeler,
•    Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin hizmet üretim ve sunum süreçlerinde yenilenebilir enerji kullanımının sağlanmasına yönelik projeler,
•    Termal enerji kaynaklarının ısıtma, iklimlendirme, kurutma vb. işlemlerde kullanılmasını içeren projeler,
•    Bölgedeki alternatif ve yenilenebilir enerji  kaynaklarının  kullanımına yönelik sistem ve ekipmanların imalatını içeren projeler,
Öncelik 4: Ürün/hizmet üretiminde yenilikçiliğin ve Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi; kümelenmeye ve işbirliğine dayalı yeni üretim modellerinin uygulanması
•    Bölgede hayvansal/bitkisel ürün ve doğal kaynak işleyen işletmelerin, ürün çeşidi ve niteliği bazında birleşerek ölçeklerini büyütmelerini ve beşerî/fizikî kaynaklarını geliştirmelerini öngören projeler,
•    Küçük işletmelerin, kooperatiflerin ve üretici birliklerinin bir araya gelerek ortak hizmet almalarının, ortak yatırım yapmalarının ve ortak pazarlama-tanıtım ağları kurmalarının sağlanmasına yönelik projeler,
•    Kamu eliyle altyapısı desteklenen, özellikle kış şartlarında kapalı alanlarda sunulacak alternatif ve inovatif turistik hizmet arzına (minyatür park, akvaryum park, ısıtmalı su parkı, sanat eseri/zanaat sergi-teşhir alanı vb.) yönelik küçük bütçeli ortak girişim (joint venture) yapılanmalarına ilişkin projeler,
•    Bölge firmalarının tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman yetersizliği gibi tek başlarına çözmekte zorlandıkları sorunlara yenilikçi çözümler bulmalarını öngören projeler,
•    KOBİ’ler ile üniversiteler, teknokentler, İŞGEM’ler ve OSB’ler arasında kurulacak ortaklıklar ve protokoller vasıtasıyla; endüstriyel  üretimde  verimlilik  ve  kalite  artışı  sağlayacak  bilgi ve teknolojilerin üretilmesine yönelik araştırma-geliştirme ve uygulama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini öngören projeler,
•    İşletmeler ve proje ortağı konumundaki kurumlar (eğitim kurumları, üniversiteler, enstitüler, teknokent vb.) arasında nitelikli Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini öngören, nitelikli ara eleman eksiğinin giderilmesine hizmet eden, staj-istihdam imkânları doğuran, protokole bağlı projeler.

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 8.000.000 TL
AJANSIN SAĞLAYACAĞIDESTEK MİKTARLARI Asgari Tutar: 40.000 TLAzami Tutar: 400.000 TL
PROJE SÜRESİ Azami 9 ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ • KOBİ tanımına uyan işletmeler• Kooperatifler (Taşıma ve Konut Kooperatifleri hariç),• Kâr Amacı Güden Birlikler.
2015 Yılı Yerel Kapasitenin Artırılması Mali Destek Programı
PROGRAM ADI Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı (Kâr Amacı
Gütmeyenlere Yönelik)
BAŞVURU SÜRELERİ Son Başvuru Tarihi ve Saati: 20 Şubat 2015 saat 23.50Çıktılarının ve Destekleyici Belgelerin Ajansa Son Teslim Tarihi ve
Saati:27 Şubat 2015 saat 23.50
PROGRAMIN AMACI TRA1 Bölgesi’nde kaliteli ve sürekli üretimin artırılması, özgün turizm
ürünlerinin ve hizmetlerinin geliştirilmesi ve bölgeye özgü ürünlerin
değerinde pazarlanmasına yönelik sosyal ve teknik altyapının yenilikçi
yöntemlerle geliştirilmesi .
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ VE KONULARI Öncelik 1: Üretim, hizmet ve pazarlama altyapısının yenilikçi uygulamalar ve Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilmesi
• Bölgenin avantajlı olduğu sektörlerde (organik tarım, tohumculuk, ikincil arı ürünleri üretimi, su ürünleri, tıbbi aromatik bitkiler, yem bitkileri vb.) katma değerli ve ayırt edici özellikteki ürünlerin elde edilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik araştırma geliştirme çalışmalarını içeren projeler,
• Tarımsal ürünlerin toplaması, depolanması, işlenmesi ve paketlenmesine yönelik ortak kullanım tesislerinin kurulmasına ve modernizasyonuna yönelik projeler,
• Havza bazlı organik tarım ve hayvancılık bölgelerinin oluşturulmasına yönelik yenilikçi projeler,
• Canlı hayvan pazarı, doğal ve organik ürün pazarı vb. alanların kurulmasına ve modernizasyonuna yönelik projeler,
• Bölgenin yenilikçilik kapasitesini geliştirecek araştırma altyapılarının (araştırma merkezi, teknoloji geliştirme bölgesi, araştırma laboratuvarı, test merkezi) kurulmasına ve kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik projeler,
• Sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılmasına yönelik Ar-Ge ve işbirliği geliştirme projeleri,
• Bölgede tıbbi aromatik bitki, yabani meyve vb. ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik projeler,
• Mera ıslahı, hayvan ırklarının ıslahı, botanik orijinli arı ürünlerinin üretimi, kapalı yaylacılık, mandacılık, silaj ve silajlık bitkisel üretimin gibi yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması projeleri,
• Bölgenin öne çıkan sektörlerinde uygun yatırım alanlarına yönelik bilgi altyapısının geliştirilmesi ve yeni yatırımlara yönelik bölge potansiyelinin tanıtımına yönelik projeler,
• Bölgede ihracat potansiyeli taşıyan ürünlerin ve hedef pazarların tespitine yönelik analizlerin, stratejilerin ve bilgilendirmelerin yapılmasının sağlanması, potansiyel pazarların olduğu ülkelerde Türk işletmelerini yönlendirecek ağ yapıların kurulması,
• Bölge genelinde alternatif enerji kaynakları (başta rüzgâr, güneş ve biyogaz) ve üretim imkânları ile ilgili araştırma, fizibilite ve strateji geliştirilme çalışmalarına yönelik projeler,
• Bölgede üretilen tarımsal ürünlerin ayrıt edici özelliklerinin ön plana çıkarılarak pazarlanması, e-ticaret gibi güncel pazarlama teknikleri ve bölgeye uyarlanabilecek örnek uygulamaların geliştirilmesine yönelik projeler,
• Bölgede farklı hizmet tiplerinin (karla mücadele, sporcu sağlığı ve rehabilitasyonu vb.) kültürel ve sanatsal faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik projeler.
Öncelik 2: Üreticinin niteliğinin artırılması ve örgütlenme kültürünün geliştirilmesi
• Tarım sektöründe genç üreticilere ve girişimcilere özendirici ve sürdürülebilir programların uygulanmasına yönelik projeler,
• Üreticilerin bilinçlendirme ve görgü artırımı için eğitilmesi ve modern tarım uygulama örneklerini görmesine yönelik projeler,
• Ortak tarımsal ürün toplama, depolama, işleme ve paketleme konusunda üreticiler arasında işbirliği geliştirme projeleri,
• Girişimcilik kuluçka merkezi modellerinin bölgede yaygınlaştırılmasına yönelik projeler,
• Bölge firmalarının tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları ortak sorunlara ortak çözümler üretmek için işbirliği ağlarının ve kümelenmelerin oluşturulmasını içeren projeler,
• Bölgedeki işletmeler ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin arttırılması için işletmeler ve üniversitelerin bir araya gelmesini sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesine yönelik projeler.
Öncelik 3: Turizm sektöründe farklılaşan ve değer yaratan turizm ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi
• Eko-agro turizmde model eko-köylerin tasarlanması, ekolojik çiftlik ve ev pansiyonculuğunun yaygınlaştırılmasına ve mevcut tesislerin ulusal/uluslararası pazarlama ağlarına dâhil edilmesine yönelik projeler,
• Bölgede mevcut kış turizmi altyapısının yerli ve yabancı sporcular, federasyonlar ve okullar tarafından etkin bir şekilde kullanımının sağlanmasına yönelik projeler,
• Bölgenin sağlık turizmi potansiyelinin tanıtımına ve pazarlanmasına yönelik projeler,
• Macera ve doğa sporları turizm altyapısının güçlendirilmesine yönelik farklı aktivitelerin geliştirilmesini; rota, parkur, dinlenme alanları vb. altyapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik projeler,
• Bölgenin mevcut turizm altyapısının konferans, fuar ve incentive turizmi için kullanılmasına yönelik projeler,
• Bölgeye özgü turistik ürünlerin tasarımı, üretimi, pazarlaması ve özgün yöntemlerle sunumuna yönelik projeler,
• Bölgede kış sporları turizminin farklılaştırılması ve turizm aktivitelerinin çeşitlendirilmesine ve yönelik projeler,
• Turizmde hizmet çeşitliliğinin sağlanmasına olanak sağlayan, geleneksel ve gelişmekte olan spor dallarının (cirit, atlı okçuluk, atlı kızak, güreş, çim kayağı, curling, golf vb.) turizme kazandırılmasını ve bu amaçla sporcu havuzu oluşturulmasını ve tanıtım faaliyetleri yapılmasını öngören projeler,
• Yöresel el sanatlarının yaşatılması için genç zanaatkârların yetişmesine yönelik uygulamalı eğitimleri de içeren teşvik edici ve bilinçlendirici çalışmalara yönelik projeler,
• Yerli ve yabancı ziyaretçilerin bölgede bulundukları süre boyunca, vakit geçirebilecekleri sosyal ve kültürel ortamların oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik projeler,
• Ziyaretçi yönlendirme ve bilgilendirme altyapısının (danışma ve bilgi merkezi, yönlendirme levhaları, kiosk-deskler, akıllı kartlar, mobil bilgilendirme sistemleri vb.) yenilikçi ve teknolojik yöntemler ile geliştirilmesini içeren projeler,
• Turizm sektöründe insan kaynağı niteliğinin geliştirilmesine yönelik uygulamalı eğitim ve göstererek öğretme faaliyetleri içeren projeler,
• Turizmde inovatif pazarlama tekniklerinin geliştirilmesine yönelik projeler.
Öncelik 4: Markalaşma kültürünün geliştirilmesi ve marka ürünler oluşturulması
• Bölgedeki işletmelerin marka, patent, faydalı model, coğrafi işaret vb. konularında eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini içeren projeler,
• Bölgeye özgün yöresel ve turistik nitelikteki ürünlere (ehram dokuma, bakır ve doğal taş işleme vb. el sanatları) yönelik markalaşma, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri içeren projeler,
• Bölgeye özgü ürünlerin coğrafi işaretlerinin, patentlerinin alınması ve sertifikasyonlarının yapılmasına yönelik projeler,
• Bölgesel ürünlerin markalaşmasına dönük iletişim ve tanıtım faaliyetleri içeren projeler,
• Bölgede belirlenecek bazı havzaların organik üretim havzası olarak markalaştırılmasını ve organik tarım sertifikasyon ve tescilleme çalışmaları içeren projeler,
• Bölgeye özgün yerel ürünlerin markalaşmasına yönelik strateji ve fizibilite çalışmalarını içeren projeler,
• Turizm kalite işaretinin ve altyapısının oluşturulmasına ve uygulanmasına yönelik projeler.
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 4.000.000 TL
AJANSIN SAĞLAYACAĞIDESTEK MİKTARLARI Asgari Tutar: 40.000 TLAzami Tutar: 400.000 TL
PROJE SÜRESİ Azami 9 ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ • Valilikler,• Kaymakamlıklar,• Kamu kurumlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri ve kamuya ait olan

araştırma enstitüleri,

• İl özel idareleri,

• Belediyeler,

• Üniversiteler, (fakülteler, yüksekokullar, üniversitelere bağlı
enstitüler),

• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (odalar, borsalar, vb.),

• Kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar,

federasyonlar),

• Organize sanayi bölgeleri,

• İş geliştirme merkezleri (İŞGEM),

• Teknokent,

• Küçük sanayi siteleri,

• Kâr amacı gütmeyen birlikler,

• Kâr amacı gütmeyen kooperatifler,

—————————-
(*) Kaynak : Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2015-bayburt-erzincan-erzurum-hibe-destekleri.htm

Yorum yapın