2014 Ankara Sosyal Kalkınma Hibe Destekleri

Ankara Kalkınma Ajansı 2014 Mali Destek Programında açıklanan “2014 Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı”  Ankara’da, bireylere eşit ve kaliteli yaşam imkânı sunarak sosyal bağların güçlendirilmesi, Özel sosyal politika gerektiren grupların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, sosyal ve ekonomik yaşama katılımlarının artırılmasıdır.

2014 Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı Künyesi

Proje Başvuru İli

Ankara

Başvuru Tarihleri

İlk Başvuru Başlama Tarihi 17.01.2014

İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50

-Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 31/03/2014 Saati: 17:00

Programın Amaçları

Genel Amaç: Ankara’da, bireylere eşit ve kaliteli yaşam imkânı

sunarak sosyal bağların güçlendirilmesi

Özel Amaç: Özel sosyal politika gerektiren grupların yaşam kalitelerinin

yükseltilmesi, sosyal ve ekonomik yaşama katılımlarının artırılması

Programın Öncelikleri

Özel sosyal politika gerektiren grupların;

Öncelik 1: Sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlere erişebilirliklerinin

kolaylaştırılarak yaşam memnuniyetlerinin artırılması için altyapının

tesis edilmesi

Öncelik 2: İstihdam edilebilirliğini sağlayacak imkân ve becerilerin

geliştirilmesi için altyapının tesis edilmesi

Öncelik 3: Sosyal rehabilitasyon ve güçlendirme yöntemleriyle

toplumsal yaşama katılımlarının artırılması için altyapının tesis

edilmesi.

Programın Toplam Bütçesi

10.000.000 TL

Proje Süresi

9 – 18 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

Belediyeler

Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu

Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, İlçe Müdürlükleri,

Bakanlıkların bağlı ya da ilgili Kurum, Kuruluş, Merkez ve Enstitüleri

vb.)

Organize Sanayi Bölgeleri

Üniversiteler

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (TOBBa bağlı odalar

ve borsalar, esnaf ve sanatkâr odaları, meslek odaları ve bunların bir

araya gelmek suretiyle oluşturduklarıüst kuruluşlar)

Kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları (Vakıflar, Dernekler,

Sendikalar vb.)

Kâr amacı gütmeyen birlik ve kooperatifler.

Örnek Proje Konuları

Öncelik 1 Örnek Proje Konuları

Engelli vatandaşlar için spor, eğitim, tatil ve entegrasyon hizmetleri

sunmaya yönelik altyapıların oluşturulması

Yaşlılar, çocuklar, kadınlar, yoksullar gibi hareketliliği kısıtlı gruplara

sosyo-kültürel (kütüphane, sinema, tiyatro vb.) hizmetler sağlayacak

gezici/sabit altyapıların oluşturulması

Sosyal mekânların işitme, görme ve diğer engelli gruplarına yönelik

geliştirilmesi, yenilikçi sistemlere entegrasyonlarının sağlanması

Kamu kurumlarının engellilere hizmet vermesine imkân tanıyacak

şekilde altyapı (rampa, sesli uyarı, özel koltuk, otopark vb.) ve eğitim

gereksinimlerinin karşılanması

Sosyal mekânların çocuk ve gençlerin kaliteli zaman geçirmelerine

imkân tanıyacak şekilde iyileştirilmesi

Fiziksel altyapıların yaşlı ve engellilerin hizmetlere erişimini

kolaylaştıracak şekilde iyileştirilmesi (Örneğin: rampa, sesli ve görsel

uyarı, engelli asansörü, özel koltuk vb. küçük ölçekli ulaşım altyapı

düzenlemeleri)

Öncelik 2 Örnek Proje Konuları

İşsizler ya da düşük vasıflı işçiler için aktif işgücü talebine uyum

ve istihdam edilebilirliği sağlayacak kurs, atölye vb. altyapıların

kurulması

Engelli bireylerin istihdam olanaklarını artıracak kariyer ve mesleki

eğitim merkezlerinin kurulması

Kadın girişimciler için ortak sergi ve satış mekânlarının oluşturulması

Ev eksenli çalışan kadınlar için ortak üretim mekânlarının kurulması

Engellilerin üretim yapabilmelerine olanak tanıyacak ?ziksel

donatılara sahip eğitim mekânlarının/atölyelerin yaygınlaştırılması

Ekonomik yaşama katılmakta güçlük çeken grupların değer

yaratmalarına olanak sağlayacak eğitim ve üretim merkezlerinin

oluşturulması.

Öncelik 3 Örnek Proje Konuları

Sokakta yaşayan, çalışan çocukların toplumsal yaşama sağlıklı

katılımlarını sağlayacak barınma, eğitim vb. imkânlara yönelik

altyapıların oluşturulması

Sosyal dayanışma ağlarını güçlendirmeye, rehabilitasyon hizmetleri

sunmaya, şiddet mağduru kadınlara psikolojik, sosyal ve hukuki

destekler sağlamaya yönelik toplum merkezlerinin kurulması

Engelli bakım ve rehabilitasyon merkezi, yaşlı bakım evi ve kadın

sığınma evi gibi hizmet merkezlerinin kurulması ve/veya mevcut

merkezlerin hizmet kalitelerinin ve fiziki koşullarının iyileştirilmesi

Yerelde demokratik katılımı artırıcı kent konseyi, toplum merkezi vb.

kurumsal altyapıların oluşturulması

Kırsal kesimlerden kente göç edenler başta olmak üzere, sosyal

dışlanma riskiyle karşı karşıya olanlara yönelik altyapı tesislerinin

inşa edilmesi

Madde bağımlılarının rehabilitasyonunu ve sosyal hayata dâhil

olmalarını sağlayacak merkezlerin kurulması

Yaşlılar için sosyalleşebilecekleri hobi, kültür, sanat etkinliklerinin

düzenlenebileceği merkezlerin kurulması.

Projelere Sağlanacak Asgari ve Azami Destek Miktar ve Oranları

Asgari Tutar: 100.000 TL

Azami Tutar: 1.000.000 TL

Ajans Desteği proje toplam uygun maliyetinin % 25inden az; % 75inden fazla olamaz.

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2014-ankara-sosyal-kalkinma-hibe-destekleri.htm

Yorum yapın