2015 ANKARA HİBE DESTEKLERİ

Ankara Kalkınma Ajansı 2015 mali destek programını açıkladı.Ajans, 2015 yılı teklif çağrısı kapsamında “İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı (İLTEK MDP)”, “Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek Programı (SOS MDP)” ve “Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı (SÜRKA MDP)” olmak üzere üç ayrı mali destek programı ile toplam 20.000.000 TL. tutarında destek sağlayacaktır. Bu programların özetleri destek konularına göre aşağıda yer almaktadır.

2015 İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı
PROGRAM TÜRÜ Kar Amacı Güden Kurumlar,Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar
BAŞVURU SÜRELERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 25/03/2015 Saati: 23:50
Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 01/04/2015 Saati: 17:00
PROGRAMIN AMACI Ankara’nın yüksek katma değer ve teknoloji odaklı ekonomik yapısının
güçlendirilmesi.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ VE KONULARI Öncelik 1:
İleri teknolojili sektörlerde teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesi ve yerli üretimi
Öncelik 2:
İleri teknolojili sektörlerde markalaşma ve ihracat kapasitesinin artırılması
Öncelik 3:
Teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesine yönelik ar-ge, test,
kalibrasyon hizmetleri ve laboratuvar altyapılarının geliştirilmesi
Örnek Proje Konuları
• Elektrikli ve yanmalı motorlar; elektro teşhis cihazları; ölçü,
kontrol, ayar, kalibrasyon alet ve cihazları; gaz türbinleri; lazerler;
metal işleme için nümerik kontrollü cihazlar gibi katma değeri yüksek
olan ileri teknolojili ürünlerin üretilmesine yönelik projeler.
• Üretim yapan firmaların tasarım, üretim ve kurumsal kapasite ve
yeteneklerinin geliştirilmesine hizmet etmek üzere ortak ar-ge, ür-ge,
laboratuvar (elektrik güç ekipmanları test ve kalibrasyon merkezi, dişli
ve güç aktarma sistemleri uygulama ve araştırma merkezi, vb.) gibi
merkezlerin kurulması ve/veya geliştirilmesine yönelik projeler
• İleri teknolojili ürün üretimi yapacak/yapan firmaların ihracata
başlamasına veya ihracat düzeylerini geliştirmesine yönelik gerekli
belgelendirmeleri (ISO 9000 Kalite Standartları, Çevre: ISO 14000, CE
işareti alımı hizmetleri, vb.) sağlamalarını içeren projeler
• İleri teknolojili ürün ve hizmetler için ulusal ve uluslararası
akreditasyonların sağlanmasına yönelik projeler
• Teknoloji yoğun ürünlerin markalaşmasına yönelik kurumsal ve teknik
altyapıların geliştirilmesine hizmet edecek projeler
Not:Öncelik 1 ve 2 kapsamında ileri teknolojili sektörler
arasında yer alan “savunma, hava taşıtları, makine, medikal-optik-ölçüm
aletleri ve elektrikli makine sektörleri” ile ilgili projeler öncelikli
olarak değerlendirilir.
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 10.000.000 TL
AJANSIN SAĞLAYACAĞIDESTEK MİKTARLARI Ajans destek tutarı asgari 150.000 TL, azami 500.000 TL’dir.Ajans destek oranı proje toplam uygun maliyetinin % 25’inden az, % 50’sinden
fazla olamaz.
PROJE SÜRESİ En az: 6 ay , En fazla: 12 ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ • İşletmeler
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
• Organize Sanayi Bölgeleri
• Sanayi Bölgeleri
• Kümeler
• Üniversiteler
• Araştırma Merkezleri ve Enstitüler
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı Odalar ve
Borsalar, Esnaf ve Sanatkâr Odaları, Meslek Odaları ve bunların bir
araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)
• İhracatçı Birlikleri,

 

2015 Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı
PROGRAM TÜRÜ TR51/15/SÜR/SÜRKA; (SÜR – Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar); (SÜRKA – Kar
Amacı Güden Kurumlar)
BAŞVURU SÜRELERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 30/03/2015 Saat: 23:50,
Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 06/04/2015 Saat: 17:00
PROGRAMIN AMACI Ankara Bölge Planı 2014-2023’te tanımlanan Alt Bölgelerde fırsat
eşitliğini ve üretimde verimliliği destekleyerek, yaşam kalitesi ve
rekabetçiliğin artırılması.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ VE KONULARI Öncelik 1:
Tarımda ve tarıma dayalı sanayide katma değerin artırılması
Uygulama İlçesi:Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül,
Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı,
Şereflikoçhisar (1., 2., 3., 4., 5. Alt Bölgeler)
Öncelik 2:
Yörelere özgü alternatif gelir kaynakları ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi
Uygulama İlçesi:
Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik,
Kızılcahamam, Nallıhan, Şereflikoçhisar, (1.,2., 3., 4. Alt Bölgeler)
Öncelik 3:
Turistik öneme sahip tarihi, kültürel ve doğal unsurların turizme
kazandırılması
Uygulama İlçesi:
Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik,
Kızılcahamam, Nallıhan, Şereflikoçhisar (1., 2., 3., 4. Alt Bölgeler)
Öncelik 4:
İmalat sektörlerinde7 üretim kapasitesinin geliştirilmesi
Uygulama İlçesi:
Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik,
Kızılcahamam, Nallıhan, Şereflikoçhisar (1., 2., 3., 4. Alt Bölgeler)Örnek Proje Konuları
• Tarımsal ürünlerin depolanması, işlenmesi, paketlenmesine yönelik
tesislerin kurulması ya da mevcut tesislerin üretim kapasitesinin
geliştirilmesi projeleri
• Tarım ve gıda işletmelerinin gıda güvenilirliği (ulusal gıda kodeksi
vb. mevzuat kapsamındaki) kriterlerini sağlamalarına yönelik projeler
• Tarım işletmelerinde teknoloji kullanımı ve Ür-Ge/Ar-Ge
entegrasyonunun geliştirilmesine yönelik projeler
• Yenilenebilir enerji kaynaklarının sebze ve meyve kurutma, seracılık
ve sulama (biyogaz tesisleri, teknolojik ve jeotermal seracılık
faaliyetleri vb.) alanlarında kullanılmasına yönelik projeler
• Yörelere özgü el sanatları ve ürünlerin pazar araştırması yapılmak
suretiyle, üretilmesi, ticarileştirilmesi, tanıtımı, markalaşması ve
ihracatına yönelik projeler
• Meslek edindirme kursları, atölye faaliyetleri, satış ve pazarlama
imkânlarının geliştirilmesine yönelik projeler
• Mevcut tarımsal kooperatif ve birliklerin kapasitelerinin
güçlendirilmesine yönelik projeler
• İlçelerde, ulaşım güzergâhlarında yerel ürün satış ünitelerinin
düzenlenmesi projeleri
• Esnafın ve turistik işletmelerin hizmet kalitesini artıracak,
eğitimlerle entegre sertifikasyon modellerinin geliştirilmesi ve
uygulanması projeleri
• Uluslararası turizm sertifikasyon gerekliliklerini tamamlama ve ilgili
ağlara dâhil olmaya yönelik projeler
• Yörelere özgü tarihi, doğal, kültürel, jeolojik özellikleri turizme
kazandırma amaçlı müze ve sergi alanlarının oluşturulmasına yönelik
projeler
• Kırsalda turistik konaklama imkânlarını geliştirmeye yönelik yenilikçi
projeler
• Çiftlik, kültür, yayla, termal turizm gibi alternatif turizm
türlerinin geliştirilmesine ve standart kazanmasına yönelik projeler
• İmalat sektöründe yeni yatırımlar veya kapasite artışı projeleri.
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 4.000.000 TL
AJANSIN SAĞLAYACAĞIDESTEK MİKTARLARI Kar Amacı Güden(SÜRKA)
Asgari Destek Tutarı 75.000 TL
Azami Destek Tutarı 500.000 TL
Asgari Destek Oranı %25
Azami Destek Oranı %50
Kar Amacı Gütmeyen(SÜR)
Asgari Destek Tutarı 75.000 TL
Azami Destek Tutarı 300.000 TL
Asgari Destek Oranı %25
Azami Destek Oranı %90
PROJE SÜRESİ En az: 6 ay , En fazla: 9 ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ • İşletmeler (sadece öncelikle ilgili alt bölgelerde yerleşik işletmeler
başvurabilir)
• Belediyeler
• Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının
İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, İlçe Müdürlükleri,
Bakanlıkların Bağlı ya da İlgili Kurum, Kuruluş, Merkez ve Enstitüleri
vb.)
• Organize Sanayi Bölgeleri
• Üniversiteler
• Araştırma Merkezleri ve Enstitüler
• Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (TOBB’a Bağlı Odalar ve
Borsalar, Esnaf ve Sanatkâr Odaları, Meslek Odaları ve bunların bir
araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)
• Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Meslek Kuruluşları,
Sendikalar)
• Birlik ve Kooperatifler.

 

2015 Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali Destek
Programı
PROGRAM TÜRÜ Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar
BAŞVURU SÜRELERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 30/03/2015 Saati: 23:50
Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 06/04/2015 Saati: 17:00
PROGRAMIN AMACI Ankara’da, bireylere eşit ve kaliteli yaşam imkânı sunarak sosyal uyumun
güçlendirilmesi.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ VE KONULARI Öncelik 1:
Yoğun göç alan bölgeler için sosyal hizmetlerde artan talebin
karşılanmasına yönelik çözüm modellerinin oluşturulması ve uygulanması
Öncelik 2:
İşsizlerin ya da düşük vasıflı işçilerin istihdam edilebilirliğinin ve
gelir düzeylerinin artırılması
Öncelik 3:
Engelli ve yaşlılara yönelik sosyal ve kültürel hizmetlerin
geliştirilmesi ve bu hizmetlerin erişilebilirliğinin arttırılması
Öncelik 4:
Kadın, genç ve çocukların tasarım, sanat ve yaratıcı endüstriler gibi
alanlarda beceri geliştirebilecekleri ve bu becerilerini katma değere
dönüştürebilecekleri imkânların sağlanması
Öncelik 5:
Şiddet ve istismar ile mücadelede sosyal rehabilitasyon ve güçlendirme
yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması
Örnek Proje Konuları
SOS-ALT Bileşeni
• Göçle gelen grupların topluma sürdürülebilir biçimde uyum
sağlamalarını kolaylaştırıcı toplum merkezlerinin kurulması
• İşsizler ya da düşük vasıflı işçilerin aktif işgücü talebine
uyumlarını sağlayacak eğitim altyapılarının kurulması
• Engelli ve yaşlılar için sosyal, kültürel ve sanatsal hizmetler
sunmaya yönelik altyapıların oluşturulması
• Engelli bakım ve rehabilitasyon merkezi, yaşlı bakım evi ve sığınma
evi gibi hizmet merkezlerinin kurulması ve/veya mevcut merkezlerin
hizmet kalitelerinin ve fiziki koşullarının iyileştirilmesi
• Fiziksel altyapıların yaşlı ve engellilerin hizmetlere erişimini
kolaylaştıracak şekilde iyileştirilmesi
• Kadın, genç ve çocukları tasarım, sanat ve yaratıcı endüstrilere
yönlendirici yenilikçi merkezlerin kurulması
• Ev eksenli çalışan kadınlar için ortak üretim mekânlarının kurulması
• Kadın ve genç girişimciliğinin ve istihdamının artırılmasına yönelik
bütüncül ve sistematik yaklaşımlar benimseyen, yenilikçi iş modelleri
geliştiren merkezlerin oluşturulması
• Madde bağımlıları/suça itilmiş gençler/mahkûmlar gibi grupların
rehabilitasyonu ve sosyo- ekonomik hayata dâhil olmalarını sağlayacak
altyapıların tesis edilmesi
• Sokakta yaşayan/çalıştırılan çocukların toplumsal yaşama sağlıklı
katılımını sağlayacak barınma, eğitim vb. imkânlara yönelik altyapıların
oluşturulması
• Sosyal dayanışma ağlarını güçlendirmeye, rehabilitasyon hizmetleri
sunmaya, şiddet mağdurlarına psikolojik, sosyal ve hukuki destekler
sağlamaya yönelik merkezlerin kurulması,
SOS-KAP Bileşeni
• Göçle gelen grupların topluma uyum sağlamalarını kolaylaştırıcı
eğitim, sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerini içeren yenilikçi projeler
• Kadın ve genç girişimciliğinin ve istihdamının artırılmasına hizmet
edecek yeni iş ve finansman modellerinin geliştirilmesine yönelik
projeler
• Engelli ve yaşlılar için gezici sosyal ve kültürel hizmetlerin
geliştirilmesine yönelik projeler
• Gençleri ve çocukları madde bağımlılığından ya da riskinden korumaya
yönelik projeler
• Çocukların yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri alanların tespiti ve
çözüm modellerinin geliştirilmesine yönelik projeler
• Kadın, genç ve çocukları tasarım, sanat ve yaratıcı endüstrilere
yönlendirici projeler
• Alt bölgelerde kültürel ve sanatsal faaliyetlerin erişilebilirliğini
artırmaya yönelik projeler
• Mevcut sosyal hizmet altyapılarına yenilikçi sistemlerin
entegrasyonuna yönelik projeler
• Şiddet ve istismarla mücadelede ihtiyaç duyulan destekleyici
hizmetlerin kalite ve kapasitesinin iyileştirilmesine ilişkin projeler
• Madde bağımlıları/şiddet mağdurları/mahkûmlar/sokakta yaşayan çocuklar
gibi özel sosyal politika gerektiren grupların rehabilitasyonu ve
güçlendirilmesini sağlayacak hizmet kapasitesinin geliştirilmesine
yönelik projeler.
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 6.000.000 TL
AJANSIN SAĞLAYACAĞIDESTEK MİKTARLARI Programın Sosyal Altyapı Bileşeninin (SOS-ALT) bütçesi 4 milyon
TL’dir.
Ajans destek tutarı asgari 200.000 TL, azami 1.000.000
TL’dir.
Ajans destek oranı proje toplam uygun maliyetinin % 25’inden az, %
75’inden fazla olamaz.
Programın Kapasite Geliştirme Bileşeninin (SOS-KAP) toplam bütçesi 2
milyon TL’dir.
Ajans destek tutarı asgari 50.000 TL, azami 200.000
TL’dir
Ajans destek oranı proje toplam uygun maliyetinin % 25’inden az, %
90’ından fazla olamaz
PROJE SÜRESİ SOS-ALT :9 – 18 ay, SOS-KA: 6 – 9 ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ • Belediyeler
• Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının
İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, İlçe Müdürlükleri,
Bakanlıkların Bağlı ya da ilgili Kurum, Kuruluş, Merkez ve Enstitüleri
vb.)
• Organize Sanayi Bölgeleri
• Üniversiteler
• Kar Amacı Gütmeyen Araştırma Merkezleri/Enstitüler
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı Odalar ve
Borsalar, Esnaf ve Sanatkâr Odaları, Meslek Odaları ve bunların bir
araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)
• Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Meslek Kuruluşları,
Sendikalar)
• Kâr Amacı Gütmeyen Birlik ve Kooperatifler

 

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2015-ankara-hibe-destekleri.htm

Yorum yapın