2014 Esnaf Kefalet Kredileri

2015 Yılında Esnaf Ve Sanatkarlara Verilen Kredi Desteklerini İncelemek İçin Tıklayınız…

02/01/2014 TARİHLİ VE 2014/5765 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

Amaç, kapsam ve uygulamaya ilişkin esaslar
MADDE 1- (1) Esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla, önceki yıllarda alman Bakanlar Kurulu kararlarıyla, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince (Banka) Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış olup bakiyesi 2014 yılma devreden krediler ile 1/1/2014 – 31/12/2014 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK’lar kefaletiyle veya ESKKK’ların kefaleti olmaksızın Bankaca doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılacak kredilere, 1/1/2014 – 31/12/2014 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) geçerli olmak üzere, 3 üncü maddede belirlenen faiz indirim oram uygulanır.
(2)    TESKOMB’a bağlı bölge birliklerine ortak olmayan ESKKK’lar kefaletiyle önceki yıllarda yayımlanmış Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda kullandırılmış olup bakiyesi 2014 yılına devreden krediler ile bu Kararın yayımı tarihine kadar kullandırılan krediler için de 3 üncü maddede belirlenen faiz indirim oranı uygulanır.
(3)    Bankanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren şubelerince esnaf ve sanatkârlara kullandırılmış olup bakiyesi 2014 yılma devreden krediler ile 1/1/2014 -31/12/2014 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde kullandırılacak kredilere, 1/1/2014 – 31/12/2014 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) geçerli olmak üzere, 3 üncü maddede belirlenen faiz indirim oranı uygulanır.

Gelir kayıplarının karşılanması

MADDE 2- (1) Bankanın bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, kredilerin faiz tahakkuk tarihlerinde Bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti dikkate alınarak belirlediği cari faiz oranlan ile esnaf ve sanatkârlara uygulanan indirimli faiz oranları arasındaki fark esas alınarak hesaplanır. Bankanın bu Karar kapsamında açılan kredilerden doğacak gelir kayıpları, Hazine Müsteşarlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Banka, bu Kararın uygulanması sürecinde, belirlenen ödenek tutarının aşılmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
(2) Banka, bu Karar ve önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin bilgileri ve vade/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarım, projeksiyon yapılabilmesini teminen, aylık olarak Hazine Müsteşarlığına iletir. Ödemeler, Bankanın, bu Karâr ve önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararları kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin vade/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş aylık gelir kaybı tutarlarını Hazinece bildirilen formatta iletmelerini müteakiben Hazine Müsteşarlığınca gerçekleştirilir.

Faiz indirim oranı

MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamında, önceki yıllarda kullandırılan kredilerin 2014 yılma devreden bakiye tutarlarında ve 2014 yılında kullandırılacak kredilerde faiz indirim oranı %50 olarak uygulanır.

Gelir kayıplarının tespiti

MADDE 4- (1) Bu Karar kapsamında yapılan ödeme ve ödemeye ilişkin işlemler yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenir. İncelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler Hazine Müsteşarlığı ve Banka tarafından esas alınır.
(2)    2014 yılı ile incelemesi henüz tamamlanmamış önceki yıllara ait gelir kaybı uygulamalarına ilişkin olarak raporla tespit edilmiş lehte veya aleyhte tutarlar taraflarca faiz hesabı yapılmaksızın nakden ödenir. Raporlar sonucu Bankaya fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde fazla yapılan ödeme Banka tarafından raporla tespit edilen tutarın kendisine tebliğini takip eden 10 iş günü içerisinde Hazine Müsteşarlığının ilgili hesabına nakden ödenir. Bankaya eksik ödeme yapıldığının tespiti halinde ise eksik yapılan ödeme ilgili yıl bütçesinde gelir kaybı için ayrılan ödenekten Hazine Müsteşarlığınca nakden karşılanır.
(3)    Uygulamanın sona ermesini müteakiben, raporlarla tespit edilen tutarlar üzerinden taraflar yükümlülüklerini ikinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

Diğer hükümler
MADDE 5- (1) Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden esnaf ve sanatkârlara, borçlarının tamamı Bankaya ödenmeden bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmaz.
(2)    Bu Karar kapsamında açılan kredilere, vadesinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihi/taksit vadesi tarihinden itibaren geciken tutarlar için bu Karar hükümleri uygulanmaz. Vade tarihinden itibaren bu krediler. Bankanın usul ve esasları uyarınca tahsil ve tasfiye edilir.
(3)    Bu Kararda belirtilen esaslar dışında, söz konusu kredi kullandırımlannda Bankanın usul ve esasları uygulanır.
(4)    Bu Kararın yürürlük tarihinden önceki işlemlere ilişkin olarak tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yapılan veya yapılmakta olan incelemeler sonucunda lehte/aleyhte tespit edilen tutarlarla ilgili olarak, bu konudaki önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan mahsuplaşmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.
(5)    Hazine Müsteşarlığı gerektiğinde bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 6- (1) Bu Karar, 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

——————————-

21 Ocak 2014  SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28889

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/5765
Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkârlara kredi kullandırılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 27/12/2013 tarihli ve 20433 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar?Kurulu’nca 2/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2014-esnaf-kefalet-kredileri.htm

Yorum yapın