2014 YILI DİYARBAKIR, ŞANLIURFA YENİLENEBİLİR ENERJİ HİBE DESTEK PROGRAMLARI

Karacadağ Kalkınma Ajansı 2014 yılı Mali Destek Programında açıklanan “2014 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı” hibe desteklerinden Özel Sektör Gerçek ve Tüzel kişiler (Şirketler ve Şahıs İşletmeleri) , Üretim kooperetifleri , Üretici Birlikleri , Dernekler , Bazı kamu kurumu niteliğindeki organlar da yararlanabilecektir.

PROGRAMIN DETAYLARI
PROGRAMIN ADI 2014 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı
BAŞVURU TARİHLERİ İlk Başvuru Tarihi  :  6 Kasım 2013
Son Başvuru Tarihi6 Ocak 2014 Saat: 18.00
PROGRAM REFERANS NO TRC2-14-YE-01 (Kar amacı gütmeyenler)
TRC2-14-YE-02 (Kar amacı güdenler)
  TRC2 Bölgesi’ndeki yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi
PROGRAMIN AMACI ve bölgede çevre dostu teknolojilerin kullanılmasına yönelik farkındalığı
artırmak, bölgedeki işletmelerin ve kurumların enerji maliyetlerini
azaltmaktır.
  1.    Bölgede üretim yapan işletmelerde başta güneş enerjisi olmak üzere
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi,
2.    Bölgede güneş enerjisinden elektrik üretimi başta olmak üzere
jeotermal, biyokütle gibi yenilenebilir enerji uygulamalarının
yapılabilirliğini gösterecek örnek projelerin desteklenmesi,
3.    Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve bölgenin “Yeşil
Enerji Bölgesi” imajının oluşturulması,
4.    Yenilenebilir enerji kaynaklarının organik tarım, organik tekstil, eko
turizm gibi bölgede potansiyeli olan alanlarda kullanımına yönelik
uygulamaların desteklenmesi.
PROGRAMIN TOPLAM 4.000.000,00 TL
BÜTÇESİ
ASGARİ VE AZAMİ DESTEK Kar Amacı Güden Kuruluşlar; Asgari: 50.000,00  Azami: 500.000,00 TL
TUTARLARI Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar; Asgari: 75.000,00  Azami:
750.000,00 TL
FAALİYETİN SÜRESİ En az 2 (iki) ay en fazla 9 (dokuz) ay
 
UYGUN BAȘVURU SAHİPLERİ Kâr amacı gütmeyen; 
a)  Valilikler,
b)  Kaymakamlıklar,
c)  Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,
d)  Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Enstitüler,
e)  Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri ve Be-
lediyeler, Köy Tüzel Kişilikleri),
f)  Mahalli İdare Birlikleri,
g)  Fakülte, Yüksek Okul ve Enstitüler, Araştırma ve Uygulama Mer-
kezleri,
h)  Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (odalar, borsa-
lar… vb),
i)  Sivil Toplum Kuruluşları (vakıflar, dernekler, birlikler, federasyon-
lar… vb),
j)  OSB Müdürlükleri,
k)  KSS Kooperatifleri.
Kâr amacı güden;
a)  Özel işletmeler (KOBİ’ler),
b)  Üretici Kooperatifleri,
c)  Üretici Birlikleri,
d)  Diğer gerçek ve tüzel kişiler.
ÖRNEK PROJELER
-Yenilenebilir enerji kaynakları (güneş enerjisi, biyogaz vb) ile lisanssız

elektrik üretimine yönelik olarak en az 50 kW, en fazla 1 Megawatt

kapasiteli elektrik üretim sistemlerinin kurulması,

– Yenilenebilir enerji kaynaklarının mahal ısıtma ve mahal soğutma

amaçlı uygulamalarda kullanılması,

– Yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımsal sulama, kurutma, ısı

depolama vb. amaçlı uygulamalarda kullanılması,

– Kamusal kullanıma açık doğal, tarihi ve kültürel alanlarda, cadde-

park aydınlatma, ışıklı reklam panoları, trafik işaret ve sinyalleri gibi

uygulamalarda kullanılması,

– Yenilenebilir enerji kaynaklarının endüstriyel üretim süreçlerinde;

sıcak su, buhar temini, ısıtma, soğutma, kurutma vb. uygulamalarda

kullanılması,

– Kamu binalarında; başta güneş enerjisi olmak üzere, yenilenebilir enerji

destekli ısıtma ve soğutma sistemlerinden yararlanılması,

– Tarımsal (pamuk, buğday, fıstık vb.) artıklardan elektrik üretilmesi,

– Hayvansal atıklardan biyogaz üretilmesi,

– Tam organik tarım/gıda sektörünü geliştirmek amacıyla gerekli

enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından temini (örneğin sulamada

güneş enerjili pompa, kurutmada güneş enerjisi ya da jeotermal

destekli kurutucu kullanılması)

– Sürdürülebilir tekstil endüstrisi, oluşturmak amacıyla; tekstil

fabrikalarında ihtiyaç duyulan sıcak su ve buharın üretimi için güneş

enerjili sistemlerin kullanılması,

– Eko-turizm, termal turizm ve sağlık turizmine yönelik konaklama

tesisleri ve otellerde başta güneş enerjisi olmak üzere, yenilenebilir

enerji destekli ısıtma ve soğutma sistemlerinden yararlanılması.
 

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2014-yili-diyarbakir-sanliurfa-yenilenebilir-enerji-hibe-destek-programlari.htm

Yorum yapın