2014 istanbul Çocuk ve Gençlere Yönelik Mali Destekler

2014 Yılı İstanbul Kalkınma Ajansı mali destek programında açıklanan “Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı” kapsamındaki amaç,Çocuklar ve gençlerin maruz kaldıkları risklerden korunmaları;mutlu, üretken, yaratıcı bireyler olarak var olabilmeleri için bilişsel,fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

 

  ÇOCUKLAR VE GENÇLER MALİ DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN ADI
BAŞVURU YAPABİLECEK İLLER  İSTANBUL
BAŞVURU Proje Teklif Çağrısının İlan Tarihi : 27.11.2013
TARİHLERİ Başvuruların kabulü, proje teklif çağrısının ilanından on  günü sonra başlar.
Son Başvuru  Tarihi:
başvuruların alınması için son tarih 19/02/2014 saat 17:00’dır. Yapılan başvurunun
sistemden alınan çıktısı ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 
günü içerisinde (saat 17:00) ajansa teslim edilir. 
  Çocuklar ve gençlerin maruz kaldıkları risklerden korunmaları;
PROGRAMIN GENEL mutlu, üretken, yaratıcı bireyler olarak var olabilmeleri için bilişsel,
HEDEFİ fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimlerinin desteklenmesi
  Öncelik 1. Dezavantajlı, özel ihtiyaç sahibi, risk grubunda
PROGRAMIN bulunan çocuk ve gençlerin eğitim, sağlık, adalet, sosyal hizmet vb.
ÖNCELİKLERİ hizmetlere    erişiminin    artırılması,    sosyal    ve    ekonomik    hayata
katılımlarının sağlanması
Öncelik 2. Gençlerin bilgi, yetenek ve becerilerine uygun eğitim
ve iş alanlarına yönlendirilerek istihdam edilebilirliklerinin artırılması
Öncelik 3. Çocuk ve gençlerin yaratıcılık, yenilikçilik ve
girişimcilik kapasitelerinin artırılması
PROGRAMIN  
TOPLAM BÜTÇESİ 25.000.000 TL
   
PROJELERE  
SAĞLANACAK Asgari Tutar:    200.000 TL
ASGARİ VE AZAMİ Azami Tutar:    1.000.000 TL
DESTEK MİKTARI Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az
 ve
% 90’ından fazla olamaz.
PROJE SÜRESİ    Asgari 6 ay, Azami 9 Ay
   
UYGUN BAŞVURU  Valilik,
SAHİPLERİ  Kaymakamlıklar,
 Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları,
Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri,
 Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Belediyeler, İSKİ, İETT),
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları,
 Sanayi Odası ve Ticaret Odası,
 Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifleri,
 Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler,
Odalar, Meslek Örgütleri,
 Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Sendikalar,
Federasyonlar, Konfederasyonlar)
 Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma
Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler
   
ÖRNEK PROJELER 1. Dezavantajlı ilçelerde ilk ve ortaöğretime devam eden
         öğrenciler ile eğitim ve istihdam dışında olan gençlerin serbest
         zamanlarının, eğitim, bilim, sanat, kültür ve spor faaliyetleri ile
        değerlendirilmesinin         sağlanması         ve         sosyokültürel
        gelişimlerinin temini için hizmet modelleri geliştirilmesi,
2. Okulu terk etmiş, çalışan veya devamsızlığı olan çocuklar ve
        gençlerin takip edilmesi ve okula dönüşlerinin sağlanması,
3. Çocuk ve gençlerin kolayca ulaşabilecekleri telefon destek
        hattı, sosyal hizmet merkezi gibi ara yüz mekanizmaların
        oluşturulması,     çocuk     ve     gençler     için     hizmet     sunan
        merkezlerden    düzenli    faydalanılması    için    bütüncül    ve
        sürdürülebilir      hizmet      modellerinin      ve      ortaklıkların
        geliştirilmesi,
4. Gençlerin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitelerini artırmayı
        hedefleyen iş dünyası ve eğitim kurumları işbirliğinde eğitim
        ve beceri programlarının geliştirilmesi
5. Çocuklar ve gençlerin yaratıcılığını geliştirecek eğitim, model
         ve uygulamaların geliştirilmesi,
6. Sokak çocuğu olgusunun çözümü için farklı kurumların
        işbirliğini içeren bütüncül hizmet modellerinin geliştirilmesi,
7. Çocuk ve gençlere yönelik şiddet ve istismarın önlenmesi ve
        şiddete ve istismara maruz kalanlara psikolojik, sosyal ve
       hukuki yardım sağlanması,
8. Engelli çocuk ve gençlerin sosyal yaşama katılmalarına yönelik
         hizmetlerin sağlanması ve aileleri için sunulan rehberlik ve
        destek hizmetlerinin geliştirilmesi,
9. Madde bağımlısı çocuk ve gençlerin rehabilitasyonunun
        sağlanması ve bağımlılık konusunda ailelerin bilinç ve
       duyarlılığının artırılması,
10. Gençlerin meslekler hakkında bilgi sahibi olmalarına katkı
         sağlayacak kariyer merkezlerinin kurulması,
11. Suça sürüklenmiş çocuk ve gençler için takip ve rehabilitasyon
         mekanizmalarının geliştirilmesi,
12. Üstün yetenekli çocuk ve gençlerin tespit edilmesi ve eğitim
       modellerinin geliştirilmesi,
13. İş piyasasında engelli gençlerin istihdam imkanlarının ve
        kariyer gelişiminin desteklenmesine, engellilerin iş aramasına
        veya işe başlamasına, çalışmaya devam etmesine, işe geri
       dönmelerine     yönelik     rehberlik     hizmetleri     ve     hizmet
       merkezlerinin kurulması ve geliştirilmesi,
14. Engelli çocuklar ve gençlerin ayrımcılığa maruz kalmamaları
ve toplumla bütünleşmeleri için çeşitli meslek gruplarına,
         okullarda eğitmen, öğrenci ve velilere engellilik konusunda
         bilgilendirme yapılması, engeli bulunan bireylere destek
         olabileceklerinin gösterilmesi, empati ve dayanışma bilincinin
        geliştirilmesine yönelik olarak etkinliklerin gerçekleştirilmesi.

 

 

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2014-istanbul-cocuk-ve-genclere-yonelik-mali-destekler.htm

Yorum yapın