2014 Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı

2014 Yılı İstanbul Kalkınma Ajansı mali destek programında açıklanan “Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı” kapsamındaki amaç,Katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetler  ile İstanbul’un küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi için yenilik ve  yaratıcılık odaklı ekonomik yapının benimsenmesi ve bu doğrultuda İstanbulluların yenilik üretme ve yaratıcılık kapasitelerinin  geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

PROGRAM KÜNYESİ
PROGRAMIN ADI YENİLİKÇİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI
BAŞVURU YAPABİLECEK İLLER  İSTANBUL
BAŞVURU Proje Teklif Çağrısının İlan Tarihi : 27.11.2013
TARİHLERİ Başvuruların kabulü, proje teklif çağrısının ilanından on iş günü sonra başlar.
Son Başvuru Tarihi:
başvuruların alınması için son tarih 21/02/2014 saat 17:00’dır. Yapılan başvurunun
sistemden alınan çıktısı ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş
günü içerisinde (saat 17:00) ajansa teslim edilir.
  Katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetler
PROGRAMIN GENEL ile İstanbul’un küresel ekonomide söz sahibi olabilmesi için yenilik ve
HEDEFİ yaratıcılık odaklı ekonomik yapının benimsenmesi ve bu doğrultuda
İstanbulluların yenilik üretme ve yaratıcılık kapasitelerinin
geliştirilmesi
  Öncelik 1: İstanbul’un yüksek katma değerli ürün ve hizmetlerle
PROGRAMIN küresel değer zincirinde üst sıralarda yer alabilmesi için özgün tasarım
ÖNCELİKLERİ ve yenilik faaliyetlerinin artmasını sağlayacak; bilgi ve yenilik
üretmeye ve yaratıcılığa imkân verecek ve bunlara dayalı girişimciliği
geliştirecek işbirliği ağlarının, kümelenmelerin, ortak kullanım
alanlarının ve ara yüz mekanizmalarının oluşturulması ve geliştirilmesi
Öncelik 2: Yenilik ve yaratıcılığın ticarileşerek ekonomik değere
dönüştürülmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi
Öncelik 3: İstanbul’da yaşam kalitesinin yükseltilmesi için kentsel
hizmetlerde       yenilikçi       uygulamaların       geliştirilerek       hayata
geçirilmesinin sağlanması
Öncelik 4: İstanbul’da yaratıcı ve yenilik üretebilen ve bunlardan
doğan fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve ticarileşmesi
konusunda bilinç ve farkındalık sahibi insan kaynağının geliştirilmesi
PROGRAMIN  
TOPLAM BÜTÇESİ 25.000.000 TL
  Asgari Tutar:    200.000 TL
PROJELERE Azami Tutar: 1.500.000 TL
SAĞLANACAK
ASGARİ VE AZAMİ Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve
DESTEK MİKTARI % 90’ından fazla olamaz.
PROJE SÜRESİ    Asgari 6 ay, Azami 9 Ay
  •    Valilik,
UYGUN BAŞVURU •    Kaymakamlıklar,
SAHİPLERİ •    Kamu    Kurumlarının    İl    ve    Bölge    Müdürlükleri    ve
Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En
Üst Birimleri,
•    Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler, İSKİ, İETT),
•    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları,
•    Sanayi Odası ve Ticaret Odası,
•    Organize     Sanayi     Bölgeleri,     Küçük     Sanayi     Sitesi
Kooperatifleri,
•    Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler,
Odalar, Meslek Örgütleri,
•    Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar,
Federasyonlar, Konfederasyonlar)
•    Üniversiteler    ve    Üniversitelere    Bağlı    Uygulama    ve
Araştırma       Merkezleri,       Fakülteler,       Yüksekokullar,
Enstitüler
  1. Bölgede yaratıcı insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla
ÖRNEK PROJELER danışmanlık,    yönlendirme,    koçluk,    mentorluk    hizmetleri
verecek platformların oluşturulması,
2. İstanbul sanayisinin mevcut teknoloji ve bilgi yoğunluğuna ve
yenilik kapasitesine dair politikalar belirlenmesine imkan
verecek yenilikçi uygulamaların/veri tabanlarının geliştirilmesi
ve hayata geçirilmesi,
3. Ulaşım hizmetlerinde kalite ve etkinliği artırmak üzere akıllı
ulaşım sistemlerine dayalı yenilikçi uygulamaların hayata
geçirilmesi,
4. Yenilik ve yaratıcılık alanında bilgi ve deneyim paylaşımına
yönelik bilgi transfer ağlarının kurulması,
5. İleri teknoloji alanlarının farklı sektörlerde kullanımının
sağlanmasına yönelik yenilik aktarım merkezlerinin kurulması
6. İleri üretim teknolojileri konusunda araştırma, geliştirme,
eğitim ve teknoloji transferi vb. çalışmalar yapacak merkezlerin
kurulması,
7. Yenilikçi ve yaratıcı ürün ve hizmetlerin ihracatını artırmayı ve
yerel     ve     uluslararası     ağlara     katılımı     kolaylaştıracak
platformların oluşturulması,
8. Yaratıcılık ve yenilik temelli girişimciliği desteklemek üzere
danışmanlık    ve    mentorluk    hizmetleri    sunacak    yapıların
oluşturulması ve geliştirilmesi,
9. Yenilikçi işletmelerin uluslararası fonlar, melek yatırımcılar ve
girişim sermayesi gibi finansman olanaklarına erişimini
kolaylaştıracak arayüzlerin geliştirilmesi,
10. Eğitim, kapasite geliştirme merkezleri, teknik veya teknolojik
merkezler ile danışmanlık ve patent ofisleri gibi işletmelere ve
girişimcilere yönelik bilgi desteği ve ortak kullanım imkanı
sağlayacak hizmet yapılarının oluşturulması

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2014-yenilikci-istanbul-mali-destek-programi.htm

Yorum yapın