2014 Çevresel Mali Destekler (Bursa,Eskişehir,Bilecik)

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2014 yılı mali destek programları proje teklif çağrısı dönemi 25/11/2013 tarihi itibariyle başladı.”Çevre Dostu Üretim (KOBİ) Mali Destek Programı” Bu mali destek programının amacı; Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin azaltılması, kaynak ve enerji kullanımındaki verimliliğin arttırılması yoluyla çevre dostu üretime geçişe katkı sağlamaktır.

Programın Özeti
   
Program Adı Çevre Dostu Üretim Mali Destek Programı (KOBİ)
Başvuru Yapabilecek İller Bursa, Eskişehir, Bilecik
Başvuru Tarihleri Çağrı İlan Tarihi: 25.11.2013
KAYS Proje Girişi için Son
Başvuru Tarihi: 14/02/2014 Saat: 17.00
Projenin Ajansa Teslimi için Son
Başvuru Tarihi:21/02/2014 Saat: 17.00
   Bu mali destek programının amacı; Bursa, Eskişehir,
Programın Amacı Bilecik bölgesinde üretim faaliyetlerinden kaynaklanan
çevresel    etkilerin    azaltılması,    kaynak    ve    enerji
kullanımındaki verimliliğin arttırılması yoluyla çevre
dostu üretime geçişe katkı sağlamaktır.
Öncelikler 1.    Tarımsal üretim ve sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin
azaltılmasına yönelik ölçüm, kontrol ve izleme
sistemlerinin kurulması
2. Atıkların kaynağında azaltılması, hammadde, su ve
enerji tüketimini azaltmaya yönelik uygulamalarla
temiz üretime geçişin sağlanması; çevre dostu
teknolojilerin geliştirilmesi
3. Atıklardan katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi
4. Üretim      faaliyetlerinde      enerji      verimliliğinin
artırılması
Programın Toplam Bütçesi 10.000.000 TL
Proje Başına Mali Destek Tutarı Asgari 200.000 TL Azami 400.000 TL
Proje Başına Mali Destek Oranı Asgari % 25 Azami % 50
Süre Azami 10 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri ·KOBİ’ler (04.11.2012 tarih ve 790 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Küçük
ve    Orta    Büyüklükteki    İşletmelerin    Tanımı,
Nitelikleri       ve       Sınıflandırılması       Hakkında
Yönetmelik” ile tanımlanan işletmeler)
·Başvuru yapan işletmelerin teklif çağrısı ilan
tarihinden önce Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey
2 Bölgesinde (Bursa, Eskişehir, Bilecik) kurulmuş
olması gerekmektedir. (Şubesi Ajansın faaliyet
gösterdiği Düzey 2 bölgesinde olan başvuru
sahipleri için ise şubenin teklif çağrısı ilan
tarihinden önce açılmış olması şartı aranacaktır)
Örnek Proje Konuları Öncelik 1: Tarımsal üretim ve sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik ölçüm, kontrol ve izleme sistemlerinin kurulması
Öncelik 1 için Örnek Proje Konuları:
• Atık su arıtma tesisleri, katı atık toplama, depolama ve bertaraf tesislerinin teknolojik altyapısının geliştirilmesi yeni yöntemlerin uygulanması, kapasitelerinin arttırılmasına yönelik projeler
• Baca gazı arıtma sistemlerinin kurulmasına yönelik projeler
• Tarım alanlarında toprak kirliliğini ölçüp toprak ve ürün için tehlikeli boyuta geldiğini bildiren erken uyarı sistemlerinin kurulmasına yönelik projeler
• Hava kirliliği ölçümleri yapan istasyonların kurulmasına yönelik projeler
• Sıcaklık, zaman, basınç gibi parametrelerin kontrol edilerek üretim süreçlerinde kullanılan girdilerin tasarrufunu sağlayacak sistemlere yönelik projeler
• İklim değişikliği ile mücadele kapsamında sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik teknolojilerin uygulanması ve geliştirilmesine yönelik projeler
Öncelik 2: Atıkların kaynağında azaltılması, hammadde, su ve enerji tüketimini azaltmaya yönelik uygulamalarla temiz üretime geçişin sağlanması; çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi
Öncelik 2 için Örnek Proje Konuları
• Su ve enerji tüketimini azaltmaya yönelik vanaların kontrolü, kullanılan kimyasal dozajlarının optimizasyonu, ekipmanların kontrolüne yönelik projeler
• Su tüketimini azaltmaya yönelik proses, teknoloji, malzeme/ekipman
değişikliklerini kapsayan projeler,
• Proses/teknoloji değişiklikleri ile daha temiz üretim yöntemlerine geçiş sağlayan projeler
• Kimyasalların kullanımını azaltmaya yönelik proses değişiklikleri içeren projeler
• Ürünlerin hafifletilmesi, daha kolay geri dönüştürülmesinin sağlanması, çevre dostu ürünler geliştirilmesine yönelik projeler
• Çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesine yönelik projeler
Öncelik 3: Atıklardan katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi
Öncelik 3 için Örnek Proje Konuları
• Çıkan atıkların başka bir proseste veya üretim bandında kullanılmasına yönelik
projeler
• Atıklardan enerji üretiminin sağlanması veya atık enerjinin kullanımına yönelik projeler
• Geri Dönüşüm ile ilgili projeler
• Arıtma çamurları, mermer atıkları, vb. gibi ortaya çıkan atıkların işlenerek ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik projeler
Öncelik 4: Üretim faaliyetlerinde enerji verimliliğinin artırılması
Öncelik 4 için Örnek Proje Konuları
• Enerji sarfiyatını azaltacak tedbirlerin alınmasına yönelik projeler (Bina ısı yalıtımı veya yeni makine/ ekipman alımı gibi yenilikçi olmayan enerji verimliliği projeleri desteklenmeyecektir.)
• Isı ve enerji kayıplarının önüne geçilmesine yönelik projeler.

 

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2014-cevresel-mali-desteskler-bursaeskisehirbilecik.htm

Yorum yapın