2012 YILI ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ KREDİLERİ

b)  1/1/2012 tarihinden bu Kararın yayımı tarihine (bu tarih hariç) kadar kullandırılan krediler için %50’si,

c)  Bu Kararın yayımı tarihinden (bu tarih dâhil) 31/12/2012 tarihine kadar kullandırılan krediler için; 25.000 TL’ye kadar (25.000 TL dâhil) %50’si, 25.000 TL’nin üzeri kullandırımlarda ise 25.000 TL’lik kısmı için %50,25.000 TL’yi aşan kısmı için % 65’i, olarak belirlenir.

Gelir kayıplarının tespiti

MADDE 4- (1) Bu Karar kapsamında yapılan ödeme ve ödemeye ilişkin işlemler yıllık bazda Hazine Kontrolörleri Kurulunca incelenir. İncelemeler sonucunda düzenlenen raporlar ile yapılan tespitler Hazine Müsteşarlığı ve Banka tarafından esas alınır.

(2)  2012 yılı ile incelemesi henüz tamamlanmamış önceki yıllara ait gelir kaybı uygulamalarına ilişkin olarak raporla tespit edilmiş lehte veya aleyhte tutarlar taraflarca faiz hesabı yapılmaksızın nakden ödenir. Raporlar sonucu Bankaya fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde fazla yapılan ödeme Banka tarafından raporla tespit edilen tutarın kendisine tebliğini takip eden 10 iş günü içerisinde Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Muhasebe Biriminin Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki hesabına nakden ödenir. Bankaya eksik ödeme yapıldığının tespiti halinde ise eksik yapılan ödeme ilgili yıl bütçesinde gelir kaybı için ayrılan ödenekten Hazine Müsteşarlığınca nakden karşılanır.

(3)  Uygulamanın sona ermesini müteakiben, raporlarla tespit edilen tutarlar üzerinden taraflar yükümlülüklerini ikinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

Finansman

MADDE 5- (1) Bu Karar uyarınca ihtiyaç duyulan finansman, ilgili yıl bütçesinde ayrılan ödenekten karşılanır.

Diğer hükümler

MADDE 6- (1) Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden esnaf ve sanatkarlara, borçlarının tamamı Bankaya ödenmeden bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmaz.

(2)  Bu Karar kapsammda açılan kredilere, vadesinde/taksit vadesinde ödenmemesi halinde, vade tarihi/taksit vadesi tarihinden itibaren geciken tutarlar için bu Karar hükümleri uygulanmaz. Vade tarihinden itibaren bu krediler, Bankanın usul ve esasları uyarınca tahsil ve
tasfiye edilir.

(3)  Bu Kararda belirtilen esaslar dışında, söz konusu kredi kullandırımlarmda Bankanın usul ve esasları uygulanır.

(4)  Bu Kararın yürürlük tarihinden önceki işlemlere ilişkin olarak tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre yapılan veya yapılmakta olan incelemeler sonucunda lehte/aleyhte tespit edilen tutarlarla ilgili olarak, bu konudaki önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu Kararlarında yer alan mahsuplaşmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.

(5)  Hazine Müsteşarlığı gerektiğinde bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Karar 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerim Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

——————————————————————————————————————————————-

(*) 22 Şubat 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28212

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/2782

Ekli “Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 15/2/2012 tarihli ve 2828 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/2/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kaynak: http://dengemusavirlik.com/2012-yili-esnaf-ve-sanatkarlar-kredi-ve-kefalet-kooperatifleri-kredileri.htm

Yorum yapın