2014-2018 DOKAP KOP DAP GAP HAYVANCILIK HİBELERİ

-Bu Kararın Uygulama Tebliği İçin Tıklayınız…

-Bu Kararın Uygulama Rehberini İncelemek İçin Tıklayınız…

 

DOGU ANADOLU, GÜNEYDOGU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOGU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illeri, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri, Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray illeri ile Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane illerinde bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik olarak, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve modern hayvancılık işletmelerinin kurulması için yapılacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

(2) Bu Karar kapsamında, Türkvet sistemine göre işletmesi aktif olan yetiştiricilere; büyükbaş için en az 10 baş anaç, en çok 49 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş anaç, en çok 200 baş anaç kapasiteli yeni ahır ve ağıl yapımı, tadilatı ve kapasitelere uygun damızlık erkek materyal (boğa, koç, teke) alımına hibe desteği uygulanır.

(3) Hibe desteği programı 2014-2018 yılları arasında uygulanır.

Yatırım konuları ve hibe oranları
MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında, kurulu veya kurulacak işletmelere aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği ödemesi uygulanır.

Yatırım Konuları                                                         Uygulanacak Hibe Oranı (%)

İNŞAAT
Yeni inşaat veya tadilat                                                                        50

HAYVAN ALIMI
Damızlık boğa, koç ve  teke alımı                                                          80

(2) Bu Karar kapsamında, gerçek veya tüzel kişilerce kurulacak işletmeler uygulanacak hibe desteğinden bir kez yararlandırılır ve yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı uygulama esasları tebliğinde belirlenir. Yatırırn tutarının üst sınırını aşan kısmı ise ayni katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanır. Her bir proje sahibi sadece bir projesi için hibe desteğinden yararlanabilir.
(3) Bu Karar kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler yararlanır. Yatırımın tamamlanamaması halinde, ek süre verilmesinde İl Proje Değerlendirme Komisyonunun uygun görüşü doğrultusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilidir.

Finansman ve ödemeler
MADDE 3– (1) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler GAP, DAP, KOP ve DOKAP eylem planları kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili yıl bütçesine tahsis edilen ve Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesinde yer alan sermaye transferleri ödeneklerinden
karşılanır.
(2) Ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.
Desteklerden yararlanamayacak olanlar
MADDE 4- (1) Bu Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamaz.

(2) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırımcılar, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamazlar. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bu Karar kapsamındaki aynı destek konularından yararlanan veya yararlanacak yatırımcılar bu kapsamda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına müracaat edemez. Bu fıkra hükümlerine uyulmaması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.

Denetim ve cezai hükümler
MADDE 5- (1) Hibe destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı alır.

(2) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar, ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir.

(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilen yetiştiricilere, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar
MADDE 6- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Yürürlük
MADDE 7- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

————————————————————————————————————

4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29020

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/6359
Ekli “Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 13/3/2014 tarihli ve 3959 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 19/3/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

 

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2014-2018-dokap-kop-dap-gap-hayvancilik-hibeleri.htm

Yorum yapın