2014 Kastamonu Çankırı Sinop Mali Destek Programı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2014 Mali destek proğramında açıklanan‘İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı’ amaç Bölge de    faaliyet gösteren işletmelerin rekabet güçlerinin arttırılması, İşletmelerin kapasitelerini, bilgi    birikimlerini ve pazar    etkinliklerini arttırılması hedeflenmektedir.

DESTEK  PROGRAMININ ÖZETİ
PROGRAMIN ADI İktisadi Kalkınma (İKAP) Mali Destek Programı
BAŞVURU İLLERİ Kastamonu,Çankırı,Sinop
BAŞVURU TARİHLERİ -İnternet (KAYS) Son Başvuru Tarihi 14 Mart 2014, Cuma Saat: 18:00
-İnternet Üzerinden Başvurusu Tamamlanan Projelerin Matbu Olarak Son Teslim Tarihi 21 Mart 2014, Cuma Saat: 18:00
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ Kastamonu Çankırı Sinop’ illerinde nde faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı KOBİ statüsündeki işletmeler başvurabilecekltir.
• İşletmenin, teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 (üç) ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş bulunması,
• Merkezlerinin ya da yasal şubelerinin TR82 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) sınırlarında kayıtlı olması,
•Projenin hazırlığından ve yönetiminden (varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması ve aracı olarak hareket etmemesi.
PROGRAMIN AMACI Programın genel amacı; TR82 Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmelerin rekabet güçlerinin arttırılmasıdır.
Programın özel amacı; İşletmelerin kapasitelerini, bilgi birikimlerini ve pazar etkinliklerini arttırmaktır.
PROGRAMIN ÖNCELİKLER Öncelik 1: İşletmelerin üretim/hizmet kapasitesinin arttırılması ve kalite standardının yükseltilmesi,
Öncelik 2: İşletmelerin tasarım, yenilikçilik, markalaşma, pazarlama, Ar-Ge, ürün ve pazar çeşitlendirme
faaliyetlerinin geliştirilmesi,
Öncelik 3: İşletmelerinin ihracat kapasitelerinin arttırılması.
Program sektörel öncelikleri aşağıda sıralanmıştır:
Öncelik 1: İmalat Sanayii
Öncelik 2: Enerji
Öncelik 3: Eğitim
Öncelik 4: Sağlık
Öncelik 5: Sosyal Hizmetler
Öncelik 6: Turizm
PROGRAMIN BÜTÇESİ 13.000.000 TL
PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI  Asgari Tutar: 50.000 (ellibin) TL Azami Tutar: 500.000 (beşyüzbin) TL
 Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve%50’sinden fazla olamaz.
PROJE SÜRESİ Hibe desteği almaya hak kazanan projeler 12 (on iki) aylık uygulama süresini aşamaz..
PROJE KONULARI Öncelik 1: İşletmelerin üretim/hizmet kapasitesinin arttırılması ve kalite standardının yükseltilmesi
• İşletme bünyesinde yeni üretim hatlarının kurulması ve mevcut hatların modernizasyonuna yönelik
faaliyetler,
• Verimliliği arttırmaya yönelik yazılımların ve bilgi teknolojilerinin kullanımına yönelik faaliyetler,
• İşletmelerde enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik faaliyetler,
• Atıkların toplanması, ıslahı, bertarafı ve maddelerin geri kazanımına yönelik faaliyetler,
• Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi ve bu kaynakların işletmelere entegrasyonuna yönelik
faaliyetler (Hidroelektrik santralleri (HES) hariç.),
• Üretim, izleme ve kontrol süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik faaliyetler,
• Çalışanların niteliklerinin geliştirilmesi ve hizmet sunumunda kalitenin arttırılmasına yönelik faaliyetler,
• Turizme yönelik konaklama, seyahat, yiyecek ve içecek işletmelerinin kapasitelerinin ve kalitelerinin
arttırılmasına yönelik faaliyetler,
• TSE, ISO, HACCP vb. kalite belgelerinin alınabilmesi için gerekli faaliyetler,
• Yapı ve binaya ait metal ürünlerin üretilmesine yönelik faaliyetler,
• Metallerin işlenmesi ve preslenmesine yönelik faaliyetler,
• Mermer, granit gibi madenlerin, işlenmesine yönelik faaliyetler,
• Cam, seramik gibi ürünlerin işlenmesine yönelik faaliyetler,
• Özel eğitim, sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerine yönelik faaliyetler.
Öncelik 2: İşletmelerin tasarım, yenilikçilik, markalaşma, pazarlama, Ar-Ge, ürün, pazar ve
hizmet çeşitlendirme faaliyetlerinin geliştirilmesi
• Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline sahip olan ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik
faaliyetler (seri üretim faaliyetlerinin sağlanması),
• Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite, standart veya performansını yükseltici yeni tekniklerin /teknolojilerin
işletmeye transferine yönelik faaliyetler,
• Yeni yöntemlerle yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, işlemler, sistemler geliştirilmesi,
tasarım ve çizim çalışmaları ile yeni teknikler prototipler üretilmesine yönelik faaliyetler,
• Yeni ve özgün tasarıma dayanan yazılımların işletmelere entegrasyonuna yönelik faaliyetler,
• Pazarlama araçlarının çeşitlendirilmesine yönelik faaliyetler,
• İşletmelerin ortak kullanımına yönelik ticari test laboratuvarlarına yönelik faaliyetleri,
• Doğal ürünler ve yöresel ürünlerin (bal, tuz, sarımsak, kestane, kızılcık, böğürtlen, üryani eriği,
defneyaprağı, dağ armudu, salep, kuşburnu, ahududu, yaban çileği vb.) işlenmesine yönelik faaliyetler,
• Yöresel hediyelik eşya üretimine (tuz, ahşap, doğal taş, maden vb.’den üretilen ürünler) yönelik faaliyetler,
• İşletmelerin turizm aktivitelerini çeşitlendirmeye yönelik faaliyetler (binicilik, doğa sporları, sağlık
ve termal turizme hizmet edecek faaliyetler, eko-turizm, agro-turizm, su sporları, kamp-karavan
turizmine hizmet edecek faaliyetler, sualtı dalış turizmi, kış sporları, hava sporları, golf turizmi, inanç
turizmi, mağara turizmi vb.).
Öncelik 3: İşletmelerin ihracat kapasitelerinin arttırılması
• İhracata yönelik ürünlerin üretilmesine ve kalitesinin arttırılmasına yönelik faaliyetler,
• Satış ve pazarlama personelinin niteliklerini arttırmaya yönelik faaliyetler,
• Ulusal ve uluslararası üst kuruluşlara entegrasyon, pazarlama ağlarına katılım, vb. faaliyetler.

 

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2014-kastamonu-cankiri-sinop-mali-destek-programi.htm

Yorum yapın