2015 ADANA MERSİN HİBE DESTEKLERİ

Çukurova Kalkınma Ajansı Adana, Mersin illeri için 2015 Mali mali destek hibe programlarını açıkladı. Rekabet Gücünün Arttırılması ve Yenilikçilik Mali Destek Programı 15 milyon TL kaynak , Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı 5 milyon TL ,Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı 5 milyon TL kaynak olmak üzere toplam toplam 25 milyon TL hibe verilecek. Program özetleri aşağıda verilmiştir.

2015 Rekabet Gücünün Artırılması Ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
PROGRAM TÜRÜ Kar Amacı Güden Kurumlar (Gerçek ve tüzel Kişiler)
BAŞVURU SÜRELERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 30/04/2015 Saati: 17:00
Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 08/05/2015 Saati: 17:00
PROGRAMIN AMACI Rekabet Gücünün Artırılması ve Yenilikçilik Mali Destek Programı’nın
amacı, KOBİ’lerin yüksek katma değerli ve yenilikçi üretim yapısının
geliştirilerek bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ VE KONULARI Öncelik 1: Gıda – içecek, tekstil – hazır giyim ve mobilya
imalatı sektörlerinde ürün geliştirme veya çeşitlendirme yoluyla yüksek
katma değerli üretim yapısına geçişin sağlanması
• İşletmenin pazar payını genişletmeye ya da yeni pazarlara ulaşmaya
yönelik olarak ürün gamına yeni ürün(ler) ek lemesine yönelik projeler
• Nanoteknoloji, biyoteknoloji gibi ileri teknolojilerin üretim
süreçlerinde kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik pro- jeler
• İnsan sağlığı ve çevreye dost yeni ürün üretimine yönelik projeler
• Ürün geliştirme ve araştırmaya yönelik yeni laboratuvar, test merkezi
kurulması veya geliştirilmesine yönelik projeler
• Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım gibi tescil belgeleri
alınmış ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik projeler
• Organik ürünler ile tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi,
paketlenmesi ve pazarlamasına yönelik projeler
Öncelik 2: Kimya – plastik ve makine – metal işleri sektörlerinde
işletmelerin ürün, süreç ve pazarlama yeniliği uy- gulama
kapasitelerinin geliştirilmesi
• Üretim süreçleriyle ilgili yeni bir yöntem veya teknoloji
geliştirilmesine yönelik projeler
• Enerji tüketimini önemli derecede azaltan yeni ürün üretimine yönelik
projeler
• Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yerli ekipman ve teçhizat
üretimine yönelik projeler
• E-ticaret ve dijital pazarlama uygulamalarına yönelik projeler
• Ürün imajı oluşturmaya ve köklü tasarım değişikliklerine yönelik
projeler (reklam hariç)
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 15.000.000 TL
AJANSIN SAĞLAYACAĞI DESTEK MİKTARLARI Asgari: 75.000,00 – Azami:500.000,00 TL  (%10-50)
PROJE SÜRESİ 9 Ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ • 4 Kasım 2012 tarih ve 2012/3834 sayılı Yönetmelik’le düzenlenen
KOBİ1(Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme) tanımına uygun olması
• Sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının bir kamu kurumuna
ya da yukarıda belirtilen KOBİ tanımı kapsamında olmayan bir işletmeye
ait olmaması,
• Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde
kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede
bulunması,
• Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile
birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,
• Ajansa proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve esnaf veya ticaret
sicilinde tescil edilmiş olması gerekmektedir.

 

2015 Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi
(MİKRO) Mali Destek Programı
PROGRAM TÜRÜ Kar Amacı Güden Kurumlar (Gerçek ve tüzel Kişiler)
BAŞVURU SÜRELERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 30/04/2015 Saati: 17:00
Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 08/05/2015 Saati: 17:00
PROGRAMIN AMACI Bölgedeki mikro ölçekli işletmelerin kurumsallaşma, ürün geliştirme ve
çeşitlendirme yoluyla rekabet gücünün artırılmasını amaçlamak tadır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ VE KONULARI Öncelik 1: Mikro işletmelerin kurumsallaşma düzeyinin artırılması
• Dış ticaret, markalaşma, tasarım, stratejik planlama, üretim
planlaması gibi alanlarda danışmanlık hizmet alımlarını da kapsayan
kurumsallaşmaya yönelik projeler
• İşletme üretim süreçlerinin optimizasyonun sağlanması ve verimliliğin
artırılmasına yönelik projeler
• İşletmenin organizasyonuna ve iş akış süreçlerine uygun kurumsal
yapının oluşturulmasına yönelik projeler,
• İşletme tedarik zincirinin geliştirilmesine yönelik projeler
Öncelik 2: Mikro işletmelerin ürün geliştirme ya da çeşitlendirme
olanaklarının artırılması
• Yüksek katma değerli üretimin geliştirilmesine yönelik ürün geliştirme
ve tasarıma yönelik projeler
• Yeni ürün üretilmesi ve geliştirilmesine yönelik projeler
• Ürün geliştirme ve araştırmaya yönelik yeni laboratuvar, test merkezi
kurulması veya geliştirilmesine yönelik projeler
• Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yerli ekipman ve teçhizat
üretimine yönelik projeler
Bu program kapsamında salt enerji verimliliğini artırmaya dönük projeler
desteklenmeyecektir.
Proje konuları bu örneklerle sınırlı olmayıp, belirtilen program
öncelikleri ile uyumlu olmaları şartıyla ihtiyaç duyulan diğer proje
konuları da uygun kabul edilecektir.
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 5.000.000 TL
AJANSIN SAĞLAYACAĞI DESTEK MİKTARLARI Asgari: 50.000,00 – Azami:200.000,00 TL  (%25-75)
PROJE SÜRESİ 9 Ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ • 4 Kasım 2012 tarih ve 2012/3834 sayılı Yönetmelik’le düzenlenen
KOBİ1(Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme) tanımına uygun olması
• Sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının bir kamu kurumuna
ya da yukarıda belirtilen KOBİ tanımı kapsamında olmayan bir işletmeye
ait olmaması,
• Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde
kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede
bulunması,
• Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile
birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,
• Ajansa proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve esnaf veya ticaret
sicilinde tescil edilmiş olması gerekmektedir.

 

2015 Üretim Ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı
PROGRAM TÜRÜ Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar
BAŞVURU SÜRELERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 30/04/2015 Saati: 17:00
Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 08/05/2015 Saati: 17:00
PROGRAMIN AMACI Bölgenin rekabet gücü, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması
ve çevresel sürdürüle bilirliğin sağlanmasına yönelik küçük ölçekli alt
yapının güçlendirilmesidir.
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ VE KONULARI Öncelik 1: Bölgenin Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin
artırılması
• İşletmelerin rekabet gücünü, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesini
artıracak ortak tasarım, araştırma ve yenilik merkezle- rinin
oluşturulmasına yönelik projeler
• OSB ve KSS gibi ortak üretim alanlarının Ar-Ge ve yenilik
altyapılarının iyileştirilmesine yönelik projeler
• İşletmelerin Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesini artıracak ortak
tedarik ve satış hizmetlerine yönelik platformlar kurul- ması
Öncelik 2: Çevresel sürdürülebilirliğe yönelik alt yapının
geliştirilmesi
• Geri kazanım ve geri dönüşüm merkezlerinin oluşturulmasına yönelik
projeler
• Atıklardan yakıt ve enerji elde edilmesine yönelik projeler (organik
atıklardan biyogaz üretimi, tıbbi atıkların kurutula- rak yakıt olarak
kullanılması vs.)
• Ortak üretim ve ticaret alanlarındaki çevresel kirliliğin önlenmesi ve
çevresel altyapının iyileştirilmesine yönelik projeler
• Turizm bölgeleri ve korunan alanlarda çevresel sürdürülebilirliğin
sağlanmasına yönelik projeler
Öncelik 3: Turizm altyapısının geliştirilmesi
• Tarihi kent dokusunun bulunduğu alanlarda sokakların ve caddelerin
restorasyon, koruma ve yeniden kullanımına yönelik yenileme ve tasarım
projeleri (restorasyon ve benzeri çalışmalarda yapıların Kültür ve
Turizm Bakanlığı tara fından tescil edilmiş olması şartı aranmaktadır)
• Yerel mimari değerlerin turizme kazandırılmasına yönelik projeleri
• Kıyı, sahil ve plaj düzenleme projeleri
• Turizm alanlarının cazibesinin artırılması için bilgi iletişim alt
yapısının oluşturulmasına yönelik projeler
• Öncelikle turizm potansiyeli taşıyan alanlar olmak üzere yönlendirme
ve elektronik bilgilendirme alt yapısının iyileşti- rilmesi/geliştirilmesine
yönelik projeler
• Sağlık turizmi başta olmak üzere alternatif turizm çeşitlerinin
geliştirilmesine yönelik projeler.
PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 5.000.000 TL
AJANSIN SAĞLAYACAĞI DESTEK MİKTARLARI Asgari: 100.000,00 – Azami:750.000,00 TL  (%25-75)
PROJE SÜRESİ 18 Ay
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ • Mahallî İdareler1
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
• Üniversiteler
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
• Organize Sanayi Bölgeleri
• Küçük Sanayi Siteleri
• Kamu kurum ve kuruluşları2
• Kar amacı Gütmeyen Birlikler

 

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2015-adana-mersin-hibe-destekleri.htm

Yorum yapın