2015 AĞRI ARDAHAN IĞDIR KARS HİBE DESTEKLERİ

Serhat Kalkınma Ajansı 2015 mali destek programını açıkladı. Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars illerini kapsayan 2015 hibe desteklerinde; İktisadi Gelişme Mali Destek Programı,Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı, Sosyal Kalkınma Mali Destek Programlarından oluşmaktadır. Program özetleri aşağıda verilmiştir.

2015 İktisadi Gelişme Mali Destek Programı
PROGRAM TÜRÜ Proje Teklif Çağrısı (Kar Amacı Güden)
BAŞVURU SÜRELERİ -Başvuruların sistemde tamamlanması için son tarih 30 Mart 2015 saat
23.59’dur.
-Proje başvuru dosyalarının teslim edilmesi için son tarih 27 Mart 2015
saat 17.00’dır
PROGRAMIN AMACI TRA2 Bölgesi’nde imalat sanayi ve turizm alanında faaliyet gösteren
işletmelerin ve kümelenme potansiyeli arz eden sektörlerde yeni
yatırımların desteklenmesi yoluyla yerel potansiyelin harekete
geçirilerek bölge ekonomisinin rekabet gücünün artırıl- masıdır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ VE KONULARI Öncelik 1: İmalat sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin ürün
çeşitliliği ve üre- tim verimliliğini sağlayacak, katma değeri yüksek
ürünlerin üretimini kolaylaştırıcı ve işletmelerin rekabet güçlerini
artırıcı faaliyetler
• Modern pazarlama tekniklerinin kullanılmasını içeren projeler
(E-ticaret, e-tanı- tım, online ürün takip hizmeti, web tabanlı
uygulamalar vb.)
• Kanatlı hayvan ürünleri, bal ve et ürünleri işlenmesi, paketlenmesi,
pazarlanması, kalite sistemlerinin kurulması, markalaşma ve sınai
mülkiyet haklarının kazanıl- masına yönelik faaliyetler
• Bölge’ye özgü ürünlerin üretilmesine ve pazarlamasına, değerli taş
işlemeciliğin- de ürün çeşitliliğinin ve yenilikçi uygulamaların
arttırılmasına yönelik faaliyetler ( Atölye tipi el halıcılığı, Kafkas
halısı ve kilimi, Damal Bebeği, obsidyen taşından yüzük, kolye vb.
hediyelik ürün ve eşyalar)
• Süt, et, gıda, bitkisel ürünler, meyve, sebze vb. ürünlere yönelik
soğuk hava depo- lama sistemlerinin kurulması
• Metal araç-gereç, yapı ve inşaat malzemeleri, ambalaj malzemeleri,
temizlik mal- zemeleri makine ve yedek parça, orman ürünleri, tekstil
ürünleri vb. imalatına yö- nelik faaliyetler
• Matbaacılık alanında bölge ihtiyacını karşılayacak işletmelerin
kurulması ve sek- tördeki ileri teknolojileri kullanmak üzere
kapasitelerinin geliştirilmesi
• İmalat sürecinde ihtiyaç duyulan enerjinin, yenilenebilir enerji
kaynaklarının kul- lanımı yoluyla karşılanmasına yönelik faaliyetler
(Biyogaz üretim tesisi kurulması vb.)
Öncelik 2: Bölge’deki turizm işletmelerinin kapasite ve hizmet
kalitesinin artırılması, yöreye özgü alternatif turizm imkânlarının
değerlendirilmesi ve tanıtımına yönelik fa- aliyetler
• Bölge’deki mimari değerlerin turizme kazandırılmasına yönelik projeler
(Tescilli tarihi yapılarda restorasyon/ iyileştirme yoluyla otel, butik
otel, restoran vb. turis- tik tesislerin kurulması)
• Bölge’deki turizm işletmelerinin kapasitelerinin ve hizmet kalitesinin
artırılmasına yönelik projeler (yıldız seviyesi ve kapasite artırma,
standart yükseltme, ulusal-u- luslararası kalite belgeleri alımı vb.)
• Turistik çekim merkezlerinin çevresinde nitelikli konaklama ve yemek
hizmeti su- nan tesislerinin kurulması
• Yöreye özgü çeşitli turizm imkânlarının değerlendirilmesi ve bölgedeki
turizm fa- aliyetlerinin tüm yıla yayılmasını sağlayacak projeler (İnanç
turizmi, kış turizmi, doğa turizmi, göl turizmi, eko turizm, agro turizm
vb. alternatif turizm türlerine yönelik hizmet ve ürün geliştirme
faaliyetleri ve bunların tanıtım ve pazarlaması- na yönelik faaliyetler)Öncelik 3: Kümelenme potansiyeli arz eden gıda sanayi ve tekstil
sektörüne yönelik yeni yatırımlar
• Gıda sanayi ürünlerinin üretimi, paketlenmesi ve pazarlanmasına
yönelik projeler
• Yöresel gıda ürünlerinin (Reçel, marmelat, umaç helvası, meze,
Kağızman kömesi ve pestili, kete, mantı, piti, hingel, kuşekmeği, erişte
vb.) üretimi, paketlenmesi ve pazarlanmasına yönelik faaliyetler
• Meyve ve sebzecilik alanında işleme, kurutma, paketleme ve pazarlama
faaliyet- leri (Iğdır Kayısısı, Kağızman Elması vb. )
• Tekstil ürünleri ve giyim eşyası üretimine yönelik yatırımlar.
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 5.000.000 TL
AJANSIN SAĞLAYACAĞIDESTEK MİKTARLARI Öncelik 1 ve Öncelik 2 için;Asgari Tutar: 25.000 TL Azami Tutar:
500.000TL
Öncelik 3 için; Asgari Tutar: 500.000 TL Azami Tutar: 750.000 TL
PROJE SÜRESİ En az: 6 ay , En fazla: 9 ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ • Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler,(KOBİ)• Kar Amacı Güden Üretim Kooperatifleri

 

2015 Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
PROGRAM TÜRÜ Proje Teklif Çağrısı (Kar Amacı Güdmeyen)
BAŞVURU SÜRELERİ -Başvuruların sistemde tamamlanması için son tarih 20 Mart 2015 saat
23.59’dur.
-Proje başvuru dosyalarının teslim edilmesi için son tarih 27 Mart 2015
saat 17.00’dır
PROGRAMIN AMACI TRA2 Bölgesi’nde imalat sanayi ve turizm alanında faaliyet gösteren
işletmelerin ve kümelenme potansiyeli arz eden sektörlerde yeni
yatırımların desteklenmesi yoluyla yerel potansiyelin harekete
geçirilerek bölge ekonomisinin rekabet gücünün artırıl- masıdır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ VE KONULARI Öncelik 1: Bölge halkının sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlere
erişebilirliklerini artır- mak için gerekli altyapının tesis edilmesine
ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetler
• Sosyal mekânların, çocuk ve gençlerin kaliteli ve verimli zaman
geçirmelerine imkân sağlayacak şekilde iyileştirilmesi
• Kültür ve sanat faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesine yönelik
sosyal mekânların (kültür-sanat sokak ve caddeleri, müze, aktivite
alanları ve temalı parklar gibi) altya- pısının iyileştirilmesi,
rehabilitasyonu veya modernizasyonu
• Ören yeri, tarihi yapı ve kalıntılar gibi alanlarda ziyaretçilere yön
gösterecek ve bilgi verecek pano ve yön levhası, aydınlatma gibi
unsurların, alanın özgün niteliğini boz- mayacak şekilde düzenlenmesi
• Çeşitli spor faaliyetlerinin bir arada yapılabildiği
alanları/ekipmanları içeren açık/ka- palı parkurların (yürüyüş, koşu,
bisiklet, binicilik vb.) oluşturulmasıÖncelik 2: Özel ilgi gruplarının sosyal hayata entegrasyonunun ve kamu
hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılmasına katkı sağlayacak
faaliyetler
• Yaşlılar, kadınlar, engelliler, çocuklar gibi özel ilgi gruplarının
sosyalleşebilecekleri, kültür ve sanat etkinliklerinin düzenlenebileceği
merkezlerin kurulması ve moderni- zasyonu
• Ekonomik yaşama katılmakta güçlük çeken grupların değer yaratmalarına
katkı sağ- layacak, ev eksenli çalışan kadınlar için ortak üretim
atölyelerinin, satış merkezleri- nin, sergi alanlarının, eğitim ve
üretim merkezlerinin oluşturulması
• Özel ilgi gruplarına yönelik sosyo-kültürel (kütüphane, tiyatro,
sinema vb.) hizmetler sağlayacak gezici/sabit altyapıların oluşturulması
• Toplu taşıma araçlarında ve kamusal alanlarda özel ilgi gruplarına
hizmet verecek altyapının (rampa, sesli uyarı sistemleri, otopark, özel
koltuk vb.) tesis edilmesi
• Düşük gelirli ailelerin sosyal hizmetlere erişimlerini sağlayacak
merkezlerin (Aile Ya- şam Merkezleri, Çok Amaçlı Toplum Merkezleri,
Çocuk Eğlence Merkezleri vb.) tesis edilmesi veya modernizasyonu.
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 4.800.000 TL
AJANSIN SAĞLAYACAĞIDESTEK MİKTARLARI Asgari Tutar: 100.000 TL,
Azami Tutar: 750.000 TL
PROJE SÜRESİ En az: 12 ay , En fazla: 18 ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ • Mahalli İdareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları),
• 5355 sayılı Kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri,
• Kamu kurum ve kuruluşları.

 

2015 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
PROGRAM TÜRÜ Proje Teklif Çağrısı (Kar Amacı Güdmeyen)
BAŞVURU SÜRELERİ -Başvuruların sistemde tamamlanması için son tarih 20 Mart 2015 saat
23.59’dur.
-Proje başvuru dosyalarının teslim edilmesi için son tarih 27 Mart 2015
saat 17.00’dır
PROGRAMIN AMACI TRA2 Bölgesi’nin yaşanabilirlik düzeyinin kamu kurumları ve sivil toplum
önderliğinde sosyal kalkınma çalışmaları ile yükseltilmesi.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ VE KONULARI Öncelik 1: Sosyal kalkınma açısından önem arz eden projelerin hayata
geçirilmesinin sağlanması
• Genç nüfusun zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik faaliyetler,
• STK’ların kuruluş amaçlarına uygun olmak koşuluyla hizmet kalitesini
ve çeşitlili- ğini artırmaya yönelik faaliyetler
• Bölgede turizm amaçlı hediyelik eşya veya yöresel el sanatları (El
dokuma halı ve kilimcilik, organik oyuncak yapımı, pamuklu bez dokuma
vb.) üretimine yönelik mesleki kapasite geliştirme faaliyetleri,
• Bölge’nin bilinen tarihi, doğal ve kültürel değerlerini korumaya ve
bilinmeyenle- rin/kaybolmaya yüz tutan değerlerin ortaya çıkarılmasına
yönelik faaliyetler,
• Bölge çocuk ve gençlerinin sosyal hayatına çeşitlilik katmaya yönelik
faaliyetler,
• İlk ve orta öğretim dönemi çocuklarının partnerlik (bölgede yaşayan
emekli öğ- retmenler ve üniversite öğrencileri) sistemi çerçevesinde
sosyal ve eğitsel kapasi- telerinin geliştirilmesine yönelik
faaliyetler.Öncelik 2: Özel ilgi gruplarının ihtiyaçlarına çözüm üretecek ve sosyal
yaşama katılım- larını teşvik edecek çalışmaların desteklenmesi
• Özellikle kırsal kesimde, kadınlar ve engelliler başta olmak üzere,
mesleki beceri- lerin kazandırılması/artırılmasına yönelik projeler,
• Kadınlarda girişimcilik kültürünün gelişmesine katkı sağlayacak
faaliyetler,
• Bakıma muhtaç çocuklar için sevgi evlerinin kapasitesinin ve/veya
donatılarının artırılmasına yönelik faaliyetler
• Özel ilgi gruplarının ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmaya
yönelik işbir- liklerinin ve mekanizmaların (partnerlik sistemi, üretim
ve pazarlama ağları vb.) kurulması,

Öncelik 3: Sivil toplum kuruluşlarının proje hazırlama, yürütme ve
ulusal ve uluslarara- sı ölçekte işbirliği geliştirme kapasitelerinin
güçlendirilmesi
• Sivil toplum kuruluşlarının idari ve mali yönetim kapasitelerinin ve
deneyimleri- nin şeffaflık ve hesap verebilirlik bağlamında
geliştirilmesine yönelik faaliyetler,
• Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin kırsal alanda da
tanıtılması ve yaygınlaş- tırılması,
• Ulusal ve uluslararası ölçekte iyi uygulamaların ve deneyimlerin
bölgeye kazandı- rılmasına yönelik faaliyetler (Yurtiçinde ve
yurtdışında şeffaflık ve hesap verebilir- lik bağlamında başarılı
örneklerin yerinde görülmesi/incelenmesi),
• Kardeş STK uygulamasının yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler
(Bilgi ve tecrü- be paylaşımı, ortak faaliyetler gerçekleştirme vb.)

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 4.000.000 TL
AJANSIN SAĞLAYACAĞIDESTEK MİKTARLARI Asgari Tutar: 30.000 TL,
Azami Tutar: 350.000 TL
PROJE SÜRESİ En az: 6 ay , En fazla: 12 ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ • Kamu kurum ve kuruluşları
• Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Birlikler, Odalar, Meslek
Kuruluşları)

 

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2015-agri-ardahan-igdir-kars-hibe-destekleri.htm

Yorum yapın