2014 TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam
MADDE 1- ( I) Bu Karar çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak. bitkisel üretimi tehdit eden hastalık ve zararlı organizmalara karşı karantina önlemi olarak tavsiye edilen alternatif uygulamaları. biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi desteklemek. verimi Ye kaliteyi yükseltmek. uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak. sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak. sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla hazırlanmış olup, süt fiyat düzenlemesi desteğinde en az iki yıl. araştırma-geliştirme projelerinde beş yıl olmak üzere, 2014 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları kapsar.

Mazot, gübre ve toprak analizi desteği
MADDE 2- (1) 2014 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere alan bazlı olarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılır.
(2) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Bakanlık)’nca belirlenecek büyüklükte ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda toprak analizi yaptırılması zorunludur. Belirlenecek büyüklüğün altındaki tarım arazileri için toprak analizi şartı aranmaz.
(3) 2014 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere 2,5 TL/dekar toprak analizi desteği ve aşağıda belirtilen miktarlarda mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No Ürün Grupları Mazot (TL/dekar) Gübre (TL/dekar)
1 Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları 3.1 4.3
2 Hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanları 4.6 6
3 Yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanları 7,5 7.5

(4) 2014 yılında sözleşmeli aspir, kanola ve soya fasulyesi üretimi yapan üreticilere fark ödemesi desteğine ilave olarak I O TL/dekar destekleme ödemesi yapılır.

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği
MADDE 3- (1) 29/6/2009 tarihli ve 2009/15173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Kararın eki listede yer alan 30 tarım havzasında, 2014 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan ürünlere fark ödemesi yapılır. Yapılacak destekleme ödemeleri her bir havza için söz konusu listede belirtilen ürünlerle sınırlıdır.
(2) Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinde öngörülen havzalarda, 2014 yılı ürünü yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek ürünlerinde tarımsal veriler ve uydu görüntüleri, zeytinyağında tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek olan verim değerlerine göre, pamukta yurt içinde üretilip sertifıkalandırılan tohumları kullanma şartı aranarak destekleme ödemesi yapılır.

(3) Aşağıda belirtilen ürünlere karşılarında gösterilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No Desteğe Konu Ürünler (Krş/Kg)
1 Yağlık Ayçiçeği 30
2 Kütlü Pamuk (yurt içinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar) 55
3 Soya Fasulyesi 50
4 Kanola 40
5 Dane Mısır 4
6 Aspir 45
7 Zeytinyağı 70
8 Buğday 5
9 Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale 5
10 Çeltik, Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek 10
11 Çay 12
1 Suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı 75 TL/baş
2 Döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağılara ilave 35 TL/baş
3 Yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından doğan buzağılara ilave 75 TL/baş

(3) Sürü yöneticisi istihdamı desteği uygulaması. 500 baş ve üzeri küçükbaş hayvan sayısına sahip işletmelerde 2014 yılında başlar. Sürü yöneticisi istihdamı desteği 5.000TL/işletme olarak 2015 yılı bütçesinden ödenir.
(4) Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki illerde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarını, (saf sütçü ırklarda doğum tarihi 1.1.2009 ve sonrası olanlar hariç olmak üzere) etçi veya kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları (dişilere Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla) için aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Yetiştiricilere, bu destek kapsamındaki hayvanları için birinci ve ikinci fıkrada belirtilen ödemeler yapılmaz.

1 Besilik Materyal Üretim Desteği (baş) Aaç Sığır 350 TL/Baş
Buzağı 150 TL/Baş

(5) Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere anaç hayvan başına 20 TL/baş ödeme yapılır.
(6) Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik)’ne ve/veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere 20 TL/kg ödeme yapılır.
(7) Üretmiş olduğu çiğ sütü, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesislerine satan, bu Kararın 1 1 inci maddesinde belirtilen bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilere, manda koyun ve keçi sütü için 0.2 TL/it. inek sütü için ise soğutulmuş süte farklı olmak üzere Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ödeme yapılır.
( 8) Islah amaçlı süt kalitesinin desteklenmesi projesi kapsan1ında. her bir sığır için süt içeriğinin tespiti amacıyla yapılacak analizler için Ankara. İzmir. Balıkesir. Bursa ve Tekirdağ illerinde 50 TL/baş ödeme yapılır.
(9) İpekböceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum sağlayan Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)’ne kutu başına. ürettiği yaş ipekböceği kozasını satan yetiştiricilere aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1 Tohum (kutu) 30 TL/adet
2 1. sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer 30 TL/kg

( 10) Arı yetiştiriciliği yapan ve bu Kararın 11′ inci maddesinde belirtilen merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya üretici birliklerine üye olan üreticilere, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olma şartı ile kovan başına, seralarda doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı seralarda. bombus arısı kullanan yetiştiricilere koloni başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1 Arılı kovan 10 TL/adet
2 Bombus arsı 60 TL/koloni

(11) Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla. ürün için kilogram başına, aşağıda belirtilen miktarlara göre doğrudan üreticiye destekleme ödemesi yapılır. Bir işletmenin destekten faydalanabileceği en fazla miktar yılda 500.000 kg’dır. 250.000 kg/yıl’a (250.000 kg dahil) kadar olan kısmına aşağıda belirtilen miktarın tamamı, 250.001-500.000 kg/yıl (500.000 kg/yıl dahil) olan kısmı için ise %50′ si tutarında destekleme ödemesi yapılır.

1 Alabalık 0,65 TL/kg
2 Çipura-Levrek 0,85 TL/kg
3 Yeni türler 1 TL/kg
4 Midye 0,05 TL/kg

( 12) Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesi ve stoklar üzerindeki av baskısının azaltılması amacıyla, su ürünleri ruhsat teskeresine sahip on metre ve üzerindeki balıkçı gemisi sahiplerine, gemilerinin avcılıktan çıkarılması karşılığında, gemi boyuna göre aşağıda belirtilen miktarda destekleme ödemesi yapılır. Bu desteklemeden yararlanarak avcılıktan çıkarılan gemiler hakkında Bakanlık her türlü tasarrufa yetkilidir.

Sıra No Gemi boyu (m) Bir metresi için ödenecek destek miktarı (TL)
1 10-20 10.000
2 21-30 15.000
3 31-34 20.000
4 35-45 30.000
5 46 ve üzeri 35.000

(l3) Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere. yapay çayır-mera için üretim yaptıkları ilk yıL çok yıllık yem bitkilerinden yonca için 4 yıl ve korunga için 3 yıl süreyle. tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için. ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1 Yonca (sulu) 50 TL/dekar/yıl
2 Yonca (kuru) 30 TL/dekar/yıl
3 Korunga 40 TL/dekar/yıl
4 Tek yıllıklar 35 TL/dekar
5 Silajlık tek yıllıklar 50 TL/dekar
6 Silajlık mısır (sulu) 75 TL/dekar
7 Silajlık mısır (kuru) 35 TL/dekar
8 Yapay çayır-mera 100 TL/dekar

(14) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında belirlenen hayvan hastalık tazminatları, miktarı il ve ilçelerde oluşturulan Yerel Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenerek hayvan sahiplerine ödenir.
( 15) Hastalıklardan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan. damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam. 501 baş ve üzeri için %50″sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Bu desteklemeden yararlanan işletmelere birinci ve dördüncü fıkrada belirtilen ödemeler yapılmaz. Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için. ilave olarak hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

1 Hastalıktan Ari İşletme Desteği 375 TL/baş
2 Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave) 50 TL/baş

(16)Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar için uygulayıcılara aşağıda belirtilen birim miktarlarda ödeme yapılır.

1 Şap Aşısı (Büyükbaş) 0,75 TL/baş
2 Şap Aşısı (Küçükbaş) 0,50 TL/baş
3 Brucellosis (Büyükbaş) 1,50 TL/baş
4 Brucellosis (Küçükbaş) 0,50 TL/baş

(17)Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere, koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta ise kovan başına aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır. Bu desteklemeden yararlanan mandalar için birinci fıkrada belirtilen ödemeler, sığırlar için birinci ve dördüncü fıkralarda belirtilen ödemeler yapılmaz.

1 Büyükbaş Koruma 500 TL/baş
2 Küçükbaş Koruma 80TL/baş
3 Arı Koruma 40 TL/kovan
4 Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü Anaç 35 TL/baş
Yavru 50 TL/baş
5 Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü Anaç 35 TL/baş
Yavru 20 TL/baş
6 Halk Elinde Manda Islahı 700 TL/baş
7 Damızlığa Ayrılan Manda Yavrusu Desteği 100 TL/baş

(18) Çiğ sütün değerlendirilmesi amacıyla Bakanlığın 2014 ve 2015 yılı için belirleyeceği dönemler ile uygulama ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgililere ödeme yapılır.
(19) Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, 600 başa kadar tam, 601 baş ve üzeri için ise %50’si kadar hayvan başına Bakanlıkça belirlenecek miktarda ödeme yapılır.

Yurt içi sertifikalı tohum ile sertifikalı fidan/çilek fidesi ve standart fidan kullanım ve yurt içi sertifikalı tohumluk üretimlerinin desteklenmesi
MADDE 5- (1) Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye, teknoloji kullanımına ve çevre koruma önceliklerine göre bitkisel üretim faaliyetinde. sertifikalı tohumluk kullanımının yetersiz olduğu bazı türlerde yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohum, fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanan Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olan çiftçilere, 2014 yılı ekim/dikimleri için dekar başına destekleme ödemesi yapılır. Patates siğili görülen alanlarda sertifikalı/standart fidan kullananlara ilave destek ödenir.
(2) Tohumculuk sektörünün uluslararası rekabete uygun bir şekilde gelişmesini sağlamak için, yurt içi tohum üretiminin yetersiz olduğu bazı türlerde, yurt içinde sertifikalı tohum üreten/ürettiren ve sertifikalandıran, yurt içinde satışını gerçekleştiren Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olarak kabul edilen Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere, 2014 yılında ürettikleri tohumlar için aşağıda belirtilen miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği (TL/dekar)
1 Buğday 7,5
2 Arpa, Tritikale, Yulaf, Çavdar 6
3 Çeltik, Yer Fıstığı, Yonca 8
4 Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek 10
5 Susam, Kanola, Aspir 4
6 Patates 40
7 Soya 20
8 Korunga, Fiğ 5
Sıra No Yurt İçi Sertifikalı Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Sertifikalı
Fidan Kullanım Desteği
Standart (TL/dekar) Sertifikalı (TL/dekar)
1 Bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi 150 350
2 Yarı bodur meyve fidan türleri ile bahçe tesisi 150 300
3 Bağ ve diğer meyve fidanları ile bahçe tesisi 100 230
4 Zeytinde yağlık çeşitler ile bahçe tesisi 50 100
5 Aşılama ile çeşit değiştirme 250
6 Virüsten ari fidanlara ilave olarak 50 100
7 Sertifikalı çilek fidesi desteği 300
8 Sertifikalı standart antepfıstığı anacı ile meyve
bahçesi tesisi
100 230
9 Patates siğili görülen alanlarda sertifikalı/standart fidan kullanım desteği Aldığı
%50 ilave
Aldığı
%50 ilave
Sıra No Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği (TL/kğ)
1 Buğday 0,1
2 Arpa,Tritikale, Yulaf. Çavdar, Patates 0,08
3 Çeltik 0,25
4 Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek,Aspir.Korunga,Fiğ 0,50
5 Soya 0,35
6 Kanola 1,20
7 Susam 0,60
8 Yonca 1,50
9 Yer Fıstığı 0,80

Çiftlik muhasebe veri ağı sistemi katılım desteği
MADDE 6- (1) Çiftlik Muhasebe Veri Ağı sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla İstanbul, Samsun, Malatya, Adana, Konya, Bursa. Erzurum, Şanlıurfa, Nevşehir, Tekirdağ, Giresun, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Burdur, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Hatay illerinde, örnek olarak seçilen ve çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tarımsal işletme sahiplerine, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde işletme başına 2014 yılında 375 TL katılım desteği ödemesi yapılır.

Organik tarım ve iyi tarım desteği
MADDE 7- (1) Bitkisel üretimde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve icmallerin alındığı tarih itibarıyla Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı olarak organik tarım yapan çiftçilerin geçiş iki süreci ve üzeri üretimlerine destekleme ödemesi yapılır.
(2) Büyükbaş, küçükbaş hayvan, arı ve su ürünleri yetiştiriciliğinde organik tarım yapan çiftçilere aşağıda belirtilen birim miktarlarda organik tarım destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No Organik Tarım Desteklemeleri Destek Miktarı
1 Meyve, Sebze 70 TL/dekar
2 Tarla Bitkileri 10 TL/dekar
3 Anaç Sığır, Manda 150 TL/baş
4 Buzağı 50 TL/baş
5 Arnaç Koyun, Keçi 10 TL/baş
6 Arılı Kovan 5 TL/kovan
7 Alabalık 0,35 TL/kg
8 Çipura-Levrek 0,45 TL/kg

(3) İyi tarım uygulamaları yapan çiftçiiere. Çiftçi Kayıt Sisteminde oluşturulacak icmaller üzerinden aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri Destek Miktarı
1 Meyve, Sebze 50 TL/dekar
2 Örtü Altı 150 TL/dekar

Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi
MADDE 8- (1) Ülkenin tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla. tarımsal danışmanlık sistemine dahil olup, kriterleri taşıyan her tarımsal işletme için destekleme ödemesi yapılır.
(2) Destekleme ödemesi kapsamına alınan her tarımsal işletme için yıllık 600 TL ödenir.
(3) Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alabilecek tarımsal işletmeler, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar. destekleme ödemesi kriterleri, destekleme ödemesi yapılacak kişi ve/veya kuruluşlar. uygulama alanı ve diğer hususlar Bakanlık tarafi.ndan belirlenir.

Biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği

MADDE 9- (1) Ulkemizde bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla örtü altında ve açık alanda aşağıda belirtilen birim fiyatlarda destekleme ödemesi yapılır.

Sıra No Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteklemeleri Destek Miktarı
1 Biyoteknik mücadele desteği 11O TL/dekar
2 Biyolojik mücadele desteği 350 TL/dekar
Örtü altı paket toplamı 460 TL/dekar
3 Biyoteknik mücadele desteği 35 TL/dekar
4 Biyolojik mücadele desteği 35 TL/dekar
Açık alanda paket toplamı 70 TL/dekar

Araştırma-geliştirme desteği
MADDE 10- (1) Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi ve çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla, uygun görülen araştırma-geliştirme projeleri ile araştırmacılara 2014-2018 yılları içinde destekleme ödemesi yapılır.

Kesinti oranı
MADDE 11- (1) Yetiştiricilere örgütleri üzerinden yapılacak destekleme ödemelerinde, merkez birliğini kurmuş olan; 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş yetiştirici birliği ve/veya 5200 sayılı Kanuna göre kurulmuş üretici birliği ve/veya 1163 sayılı Kanuna göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatif üyelerinden, aldıkları desteğin % 0, l ‘i oranında merkez birliklerine, % 0, 1’i oranında da ilgili birlik veya kooperatif üst/bölge birliğine irat kaydedilmek üzere, “Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme” adı altında toplam % 0,2 oranında kesinti yapılır.

Finansman ve ödemeler
MADDE 12- ( 1) Bu Kararın 4 üncü maddesinin altıncı. yedinci. dokuzuncu. ondördüncü. onbeşinci. onaltıncı. onyedinci. onsekizinci ve ondokuzuncu fıkraları uyarınca yapılacak yılı ödemeleri için gerekli kaynak. Bakanlığın 2014 yılı bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılan kaynaktan. diğer fıkraları uyarınca yapılacak desteklemelerin ödemeleri ise 2015 yılı bütçesinde hayvancılık desteklemeleri için ayrılacak ödenekten sağlanır.
(2) Bu Kararın 2 nci maddesinde yer alan mazot. gübre. toprak analizi ’e sözleşmeli üretim desteği ile 7 nci maddesinde yer alan organik tarım ve iyi tarım desteği ödemeleri için gerekli finansman 2015 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır.
(3) Bu Kararın 5 inci maddesinde yer alan yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında, 2014 yılı ekilişlerine ait destekleme ödemeleri Bakanlığın 2014 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ödenmeye başlanır. Yurt içi sertifikalı fidan, aşılama ile çeşit değiştirme, sertifikalı/standart antepfıstığı anacı ile meyve bahçesi tesisi desteği, sertifikalı çilek fidesi desteği, patates siğili görülen 8 ilde (Adana, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Ordu ve Trabzon) sertifikalı/standart fidan kullanım desteği, standart fidan kullanım desteği 2014 yılı dikimlerine ait destekleme ödemeleri ile yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği 2014 yılı üretimlerine ait destekleme ödemeleri için gerekli finansman 2015 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanır.
(4) Bu Kararın 3 üncü maddesinde yer alan fark ödemeleri desteği, 2015 yılı bütçesinden ödenir. 2014 yılı bütçesinden kaynak sağlandığı takdirde hulJubat ve bakliyat ödemelerine yılı içinde başlanır.
(5) Bu Kararın 3 üncü maddesinde yer alan yaş çay prim ödemesi ile ilgili olarak üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutarının % 1, l ‘i oranında hizmet komisyonu ÇAYKUR”a ayrıca ödenir.
(6) Bu Kararın 8 inci maddesinde yer alan tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi ödemeleri ile 9 uncu maddesinde yer alan biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği ödemeleri 2014 yılı bütçesinden karşılanır. Kaynak yetersizliği nedeniyle yapılamayan destekleme ödemeleri ile örtü altı bitkisel üretimdeki biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamalarının tüm yıl içerisinde devam etmesi nedeniyle ödemesi ertesi yıla kalan destekleme ödemeleri bir sonraki yıl bütçesinden yapılır.
(7) Destekleme ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanır. Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye hizmetlerinden dolayı, ödenen destekleme tutarının % 0,2’si komisyon olarak ayrıca ödenir.
(8) Bu Karar kapsamında yapılan tarımsal destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hakediş sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz /icra ve temlik işlemleri yapılmaz.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar
MADDE 13- (1) Bu Karar kapsamındaki desteklemelerden, 10 uncu maddede yer alan araştırma-geliştirme proje destekleri hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.

Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 14- (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.
(2) Uygulama tebliğinde belirlenen ilgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu olacaktır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.
(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21.7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler. geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulur.
(4) Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden. idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç. haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar
MADDE 15- (1) Bu Kararın yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğlerle belirlenir.

Yürürlük
MADDE 16- (1) Bu Karar 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürülüge girer.

Yürütme
MADDE 17- ( 1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

——————————————————————————-
12 Nisan 2014 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28970
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/6091
Ekli “2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 28/3/2014 tarihli ve 4938 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/4/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

LİSTE

Sıra No HAVZA ADI FARK ÖDEMESİ KAPSAMINDA DESTEKLENEN ÜRÜNLER
1 Güney Marmara Havzası Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye,
Kütlü Pamuk. Nohut. Soya Fasulyesi. Tritikale, Yağlık Ayçiçeği,
Yulaf, Zeytinyağı.
2 Batı Karadeniz Havzası Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı.
3 Kuzey Batı Anadolu Havzası Arpa, Aspir, Buğday. Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf.
4 Doğu Karadeniz Havzası Buğday, Çavdar, Çay, Dane Mısır, Kanola.
5 Karasu-Aras Havzası Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
6 Kuzey Marmara Havzası Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Kanola, Kuru Fasulye, Dane Mısır, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı
7 Büyük Ağrı Havzası Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Yağlık Ayçiçeği, Çeltik
8 Söğüt Havzası Arpa. Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru
Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık
Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı.
9 Çoruh Havzası Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çay, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yulaf.
10 Yukarı Fırat Havzası Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Tritikale.
11 Kıyı Ege Havzası Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye,
Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık
Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı.
12 Van Gölü Havzası Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Nohut, Yağlık Ayçiçeği.
13 Erciyes Havzası Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf.
14 Kaz Dağları Havzası Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru
Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek. Nohut, Soya Fasulyesi,
Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı.
15 İç Ege Havzası Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye,
Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık
Ayçiçeği, Yulaf Zeytinyağı.
16 Gediz Havzası Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk,
Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yulaf, Zeytinyağı.
17 Meriç Havzası Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola,
Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf.
18 Yeşilırmak Havzası Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf
19 Orta Karadeniz Havzası Arpa, Buğday, Çavdar, Çay, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf.
20 Karacadağ Havzası Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı.
21 Zap Havzası Arpa, Aspir, Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kuru Fasulye. Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut.
22 GAP Havzası Arpa, Aspir. Buğday, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk,
Havzası Mercimek, Nohut, Soya Fasuiyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı.
23 Batı GAP Havzası Arpa. Buğday, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü Pamuk,
Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Zeytinyağı.
24 Doğu Akdeniz Havzası Arpa, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kütlü Pamuk,
Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı.
25 Kıyı Akdeniz Havzası Arpa, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye,
Kütlü Pamuk, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı.
26 Ege Yayla Havzası Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kuru Fasulye, Kütlü
Pamuk, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf, Zeytinyağı
27 Orta Kızılırmak Havzası Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Çeltik, Dane Mısır, Kanola, Kuru
Fasulye, Mercimek, Nohut, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği, Yulaf.
28 Orta Anadolu Havzası Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale. Yağlık Ayçiçeği,
Yulaf.
29 Fırat Havzası Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola,Kuru Fasulye,
Kütlü Pamuk, Mercimek, Nohut, Trıtıkale, Yağlık Ayçiçeği,
Zeytinyağı.
30 Göller Havzası Arpa, Aspir, Buğday, Çavdar, Dane Mısır, Kanola, Kuru Fasulye,
Mercimek, Nohut, Soya Fasulyesi, Tritikale, Yağlık Ayçiçeği,
Yulaf, Zeytinyağı.

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2014-tarimsal-desteklemeler.htm

Yorum yapın