2014 Hatay Kahramanmaraş Osmaniye Üretime Yönelik Hibeler

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Mali destek proğramında açıklanan‘Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi Ve Yenilikçilik Mali Destek Programı’ amaç Hatay Kahramanmaraş Osmaniye illerinde faaliyet gösteren işletmelerde yenilikçiliğin teşvik edilerek işletmelerin rekabet güçlerinin geliştirilmesidir.

DESTEK  PROGRAMININ ÖZETİ
PROGRAMIN ADI Sürdürülebilir Üretimin Geliştirilmesi Ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
BAŞVURU İLLERİ Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye
BAŞVURU TARİHLERİ Başvuruların alınması için son tarih 07 Mart 2014 saat 17.00’dir.
UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ Ticari Esaslara Göre Faaliyet Gösteren ve Üretim yapan Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kooperatifler ve Birlikler
PROGRAMIN AMACI TR63 Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerde yenilikçiliğin teşvik edilerek işletmelerin rekabet güçlerinin geliştirilmesi
PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ 1.Mevcut işletmelerde; ürün çeşitliliğinin artırılması, yeni
ürün üretilmesine yönelik üretim hatlarının kurulması,
markalaşmanın sağlanması gibi yenilikçi yöntem ve
uygulamaların yaygınlaştırılması
2.Mevcut işletmelerde lisans gerektirmeyecek büyüklükteki
y e n i l e n e b i l i r e n e r j i k a y n a k l a r ı n ı n k u l l a n ı m ı n ı n yaygınlaştırılması
3.Çevresel atıkların geri dönüşümle ekonomiye kazandırılması Sektörel Hedefler
Mobilya İmalatı, Ayakkabı İmalatı, Zeytin ve Fıstık İşleme,
Madeni Mutfak Eşyası İmalatı, Demir-Çelik Yan Sanayisi,
Tekstil Sektörleri
PROGRAMIN BÜTÇESİ 15.000.000 TL
PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI
Asgari Tutar: 50.000 TL
Azami Tutar: 500.000  TLHiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve%50’sinden fazla olamaz. 
PROJE SÜRESİ Proje uygulama süresi en az 2 ay, en fazla 9 aydır.
PROJE KONULARI Öncelik 1. Mevcut işletmelerde; ürün çeşitliliğinin artırılması, yeni ürün üretilmesine yönelik
üretim hatlarının kurulması, markalaşmanın sağlanması gibi yenilikçi yöntem ve uygulamaların
yaygınlaştırılması
– Kurulu işletmelerde mevcut üretim yapısının yenilikçi yöntemlerle geliştirilmesi
– Ürün çeşitlendirmesi ve mevcut ürünlerde farklılaştırma sistemlerinin geliştirilmesi,
-Yenilikçi ve katma değeri yüksek pazarlama süreçlerinin geliştirilmesi
-İşletmelerin uluslararası kalite standartları ile uyumlu olarak üretim yapabilmeleri için gerekli teknik
altyapının geliştirilmesine yönelik yatırımlar (CE işareti, TSE, ISO, HACCP belgeleri alımını
içeren yatırımlar vb.)
-Marka, patent, faydalı model, coğrafi işaret, endüstriyel tasarım vb. gibi tescil belgelerinin alınması
ve tescillenmiş ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik projeler
-Bilgisayarlı tasarım (CAD), kurumsal kaynak planlaması (ERP), tedarik zinciri yönetimi (SCM),
müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), kurumsal performans yönetimi (EPM), perakende yönetimi vb.
bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları yazılım ürünlerinin lisans bedelleri ile yazılımların devreye
alınması ve iyileştirilmesi için yapacakları faaliyetler
-İhracata yönelik ürün çeşitlendirme, yeni dış pazarlara girme, bu pazarlardaki standartlara uyum
sağlama, ihracat talebinin veya ihraç edilecek ürünün doğası gereği üretim teknolojisinin geliştirilmesi
amaçlı projeler
-Yeni ürün tasarlama, prototip üretimi, yeni üretim süreci geliştirme, Ar-Ge yapılanmasını oluşturmak
üzere altyapı kurma ve insan kaynağı geliştirme amaçlı projeler
-Özelikle ortakları KOBİ’lerden oluşan işletmelerde Ar-Ge, Ür-Ge laboratuvarlarının kurulması
-Yeni teknolojilerin işletmeye transfer edilmesi yoluyla üretimde verimliliğin artırılması
-Kalite kontrol sistemi için altyapı oluşturulması ve markalaşma çalışmaları
-İşletmelerin birbirleri ile bağlantılarını güçlendiren ve birlikte hareket etmelerini sağlayan faaliyetler
-Kümelenme amaçlı; tasarım ve ürün geliştirme, ortak Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri, ortak kullanım
alanlarının geliştirilmesine ve işbirliklerinin kurulmasına yönelik faaliyetler
– Üniversitelerce geliştirilen yeni ve ileri teknoloji alanındaki bilgi ve teknolojilerin, işletmelerce
uygulanmasını sağlayan yenilikçi projeler.
-Dolum, etiketleme ve paketleme makinesi üretimine yönelik projeler
-Paket (plastik, teneke, kâğıt, cam vb. ambalaj), file ve etiket üretimine yönelik projeler
-Paketli, fileli, etiketli gıda üretiminin geliştirilmesine yönelik projeler
-Tüketici taleplerinin karşılanmasına yönelik geliştirilen ürünlerin pazar paylarının artırılmasına
yönelik projeler
-İşletmelerde, ürünlerin katma değerini artıracak üretim hatlarının modernizasyonuna yönelik projeler
-Üretiminde kullanılan makine, ekipman ve malzeme üreten işletmelerin üretim hat ve yöntemlerinin
geliştirilmesine yönelik projeler
-Üretim zincirinde eksik halkaların tamamlanması ve entegre üretim işletmelerinin kurulmasına yönelik
projeler.
Öncelik 2. Mevcut işletmelerde lisans gerektirmeyecek büyüklükteki yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması
-KOBİ’lerin yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak ihtiyaç duydukları enerjiyi kendilerinin üretebilmesini
sağlayacak projeler (güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji ve hidroelektrik
enerji vb.)
-Üretim sürecinde kullanmak üzere yenilenebilir enerji yatırımları (1 MW’ı geçmeyen enerji yatırımları
sıfırdan lisans gerektirmemektedir. Örneğin seralara yönelik güneş enerjisi panel sistemlerinin
kurulması veya küçük çapta rüzgar güllerinin kurulması gibi)
-Bölgedeki yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik sistem ve ekipmanların üretimi
– Güneş enerjisi panel sistemi üreten işletmelerin üretimlerinin ve/veya üretim kalitelerinin arttırılmasına
yönelik projeler.
-Sanayi atıklarından yağ, buhar, sıcak su, ambalaj atığı vb. yeniden değerlendirilerek ekonomiye
kazandırılmasına yönelik projeler (Örnek; tekstil teleklerinden pamuk ipliği üretimi vb.)
-Evsel ve/veya tüketici atığı ambalajların yeniden değerlendirilerek ekonomiye kazandırılmasına
yönelik projeler (Örnek; pet şişeden elyaf üretimi, plastikten granül üretimi vb.)
-Atıklardan ürün ve/veya enerji üretilmesine yönelik projeler (Örnek; zeytin karasuyundan gübre üretimi,
prinadan pelet üretimi, bitkisel ve hayvansal atıklardan biyoetonel, biyodizel üretimi vb.)
-İşletme atıklarının geri dönüşümle üretim süreçlerine kazandırılması.

 

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2014-hatay-kahramanmaras-osmaniye-uretime-yonelik-hibeler.htm

Yorum yapın